Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wykonał wyrok sądu administracyjnego: ujawnił dane i zwrócił koszty postępowania

W nawiązaniu do artykułu z 1 czerwca 2020 r., w którym pisaliśmy o wyroku, jaki zapadł w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w WSA w Rzeszowie, a dotyczył skargi obywatela na nieudostępnienie informacji publicznej przez Burmistrza Miasta Jasło Ryszarda Pabiana w kwestii dokumentów, które dotyczyły przyznania dotacji z zakresu sportu, uprzejmie informujemy, że Burmistrz wyrok wykonał. Udostępnił bowiem przedmiotową informację bez kierowania sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zwrócił obywatelowi koszty postępowania. Pytaniem otwartym pozostaje: czy aby tak podstawowe dane udostępnić obywatelowi i podatnikowi, musiało dojść do uruchomienia całej tej machiny administracyjno-sądowej? Komu mogło na tym zależeć, by utajnić cały proces podejmowania decyzji?

Przypomnijmy tę sprawę z lutego br.

Mianowicie jeden z obywateli zawnioskował o dane dotyczące protokołu z prac komisji konkursowej, która oceniała oferty na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2020 roku. Poprosił też burmistrza o ujawnienie wypełnionych przez tę komisję arkuszy ocen wniosków. Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie otrzymał w terminie ustawowym, a w zamian urzędnicy wskazali, że przedmiotowe dokumenty stanowią dokumenty wewnętrzne, nie podlegają tym przepisom ustawy, więc ich nie udostępnią. Nie wydali w związku z tym decyzji odmownej, którą obywatel mógłby zaskarżyć do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Wobec powyższego wnioskodawca uznał, że jedyną przysługującą mu szansą na uzyskanie odpowiedzi będzie skarga do WSA, z czego skorzystał.

A w przekazanym wyroku, WSA w składzie trzech sędziów stwierdził, że Burmistrz Miasta Jasło zobowiązany jest do załatwienia wniosku skarżącego przez dokonanie żądanej czynności albo wydanie odpowiedniego aktu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Ponadto stwierdził, że bezczynność Burmistrza nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił wniosek o wymierzenie grzywny Burmistrzowi, ale zasądził zwrot przez Burmistrza kosztów postępowania sądowego. 

Pisaliśmy o tym w artykule: https://www.zaleze.com/wyrok-wsa-w-rzeszowie-burmistrz-jasla-ma-ujawnic-dokumenty-dotyczace-dotacji-sportowych-lub-wydac-odpowiedni-akt/

W uzasadnieniu tego wyroku sąd wyraźnie wskazał:

Przede wszystkim dokumenty te nie mają charakteru wewnętrznej dokumentacji, które jedynie służy niewiążącej, pomocniczej lub jedynie przygotowawczej informacji pomiędzy pracownikami urzędu obsługującego organ. Jakkolwiek zgodnie z § 5 ust. 2 i § 6 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta […] Nr […] z dnia […] stycznia 2020 r., to Burmistrz na podstawie protokołu prac Komisji podejmuje w formie zarządzenia ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, to jednak zasadnicze kryteria formalne i merytoryczne przesądzające o zasadności i legalności wyboru podlegają ocenie przez członków Komisji i stanowią dla Burmistrza zasadniczą podstawę do podjęcia decyzji. Protokół Komisji oraz wypełnione arkusze ocen nie są jedynie wyrazem poglądów i wewnętrznych ocen pracowników organu, lecz w istocie przesądzają treść rozstrzygnięcia Burmistrza. Świadczy o tym również skład samej Komisji, której członkami są Zastępca Burmistrza, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Sekretarz Miasta oraz Kierownik Wydziału Urzędu Miasta zajmującego się sprawami sportu. Tak określony skład Komisji, będącej organem pomocniczym i doradczym Burmistrza, nie pozwala na uznanie, że dokumenty związane z postępowaniem konkursowym o udzielenie dotacji i wytworzone przez jego członków, są jedynie źródłem wewnętrznych i przygotowawczych informacji opracowywanych w strukturze organu, które dopiero następczo mogą przyjąć postać informacji publicznej. Warto również zauważyć, że skarżony organ zarządzeniem nr […] z dnia […] stycznia 2020 r. dokonał ostatecznie wyboru zgłoszonych w toku konkursu przedsięwzięć i podmiotów je realizujących oraz ustalił przyznane kwoty dotacji. Zarządzenie to jest pozbawione uzasadnienia, co oznacza, że obywatele (i inne podmioty prywatne) są pozbawieni wiedzy na temat przesłanek, które zadecydowały o takim, a nie innym wyborze oraz ustaleniu wysokości kwot dotacyjnych. Jedynym źródłem informacji w tym zakresie (a chodzi o sposób i zasady dysponowania środkami publicznymi) są żądane dokumenty w postaci protokołu Komisji oraz wypełnionych ankiet ocen wniosków.

Prawomocność wyroku została stwierdzona zarządzeniem sekretariatu WSA w Rzeszowie z dnia 1 lipca 2020 r., doręczonego do Urzędu Miasta Jasło w dniu 3 lipca 2020 r.

Wyrok dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Udostępnienie informacji publicznej:

Dnia 16 lipca 2020 r. obywatelowi w końcu udostępniono informację, o którą wnioskował w lutym 2020 r.:

Dzień dobry,
w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie sygn. akt II/SAB/Rz 16/20 z dnia 12 maja 2020 r. (prawomocność stwierdzona zarządzeniem sekretariatu WSA z dnia 1 lipca 2020 r., doręczonego do tutejszego Urzędu w dniu 3 lipca 2020 r),  przesyłam skany protokołów oraz arkuszy ocen, dostępne w linkach:
W załączeniu również potwierdzenie dokonania przelewu na podane przez {…..} konto.
Z poważaniem,

Patrycja Bimkiewicz
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Komentarz redakcyjny:

Jak wynika z ogólnej lektury tych dokumentów, nie ma na nich ani klauzuli informacji niejawnej „ŚCIŚLE TAJNE”, ani nie są objęte tajemnicą skarbową, czy jakąkolwiek inną. To zwykłe arkusze ocen, wraz z protokołami, które miały pokazać w jaki sposób rozpatrywane i oceniane są wnioski. Dlaczego tak bardzo ukrywał je burmistrz? Komu nie zależy/nie zależało na pełnej transparentności dysponowania środkami publicznymi, i dlaczego?

Po drugie: mamy nadzieję, że za poniesione koszty postępowania burmistrz lub osoba, która bezpośrednio nie udostępniła informacji publicznej, zapłaci z własnej kieszeni, a nie środków miasta.

Po trzecie, że już więcej nie będzie mieć miejsca podobna sytuacja, i nikt nie będzie musiał kierować sprawy przed oblicze sądu, by móc uzyskać tak podstawowe dane, jak protokoły czy arkusze ocen dotyczące przyznawanych dotacji ze środków publicznych.

Zapraszamy do komentowania tej sprawy poniżej i/lub na Facebooku.
 

AKTUALIZACJA 9 sierpnia 2020 r.:

Sprawą zainteresowaliśmy wszystkich radnych Rady Miejskie Jasła, gdyż to oni są członkami organu stanowiąco-kontrolnego i stoją na straży grosza publicznego.
 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.