Kontakt do radnych Rady Miejskiej w Jaśle (e-maile, terminy dyżurów)

kontakt_phone_mail30 października 2015 r. skierowaliśmy do Urzędu Miasta Jasło wniosek o udostępnienie informacji m.in. na temat adresów e-mail i telefonów kontaktowych do radnych Rady Miejskiej w Jaśle. Odpowiedź z Urzędu Miasta Jasło przekazała rzecznik prasowy Agata Koba. Poniżej możecie zobaczyć dane, które otrzymaliśmy.
Składając przedmiotowy wniosek kierowaliśmy się chęcią zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami miasta Jasło a radnymi, którzy zostali przez nich wybrani w demokratycznych wyborach. Chcemy, aby mieszkańcy Jasła mieli realny wpływ na to, co się dzieje w gminie poprzez właśnie łatwy kontakt ze swoimi radnymi w gminie.

Nasz wniosek skierowany w tej kwestii do Urzędu Miasta Jasło brzmiał:

Proszę o informację, czy Urząd Miasta Jasło posiada informacje (dysponuje, korzysta) na temat adresów e-mail i telefonów kontaktowych do radnych Rady Miejskiej w Jaśle? Jeśli tak, proszę o przesłanie tych danych (adresy e-mail, telefony kontaktowe) na adres e-mail redakcja@zaleze.com.

Odpowiedź w sprawie kontaktu do radnych zawiera jedynie ich adresy e-mail, co może oznaczać, że Urząd Miasta w Jaśle nie dysponuje ani nie korzysta z numerów telefonów komórkowych radnych.

Gdyby było inaczej, na pewno by nam je udostępnił.

A tak, mieszkańcy Jasła, możecie już pisać do swoich radnych w sprawach, które dotyczą Was i Waszej okolicy:

Adresy mailowe:

Henryk Rak                           h.rak@umjaslo.pl                   przewodniczący RMJ

Urszula Czyżowicz               u.czyzowicz@umjaslo.pl       wiceprzewodnicząca RMJ

Andrzej Dybaś                      a.dybas@umjaslo.pl              wiceprzewodniczący RMJ

Dorota Bilewicz                    d.bilewicz@umjaslo.pl           radna RMJ

Bogusław Buglewicz            b.buglewicz@umjaslo.pl        radny RMJ

Michał Burbelka                   m.burbelka@umjaslo.pl         radny RMJ

Krzysztof Czeluśniak           k.czelusniak@umjaslo.pl       radny RMJ

Robert Hap                            r.hap@umjaslo.pl                   radny RMJ

Józef Kędrek                         j.kedrek@umjaslo.pl              radny RMJ

Alicja Nowosielska              a.nowosielska@umjaslo.pl    radna RMJ

Krzysztof Pec                       k.pec@umjaslo.pl                  radny RMJ

Jan Pierzchała                      j.pierzchala@umjaslo.pl         radny RMJ

Lech Polak                            l.polak@umjaslo.pl                 radny RMJ

Michał Rybka                       m.rybka@umjaslo.pl              radny RMJ

Krystyna Sikora                   k.sikora@umjaslo.pl              radna RMJ

Michał Sołtys                       m.soltys@umjaslo.pl              radny RMJ

Roman Strojek                     r.strojek@umjaslo.pl              radny RMJ

Maria Szańca                        m.szanca@umjaslo.pl           radna RMJ

Jerzy Węgrzyn                      j.wegrzyn@umjaslo.pl            radny RMJ

Leszek Zduński                     l.zdunski@umjaslo.pl             radny RMJ

Leszek Znamirowski             l.znamirowski@umjaslo.pl     radny RMJ

Kontakt telefoniczny do biura Rady Miejskiej Jasła: tel. 13 44 86 313, 13 44 86 356

___

I tu chcielibyśmy wskazać na treść art. 23a ustawy o samorządzie gminnym, która wprost stanowi, że:

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
(…)

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminy, w ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Ponadto, jak informuje w Poradniku Wyborczym portal Mam Prawo Wiedzieć , „Radny musi wyznaczyć termin spotkań z mieszkańcami swojego okręgu. Informacja o czasie i miejscu spotkań powinna znaleźć się w siedzibie rady oraz na stronach właściwego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).”

Zgodnie ze Statutem Miasta Jasło:

Rozdział VII

Radni

§ 91. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni odbywać nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2. Nie rzadziej niż raz w kwartale Radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi, wnioski czy postulaty.

3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Miasta w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Miasta i jej mieszkańców.

4. Swoje zadania Radny realizuje między innymi poprzez:

– przyjmowanie zgłaszanych postulatów, wniosków i skarg wyborców oraz przedstawianie ich organom Miasta do rozpatrzenia,

– informowanie wyborców o swojej działalności w Radzie,

– konsultowanie materiałów, spraw i projektów uchwał Rady,

– upowszechnianie uchwał i przedsięwzięć Rady oraz mobilizowanie mieszkańców do ich realizacji,

– odbywanie dyżurów w Biurze Rady wg planu dyżurów ustalonego przez Przewodniczącego Rady.

___

Terminy dyżurów radnych dla mieszkańców dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta w Jaśle pod adresempobierz

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy radni mogą życzyć sobie, aby ich prywatny numer telefonu komórkowego czy stacjonarnego był dostępny publicznie.

Jest to prywatna sprawa każdego z radnych, jednakże naszym zdaniem skoro kandydował na radnego, chciał reprezentować w radzie miasta swoją społeczność i chce działać dobra społeczności lokalnej, nie może być „oderwanym” od swoich mieszkańców / wyborców, dlatego też rozsądnym wydaje się być udostępnienie takiego kontaktu do siebie.

Byłby on podany do wiadomości mieszkańców miasta, na który mogliby zgłaszać swoje uwagi, postulaty, czy też wymieniać się informacjami z radnymi. To byłby gest ich dobrej woli i chęci bycia blisko mieszkańców i ich problemów.

Być może wśród czytających ten artykuł znajdą się radni, którzy zechcieliby przekazać Czytelnikom i mieszkańcom miasta Jasło dodatkowe dane kontaktowe do siebie (telefon, strona www / facebook, etc.). Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, a przekazane dane kontaktowe zostaną opublikowane w artykule, jako jego aktualizacja).

=====

kontakt_phone_mail

 


1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.