Gmina Jedlicze odmówiła udostępnienia informacji. Sprawy kierujemy do WSA i SKO (AKTUALIZACJA)

Schowek0515 marca 2016 r. skierowaliśmy mailowo do Urzędu Gminy Jedlicze cztery wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dwa z nich zostały rozpatrzone i informacja została nam udostępniona, chociaż nie w pełni (dlatego też przygotowywana jest skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Z kolei informacje, o które prosiliśmy w pozostałych dwóch wnioskach, uznane zostały za informacje przetworzone. W związku z czym, Gmina Jedlicze zażądała od nas wskazania „szczególnej istotności dla interesu publicznego w żądaniu udostępnienia przedmiotowej informacji przetworzonej”. Nie zgadzamy się z tym i kierujemy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Niżej opisujemy dotychczasowy przebieg tych czterech spraw.

Jak już wspomnieliśmy – były cztery wnioski.

Pierwszy wniosek (wykaz pracowników):

_

– listy pracowników Urzędu Gminy Jedlicze, wskazując w niej w sposób cyfrowo przeszukiwalny (pliki doc, odt, pdf) w kolejności preferowanej przeze mnie:

a) imię i nazwisko pracownika
b) komórka organizacyjna, w której pracuje (np. Wydział / Stanowisko)
c) stanowisko służbowe
d) numer telefonu na biurko
e) numer pokoju, w którym pracuje
f) adres e-mail (jeśli ma przyporządkowany)

Jeśli taka lista jest udostępniona w BIP, uprzejmie proszę o jej przesłanie – odnośnik.

Proszę o udzielenie informacji niezwłocznie i w dodatku aktualnej na dzień odpowiedzi na wniosek.

__

Wobec braku odpowiedzi, ponowiliśmy wniosek mailem z dnia 24 marca br.

Odpowiedź:

Dnia 29 marca br. przyszła odpowiedź, że udzielenie informacji nastąpi 12 kwietnia br.:

Schowek01

Identyczną odpowiedź otrzymaliśmy tego dnia do pozostałych 3 wniosków, brzmiących tak:

Drugi wniosek (nagrody/premie):

_

1) wysokości nagród / premii wypłaconych w latach 2010-2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek) z rozbiciem na poszczególne lata wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Jedlicze poprzez podanie: kwoty brutto, oraz uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

Proponuję przygotować odpowiedź w wersji cyfrowo przeszukiwalnej (pliki doc, odt, pdf) zgodnie z poniższą propozycją:

a) Pracownik 1 – xxx zł brutto nagrody/premii – Uzasadnienie
b) Pracownik 2 – yyy zł brutto nagrody/premii – Uzasadnienie
itd.

Nie oczekuję wskazywania ani stanowisk ani imion i nazwisk pracowników.
Oczekuję podania jedynie kwoty i uzasadnienia przyznania nagród konkretnemu pracownikowi.

2) sumarycznej wysokości nagród/premii wypłaconych wszystkim pracownikom w latach 2010-2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek) z rozbiciem na poszczególne lata, np.:

a) rok 2010 – zzzzz zł brutto (suma)
b) rok 2011 – yyyy zł brutto (suma)
itd.

Proszę o przesłanie potwierdzenia odbioru (odczytu) tego maila oraz zachowanie ciągłości korespondencji.

Trzeci (wykształcenie):

_

– zestawienie pracowników (imiona i nazwiska) Urzędu Gminy Jedlicze z podziałem na Referat/Biuro/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika.

wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru:

1) Wydział A – Pracownik X Y – kierunek: prawo – studia podyplomowe: dziennikarstwo
2) Wydział A – Pracownik Z W – kierunek: ochrona środowiska
3) Wydział B – Pracownik T R – kierunek: informatyka
4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość

itd.

Czwarty (kontrole):

_

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail redakcja@zaleze.com w zakresie o którym mowa w art 6, ust. 1. pkt 4 a) ustawy o dostępie do informacji publicznej a konkretniej:

„- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających”

mających miejsce w Urzędzie Gminy Jedlicze w roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek).

Forma udostępnienia: zeskanowane dokumenty w plikach PDF/JPG lub podobnych dających się odczytać (wyraźnych).

Proszę by wielkość poszczególnych maili nie przekraczała 10 MB.

Termin odpowiedzi: zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – bez zbędnej zwłoki.

Ewentualnie zamiast skanów prozę o wskazanie w BIP konkretnych linków (nie ogólnych, ale konkretnych) do tych danych publicznych, o które wyżej wnioskuję.

Zaznaczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a tiret drugie („dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów

ją przeprowadzających,”) w zw. z art. 8 ust. 3 u.d.i.p. żądane materiały powinny zostać bezwzględnie opublikowane w BIP.

Potwierdza to także wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Łd 11/15 wobec Fundacji Jaś i Małgosia dotyczący dokumentów z kontroli.

Ponadto zaznaczam, że umieszczenie tych danych w BIP (zamiast skanować i przesyłać) będzie wygodniejsze dla Państwa o tyle, gdyby w przypadku zapytań o to samo ze strony innych podmiotów, to nie będzie konieczne skanowanie i wysyłanie przez Państwa kolejnej osobie tych samych dokumentów. Wówczas podeślą Państwo takiemu wnioskodawcy jedynie przygotowany(e) link(i).

___

Odpowiedzi na wnioski

12 kwietnia br. otrzymaliśmy cztery odpowiedzi na powyższe wnioski. Oto one:

Ad pierwszy (wykaz pracowników):

Schowek04

Sprawdziliśmy wszystkie podane linki…

Np. w tym Struktura Urzędu Gminy – nadal brak wszystkich informacji, o które prosiliśmy (gdzie są adresy e-mail pracowników, o które prosiliśmy? gdzie wszystkie nazwy stanowisk służbowych?, itp.)

Dlatego sprawę zmuszeni jesteśmy skierować do rzeszowskiego WSA (skarga na bezczynność) w tej kwestii.

Ad drugi (nagrody/premie):

Schowek03

Ad trzeci (wykształcenie):

 Schowek02Ad czwarty (kontrole):

Schowek06

Link do BIP, gdzie po naszym wniosku umieszczono kontrole z ostatnich 5 lat (trzeba rozwinąć zakładkę z lewej strony i wybrać rok):

http://jedlicze.bip.gov.pl/kontrole-w-2011-r/dokumentacja-kontroli-przeprowadzonych-w-2011-roku.html

 __

Wobec tego, że w przypadku wniosków o wykształcenie pracowników Urzędu Gminy Jedlicze oraz przyznanych pracownikom urzędu nagród i premii, uznano je za wnioski o informację przetworzoną, poprosiliśmy o wydanie decyzji odmownych w tej sprawie, byśmy mogli się odwołać.

Decyzje te otrzymaliśmy 27 kwietnia 2016 r.

Oto treść jednej z nich:

Zostały one skierowane do prawników z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska – ogólnopolskiej organizacji zajmującej się ochroną prawa do informacji.

Dzięki tej pomocy, odwołanie od jednej z nich zostanie wkrótce przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. A kolejne jest w trakcie przygotowywania.

Tak samo jak wspomniana skarga na bezczynność organu.

Z up. Burmistrza na wnioski odpisywał i informował, że to informacja przetworzona, Kamil Kurowski – były dziennikarz obywatelski i osoba, o której m.in. na stronie terazkrosno.pl napisano:

Karierę zawodową rozpoczął odbywając praktykę jako dziennikarz działu miejskiego i sportowego w rzeszowskim oddziale Gazety Codziennej „Nowiny”. Przez wiele lat udzielał się jako dziennikarz obywatelski.

(…)

Na stronie UG Jedlicze napisano między innymi: Ma nadzieję, iż efektem będzie odczuwalna zmiana w kwestiach społecznych, gdyż charakter tej pracy to przede wszystkim służba mieszkańcom gminy. (źródło: http://www.krosnocity.pl/index.php/aktu … lskim.html)

Czy aby na pewno utrudniając dostęp do informacji publicznej prasie i mieszkańcom jest to „służba mieszkańcom gminy”?

O przebiegu spraw będziemy Państwa informować.

Schowek05

AKTUALIZACJA (7 maja 2016 r.):

Złożyliśmy Do Urzędu Gminy Jedlicze kolejne cztery wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Chcemy informacji na temat:

I wniosek:

1) czas i miejsce odbywania dyżurów przez każdego z radnych Gminy Jedlicze dla mieszkańców.
2) dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, strona www, profil facebook, itp. – jak najwięcej danych umożliwiających kontakt z radnym) do każdego z radnych w celu skutecznego skontaktowania się mieszkańców całej gminy z danym radnym.

Proszę, aby powyższe informacje były aktualne na dzień udostępnienia informacji (proszę o weryfikację tych danych bezpośrednio przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek).

Art 23a ustawy o samorządzie gminnym:
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

II wniosek:

f) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

wraz ze wskazaniem kwot oraz przyczyn tychże (dotyczy ppkt. f i g) w roku 2011, 2013, 2014, 2015.

III wniosek:

  • liczby wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do Urzędu Gminy Jedlicze z podziałem na rok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 (do dnia odpowiedzi na ten wniosek).

IV wniosek:

Ile drzew i krzewów wycięto w Gminie Jedlicze w latach 2012, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek), na podstawie wydanych decyzji.
Ile drzew i krzewów posadzono w ramach rekompensaty?
Ile pieniędzy przeznaczono na utrzymanie zieleni w gminie w/w latach dzieląc sumę na konkretny rok?

AKTUALIZACJA (12 maja 2016 r.):

Dziś złożyliśmy Do Urzędu Gminy Jedlicze kolejne cztery wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Jeden wniosek otrzymał również Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczach.

V wniosek:

  • wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jedlicze, którym przyznano dofinansowanie do studiów w latach 2010-2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek). Proszę podać te dane wg stanowisk, na jakiej uczelni dana osoba studiowała / studiuje, na jakim kierunku oraz proszę podać kwoty dofinansowania do studiów każdej z tych osób a także ilość przyznanych urlopów szkoleniowych dla każdej z tych osób.

VI wniosek:

  1. Proszę podać na jakich zasadach (podstawa prawna) można używać herbu gminy Jedlicze przez podmioty inne niż Urząd Gminy Jedlicze.
  2. Proszę podać na jakiej podstawie prawnej można wykorzystywać przez podmioty inne niż Urząd Gminy Jedlicze obraz z kamery umieszczonej na oficjalnej stronie gminy ( www.jedlicze.pl ).

VII wniosek:

  1. Na jakich warunkach został zatrudniony Pan Adrian Bożek, a mianowicie proszę podać: wielkość etatu, wynagrodzenie brutto na miesiąc.
  2. W związku z tym, że Pan Adrian Bożek został zatrudniony w UG Jedlicze na stanowisku doradcy, a formą zatrudnienia jest zadaniowy zakres zatrudnienia, proszę o przedstawienie spisu zadań jakie miał do wykonania Pan Adrian Bożek w 2015 roku (może być z podziałem na miesiące w roku), oraz spisu zadań, które faktycznie wykonał w roku 2015 (może być z podziałem na miesiące w roku).

VIII wniosek:

Odnośnie tego dokumentu:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 13/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 282/2011 Burmistrza Gminy Jedlice z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Jedliczu,

proszę o przesłanie linka do BIP gdzie publikowane są cyklicznie / systematycznie Centralne Rejestry Umów w Urzędzie Gminy w Jedliczu od początku ich prowadzenia do dnia odpowiedzi na ten wniosek.

Ewentualnie: Proszę o przesłanie na maila redakcja@zaleze.com wszystkich centralnych rejestrów umów w Urzędzie Gminy w Jedliczu od początku ich prowadzenia do dnia odpowiedzi na ten wniosek.

                    W tym wypadku, proszę o przesłanie plików w pakietach nie większych niż 8 MB.

Wniosek złożony do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu:

– wykaz osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu, którym przyznano dofinansowanie do studiów w latach 2010-2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek). Proszę podać te dane wg stanowisk, na jakiej uczelni dana osoba studiowała / studiuje, na jakim kierunku oraz proszę podać kwoty dofinansowania do studiów każdej z tych osób a także ilość przyznanych urlopów szkoleniowych dla każdej z tych osób.


Czekamy na odpowiedzi.


1 komentarz
  1. Daniel pisze:

    dobra robota, tak trzymaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.