Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Załężu

W dniu 12 czerwca 2012 r. Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Załężu.

 

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2011 r., Nr 254, poz. 1526 z późn. zm.) spełnia łącznie wymagania przedstawione w ogłoszeniu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Załężu”, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski lub osobiście w sekretariacie Urzędu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek Jasielski.

 

 


 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.