WSA orzekł, że Wójt Gminy Jasło nie może utajniać nagród przyznanym pracownikom w 2014 i 2015 r.

_WSA_Rzeszów(StreetView)Prezentujemy kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, korzystny dla jawności nagród tym razem przyznawanych w Urzędzie Gminy Jasło. Wyrok jest znamienny, bo Sąd określił, że 29 z 30 osób, których nagród Wójt nie ujawnił, jednak pełni tam funkcje publiczne, zatem nagrody w stosunku co do tych osób powinny być ujawnione. W stosunku do pozostałych 10 osób dane dotyczące nagród zostały nam udostępnione już wcześniej.  Czytaj dalej →


Burmistrz Gminy Jedlicze przegrała w WSA proces o jawność z portalem zaleze.com

_WSA_Rzeszów(StreetView)25 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zobowiązał Burmistrza Gminy Jedlicze Jolantę Urbanik do rozpoznania wniosku redaktora naczelnego portalu informacyjnego zaleze.com w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy burmistrzowi w zakresie kwot i przyczyn udzielenia pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w roku 2015. Stwierdził ponadto, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Burmistrza Gminy Jedlicze na rzecz redaktora naczelnego portalu kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. WSA rozpoznawał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Wyrok nie jest prawomocny. Czytaj dalej →


Trzecia skarga złożona do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrz Gminy Jedlicze (rejestry umów)

WSA_Rzeszów_ZałężePrasa na Podkarpaciu przeżywa ostatnio trudniejsze czasy. Otóż kolejny raz musieliśmy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Burmistrz Gminy Jedlicze. Tym razem z powodu nieujawnienia danych kontrahentów (imion i nazwisk) w rejestrach umów, jakie zawiera  od lat Urząd Gminy. Mimo tego, że jest wiele wyroków sądowych potwierdzających, że te dane są jawne i powinny zostać bezwzględnie udostępnione, nawet jak umowę z Gminą zawiera osoba fizyczna, to jednak Burmistrz inaczej interpretuje prawo. Żadne wezwania do rozpatrzenia wniosku, poparte szeroką argumentacją (w tym prawniczą – bo oparliśmy to na tezach prawników oraz wyrokach sądowych Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego czy poszczególnych WSA), nie zdołały przekonać Burmistrz, nota bene również z wykształcenia prawnika. Zatem spór rozstrzygnie sąd administracyjny.  Czytaj dalej →


Gmina Jedlicze odmówiła udostępnienia informacji. Sprawy kierujemy do WSA i SKO (AKTUALIZACJA)

Schowek0515 marca 2016 r. skierowaliśmy mailowo do Urzędu Gminy Jedlicze cztery wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dwa z nich zostały rozpatrzone i informacja została nam udostępniona, chociaż nie w pełni (dlatego też przygotowywana jest skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Z kolei informacje, o które prosiliśmy w pozostałych dwóch wnioskach, uznane zostały za informacje przetworzone. W związku z czym, Gmina Jedlicze zażądała od nas wskazania „szczególnej istotności dla interesu publicznego w żądaniu udostępnienia przedmiotowej informacji przetworzonej”. Nie zgadzamy się z tym i kierujemy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Niżej opisujemy dotychczasowy przebieg tych czterech spraw. Czytaj dalej →


Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie (2012-2015)

gitd11 marca 2016 r., czyli tego samego dnia co pytaliśmy Urząd Gminy Osiek Jasielski o średnie wynagrodzenia nauczycieli w Gminie Osiek Jasielski, skierowaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie pytanie o kwoty nagród (kwartalnych, półrocznych, rocznych, innych – jeśli wystąpiły) wypłacanych kierownictwu WITD w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, a także łącznej kwoty nagród pracowników wydziału inspekcji z podziałem na poszczególne lata od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek oraz pracowników komórek organizacyjnych/wydziałów. Czytaj dalej →


Starosta przegrał w sądzie: Dyrektor DPS w Foluszu musi ujawnić nagrody pracowników

_WSA_Rzeszów(StreetView)Jawnie i w blasku fleszy nagradza się nie tylko nauczycieli, ale również sportowców czy zdolnych uczniów. Urzędników natomiast w zaciszu gabinetów. Skoro gospodarka pieniędzmi publicznymi jest jawna, zapytaliśmy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu o udostępnienie liczby zatrudnionych pracowników, w tym pełniących funkcje publiczne oraz wysokości nagród przyznanych w latach 2012 – 2015 wszystkim pracownikom DPS, z wyszczególnieniem stanowiska służbowego, kwoty nagrody oraz uzasadnienia przyznania nagrody, a w przypadku osób pełniących funkcje publiczne – także imienia, nazwiska. Zarówno Dyrektor DPS jak i Starosta wydali decyzje odmowne. Sprawę skierowaliśmy wiec do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który przyznał nam rację (sygn. akt II SA/Rz 1618/15 – Wyrok WSA w Rzeszowie). Czytaj dalej →


SKO w Krośnie uchyliło w całości decyzję odmowną Burmistrza Miasta Jasło w sprawie nagród pracowników Urzędu

__IMAG002624 listopada 2015 r. otrzymaliśmy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie decyzję uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta Jasło, w której odmówił nam udostępnienia informacji publicznej na temat imion, nazwisk, kwot nagród przyznanych w latach 2014 i 2015 pracownikom Urzędu Miasta Jasła i uzasadnienia ich przyznania. Poniżej pełna treść tej decyzji, z której możecie Państwo się dowiedzieć jak sprawa wygląda od samego początku.  Czytaj dalej →


Portal zaleze.com wygrał z Wójtem Gminy Nowy Żmigród i SKO w Krośnie o ujawnienie nagród przyznanych w UG Nowy Żmigród

_WSA_Rzeszów(StreetView)Zanim przejdziemy do wczorajszego wyroku WSA, przypomnijmy, że końcem października 2015 r. opisywaliśmy fakt otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II. SA/Rz 904/15), w którym Sąd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 26 maja 2015 r. (nr SKO.4105.9.650.2015) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:  1) uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr OK.1431.37.2015.F oraz 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowegoCzytaj dalej →


Aplikacja na telefon pomoże ci kupować polskie produkty

Informacja_infoMasz dość masówki globalnych koncernów? Szukasz lokalnych firm tworzących unikalne produkty? Pola pomoże Ci odnaleźć polskie wyroby. Zabierając Polę na zakupy odnajdujesz produkty “z duszą” i wspierasz polską gospodarkę. Kupując polskie produkty wspierasz naszą gospodarkę i nasz kraj. Czytaj dalej →


Zapraszamy na rozprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

rozprawa_nowy_zmigrodRozprawa o jawność nagród Urzędu Gminy Nowy Żmigród odbędzie się za dwa tygodnie, 17 listopada 2015 r. o godzinie 13:30 w sali nr 1 rzeszowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, bo rozprawy są jawne i każdy z obywateli może w nich wziąć w nich jako publiczność albo prasa. Skarga portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” do WSA złożona została na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z 16 lipca 2015 r., znak SKO.4105.14.866.2015 oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Nowy Żmigród z 18 czerwca 2015 r., znak OSS.1431.8.2015 w której odmówiono nam udostępnienia informacji publicznej. Czytaj dalej →