Burmistrz Gminy Jedlicze przegrała w WSA proces o jawność z portalem zaleze.com

_WSA_Rzeszów(StreetView)25 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zobowiązał Burmistrza Gminy Jedlicze Jolantę Urbanik do rozpoznania wniosku redaktora naczelnego portalu informacyjnego zaleze.com w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy burmistrzowi w zakresie kwot i przyczyn udzielenia pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w roku 2015. Stwierdził ponadto, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Burmistrza Gminy Jedlicze na rzecz redaktora naczelnego portalu kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. WSA rozpoznawał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy pokrótce sprawę.

I. NASZ WNIOSEK 

7 maja 2016 r. zapytaliśmy Burmistrza Gminy Jedlicze o udostępnienie:

f) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

wraz ze wskazaniem kwot oraz przyczyn tychże (dotyczy ppkt. f i g) w roku 2011, 2013, 2014, 2015.

II. ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

W piśmie otrzymanym 18 maja 2016 r. dostaliśmy linki w BIP do powyższych wykazów (ZOBACZ TUTAJ).

Sprawdziliśmy i faktycznie pod wskazanymi linkami znajdowały się odpowiednie wykazy, o które prosiliśmy. Jednakże w przypadku roku 2015, brak było wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku z informacją o kwotach oraz przyczyn, dla których tę pomoc akurat tym osobom przyznano.

Mimo, że we wniosku o informację publiczną prosiliśmy o podanie kwot do każdej pozycji wykazu.

Zobaczcie Państwo sami jak to wygląda w BIP Gminy Jedlicze: KLIKNIJ TUTAJ

W wykazach z wcześniejszych lat, te kwoty są podane, a za rok 2015 – niestety nie. 

Gmina Jedlicze nie wydała decyzji odmownej, ani nie udostępniła wnioskowanej informacji publicznej (kwot oraz przyczyn).

III. SKARGA do WSA w RZESZOWIE

Wobec powyższego, 25 maja 2016 r. złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność organu jakim jest Burmistrz Jedlicza.

Sąd nadał sprawie sygnaturę II SAB/Rz 56/16.

W odpowiedzi na naszą skargę, przesłaną do WSA, Burmistrza Jedlicza udowadniał przed sądem, że stosowne wykazy umieścił w BIP Gminy Jedlicze, a skarga nie powinna zostać uwzględniona, bo rzekomo wszystkie dane zostały portalowi udostępnione.

WSA jednak nie dał się przekonać przedstawionej argumentacji i przyznał rację redaktorowi naczelnemu portalu zaleze.com wydając wyrok jak poniżej (jeszcze nie prawomocny):

IV. SENTENCJA WYROKU

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka Sędziowie WSA Paweł Zaborniak /spr./ WSA Marcin Kamiński Protokolant specjalista Anna Mazurek – Ferenc po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 25 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi M. H. redaktora naczelnego portalu informacyjnego […] na bezczynność Burmistrza Gminy […] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I. zobowiązuje Burmistrza Gminy do rozpoznania wniosku skarżącego M. H. redaktora naczelnego portalu informacyjnego […] z dnia 7 maja 2016 r. w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy organowi w zakresie kwot i przyczyn udzielenia pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w roku 2015;

II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III. zasądza od Burmistrza Gminy [….] na rzecz skarżącego M. H. redaktora naczelnego czasopisma […] kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

=====

Wyrok ten można zobaczyć w dostępnej publicznie bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod linkiem: TUTAJ.

Czekamy na udostępnienie informacji publicznej przez Burmistrza Gminy Jedlicze oraz zwrot kosztów postępowania.

Mamy nadzieję, że Burmistrz Jedlicza wypłaci pieniądze z własnej kieszeni, a nie z kasy podatników (gminy Jedlicze) i następnym razem będzie bez problemów udostępniać informacje publiczne dziennikarzom, a nie utrudniać im pracę.

W sprawie pomagali nam eksperci prawni z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska (www.siecobywatelska.pl), za co dziękujemy.

Sprawy dotyczące Jedlicza opisujemy również na profilu facebook „Jawne Jedlicze”.

_WSA_Rzeszów(StreetView)

Zobacz także:

Odpowiedzi Urzędu Gminy Jedlicze na złożone wnioski o informację publiczną


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.