WSA orzekł, że Wójt Gminy Jasło nie może utajniać nagród przyznanym pracownikom w 2014 i 2015 r.

_WSA_Rzeszów(StreetView)Prezentujemy kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, korzystny dla jawności nagród tym razem przyznawanych w Urzędzie Gminy Jasło. Wyrok jest znamienny, bo Sąd określił, że 29 z 30 osób, których nagród Wójt nie ujawnił, jednak pełni tam funkcje publiczne, zatem nagrody w stosunku co do tych osób powinny być ujawnione. W stosunku do pozostałych 10 osób dane dotyczące nagród zostały nam udostępnione już wcześniej.  Czytaj dalej →


Burmistrz Gminy Jedlicze przegrała w WSA proces o jawność z portalem zaleze.com

_WSA_Rzeszów(StreetView)25 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zobowiązał Burmistrza Gminy Jedlicze Jolantę Urbanik do rozpoznania wniosku redaktora naczelnego portalu informacyjnego zaleze.com w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy burmistrzowi w zakresie kwot i przyczyn udzielenia pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w roku 2015. Stwierdził ponadto, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Burmistrza Gminy Jedlicze na rzecz redaktora naczelnego portalu kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. WSA rozpoznawał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Wyrok nie jest prawomocny. Czytaj dalej →


RZGW w Krakowie przegrał w sądzie z portalem zaleze.com o ujawnienie kontaktu do pracowników

WSA_krakowW grudniu ub. roku zawnioskowaliśmy jako redakcja portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o udostępnienie listy pracowników ze wskazaniem: imię i nazwisko pracownika, komórka organizacyjna, w której pracuje, stanowisko służbowe, numer telefonu na biurko, numer pokoju, w którym urzęduje, adres e-mail (jeśli ma przyporządkowany). W związku z tym, że RZGW nie udostępnił nam w terminie pełnej listy pracowników, złożyliśmy skargę na bezczynność do WSA w Krakowie. W wydanym przez siebie wyroku, WSA przyznał rację portalowi zaleze.com i nakazał Dyrektorowi RZGW udostępnić żądane informacje. Ponadto zasądził od Dyrektora na rzecz skarżącego redaktora naczelnego pełny zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny. To już druga przegrana Dyrektora RZGW. Pierwsza dotyczyła ujawnienia dokumentów z kontroli, o czym pisaliśmy kilka dni temu. Czytaj dalej →


RZGW w Krakowie przegrał w sądzie z portalem zaleze.com o ujawnienie dokumentów z kontroli

WSA_krakowW grudniu ub. roku zawnioskowaliśmy jako redakcja portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o udostępnienie dokumentów z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, jakie były w tej instytucji publicznej przeprowadzane. W związku z tym, że RZGW nie udostępnił nam w terminie dokumentów, złożyliśmy skargę na bezczynność do WSA w Krakowie. W wydanym przez siebie wyroku, WSA przyznał rację portalowi zaleze.com i nakazał Dyrektorowi RZGW udostępnić żądane dokumenty. Ponadto zasądził od Dyrektora na rzecz skarżącego redaktora naczelnego pełny zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny. Czytaj dalej →


Trzecia skarga złożona do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrz Gminy Jedlicze (rejestry umów)

WSA_Rzeszów_ZałężePrasa na Podkarpaciu przeżywa ostatnio trudniejsze czasy. Otóż kolejny raz musieliśmy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Burmistrz Gminy Jedlicze. Tym razem z powodu nieujawnienia danych kontrahentów (imion i nazwisk) w rejestrach umów, jakie zawiera  od lat Urząd Gminy. Mimo tego, że jest wiele wyroków sądowych potwierdzających, że te dane są jawne i powinny zostać bezwzględnie udostępnione, nawet jak umowę z Gminą zawiera osoba fizyczna, to jednak Burmistrz inaczej interpretuje prawo. Żadne wezwania do rozpatrzenia wniosku, poparte szeroką argumentacją (w tym prawniczą – bo oparliśmy to na tezach prawników oraz wyrokach sądowych Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego czy poszczególnych WSA), nie zdołały przekonać Burmistrz, nota bene również z wykształcenia prawnika. Zatem spór rozstrzygnie sąd administracyjny.  Czytaj dalej →


Gmina Jedlicze odmówiła udostępnienia informacji. Sprawy kierujemy do WSA i SKO (AKTUALIZACJA)

Schowek0515 marca 2016 r. skierowaliśmy mailowo do Urzędu Gminy Jedlicze cztery wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dwa z nich zostały rozpatrzone i informacja została nam udostępniona, chociaż nie w pełni (dlatego też przygotowywana jest skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Z kolei informacje, o które prosiliśmy w pozostałych dwóch wnioskach, uznane zostały za informacje przetworzone. W związku z czym, Gmina Jedlicze zażądała od nas wskazania „szczególnej istotności dla interesu publicznego w żądaniu udostępnienia przedmiotowej informacji przetworzonej”. Nie zgadzamy się z tym i kierujemy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Niżej opisujemy dotychczasowy przebieg tych czterech spraw. Czytaj dalej →


Ponad milion zł na nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w latach 2012-2015

Nagrody_DPS_FoluszJak informowaliśmy w artykule z lutego br. Starosta przegrał w sądzie: Dyrektor DPS w Foluszu musi ujawnić nagrody pracowników Starosta Jasielski i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu naruszyli szereg przepisów i muszą ujawnić listę pracowników, kwoty nagród oraz uzasadnienie ich przyznania. Poniżej publikujemy pełną listę pracowników, kwoty nagród otrzymanych w latach 2012-2015 wraz z uzasadnieniem. Suma przyznanych nagród za ostatnie 4 lata wyniosła 1 145 300, 69 zł (milion sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy). Czytaj dalej →


Starosta przegrał w sądzie: Dyrektor DPS w Foluszu musi ujawnić nagrody pracowników

_WSA_Rzeszów(StreetView)Jawnie i w blasku fleszy nagradza się nie tylko nauczycieli, ale również sportowców czy zdolnych uczniów. Urzędników natomiast w zaciszu gabinetów. Skoro gospodarka pieniędzmi publicznymi jest jawna, zapytaliśmy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu o udostępnienie liczby zatrudnionych pracowników, w tym pełniących funkcje publiczne oraz wysokości nagród przyznanych w latach 2012 – 2015 wszystkim pracownikom DPS, z wyszczególnieniem stanowiska służbowego, kwoty nagrody oraz uzasadnienia przyznania nagrody, a w przypadku osób pełniących funkcje publiczne – także imienia, nazwiska. Zarówno Dyrektor DPS jak i Starosta wydali decyzje odmowne. Sprawę skierowaliśmy wiec do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który przyznał nam rację (sygn. akt II SA/Rz 1618/15 – Wyrok WSA w Rzeszowie). Czytaj dalej →


Trybunał Konstytucyjny musi ujawnić wynagrodzenia swoich pracowników – zadecydował WSA w Warszawie

_TrybunalKonstytucyjnyTrybunał Konstytucyjny musi ujawnić wynagrodzenia swoich pracowników – zadecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jest to odpowiedź na skargę złożoną przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że informacja o honorariach jest istotna z punktu widzenia kontroli społecznej oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom. Czytaj dalej →


SKO w Krośnie uchyliło w całości decyzję odmowną Burmistrza Miasta Jasło w sprawie nagród pracowników Urzędu

__IMAG002624 listopada 2015 r. otrzymaliśmy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie decyzję uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta Jasło, w której odmówił nam udostępnienia informacji publicznej na temat imion, nazwisk, kwot nagród przyznanych w latach 2014 i 2015 pracownikom Urzędu Miasta Jasła i uzasadnienia ich przyznania. Poniżej pełna treść tej decyzji, z której możecie Państwo się dowiedzieć jak sprawa wygląda od samego początku.  Czytaj dalej →