Starosta Pucki przegrał w gdańskim WSA w sprawie o jawność wynagrodzeń, nagród i wykształcenia pracowników

[AKTUALIZACJA 6 stycznia 2018 r. – informacje udostępnione] Wnioskiem z 9 maja 2017 roku wnieśliśmy do Starosty Puckiego zapytanie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kwoty nagród i premii wypłaconych pracownikom Starostwa pełniących funkcje publiczne (czyli z wyłączeniem osób sprzątających, pomocy administracyjnej, konserwatorów czy kierowców) ich wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz poprosiliśmy o zestawienie tychże pracowników Starostwa wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły. Otrzymaliśmy odpowiedź, ale niepełną. Dlatego po wymianie korespondencji złożyliśmy skargę na bezczynność starosty do WSA w Gdańsku, który w wydanym następnie wyroku nakazał staroście zwrócić koszty postępowania sądowego oraz rozpatrzyć wniosek zgodnie z wolą wnioskodawcy. Zatem wciąż czekamy na odpowiedź.

 1. W treści naszego wniosku z 9 maja 2017 r. (wysłana za pomocą platformy ePUAP) poprosiliśmy Starostę o udostępnienie informacji w zakresie:

– wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Pucku w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy (w ujęciu rocznym).

– wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia.

– zestawienie pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Referat/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru:

1) Referat A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Jagielloński) – studia podyplomowe: dziennikarstwo (Uniwersytet Śląski)

2) Referat A – Pracownik Z W – kierunek: ochrona środowiska (Uniwersytet Rolniczy)

3) Referat B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość

2. Dnia 19 maja 2017 r. ze Starostwa Powiatowego w Pucku otrzymaliśmy maila podpisanego przez pracownika Urzędu o treści:

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 maja 2017 r. informuję, że kwota wydatkowana na nagrody i premie pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku wyniosła:

– w roku 2014 – 141.770 zł,

– w roku 2015 – 244.378,73 zł,

– w roku 2016 – 115.069,17 zł.

W pozostałym zakresie Pana wniosek nie może zostać uwzględniony. Dotyczy on udzielenia informacji o konkretnych urzędnikach Starostwa Powiatowego w Pucku, którzy miałyby zostać wymienieni z imienia i nazwiska. Informacje, o które się Pan zwrócił (wysokość wynagrodzenia, wykształcenie) znajdują się w ich aktach osobowych, dlatego uznać należy, że  są to informacje ad personam, które z kolei nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w trybie określonym w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wobec powyższego tutejsze Starostwo ich nie udostępni.


Grzegorz Dziewięcin
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli
tel. 058 743 24 50

3. W odpowiedzi na to pismo, dnia 20 maja 2017 r. poprosiliśmy m.in o pilne przesłanie decyzji odmownej z uzasadnieniem w wersji papierowej (skoro nastąpiło nieudostępnienie informacji, o którą wnosiliśmy) na wskazany adres do korespondencji {…}

4. Ze Starostwa Powiatowego w Pucku otrzymaliśmy taką oto zadziwiającą odpowiedź:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi informuję, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej decyzję odmowną wydaje się w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej. Dane dotyczące wynagrodzenia i wykształcenia pracowników Starostwa, o udostępnienie których wnosił Pan we wniosku z dnia 9 maja 2017 r. nie stanowią zaś informacji publicznej, wobec powyższego brak jest podstaw do wydania decyzji. W takim przypadku do wnioskodawcy kieruje się informację, iż dane nie stanowią informacji publicznej, co nastąpiło dnia 19 maja 2017 r.


Grzegorz Dziewięcin
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli
tel. 058 743 24 50

5. Odpisaliśmy na to, podając przy tym kilka wyroków sądowych, które stoją w sprzeczności z twierdzeniami tego pracownika Starostwa:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E006F3B10E
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5A2C4C38A1
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D2F098B6DE

Więcej wyroków NSA / WSA prawomocnych dostępnych tu:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

 

6. Wobec braku odpowiedzi na wniosek ze strony Starostwa Powiatowego w Pucku, końcem maja 2017 r. skierowaliśmy skargę na bezczynność Starosty do WSA w Gdańsku (właściwy miejscowo sąd).

W uzasadnieniu skargi podnieśliśmy m.in., że:

(…) pogląd, zgodnie z którym wysokości zarobków czy nagród osoby zatrudnionej przez podmiot publiczny stanowi informację publiczną utrwalony jest również w orzecznictwie organów administracji publicznej. Tytułem przykładu można tu wymienić wyroki, w których wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrywały skargi na decyzje o odmowę udostępnienia tego rodzaju informacji publicznej: wyrok WSA w Warszawie z 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 1282/16, WSA w Szczecinie z 18 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Sz 1004/16 oraz wyrok WSA w Krakowie z 9 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 808/16 (orzeczenia.nsa.gov.pl).

Informacja o wysokości zarobków czy nagród osoby zatrudnionej przez podmiot publiczny stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 695/14 orzeczenia.nsa.gov.pl).

(…)

Dla przykładu powołwaliśmy prawomocne wyroki WSA i NSA dotyczące jawności takich informacji jak wynagrodzenie oraz przyznanych nagród dla pracowników organów administracji publicznej: II SAB/Wa 640/16, IV SAB/Wr 174/16, II SAB/Gd 71/16, II SAB/Gd 80/16, II SAB/Kr 199/15, II SA/Rz 1234/15, I OSK 168/16 – Wyrok NSA.

Wskazaliśmy ponadto, że identycznie sprawa wygląda jeśli chodzi o informację publiczną dotyczącą wykształcenia pracowników organu. Przywołać w tym względzie można choćby wyroki:

II SAB/Kr 30/16 – Wyrok WSA w Krakowie: Rekapitulując należy stwierdzić, że mając na uwadze obowiązek szerokiego rozumienia pojęcia informacji publicznej w świetle przepisów ustawy i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak też zawężenie sfery prywatności osób pełniących lub uczestniczących w pełnieniu funkcji publicznych należy stwierdzić, że w pojęciu informacji publicznej mieszczą się szeroko rozumiane dane dotyczące wykształcenia tych osób, w tym również kierunków ukończonych przez nie studiów, gdyż są to informacje nierozerwalnie związane z posiadanym wykształceniem. To samo stwierdzenie należy odnieść do innych osób należących do kręgu objętego zakresem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d u.d.i.p., gdyż dane o posiadanym wykształceniu związane są niewątpliwie z zajmowanym stanowiskiem oraz przypisanymi do niego kompetencjami. Z tego względu informacje te odnoszą się wprost do sfery działalności organu, co rzutuje na ocenę, że posiadają charakter publiczny. Informacja o kierunku studiów powinna być w posiadaniu organu, a posiadanie wykształcenia stanowi nieraz warunek nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem. Dokument ten, potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jest przedkładany przy ubieganiu się o zatrudnienie, a jego odpis albo kopia najczęściej są przechowywane w aktach osobowych.

Ponadto: (…) nie sposób podzielić stanowiska organu, że – co do zasady – żądanie skarżącego obejmujące wskazanie kierunków studiów ukończonych przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych urzędu, nie stanowi informacji publicznej z art. 6 ustawy, skoro może się ona odnosić do pracowników urzędu wojewódzkiego będących funkcjonariuszami publicznymi, a więc osobami pełniącymi funkcje publiczne. Poza tym informacje te należą do sfery faktów, którymi dysponuje Wojewoda jako zwierzchnik służbowy pracowników […] i z całą pewnością są one związane z pełnioną przez kierowników funkcją publiczną i ich kompetencjami (kwalifikacjami). (II SAB/Wa 249/14 – Wyrok WSA w Warszawie).

Wreszcie: Na wstępie należy zauważyć, że w ocenianym przypadku nie ulegało wątpliwości to, iż prawo domagania się przez skarżącego udostępniania informacji o wykształceniu osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy […] stanowi informację publiczną. Podzielić bowiem należy pogląd wyrażony m.in. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2015 r. (sygn. akt II SAB/Wa 739/15), z którego wynika, iż informacje o kierunkach studiów, jakie ukończyły osoby pełniące funkcje publiczne stanowią informacje, odzwierciedlające kompetencje funkcjonariusza publicznego i wskazują na poziom jego zdatności do wykonywania władzy publicznej. (…) Informacja co do wykształcenia takiej osoby nie ma charakteru ściśle osobistego, lecz podlega udostępnieniu jako informacja publiczna na temat kompetencji osoby, sprawującej funkcję publiczną, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) u.d.i.p. (II SA/Kr 1349/16 – Wyrok WSA w Krakowie).

7. Starosta Pucki jednak poszedł w zaparte i odpowiedział na skargę w ten sposób:

8. Sprawa trafiła do sądu. I ostatecznie WSA w Gdańsku stanął na stanowisku, że to Starosta nie ma racji i nakazał rozpatrzyć wniosek raz jeszcze, uwzględniając argumentację Sądu w tym zakresie.

Ponadto nakazał zwrócić całe koszty postępowania sądowego.

Oto sentencja wyroku:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w Gdańsku w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

1. zobowiązuje Starostę do rozpatrzenia wniosku M. H. o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 maja 2017 roku w zakresie dotyczącym wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa w Pucku pełniących funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia, a także zestawienia pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Referat/Stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły, w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności;

2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty Puckiego na rzecz skarżącego M. H. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Link do wyroku: II SAB/Gd 48/17 – Wyrok WSA w Gdańsku

W uzasadnieniu wyroku Sąd m.in. stwierdził, że:

Z tych przyczyn nie budzi wątpliwości Sądu, że informacje opisane w punkcie drugim wniosku skarżącego z dnia 9 maja 2017 r., stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. i co do zasady podlegają udostępnieniu w trybie przewidzianym przepisami tej ustawy. Dotyczą one bowiem informacji o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników organu, którzy pełnią funkcje publiczne (co wyraźnie zaznaczył wnioskodawca we wniosku), a zatem niewątpliwie informacji związanej z funkcjonowaniem organu i wydatkowaniem majątku publicznego jakim jest majątek jednostki samorządu terytorialnego – Starostwa Powiatowego.

W odniesieniu zaś do żądania zawartego w punkcie trzecim wniosku skarżącego Sąd stwierdził, że również w tym zakresie stanowisko organu nie jest prawidłowe. Należy bowiem zgodzić się z poglądem, że informacje o kierunku studiów lub szkole oraz specjalności, ewentualnie kierunku studiów podyplomowych, ukończonych przez osoby pełniące funkcje publiczne, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów u.d.i.p. Informacje te niewątpliwie odzwierciedlają bowiem poziom kompetencji pracownika sprawującego funkcję publiczną (jego kwalifikacji) i wskazują na poziom jego zdatności do wykonywania władzy publicznej, a zatem są informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d u.d.i.p. (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 739/15, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 8 lutego 2017 r., sygn. II SA/Kr 1349/16.

W świetle powyższych rozważań należało uznać, że wszystkie informacje, których udostępnienia domagał się skarżący we wniosku z dnia 9 maja 2017 r. stanowiły informację publiczną, której tryb udostępnienia jest regulowany przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zatem wniosek skarżącego podlegał rozpoznaniu w trybie przewidzianym przepisami tej ustawy.

9. W tych okolicznościach czekamy na rozpatrzenie naszego wniosku w całości przez Starostę Puckiego Jarosława Białka.

Jeśli tylko je otrzymamy, poinformujemy o tym na portalu.

Wyrok jeszcze nie jest prawomocny.

AKTUALIZACJA (15/21 października 2017 r.):

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale skarga kasacyjna Starosty Puckiego została złożona po terminie ustawowym (jeden dzień spóźnienia):

Dnia 10 października 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi {…} na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Starosty.

Źródło: II SAB/Gd 48/17 – Postanowienie WSA w Gdańsku

Ze strony Starosty Puckiego otrzymaliśmy 20 października 2017 r. informację, że:

„Szanowny Panie,

Informacja zostanie udostępniona niezwłocznie, zestawienie pracowników wraz z wynagrodzeniami i danymi o wykształceniu jest przygotowywane, sądzę że otrzyma je Pan w poniedziałek. Wczoraj została zlecona zapłata kosztów postępowania przed WSA w Gdańsku.

Grzegorz Dziewięcin

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Pucku
84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5
tel.   +48 586734202
fax.  +48 586734191

AKTUALIZACJA (25 października 2017 r.):

24 października 2017 roku wpłynęła niepełna odpowiedź ze Starostwa Powiatowego na nasz wniosek:

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej oraz w wykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 1017 r. sygn akt II SAB/Gd 48/17 przekazuję w załączeniu informacje dotyczące wynagrodzenia i wykształcenia pracowników pełniących funkcje publiczne.

Grzegorz Dziewięcin

Załączniki:

Wynagrodzenie brutto:

Wykształcenie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Wydział Kierunek studiów lub szkoła Specjalność Studia podyplomowe
1. Jarosław Białk Starosta Pucki Historia W zakresie spec. nauczycielskiej Szkoła zarządzania
2. Tomasz Herrmann Wicestarosta Ekonomika transportu Ekonomika i organizacja transportu morskiego
3. Kamila Budnik Podinspektor Wydział Komunikacji Administracja Bezpieczeństwo i porządek publiczny
4. Sylwia Busz Inspektor Wydział Komunikacji Policealne Studium Zawodowe Państwowych Szkół Budownictwa Budownictwo ogólne
5. Krzysztof Dettlaff Podinspektor Wydział Komunikacji Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem
6. Ewa Renusz Podinspektor Wydział Komunikacji Zarządzanie Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
7. Paulina Renusz Podinspektor Wydział Komunikacji Pedagogika Edukacja dla stanów nadzwyczajnych
8. Małgorzata Markowska Podinspektor Wydział Komunikacji Administracja
9. Krystyna Riss – Dettlaff Podinspektor Wydział Komunikacji Zarządzanie i marketing Zarządzanie przedsiębiorstwem
10. Anna Szczepanik Podinspektor Wydział Komunikacji Liceum Ekonomiczne Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
11. Anna Wiczling – Radtke Specjalista Wydział Komunikacji Zarządzanie i marketing Zarządzanie finansami
12. Ilona Sawicka Naczelnik Wydział Komunikacji Administracja
13. Wojciech Borzyszkowski Naczelnik Wydział Architektury i Budownictwa Budownictwo Konstrukcje budowlane i inżynierskie
14. Janina Siuta Podinspektor Wydział Architektury i Budownictwa Państwowa Szkoła Techniczna Budownictwo ogólne
15. Kinga Czachor Powiatowy Konserwator Zabytków Budownictwo Inżynieria procesów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami
16. Elżbieta Struck Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami Prawo
17. Marek Cygiert Geodeta Powiatowy Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Akademia Górniczo-Hutnicza Geodezja górnicza
18. Małgorzata Charytanowicz- Pasztelan Kierownik Referatu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Górnictwo i geologia Geodezja górnicza
19. Katarzyna Wrona p.o. Kierownika Referatu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Geodezja i kartografia Geodezja i szacowanie nieruchomości
20. Janusz Łęgowski Sekretarz Powiatu Uniwersytet Gdański Organizacja i zarządzanie
21. Barbara Klawikowska Skarbnik Powiatu Wydział Finansów Zarządzanie Organizacja i zarządzanie Rachunkowość i finanse

Stan na dzień 9 maja 2017 r.

Dokument w wersji skanu:

Na tę odpowiedź odpisaliśmy 25 października 2017 r. tak:

Szanowny Panie
Z przykrością stwierdzam, że to nie jest odpowiedź na mój wniosek oraz nie jest to wykonanie wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SAB/Gd 48/17.
Cytuję sentencję wyroku:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w Gdańsku w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę do rozpatrzenia wniosku M. H. o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 maja 2017 roku w zakresie dotyczącym wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa w P. pełniących funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia, a także zestawienia pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Referat/Stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły, w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty Puckiego na rzecz skarżącego M. H. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
 
 
===
 
Po pierwsze: w pliku PDF brak jest wskazania wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku pełniących funkcje publiczne. Podano jedynie część z nich. Jak wynika z wykazu pracowników udostępnionego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pucku:
(Wykaz telefonów i adresów poczty elektronicznej pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku) wiele z nich, a zapewne pełniących funkcje publiczne (no bo nie usługowe), jak np. kierownicy, specjaliści, inspektorzy, podinspektorzy, z niewiadomych mi przyczyn nie zostało ujętych w przedstawionej odpowiedzi na wniosek, zgodnie z wyrokiem sądu administracyjnego.
Po drugie: nie ma wyszczególnionych stanowisk służbowych (referatów) przyporządkowanych do tych osób – zgodnie z wnioskiem.
 
Proszę o pilne uzupełnienie odpowiedzi na wniosek.
{…}
===
Czekamy na pełną odpowiedź ze strony starostwa puckiego.
 

AKTUALIZACJA (6 stycznia 2018 r.):

1. Wobec braku odpowiedzi Starosty Puckiego na powyższe wezwanie do wykonania wniosku, złożyliśmy skargę do WSA w Gdańsku (tego, który wydał pierwotny wyrok) na niewykonanie wyroku sądowego.
 
Treść skargi na niewykonanie wyroku
 
2. Prawie miesiąc później nadeszła drogą e-mailową odpowiedź na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, tym razem pełna.
 

Tabela – załącznik (KLIKNIJ aby powiększyć):

(wskazania wynagrodzeń brutto 0 zł, dotyczą osób zatrudnionych w Starostwie, przebywających na urlopach wychowawczych i tym samym nie otrzymujących wynagrodzenia).

Jednocześnie otrzymaliśmy odpowiedź na skargę, w którym Starosta Pucki Jarosław Białk stwierdza m.in., że „do dnia złożenia odpowiedzi na skargę, takiego pisemnego wezwania Starosta Pucki nie otrzymał”.

Treść odpowiedzi na skargę: Strona 1, Strona 2, Strona 3, Strona 4.

Według nas jest to po prostu nieprawda, bo jak inaczej nazwać naszego pisemnego (bo przecież nie ustnego!) maila z 25 października 2017 r., w którym właśnie wzywamy Starostę Puckiego do wykonania w pełni wyroku sądu?

W dodatku z ostrożności wysłaliśmy to wezwanie na trzy adresy e-mail (w tym na ten, na który wcześniej kierowaliśmy korespondencję i z którego przychodziły z powodzeniem odpowiedzi), więc na pewno nie zaginął.
 
Ponadto przygotowujemy już odpowiedź na wezwanie WSA, w którym sąd pyta nas, czy zwracaliśmy się do Starosty Puckiego z pisemnym wezwaniem do wykonania wyroku.
 
O sprawie będziemy informować.

3 komentarze
 1. Anonim pisze:

  Dla porównania podajcie jeszcze pensje pracowników urzędu pracy podlegają pod starostwo starosta cały czas obiecuje podwyżki

  • Redakcja pisze:

   Ale to Pan/Pani sama może o to zapytać. W razie problemów proszę pisać na skrzynkę redakcyjną, lub na Facebooku. Postaramy się pomóc! Pozdrawiamy!

 2. Anonim pisze:

  …ciekawe, dlaczego starosta pucki tak bardzo chciał ukryć nie tylko wysokość wynagrodzenia zatrudnionych przez siebie pracowników ale również ich ilość i jakość (odpowiednie wykształcenie)…przecież te olbrzymie kwoty są wypłacane z naszych podatków….swoją drogą niemało kosztuje podatników utrzymanie tego urzędu!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.