Informacja dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami

Śmieci_ZałężeW związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm. ) i przejęciem obowiązków gospodarowania odpadami  komunalnymi przez Gminę Osiek Jasielski, zmianie ulegają od 1 lipca 2013 r. zasady zawierania umów i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 r. wywozem odpadów zajmować się będzie firma wybrana w drodze przetargu, a opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane będą przez Gminę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Mieszkańcy mają możliwość wyboru prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny (segregacja na: szkło, plastik, złom, makulatura, pozostałe) lub nieselektywny (odpady zmieszane).

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Właściciele zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski , zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski wypełnioną deklarację w terminach:

  1. Pierwszą w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.
  2. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  3. Kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 16:30, piątek: 7:30 – 14:30.

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2013 R.

Rada Gminy Osiek Jasielski ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z terenów zamieszkałych w wysokości (niezależnie od ilości wystawionych worków):

1)    13.00zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny,

2)   4.00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Dokładny harmonogram odbioru odpadów zostanie ustalony po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu przedsiębiorcy.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI

Każdy właściciel nieruchomości zaopatruje się w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych we własnym zakresie.

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.