Petycja do radnych Rady Miejskiej w Jedliczu o udostępnienie danych kontaktowych i terminów dyżurów

Radni_Jedlicze_KontaktKorzystając z nowej ustawy o petycjach złożyliśmy dziś do Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu petycję, aby udostępnili dla mieszkańców dane kontaktowe do siebie oraz wskazali miejsca i terminy odbywania dyżurów dla mieszkańców.

Przypomnijmy, że w myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Radni_Jedlicze_Kontakt

Petycja, zgodnie z treścią nowej ustawy, może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może zostać złożona także drogą elektroniczną, zaś organ, który otrzyma petycję, powinien opublikować jej treść niezwłocznie na swojej stronie internetowej (publikacja danych nadawcy jest uzależniona od wyrażenia przez niego zgody).

Adresat ma 3 miesiące na rozpatrzenie otrzymanej petycji. Odpowiedzi również może udzielić drogą elektroniczną. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi mamy prawo do złożenia skargi na bezczynność organu.

Chcąc z skorzystać z przysługującego nam prawa, napisaliśmy petycję do radnych Rady Miejskiej w Jedliczu.

Jej treść znajduje się poniżej (można powiększyć tekst za pomocą lupy umieszczonej pod okienkiem):

Petycja jest również do pobrania/odczytania tutaj: >>> KLIKNIJ <<<

Mamy nadzieję, że wszyscy radni udostępnią kontakt do siebie (telefon, e-mail, strona www, profil facebook, itp.) oraz wskażą miejsca i terminy odbywania dyżurów dla mieszkańców (wyborców).

Z braku danych kontaktowych bezpośrednio do Rady Miejskiej w Jedliczu, petycja do radnych została przesłana na adres urzędu drogą e-mail oraz za pomocą platformy ePUAP.

Zobacz także publikację „Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia petycji” autorstwa doktora nauk prawnych Michała Bernaczyka z Uniwersytetu Wrocławskiego: >>> KLIKNIJ <<<


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.