Jakie studia i szkoły ukończyli pracownicy Urzędu Gminy Rymanów?

30 lipca 2016 roku zapytaliśmy Burmistrza Gminy Rymanów o zestawienie pracowników (imiona i nazwiska) z podziałem na Referat/Biuro/Zespół/Stanowisko/USC/Straż Miejską (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub innej szkoły, w tym średniej (specjalność, ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy). Burmistrz udostępnił te informacje w całości (50 na 56 osób pracujących w Urzędzie) dopiero w grudniu 2016 r. Nie obyło się to bez problemów, bo najpierw tylko częściowo udostępnił informację (32 osoby z 56) i wydał decyzję odmowną co do pozostałych pracowników. Odwołaliśmy się od tej decyzji, gdyż twierdzimy, że osoby pełniące funkcje publiczne to wszystkie te, które nie pełnią funkcji jedynie pomocniczych i osługi (jak palacz c.o., goniec, kserografista, ochroniarz, itp.). W wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie decyzji uchylono w całości zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Rymanów i przekazano ją do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. W końcu burmistrz udostępnił w szerszym zakresie informacje (dodatkowe 18 osób), jednakże co do 6 pozostałych wydał kolejną decyzję odmowną. Otrzymany wykaz pracowników i ich posiadanego wykształcenia znajdziecie w artykule poniżej.

I. Wniosek z 30 lipca 2016 r. złożony do burmistrza brzmiał następująco:

Szanowni Państwo,

Opierając się na ustawie o dostępie do informacji publicznej proszę o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail {…} w zakresie:

– zestawienie pracowników (imiona i nazwiska) Urzędu Gminy Rymanów z podziałem na Referat/Biuro/Zespół/Stanowisko/USC/Straż Miejska (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub innej szkoły, w tym średniej (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, oraz w którym referacie, biurze, zespole, stanowisku itd. dany pracownik jest zatrudniony,

wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru (jak również tego w załączniku maila z Gminy Jedlicze oraz Gminy Wizna):

1) Referat A – Pracownik X Y (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) – kierunek: prawo (Uniwersytet Jagielloński) – studia podyplomowe: dziennikarstwo (Uniwersytet Śląski)
2) Referat – Pracownik Z W (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) – kierunek: ochrona środowiska (Uniwersytet Rolniczy)
3) Referat – Pracownik T R (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość
5) Biuro …
6) Zespół A – Pracownik K P (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) – kierunek….
7) Burmistrz – …
8) Skarbnik – …
9) Sekretarz – …

itd.

II. W odpowiedzi na wniosek, 12 sierpnia 2016 r. przesłano nam pismo z podpisem eletronicznym poniższej treści:

W załączeniu odpowiedź na pismo z dnia 1 sierpnia 2016 r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej.

Gmina Rymanów

(Kliknięcie w każde z poniższych pism, spowoduje jego powiększenie)

III. 30 września 2016 r. burmistrz odpisał nam tak:

W załączeniu odpowiedź na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej.
 
Z poważaniem:
UG Rymanów
W tym samym mailu (podpis elektroniczny) przesłano nam decyzję odmowną burmistrza:
 
Decyzję tę odebralismy również w wersji papierowej początkiem października 2016 r.

IV. Odwołaliśmy się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie (za pomocą ePUAP).

W odwołaniu z 13 października 2016 r. zarzuciliśmy burmistrzowi naruszenie szeregu przepisów w tym art. 61 Konstytucji RP, art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.), art. 7, art. 8 i art. 11 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) a także wnieśliśmy o uchylenie decyzji w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
W wyniku odpowiedzi z SKO o nieprawidłowym działaniu skrzynki ePUAP, odwołanie złożyliśmy raz jeszcze w wersji papierowej.

V. Burmistrz przekazując akta sprawy (wraz z naszym odwołaniem) do SKO w Krośnie dnia 20 października 2016 r. (a odebrane 27 października 2016 r.) stwierdził, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie i przytoczył argumenty dotyczące prywatności pracowników (nie wszyscy wyrazili zgodę na udostępnienie tych danych o sobie: na 56 zatrudnonych pracowników zgodę wyraziło 20), przeprowadzenia dokładnej analizy przepisów KPA jak również stwierdził, że nie doszło według niego do naruszenia przepisów Konstytucji RP oraz u.d.i.p. Ponadto zdaniem burmistrza do osób pełniących funkcję publiczną burmistrz zaliczył jedynie 12 osób i inofmracje o ich wykształceniu przekazał.

VI. Wobec powyższego, SKO w Krośnie wydało decyzję (znak: SKO.4105.25.1109.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. (odebrana 17 listopada 2016 r.):

W decyzji tej postanowiono uchylić w całości zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji (burmistrza) i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

VII. Dnia 20 grudnia 2016 r. na skrzynkę e-mail przyszła taka oto wiadomość:

W załączeniu uzupełniająca odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.08.2016 r.
 
Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów
tel. 134355006
 
 
Jednocześnie burmistrz wydał kolejną już decyzję odmowną, w której stwierdza, że w stosunku do 6 osób nie pełniących funkcji publicznych i które nie wyraziło zgody na ujawnienie wykształcenia (kierowca, sprzątaczka, kserografista) nie zostanie ujawnione ich wykształcenie.
Sprawę zatem uznajemy za zakończoną i liczymy, że w przyszłości burmistrz nie będzie tak oporny przed udostępnieniem informacji publicznej obywatelom.
Dziękujemy prawnikowm Sieci Obywatelskiej Watchdog za wsparcie prawne w przedmiotowym postępowaniu.
 
 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.