Burmistrza Miasta Jasło podany do sądu za nieudostępnienie informacji publicznej

Burmistrz Miasta Jasło odpowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie za nieudostępnienie informacji publicznej. Jeden z obywateli zawnioskował o dane dotyczące protokołu z prac komisji konkursowej, która oceniała oferty na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2020 roku. Poprosił też burmistrza o ujawnienie wypełnionych przez tę komisję arkuszy ocen wniosków. Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie otrzymał w terminie ustawowym, a w zamian urzędnicy wskazali, że przedmiotowe dokumenty stanowią dokumenty wewnętrzne, nie podlegają tym przepisom ustawy, więc ich nie udostępnią. Nie wydali w związku z tym decyzji odmownej, którą obywatel mógłby zaskarżyć do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Wobec powyższego wnioskodawca uznał, że jedyną przysługującą mu szansą na uzyskanie odpowiedzi będzie skarga do WSA.

I. Wniosek z 11 lutego 2020 roku skierowany do Burmistrza Miasta Jasło brzmiał:

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie na ten adres e-mail (w odpowiedzi) danych publicznych w zakresie:
 
1) zatwierdzonego protokołu, o którym mowa w paragrafie 4 i paragrafie 5 Załącznika nr 1 (Regulamin pracy komisji) – do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasło Nr V/3/2020 z 7 stycznia 2020 r. – w sprawie: powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2020 roku
 
2) wypełnionych przez Komisję arkuszy ocen wniosków (na formularzach zgodnych z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia).
 
Proszę o niezwłoczną odpowiedź w formie elektronicznej (pliki PDF, w chronologicznej kolejności, najlepiej w mailach nie większych niż po 15 Mb każdy), bądź wydanie decyzji odmownej w ciągu 5 dni roboczych.  
 
Komisja do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2020 r. została powołana Zarządzeniem nr V/3/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 07.01.2020 r. na podstawie §6 ust.3 Uchwały nr V/27/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31.01.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 
II. Po tygodniu – wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony burmistrza – obywatel zdecydował się wysłać krótkiego maila ponaglającego Urząd.

 

Jednak bez rezultatu.
 
III. Dopiero po 14 dniach od złożenia wniosku, na 5 minut przed godziną 16:00 otrzymał odpowiedź (czyli już po zamknięciu Urzędu; pytanie czy urzędnik wysyłający odpowiedź miał zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych), ale….
odpowiedź była w zasadzie… brakiem odpowiedzi na wniosek sprzed dwóch tygodni.
 
Oto jej treść:
 

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie w formie elektronicznej, przesłane dnia 11.02.2020 r., niniejszym informujemy:

Ad. 1 i 2)

Protokół (o którym mowa w  §4 i §5 Regulaminu Pracy Komisji stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/3/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2020 roku), a także arkusze oceny wniosku na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym (wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V/3/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2020 roku),  wypełnione przez poszczególnych członków Komisji stanowią dokumenty wewnętrzne służące wymianie i zgromadzeniu niezbędnych informacji, uzgadnianiu poglądów i stanowisk i nie są one informacją ostateczną, a jedynie wewnętrzną dokumentacją pomocniczą. Stanowią one dokumenty wytworzone tylko na potrzeby działalności podmiotu, który go wytworzył i nie przedstawiają jego stanowiska na zewnątrz. Nie są zatem dokumentami stanowiącymi informację publiczną i nie podlegają rozpatrzeniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dokumentem stanowiącym informację publiczną jest natomiast Zarządzenie nr V/8/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16.01.2020 r. w sprawie wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta Jasła na 2020 rok.

Link do ww. zarządzenia: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2020-r/zarzadzenie-nr-v-8-2020-z-16-stycznia-2020-r.html

Zgodnie z §7 ust.1 Uchwały nr V/27/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31.01.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Burmistrz Miasta Jasła jako organ dokonuje wyboru przedsięwzięć o charakterze sportowym, przyznając jednoosobowo dotacje i opierając się na zapisach §6 ust. 2 ww. uchwały. Przy wyborze przedsięwzięć opinia Komisji powołanej do oceny wniosków jest jedynie wsparciem dla Burmistrza Miasta.

W wyżej wymienionym zakresie nie możemy wydać decyzji odmownej, gdyż żądane dokumenty, według powyższego opisu, nie podlegają udostępnieniu i rozpatrzeniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem 

Patrycja Bimkiewicz

Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

IV. Wobec powyższej odpowiedzi, wnioskodawca zdecydował się na jedyny w tej sytuacji krok, chroniący jego prawo do informacji, a więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego bezczynność burmistrza. 

W skardze powołał się na złamanie przez burmistrza art. 61 Konstytucji RP oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie o informacji publicznej.

Zawnioskował o zobowiązanie burmistrza do załatwienia wniosku, wymierzenie mu grzywny a także zasądzenie na rzecz wnioskodawcy (skarżącego) kosztów postępowania.

W treści skargi wnioskodawca podparł swoją argumentację m.in wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które wskazują, że:

” (…) ustawa nie ogranicza «prawa do informacji» wyłącznie do dokumentów urzędowych. Co do zasady zatem, udostępnieniu podlegać będzie wszystko, co znajduje się w aktach postępowania, niezależnie od tego, czy będzie to dokument urzędowy, czy prywatny. Bez znaczenia pozostaje również to, czy dokument znajdujący się w aktach ma charakter «wewnętrzny», czy «roboczy».

Wyrok NSA z 1 grudnia 2011 r., sygn. akt. I OSK 1550/11

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku NSA z 20 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 2118/115. Sprawa dotyczyła wniosku o udostępnienie treść notatki sporządzonej po spotkaniu przedstawicieli Gminy Łapy z Ministrem Administracji i Cyfryzacji.
NSA wskazał, że nie ma znaczenia twierdzenie autora skargi kasacyjnej, że notatka ta stanowi jedynie wersję roboczą przedstawiającą przebieg spotkania. Notatka ta została podpisana, jak wynika z akt sprawy, przez Sekretarza i Burmistrza Gminy Ł., zatem osoby będące funkcjonariuszami publicznymi w zakresie sprawowanych przez nich funkcji, zaś ewentualnie możliwe korekty sporządzonej notatki przez przedstawicieli rządu, co podnosi skarżący kasacyjnie, nie dyskwalifikuje tej notatki jako informacji o sprawach publicznych w rozumieniu powołanej ustawy.

Z uzyskanych informacji, wnioskodawca rozważa również zgłoszenie sprawy do prokuratury ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej czyli nieudostępnienia informacji publicznej.

Co dalej?

Wedle przepisów, burmistrza ma 15 dni na przekazanie skargi do sądu, wraz z ewentualnymi argumentami, które uzasadniałyby dodatkowo swój tok rozumowania przepisów, które przemawiałyby za utajnianiem dokumentów, o które wnioskował skarżący.

Następnie WSA ustala termin rozprawy (lub rozpatrzy sprawę na posiedzeniu niejawnym), po opłaceniu wpisu sądowego.

Za kilkanaście tygodni dowiemy się, co w sprawie…

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.