Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Osieku Jasielskim

BIP_LogoKierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – GŁÓWNY KSIĘGOWY. Wymaganiami niezbędnymi są m.in. obywatelstwo polskie, niekaralność, ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktyki w księgowości. Szczegóły naboru znajdują się poniżej. Termin składania podań mija 16 września 2014 r.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Osieku Jasielskim

38-223 Osiek Jasielski

2. Stanowisko: Główny księgowy

3. Wymagania niezbędne:

Kandydat na stanowisko powinien:

– posiadać obywatelstwo polskie,

– mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

– nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

– spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz.1458 r. z późn. zm.) oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz.U. Nr 2013, poz. 885  z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy, tj. spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe:            

– posiada ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

– posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności wykorzystywania programów finansowo- księgowych;

– posiada znajomość i umiejętności wykorzystywania programów płacowych;

– posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego;

– posiada znajomość Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych;

– posiada znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;

– posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

– posiada znajomość i umiejętności wykorzystywania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word, Excel);

5.  Zakres obowiązków:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim oraz jednostek (szkół i przedszkoli, gimnazjum) obsługiwanych przez GZEAS,

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek oświatowych,

– dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– obsługa programów finansowo-księgowych oraz płacowych,

6. Warunki pracy i płacy:

– wymiar czasu pracy –  1 etat,

– wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1050 ze zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim,

– zatrudnienie na okres próbny w celu sprawdzenia kompetencji pracownika na czas określony z możliwością dalszego przedłużenia na czas nieokreślony,

– miejsce prac: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Osieku Jasielskim (budynek Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim).

7. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dowodu osobistego,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

List motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie: z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r.. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)”.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski, w terminie do 16 września 2014 roku do godz. 15.30 (decyduje data otrzymania aplikacji przez GZEAS).

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – Główny Księgowy”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą telefoniczną, bądź elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – http://www.osiek-jasielski.ires.pl/ oraz na tablicy informacyjnej.

Dokumenty osób nie zatrudnionych w wyniku konkursu będą do odbioru w terminie 30 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.

9. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu VIII 2014) wskaźnik osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Osieku Jasielskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Kierownik GZEAS

mgr Wioletta Mikołajczyk

Załącznik 1

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.