Altana biesiadna w Załężu – niezgodność z SIWZ? Wniosek o informację publiczną (dokumentację)

ALTANA_ZalezeDnia 28 sierpnia 2014 roku zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Wójta Gminy Osiek Jasielski pismem zawierającym wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci umowy z wykonawcą ”Fudali” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 36-060 Rogoźnica 97 A, której przedmiotem była Budowa altany biesiadnej w miejscowości Załęże” (i ewentualnych aneksów), protokołu odbioru wykonanych robót, wystawionego przez wykonawcę dokumentu gwarancyjnego oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przedmiotowym zadaniem. Do marca 2015 r. (ponad pół roku!) nie było żadnej odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. Do czasu gdy po jednym z artykułów, w którym wspomnieliśmy o tym właśnie wniosku, dostaliśmy maila od Sekretarz Urzędu, że żaden wniosek o informację w sierpniu 2014 roku nie wpłynął do urzędu. Po przesłaniu przez nas raz jeszcze kopii tego maila do urzędu, dnia 1 kwietnia 2015 roku otrzymaliśmy odpowiedź, którą poniżej prezentujemy.

Dla porządku przedstawiamy również treść naszego pisma do Wójta Gminy Osiek Jasielski z sierpnia 2014 r., w którym przedmiotowy wniosek o informację publiczną był zawarty:

(kliknij +, żeby powiększyć, albo „Download”, żeby pobrać)

Poniżej publikujemy w treść odpowiedzi z Urzędu Gminy Osiek Jasielski, nadesłanej do nas dnia 1 kwietnia 2015 r.:

I. Umowa z wykonawcą:

II. Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru:

III. Protokół odbioru końcowego:

IV. Karta gwarancyjna wystawiona przez wykonawcę:

W piśmie do Wójta Gminy Osiek Jasielski w sierpniu 2014 roku wskazaliśmy, że dnia 2 czerwca 2014 r. na stronie BIP UG Osieka Jasielskiego (link: http://www.osiekjasielski.ires.pl/4950/4950/art228332.html) zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem była „Budowa altany biesiadnej w miejscowości Załęże”. W treści niniejszego ogłoszenia wskazano, że „Przedmiotem zamówienia jest budowa drewnianej altany biesiadnej w miejscowości Załęże o wymiarach 500cmx500cm wraz z podłogą z kostki brukowej oraz wyposażeniem altany w drewniany komplet ogrodowy (3 stoły o wym. 300cmx70cm, 6 ławek z oparciem o dł. 300 cm).”

Wskazaliśmy również, że co prawda wewnątrz altany zamontowane zostały 3 stoły, ale przez Wykonawcę nie zostały dostarczone ławki w ilości 6 sztuk z oparciem. Są zamontowane jedynie stoły zespolone z ławkami, ale bez oparć. Czy to to samo? Raczej nie. Dostarczone meble ogrodowe nie są zatem zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu publicznym ani opisem przedmiotu zamówienia ujętym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (fot. altany po wybudowaniu w naszym piśmie powyżej).

Jak wynika z przekazanych dnia 1 kwietnia 2015 r. przez urząd dokumentów, potwierdzono w nich, że altana spełnia wszystkie warunki, które Gmina Osiek Jasielski jako zamawiający w przetargu ustanowiła.

W protokole odbioru ustalono m.in, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz postanowieniem umowy z wykonawcą:

Altana_Protokol

Dokumenty odbiorowe zostały podpisane m.in. przez inspektora nadzoru (który z pieniędzy gminnych otrzymał za pełnienie funkcji inspektora 3600 zł brutto) a także pracowników urzędu gminy.

Z kolei w jednym z paragrafów umowy na pełnienie funkcji inspektora ustanowiono obowiązki inspektora:

InspektorAltana

Czy inspektor nadzoru – znając warunki umowy podpisanej z wykonawcą wyłonionym w przetargu – sprawdził dokładnie jakie ławki (stoły) dostarcza i montuje wykonawca? Reprezentował Inwestora przez sprawowanie kontroli zgodności tej realizacji z projektem, przepisami?

Czy Komisja odbiorowa powołana zarządzeniem wójta sprawdziła co jest zapisane w umowie (głównie w paragrafie 1) i w dokumentacji przetargowej?

W umowie wyraźnie wskazano, że altana ma być wykonana zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, przedmiarem robót oraz SIWZ:

UMOWA_Altana

W jaki sposób sprawdzane, kontrolowane i odbierane są inne zrealizowane inwestycje w gminie? Czy w podobny sposób?

Zadanie „Budowa altany w miejscowości Załęże” zostało objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Poddajemy tę całą sprawę pod Państwa ocenę i ewentualną dyskusję.

Zobacz także:

Trwa przetarg na budowę altany biesiadnej w Załężu

Wybudują m.in. altany w Załężu i w Mrukowej oraz zorganizują 120-lecie OSP w Osieku Jasielskim


2 komentarze
 1. qwe123 pisze:

  Jakieś postępy?

  • Redakcja pisze:

   Redakcja portalu zawnioskowała o dokumenty, a następnie udostępniła je. Liczymy na to, że mieszkańcy czytając ten artykuł RÓWNIEŻ będą dopytywać Wójta co z tą sprawą. Tak samo albo przede wszystkim radni gminy, którzy czytają (wiemy o tym) nasz portal.
   W końcu są członkami Rady Gminy, która pełni funkcję stanowiąco-kontrolną wobec działań wójta.
   Art. 18a. 1. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że „Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.”
   Ponadto art. 23. 1. ustawy o samorządzie gminnym wspomina o tym, że „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.