Budżet Gminy Osiek Jasielski – Uchwała Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 r.

HerbOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu treść Uchwały Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 roku, czyli tzw. uchwałę budżetową na rok 2013. I tak:

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2012
RADY GMINY OSIEK JASIELSKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok

(wyciąg uchwały)

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19.257.852,06 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 12.276.288,24 zł
2) dochody majątkowe: 6.981.563,82 zł
w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 5.074.483,82 zł
dochody ze sprzedaży majątku: 250.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 17.568.375,74 zł, w tym
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.646.205,52 zł, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 8.114.363,39 zł, z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.051.726,39 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.062.637,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące: 643.909,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.507.013,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie: 50.920,13 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym: –
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 330.000 zł
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.922.170,22 zł, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: 5.922.170,22 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione wcześniej w łącznej kwocie: 5.695.669,98 zł
2. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera tabela nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie: 1.689.476,32 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę otrzymanych
krajowych kredytów i pożyczek
2. Ustala się przychody budżetu ( paragraf 903) z tytułu pożyczek w łącznej kwocie 429.816,68 zł i rozchody budżetu (paragraf 963) w łącznej kwocie
2.119.293,00 zł, z tego na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.119.293,00 zł
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2013 – 1.429.816,68 zł, z czego:
a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000,00 zł
b) na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 429.816,68 zł

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 35.857 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 56.325 zł
– na podwyżki oraz wypłatę wyrównania dla nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu – 30.000 zł
– zarządzania kryzysowe – 26.325 zł

§ 5. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikające z odrębnych ustaw
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 w wysokości 50.000 zł

Wydatki w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w wysokości 179.549 zł, z przeznaczeniem na:

Sołectwo Czekaj 11.610,00
remont domu ludowego 3.610,00
zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym 4.000,00
remont dróg gminnych 4.000,00

Sołectwo Osiek Jasielski 23.773,00
doposażenie placu zabaw 5.000,00
kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa 2.500,00
remont dróg 16.273,00

Sołectwo Mrukowa 22.141,00
budowa ogrodzenia Domu Ludowego 10.000,00
remont dróg 7.000,00
remont wiaty ,,pod lasem” 3.000,00
doposażenie Domu Ludowego 2.141,00

Sołectwo Samoklęski 26.327,00
modernizacja Domu Ludowego 10.000,00
remont dróg gminnych 16.327,00

Sołectwo Pielgrzymka 24.826,00
remont Domu Ludowego 4.826,00
remont dróg gminnych 20.000,00

Sołectwo Załęże 23.220,00
opracowanie projektu chodnika oraz budowa chodnika 17.000,00
remont kładki 3.220,00
doposażenie Domu Ludowego 3.000,00

Sołectwo Świerchowa 21.325,00
remont Domu Ludowego i placu przy Domu Ludowym 7.825,00
prowadzenie świetlicy 2.000,00
zakup sadzonek 2.000,00
remont dróg gminnych 6.000,00
ogrodzenie placu szkolnego 2.000,00
kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa 1.500,00

Sołectwo Zawadka Osiecka 26.327,00
remont dróg gminnych 23.000,00
doposażenie Domu Ludowego 3.327,00

Więcej przeczytacie Państwo w uchwale budżetowej, do której podajemy link: >> KLIKNIJ TUTAJ <<

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.