Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje że w okresie od 1 września 2012 r. – 15 września 2012 r. będą przyjmowane wnioski o udzielenie stypendium szkolnego na okres 2012/2013 , a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2012 r. w siedzibie GOPS w Osieku Jasielskim /pokój Nr 3/.

Do kogo kierowana jest pomoc?

Dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
uczeń szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodzaje świadczeń :

– stypendium szkolne, zasiłek szkolny. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania ,a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.Nr 175 , poz. 1362. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi na dzień dzisiejszy:
– 351 zł netto na osobę w rodzinie, – 477 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe,

WAŻNE!!!
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.