Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Orzeł_Urząd_UrzadGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje że w okresie od 1.09.2013 r. -15.09.2013 r. będą przyjmowane wnioski o udzielenie stypendium szkolnego na okres 2013/2014 , a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2013 r . w siedzibie GOPS w Osieku Jasielskim  /pokój Nr 3 /.

Do kogo kierowana jest pomoc?

Dla  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski  

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:
uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
uczeń szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej – do czasu ukończenia realizacji obowiązku  nauki
słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodzaje Świadczeń:

-stypendium szkolne, zasiłek szkolny.                                                                

 Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm, narkomania ,a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. , poz. 182 z późniejszymi zmianami) i wynosi na dzień dzisiejszy : : 456.00 zł netto na 1 osobę w rodzinie.

WAŻNE!!!
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany/tj. za miesiąc sierpień 2013 r./ , a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Jak ubiegać się o pomoc?

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek do której uczęszcza uczeń oraz komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

Kto może złożyć wniosek?

– Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia
– Pełnoletni uczeń

-dyrektor szkoły

– z urzędu

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.
Wszystkie wnioski są przyjmowane w GOPS Osiek Jasielski /pokój nr3/.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia;
• odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
• w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
• zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
• oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),
• w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
• dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
• każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

„art. 8 ustawy o pomocy społecznej:

 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 1. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się:
 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie  przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
 1. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
 1.   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi
  w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 2.   opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 1. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie   z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
 1. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5  pkt 1, zawierającego informację o wysokości:
 1. przychodu;
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 1. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
 1. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 1. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
 1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 1. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się
  w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 1. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone  szczególności na :  pokrycie częściowe lub całkowite refundacje kosztów związanych  z pobieraniem nauki :

– zakup podręczników, słowników, atlasów , map oraz innych tego typu publikacji na różnych nośnikach ,Np. .CD,

– zakup pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi ,

-zakup stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji tj: bluz sportowych, spodni sportowych, dresów, spodenek sportowych, koszulek, podkoszulków sportowych, szortów sportowych, getrów, kąpielówek, kostiumu pływackiego, czepka na basen, okularów pływackich

– obuwia sportowego : tenisówek halówek, trampek, klapek na basen,

– zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w szkołach, kolegiach i ośrodkach, w tym również artykułów potrzebnych do wykonania prac dyplomowych  np.: farb, płócień, blejtramów, pędzli, instrumentów muzycznych  itp.

– kosztów zakupu posiłków w stołówce szkolnej ,

– opłaty za abonament internetowy za okres od września do czerwca danego roku szkolnego

– zakupu biurka szkolnego

– koszty zakwaterowania w internacie, bursie, lub w stancji

W jaki sposób stypendium szkolne jest realizowane?

Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.
Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur , biletów imiennych , kwitariuszy oraz innych dokumentów imiennych potwierdzających poniesiony wydatek wystawionych na rodzica/opiekuna prawnego  lub /pełnoletniego ucznia. Ceny przyjęte w dokumentach powinny być racjonalne.

Stypendium przyznane na okres wrzesień- grudzień może być rozliczane przy pomocy rachunków i faktur pochodzących z okresu lipiec –grudzień 2013 r,

Stypendium przyznane na okres styczeń – czerwiec 2014 r. może być rozliczane przy pomocy rachunków

I faktur  pochodzących z okresu styczeń – czerwiec 2014 r.

Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty i przekraczać 200 % kwoty , której mowa a art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z poź.zm. /
Wypłata stypendium następuje na wskazany rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu Urzędu Gminy Osiek Jasielski.

Zasiłek Szkolny

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawaną doraźnie. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  w trudnej  sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego  na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym , raz lub kilka razy w roku  niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego  Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty , o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. O zasiłek szkolny może ubigać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udziela : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim / pokój nr 3 /

Załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego w roku 2013/2014>> KLIKNIJ TUTAJ <<

Opracowała: Kierownik GOPS Romanek Józefa

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.