Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim

Informacja_infoWójt Gminy Osiek Jasielski wydał Zarządzenie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania  nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. O szczegółach ogłoszenia o pracę możecie Państwo przeczytać poniżej. Jest ono również zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)

ogłasza nabór

na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim

Wymiar czasu pracy:                  ½ etatu

Warunki zatrudnienia:            umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Miejsce wykonywania pracy:    Urząd Gminy w Osieku Jasielskim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Osiek Jasielski,
 2. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w najem, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiek Jasielski,
 3. Przeprowadzanie procedur dotyczących nabywania na własność, zamiany, darowizny, użyczenia nieruchomości,
 4. Przeprowadzenie procedury sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
 5. Sporządzanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości,
 6. Prowadzenie postępowań o rozgraniczenie nieruchomości,
 7. Przygotowanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów podziałów nieruchomości,
 8. Prowadzenie spraw, związanych z komunalizacją mienia gminy,
 9. Sporządzanie sprawozdań związanych z wykonywanym zakresem obowiązków.

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania pracy na w/w  stanowisku – wykształcenie co najmniej średnie,
 • co najmniej roczny staż pracy – w przypadku osób legitymujących się wykształceniem wyższym,
 • co najmniej 3-letni staż pracy – w przypadku osób legitymujących się wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej, lub uprawnienia geodezyjne,
 • posiadanie stażu pracy w administracji samorządowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • komunikatywność i skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość,
 • posiadanie prawa jazdy,

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagany staż pracy,
 • ewentualne opinie lub referencje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w celu skorzystania
  z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r
  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.);

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2015 r. w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 25.01.2016 r. do godz. 1530 w Sekretariacie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w godzinach urzędowania, lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112 (decyduje data wpływu).

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim”
.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (013) 44 20 005.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski
Mariusz Pykosz

Źródło:
BIP Gminy Osiek Jasielski

Informacja_Zaleze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.