Protokół Nr II/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 grudnia 2014 roku

BIP_LogoPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr II/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 grudnia 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zwłaszcza, że jedną z podejmowanych uchwał była uchwała dotycząca zwiększenia diet dla radnych gminy i wiceprzewodniczącego rady gminy (punkt 8. porządku obrad).

Protokół Nr II/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 05 grudnia 2014 roku:

(plik do pobrania TUTAJ)

Ad.1. Otwarcia II. Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Socha Daniel witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Skarbnika oraz P. Marka Rączkę – Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 15 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

 • Albin Wierdak – Osiek Jasielski
 • Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski
 • Piotr Wojdacz – Samoklęski
 • Krzysztof Kiciliński – Samoklęski
 • Władysław Świątek – Czekaj
 • Danuta Czajkowska – Mrukowa
 • Daniel Socha – Mrukowa
 • Janusz Brączyk – Pielgrzymka
 • Daniel Żarnowski – Pielgrzymka
 • Kazimierz Wygonik – Załęże
 • Stanisław Mastej – Załęże
 • Marek Kiełbasa – Świerchowa
 • Zbigniew Mróz – Świerchowa
 • Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka
 • Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

 1. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowa
 2. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski
 3. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy
 4. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu
 5. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy
 6. Marek Rączka – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie diet za udział w pracach rady gminy i jej organów
 9. Interpelacje radnych
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zakończenie Sesji

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy są pytania bądź wnioski?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie porządek obrad.

Kto jest za jego przyjęciem?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

 

Ad 4 Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Marek Rączka – Wysoka Rado, Gminny Zakład Komunalny opracowując taryfy opiera się na kosztach rzeczywistych. Każdy z Was otrzymał propozycje taryf jakie zostały wprowadzone na sąsiednich gminach oraz taryfy jakie funkcjonowały w naszej Gminie w roku ubiegłym. Otrzymaliście również wykaz kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków na poszczególnych gminach, które uległy niestety zwiększeniu. W wyniku opracowania taryf okazało się, że koszt jednostkowy 1 kubika ścieków wzrósł o 0,83 zł w stosunku do poprzedniego roku. GZK wystosował propozycję, by koszt jednostkowy 1 kubika ścieków dla mieszkańców wzrósł o 0,64 zł + dopłata Gminy. Największy wzrost kosztów związany był z transportem beczką z SKR-u, utylizacją osadu, wywozem i wymieszaniem w gruncie oraz utylizacją skrawek. Ponadto w tym roku musieliśmy wykonać czyszczenie dyfuzorów. Jest to koszt około 10.000 zł. Został on wykonany po 4-ech latach oczyszczania. Remont był konieczny z uwagi na to, że istniejący stan techniczny groził po prostu zatkaniem. W tym roku miała również miejsce awaria pompy osadu ściekowego, której koszt wyniósł 5.000 zł. W okresie zimowym jest zakaz wywozu osadu na cele rolnicze. Koszt wywozu 1 tony osadu to około 65 zł. Jeśli będzie wywożony do spalarni, koszt wzrośnie do około 165 zł za 1 tonę. Bardziej opłacalnym byłby zakup kontenerów, w których osad będzie składowany a w okresie wiosennym wywieziony na cele rolnicze. Pojawia się również problem ze skrawkami. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowaliśmy dwukrotny wzrost skrawek. Osoby korzystające z kanalizacji ściekowej zamieniły ją po prostu na śmietnisko. Były pisane ogłoszenia w tej sprawie nawet do księży, jednak w dalszym ciągu znajdujemy przeróżne rzeczy od ptasich piór po obierki z ziemniaków. Jest to chyba jedno wielkie nieporozumienie. Przepompownie są ciągle zatkane a mieszkańcy mają do nas pretensje, że ścieki ,,idą do góry”. Koszty oczyszczani ścieków uległyby obniżeniu gdyby GZK zakupił dużą beczkę. W ten sposób ograniczylibyśmy korzystanie z usług SKR, które w ubiegłym roku wynosiły 25 233 zł a w tym wynoszą już 32 000 zł. W przyszłym roku w okresie wiosennym planujemy zakup tzw. zadymiarki, która pozwoli sprawdzić jakie wody są podpinane do kanalizacji. Chodzi nam w szczególności o wody opadowe. Jeśli są pytania to bardzo proszę.

Wójt – Jaki jest koszt zakupu zadymiarki?

Marek Rączka – To koszt około 4 800 zł netto. Musi jednak zostać zakupiona, ponieważ mamy coraz częstsze sygnały, że woda opadowa jest podpinana pod kanalizację ściekową. W inny sposób tego nie sprawdzimy.

Daniel Socha – Czy jest jakaś możliwość, by pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na zakup beczki? Osobiście uważam, że taki zakup jest jak najbardziej uzasadniony i potrzebny.

Marek Rączka – Nowa beczka to kosz około 70 000 zł brutto. Musimy zakupić nową, ponieważ stara nie będzie spełniać wymogów technicznych. Gdybyśmy się zdecydowali na beczkę, musiałaby być zatrudniona dodatkowo jeszcze jedna osoba, która w razie potrzeb zajmowałaby się również utrzymaniem zieleni.

Marek Kiełbasa – Rozumiem, że teraz dyskutujemy na temat ścieków a dopiero później na temat wodociągów.

Marek Rączka – Taryfy dotyczące wody zostały przez nas opracowane na podobnym poziomie w stosunku do ubiegłego roku.

Kiełbasa Marek – Czy czyszczenie dyfuzorów, o którym Pan wcześniej mówił jest ujęte w kosztach planowanych na przyszły rok?

Marek Rączka – Tak, jest ujęte.

Marek Kiełbasa – A zakup kontenerów? On też jest wliczony?

Marek Rączka – Nie. Kontenery nie są ujęte.

Marek Kiełbasa – Czy pewnym jest, że okresowy przypływ ścieków jest wynikiem podłączenia do kanalizacji ściekowej jakichś zewnętrznych urządzeń typu rynna czy raczej z nieszczelności całego systemu?

Marek Rączka – Nieszczelność całego systemu na pewno też ma duży na to wpływ. Miejscowość Załęże ,,jest wykonana” tzw. stożkiem. Jest to sołectwo z najmniejszym dopływem wód opadowych. Pozostałe miejscowości ,,są wykonane” ……………………….. teleskopowymi. Jeśli studzienka jest usytuwana na równi z poziomem terenu, nie ma możliwości, by żadna woda opadowa nie dostała się do wewnątrz.

Marek Kiełbasa – jaka jest różnica między licznikiem znajdującym się na oczyszczalni
a licznikami dostawców ścieków?

Marek Rączka – Różnica jest bardzo duża. Jeśli mamy okres intensywnych opadów, dopływ ścieków potrafi wzrosnąć nawet o 50 %.

Tomasz Źrebiec – 0,64 zł to wzrost maksymalny?

Marek Rączka – Całkowity wzrost kosztów 1 kubika ścieków wynosi 0,83 zł, z czego 0,64 zł byłoby pokrywane przez mieszkańców. Dotacja do ścieków ze strony Gminy wzrosłaby o 3 360 zł.

Marek Kiełbasa – Co wchodzi w skład kosztów ogólnych?

Marek Rączka – Koszty ogólne to osoby pracujące w biurze, dostawy materiałów biurowych, szkolenia, delegacje.

Marek Kiełbasa – Czy tam jest również założony zysk jaki GZK powinien przynieść?

Marek Rączka – Opracowane taryfy nie zakładają zysku.

Marek Kiełbasa – Pamiętamy rok 2013 i potężną suszę, podczas której zaobserwowaliśmy wzrost dopływu ścieków w porównaniu z bieżącym rokiem. Natomiast rok 2014 obfitował
w ulewne deszcze ale i spadek dopływu ścieków. Czym tłumaczy się takie zjawisko?

Marek Rączka – Proszę pamiętać, że im większa susza tym większy pobór wody.

Stanisław Mastej – Jaki będzie całkowity wpływ do budżetu po wprowadzeniu stawki 0,83 zł za 1 kubik ścieków?

Marek Rączka – Dotacja ze strony Gminy wzrośnie do kwoty 3 320 zł.

Stanisław Mastej – Ale pytam o całkowity wpływ do budżetu.

Marek Rączka – Całoroczne zużycie czyli 35 000 m3 ścieków x 0,64 zł wyniesie 23 000 zł. To kwota jaką pokryją mieszkańcy.

Mróz Zbigniew – Czy jest Pan w stanie powiedzieć ile wynosiłaby dotacja ze strony Gminy w sytuacji gdyby stawki za ścieki pozostały na niezmienionym poziomie?

Marek Rączka – Nie mogą zostać na takim samym poziomie, ponieważ dotacja ze strony Gminy może pokryć maksymalnie 50% wszystkich kosztów.

Mróz Zbigniew – Czyli ile Gmina musiałaby dopłacić?

Marek Rączka – Gmina musiałaby dopłacić kwotę 14 700 zł.

Tomasz Źrebiec – gdyby stawka za ścieki wzrosła o 0,44 zł, Gmina musiałaby dopłacić kwotę 14 700 zł.

Marek Rączka – Wysoka Rado, wszystkie prace jakie wykonaliśmy były uzasadnione i potrzebne. Mogłem nie czyścić dyfuzorów, ale za dwa lata musielibyśmy wygaszać wszystkie oczyszczalnie, pompować i wywozić osad.

Mróz Zbigniew – Nikt temu nie jest przeciwny. Te prace musiały zostać wykonane. My to wszyscy rozumiemy. Chodzi mi jedynie o to, by w jak najmniejszym stopniu podwyższyć stawki dla mieszkańców. Chciałbym zapytać jeszcze czy posiada Pan umowy podpisane indywidualnie na odbiór ścieków do waszej oczyszczalni?

Marek Rączka – tak. Mamy takie umowy podpisane z 22 osobami fizycznymi oraz 10 instytucjami.

Mróz Zbigniew – Pytam dlatego, ponieważ nie widzę dochodów z dowożenia tych ścieków.

Marek Rączka – jeśli ktoś opróżnia zbiorniki często, ścieki są dobrej jakości. Jeśli robi to rzadziej, przywozi po prostu osad.

Mróz Zbigniew – Ja to wszystko rozumiem, tylko czy on za to płaci?

Marek Rączka – Tak, oczywiście, że płaci. 55 zł to koszt transportu 1 kubika ścieków w I. grupie taryfowej. Dodatkowo pokrywa koszty utylizacji, które w tym roku wyniosły 15,21 zł. Prawo zabrania jakichkolwiek dopłat do ścieków dowożonych.

Mróz Zbigniew – Rozumiem, że mamy 22 dostawców ścieków. Są to szkoły, Domy ludowe.

Marek Rączka – Nie. Teraz mówi Pan o instytucjach, których mamy 10 na swoim terenie.

Mróz Zbigniew – Ile w sumie dostarczają ścieków?

Marek Rączka – Z instytucji mieliśmy 2 203 kubiki ścieków. To II. grupa taryfowa.

Mastej Stanisław – Rozumiem, że do taryfy nie możemy dopłacić.

Pec Krzysztof – Jak najbardziej dopłacamy. Dopłacamy maksymalnie 50 % wartości kosztów ścieków lub wody. Aktualnie mamy wzrost kosztu jednostkowego o 0,83 zł, z czego 0,20 zł dopłaci Gmina a 0,63 zł pokryją mieszkańcy. Gdybyśmy wyrównali do około 0,40 zł do pokrycia dla każdej ze stron, Gmina musiałaby dopłacić około 14 000 zł.

Mróz Zbigniew – Czy to przewyższa 50 % dotacji?

Pec Krzysztof – Nie. By nie przekroczyć tej granicy, możemy dopłacić maksymalnie 0,41 zł. Aktualna propozycja to 0,20 zł, co stanowi około 7 000 zł.

Marek Kiełbasa – Przypominam sobie ubiegłoroczną dyskusję na temat taryf, która odbywała się w obecności mecenasa Wojtka Wróbla. Jako Rada Gminy nie możemy dokonać zmiany taryf. Możemy je przyjąć lub nie. Nie ma co na ten temat dyskutować, bo i tak nam to nic nie da. Możemy podjąć jedynie decyzję o tym, czy dopłacamy 45% czy 50 %.

Tomasz Źrebiec – Kiedy skończy się amortyzowanie oczyszczalni ścieków?

Pec Krzysztof – Na dzień dzisiejszy GZK nie amortyzuje ani oczyszczalni ścieków ani sieci kanalizacyjnej, gdyż wtedy cena za ścieki wzrosłaby z 11 zł do 20 zł. Na dzień dzisiejszy umorzenie naliczane jest w zależności od urządzenia i wynosi 20%, 1%, 2 % czy 14 %. Oczyszczalnia ścieków powinna się zamortyzować po około 10 latach. Jest tam jednak mnóstwo urządzeń, które amortyzują się np. w ciągu trzech czy pięciu lat. Tak jak Kierownik GZK już powiedział, użytkowanie oczyszczalni ścieków dopiero się zacznie. Nie chodzi o to, że nie dba się o urządzenia, ale o to, by zachować je wszystkie w jak najlepszym stanie.

Władysław Świątek – Wspominaliście o dofinansowaniu, które nie może przekroczyć granicy 50 %. Jak to zatem robią inne Gminy? Gmina Krempna – cena brutto wynosi 13,44 zł a mieszkaniec płaci 5,13 zł. Gmina Kołaczyce – cena brutto 10,63 zł a mieszkaniec dopłaca 4,73 zł. Czy oni łamią prawo?

Marek Rączka – Nie, oni mają inne grupy taryfowe.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Piotr Wojdacz – Jako Przewodniczący Komisji Budżetowej, chciałem poinformować, iż jej posiedzenie w sprawie taryf oraz dopłat do ścieków i wody odbyło się 2. grudnia. Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie taryfę dotyczącą zaopatrzenia w wodę. W tym wypadku zmianie ulega jedynie opłata abonamentowa, która wzrasta o 0,03 zł. Kwestia stawek za odprowadzenie ścieków została poddana głębszej analizie. Taryfa została przez Komisję zaakceptowana i podwyżka z 5,92 zł na 6,52 zł za 1m3 ścieków została zatwierdzona. Przeciwnym wprowadzeniu taryfy w takiej formie był Radny Stanisław Mastej.

Marek Kiełbasa – Czy nie możemy obniżyć podatku dzierżawnego, który ustaliliśmy na początku w wysokości 1 % wartości inwestycyjnej do poziomu przykładowo 0,5%? Jakie by to niosło ze sobą konsekwencje?

Pec Krzysztof – Główną konsekwencją byłby zwrot podatku VAT. Wysoka Rado, ustalenie czynszu dzierżawnego dla GZK umożliwił nam stopniowy zwrot VAT. W tym wypadku płaciliśmy jedynie wartość netto faktury. Nie płaciliśmy wartości brutto. Na dzień dzisiejszy czynsz dzierżawny jest ustalony na poziomie 1 %, co równocześnie stanowiło jak gdyby kwotę umorzenia. Oznacza to, że okres użytkowania GZK wynosi 100 lat. Obniżanie stawki czynszu i tym samym jeszcze większe wydłużenie tego okresu jest nieuzasadnione.

Marek Kiełbasa – Czy ten okres wynika z jakichś przepisów prawa? W jaki sposób został ustalony?

Pec Krzysztof – Okres ten został wydłużony maksymalnie.

Marek Kiełbasa – Czy możemy w tym momencie przejść na tzw. podatek amortyzacyjny? O ile dobrze opamiętam, wybieraliśmy między czynszem dzierżawnym a podatkiem amortyzacyjnym.

Pec Krzysztof – Podatek amortyzacyjny i czynsz dzierżawny to zupełnie inne kwestie. Czynsz dzierżawny umożliwił nam jedynie zwrot podatku VAT już na etapie budowy. Amortyzacja natomiast to wliczenie w cenę wartości nowej budowy, co oznacza, że zwiększyłaby koszt użytkowania oczyszczalni. Od początku byliśmy temu przeciwni, ponieważ wprowadzenie amortyzacji oznaczałoby wzrost kosztów odprowadzania ścieków o drugie tyle. Na dzień dzisiejszy GZK nie nalicza amortyzacji, ponieważ nie stać go na rozbudowę z własnych środków.

Piotr Wojdacz – Chciałbym jeszcze podkreślić, iż całkowita dopłata Gminy w skali roku do wody wynosi 44 000 zł a do ścieków około 216 000 zł.

Wójt – Wysoka Rado, wszystkim nam zależy na tym, by stawki pozostały na niezmienionym poziomie. Niestety taka jest prawda, że dopłacamy z budżetu takie kwoty o jakich wspomniał Przewodniczący Komisji Budżetowej. Jest to ponad 250 000 zł rocznie. Mamy skanalizowane 4 miejscowości. Oczywiście chcielibyśmy skanalizować pozostałe sołectwa, ale nie stać nas na to z własnego budżetu. Bardzo prawdopodobne, że kiedyś wykorzystamy istniejącą koncepcję. Bardzo możliwe, że skanalizujemy jedną miejscowość. Musimy jednak dążyć do tego, by zdobyć zewnętrzne dofinansowanie. W przeciwnym razie wydatkowanie całej kwoty ze środków budżetu będzie marnotrawieniem środków wszystkich mieszkańców. Wysoka Rado, co roku będą się pojawiać koszty. Albo będziemy dotować GZK, albo Kierownik będzie podwyższał taryfy.

Daniel Socha – Czy są jeszcze pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było ,,ZA”

 • Radnych było ,,PRZECIW”

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2015 r.

Daniel Socha – Temat dopłaty do wody chyba został wyczerpany. Czy ktoś z Wysokiej Rady chce jeszcze zabrać głos?

Nie

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2015 r.

Kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków.

Mróz Zbigniew – Chciałbym jedynie powiedzieć, że 14 000 zł dla Gminy rocznie to niewielka ilość pieniędzy a dla mieszkańców to duży wydatek. Proponuję, by pozostawić stawkę na poziomie 0,44 zł a resztę kwoty dopłacić z budżetu Gminy.

Piotr Wojdacz – Proszę wyliczyć ile wyniesie podwyżka dla przeciętnej rodziny przy założeniu, że mieszkańcy dopłacają 0,64 zł do 1 m3 ścieków.

Marek Rączka – Średnie zużycie na kwartał wynosi około 15-20m3 na kwartał.

Pec Krzysztof – Kwartalnie trzeba będzie dopłacić około 9,60 zł.

Zbigniew Mróz – Ale dopłata w wysokości 14 000 zł to naprawdę niewiele.

Daniel Żarnowski – Tak owszem, ale najpierw trzeba komuś zabrać, żeby komuś dać.

Marek Kiełbasa – Kwota dotacji jest chyba źle wyliczona. Z moich obliczeń wynika, że kwota dotacji wyniesie nie 14 000 zł a 11 001,75 zł.

Mróz Zbigniew – Tym bardziej, czy warto dla połowy mieszkańców naszej Gminy kruszyć kopię o 11 000 zł?

Marek Kiełbasa – Wysoka Rado, składam wniosek formalny, by dopłaty pozostawić na równym poziomie 50:50, a więc by dotacja do ścieków wynosiła po 5,86 zł

Marek Rączka – Wysoka Rado, do tej pory dotacja do 1m3 ścieków wynosiła 5,66 zł netto co daje kwotę dotacji w wysokości 200 070,34 zł netto czyli 216 081 zł brutto. Zwyżka dotacji do 5,86 zł netto daje kwotę dotacji w wysokości: 207 145,14 zł netto czyli 223 716 zł brutto.

Wójt – Wiem, że każdemu z Was zależy na tym, by chronić mieszkańców, ale gdzieś te środki musimy znaleźć. Ze wszystkim tak jest. To są ciągłe coroczne dopłaty z budżetu Gminy. Skarbnik za każdym razem musi gdzieś te środki znaleźć. Musimy jakoś otrzymywać oczyszczalnie, musimy utrzymywać te wszystkie urządzenia, chcemy by GZK w dalszym ciągu funkcjonował. Wszyscy się o to starają. Kierownik kończy rok i zamyka budżet z niewielkimi środkami. Stara się jednak, by prowadzić to jak najmniejszym kosztem.

Marek Rączka – Wysoka Rado, bardzo ciężko jest prowadzić GZK. Aby obniżyć koszty ,,na oczyszczalni” przesunęliśmy ½ etatu na inne zadania tylko po to, by stawka za 1m3 ścieków była jak najniższa.

Mróz Zbigniew – Nikt tego nie neguje. Nikt Panu nie zarzuca, że GZK źle działa. Tutaj chodzi o jedyne 11 000 zł rocznie.

Wójt – Panie Radny, to nie jest walka o 11 000 zł. To walka o 250 000 zł.

Janusz Bilski – Walczycie o 50 % dotacji. My do wody mamy 37 % i nic nie mówimy.

Krzysztof Kiciliński – Walczymy o 11 000 zł. Za chwilę będziemy walczyć o środki na beczkę.

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Kiełbasy, by dopłata do ścieków była pokrywana przez Gminę oraz mieszkańców w proporcji 50 :50.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

7 Radnych było ,,ZA”

7 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

O godz. 13.17 ogłoszono przerwę

O godz. 13.29 wznowiono obrady Sesji.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków w formie jaka została wysłana do Państwa a więc z dopłatą wynoszącą 5,66 zł netto?

Kto jest za podjęciem uchwały?

9 Radnych było ,,ZA”

6 Radnych było ,,PRZECIW”

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie diet za udział w pracach rady gminy i jej organów

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Piotr Wojdacz – Wysoka Rado, uchwała była przedmiotem obrad Komisji na ostatnim jej posiedzeniu. Uchwała jaka została do Was wysłana jest naszą propozycją. Nie ukrywam, że po ostatnich wyborach samorządowych pojawiły się pewne oszczędności wynikające z tego, że dwóch Sołtysów uzyskało mandat Radnego. Po przeanalizowaniu stawek z poszczególnych Gmin Powiatu Jasielskiego wypracowaliśmy podane w uchwale stawki, które nie ulegały zmianom od 5 lat. Proszę Wysoką Radę o dyskusję.

Stanisław Mastej – Przed chwilą była walka o 11 000 zł. Mając na uwadze sytuację ekonomiczną naszej Gminy jestem temu przeciwny. Przez tyle lat mieliśmy 2-óch Wiceprzewodniczących, którzy nigdy nie pobierali wynagrodzenia. Podobnie Zastępcy Przewodniczących Komisji. Łatwo można sobie policzyć ile to daje w skali roku. Moim zdaniem sztucznie tworzymy etat. W związku z tym, że mamy stary Statut Gminy, składam formalny wniosek, by odłożyć przedmiotową uchwałę na kolejna Sesję.

Piotr Wojdacz – Komisja Statutowa ma się zebrać w najbliższym czasie , ale uważam, że dyskusja na temat diet jest jak najbardziej wskazana. Każdy z Radnych może wyrazić swoja opinię w tym temacie.

Marek Kiełbasa – Zdecydowanie jestem za tym, by wycofać wynagrodzenie w wysokości 700 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady. Nie wiem czy jest to tworzenie sztucznego etatu czy tez nie. Na pewno są to zaoszczędzone pieniądze, które możemy wydać na inne cele i zadania.

Piotr Wojdacz – Może przedstawimy stawki jakie są ustalone w sąsiednich Gminach.

Janusz Brączyk – Komisja Budżetowa wypracowała pewna propozycję i uważam, że powinniśmy nad nią zagłosować.

Piotr Wojdacz – Po analizie sytuacji w innych Gminach Powiatu jasielskiego, Komisja Budżetowa podwyższyła nieco stawki. W większości przypadków Radni mają nie tylko wyższe wynagrodzenia, ale i płatne w formie ryczałtu. Otrzymują 500-600 zł miesięcznie niezależnie czy uczestniczyli w posiedzeniu rady Gminy czy też nie.

Marek Kiełbasa – Wykreślmy wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego i nad resztą możemy głosować.

Wójt – Decyzja należy oczywiście do Wysokiej Rady. Orientowaliśmy się w sąsiednich Gminach jak wygląda sytuacja związana z wynagrodzeniem Radnych. W większości przypadków mają ustalone wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczących. Przykładowo, ryczałtowa dieta Radnego Gminy Nowy Żmigród wynosiła 500 zł, w Gminie Dębowiec została ustalona na poziomie 650 zł. Komisja Budżetowa opracowała pewien projekt, dlatego uważam, że powinniście temat przedyskutować.

Janusz Brączyk – To może Radny Kiełbasa zrzecze się swojego wynagrodzenia.

Marek Kiełbasa – Ja nie chciałam wycofania diet dla Radnych, ale wycofania wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Funkcja ta zawsze była funkcją bezpłatną. Jeśli propozycja Komisji Budżetowej obejmuje wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego, proszę wskazać jakie zadania zostaną mu zlecone.

Piotr Wojdacz – Funkcja Wiceprzewodniczącego w dużym stopniu będzie wykorzystywana. Zajmowałaby się przede wszystkim sprawami oświaty na terenie naszej Gminy w szczególności ich opiniowaniem.

Marek Kiełbasa – Tematem oświaty zajmuje się Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.

Pec Krzysztof – Wiceprzewodniczący będzie zajmował się opiniowaniem spraw oświatowych dla Rady Gminy

Marek Kiełbasa – A jest taka potrzeba?

Wójt – Wysoka Rado, proszę mi wierzyć, że istnieje wielka potrzeba, by ktoś nadzorował temat oświaty na naszej Gminie. Nawet przy przekształcaniu placówek jakie miało miejsce na naszym terenie było ogrom pracy. Można przecież ustalić dyżury Wiceprzewodniczącego. W niektórych Radach Gmin Wiceprzewodniczący czuwa nad prawidłowym liczeniem głosów. Wiceprzewodniczący odpowiadałby za opiniowanie spraw oświatowych i podjęcie wszelkich działań, by to Wam było łatwiej podjąć decyzję w sprawach związanych z oświatą. Myślę, że powinniście mieć informacje jak ta sytuacja wygląda w innych Gminach dlatego proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie zebranych danych.

Albin Wierdak – Gmina Brzyska: Przewodniczący – 1 500 zł, Zastępca Przewodniczącego – 950 zł, Przewodniczący Komisji – 390 zł, Radni – 300 zł, Gmina Nowy Żmigród: Przewodniczący – 1 100 zł, Zastępca Przewodniczącego – 600 zł, Przewodniczący Komisji – 600 zł, Radni – 500 zł, Gmina Dębowiec: Przewodniczący – 1 350 zł, Zastępca Przewodniczącego – 700 zł, Przewodniczący Komisji – 700 zł, Radni – 650 zł, Gmina Osiek Jasielski: Przewodniczący – 1 320 zł, Zastępca Przewodniczącego – 0 zł, Przewodniczący Komisji – 160 zł, Radni – 160 zł. Gdybyśmy założyli 11 Sesji Rady Gminy, 11 wynagrodzeń Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczący, 6 Komisji Rewizyjnych, 10 Komisji Budżetowych to daje kwotę 75 000 zł, która wzrasta o 10.000 zł w stosunku do obecnego stanu. Byłbym za wnioskiem, aby nie odkładać tego tematu.

Stanisław Mastej – W większości przypadków wprowadzono wynagrodzenia ryczałtowe, ale osobiście jestem za formą diet.

Marek Kiełbasa – Temat jest gorący. Wysoka Rado zostawmy diety Radnych na poziomie zaproponowanym przez Komisję Budżetową. Cały czas krążymy wokół wprowadzonego wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego. Wiem, że w większości Gmin takie wynagrodzenie funkcjonuje zgodnie zresztą z tym co przedstawił Radny Wierdak. Mamy budżet taki jaki mamy. Skoro nie stać nas dołożyć 11 000 zł do kanalizacji, nie wprowadzajmy wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego, który będzie się zajmował oświatą. To GZEAS odpowiada za tego rodzaju zadania. Osobiście będę się upierał, by wyłączyć punkt odnoszący się do wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego z uchwały. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wiceprzewodniczący nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek prac, chyba że Przewodniczący jest nieobecny. Wtedy go zastępuje.

Przewodniczący Rady – Może poczekajmy na nowy Statut Gminy. Dopiero wtedy wybierzemy Wiceprzewodniczącego i ustalimy wynagrodzenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by powtórzyć uchwałę.

Daniel Żarnowski – Może skupmy się w tej chwili na ustaleniu zadań jakimi miałby się zając przyszły Wiceprzewodniczący. Była mowa o tym, że nie ma chętnych Radnych do wykonywania pewnych zadań. Była mowa m.in. o komisji oświatowej. Może Wiceprzewodniczący były osobą, która zajęłaby się takimi właśnie zadaniami.

Pec Krzysztof – Tak jak Radny Daniel wspomniał, są pewne trudniejsze rzeczy i to właśnie nimi zająłby się Wiceprzewodniczący. Uważam, że nie należy odciągać w czasie tematu jego wynagrodzenia. Nie czekajmy na wybór Wiceprzewodniczącego. Podejdźmy do sprawy kompleksowo.

Janusz Brączyk – Czy Przewodniczący Rady Gminy ma aż tyle obowiązków i pracy, by powoływać Wiceprzewodniczącego?

Pec Krzysztof – Wiceprzewodniczący musi zostać powołany. To wynika z ustawy. Nie ważne czy ma dużo pracy czy nie.

Janusz Brączyk – Wysoka Rado, stawiam wniosek formalny, by poszczególne stawki wynosiły: Przewodniczący Rady – 1.300 zł, Wiceprzewodniczący Rady – 300 zł, Przewodniczący Komisji – 300 zł, Radny – 250 zł.

O godz. 14.12 ogłoszono przerwę

O godz. 14.23 wznowiono obrady Sesji

 

Janusz Brączyk – Zmieniam swój wniosek formalny postawiony przed przerwą. Wnioskuję, by wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego wynosiło 500 zł. Reszta stawek bez zmian.

Stanisław Mastej – Wnioskuję o przesunięcie uchwały na następną Sesję.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek postawiony przez Radnego Masteja, by przesunąć uchwałę w sprawie diet za udział w pracach rady gminy i jej organów na kolejna Sesję.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

9 Radnych było ,,PRZECIW”

6 Radnych było ,,ZA”

Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek postawiony przez Radnego Brączyka o ustalenie wynagrodzenia w następującej wysokości: Przewodniczący Rady – 1.300 zł, Wiceprzewodniczący Rady – 500 zł, Przewodniczący Komisji – 300 zł, Radny – 250 zł.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

 • Radnych było ,,ZA”
 • Radnych było ,,PRZECIW”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie diet za udział w pracach rady gminy i jej organów.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

14 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad. 12 Interpelacje radnych.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma żadnych interpelacji.

 

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś wolne wnioski?

Janusz Brączyk – Chciałbym zawnioskować o zakup szafki do ,,świadczeń rodzinnych”. Wszystkie segregatory Panie trzymają na podłodze.

Sylwia Twardzik – Tak, oczywiście zajmiemy się tą sprawą.

Marek Kiełbasa – Zbliża się okres zimowy, dlatego proszę o zabezpieczenie piasku, który można będzie użyć w razie potrzeby.

Janusz Bilski – To zupełnie nie zdaje egzaminu. Te niewykorzystane ,,kupki” piasku później trzeba zebrać i wywieść.

Marek Kiełbasa – Chciałbym zapytać o fakt nagrywania Sesji, ponieważ od jakiegoś czasu nie jest poddawany pod głosowanie.

Przewodniczący Rady – Każda Sesja jest nagrywana. Powołana Komisja Statutowa ma dopilnować, by nowy statut regulował tą kwestię.

Piotr Wojdacz – Występowałem o opinię prawną w tym za\kresie. Prawnik zalecał jednak głosowanie nad nagrywaniem.

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś wolne wnioski?

Nie ma

Ad. 14 Zakończenie Sesji

O godz. 14.40 zakończono obrady Sesji

Protokołowała

Monika Władyka

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.