Nagrody pracowników urzędów Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Dębowiec, Miasta Jasło, Miasta Krosno i Starostwa Powiatowego w Jaśle

Informacja_ZalezeW nawiązaniu do toczącej się od kilku tygodni publicznej dyskusji, również na lokalnych forach (vide: Ostatni tydzień zbierania podpisów pod propozycjami zmian w prawie samorządowym, Pensje w BIP. Watchdog chce jawności list płac urzędników samorządowych, albo Czy wynagrodzenia powinny być jawne?), odnośnie jawności nagród (wynagrodzeń) pracowników urzędów oraz zmian w prawie, jako redakcja portalu zaleze.com zapytaliśmy Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, Urząd Gminy w Dębowcu, Urząd Gminy Nowy Żmigród, Urząd Miasta Jasło, Urząd Miasta Krosno oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle o wysokość nagród przyznanych pracownikom w roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na wniosek).

Poprosiliśmy by wskazano: imię i nazwisko, kwotę oraz uzasadnienie przyznania nagrody w roku 2014 oraz w roku 2015 dla każdego z pracowników tych urzędów.

Jak się postuluje, jawne nagrody publikowane wraz z uzasadnieniami, pozwoliłyby ocenić, czy faktycznie są one przyznawane ze wskazaniem szczególnych osiągnięć.

I stwierdzić czy takie miały miejsce. Dlaczego jest to ważne może ilustrować przykład wydarzeń w Tłuszczu. Tu bezpośrednio link do audycji.

POSŁUCHAJ:

(Źródło: Radio Dla Ciebie / www.rdc.pl)

Poszczególne odpowiedzi z urzędów będziemy publikować w tym artykule.

A czy Polaków interesują zarobki urzędników i jak budować klimat zaufania do publicznych organizacji i urzędów – o tym m.in. mówi Katarzyna Batko-Tołuć ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=6COttKAXaGA”]

Sieć obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich) od ponad 10 lat działa po to, aby obywatelki i obywatele wiedzieli, że mają prawo pytać władzę o ważne dla nich sprawy, żeby korzystali z tego prawa i żeby otrzymywali odpowiedzi. Aktywnie działa, by dobrze poinformowani obywatele zabierali głos we wspólnych sprawach i aby mieli wpływ na decyzje i polityki, które ich dotyczą.

POLSKIE RADIO:

>>> Czy płace urzędników samorządowych powinny być jawne? (Popołudnie z „Jedynką”) POSŁUCHAJ

_____

Wnioski i odpowiedzi urzędów (aktualizowane):

___

I. Urząd Gminy Osiek Jasielski – data wniosku: 15 marca 2015 r. – ponowienie wniosku 25 marca 2015 r. – odpowiedź nie na temat 31 marca 2015 r. (treść poniżej), złożona skarga do WSA w Rzeszowie.

II. Urząd Gminy Nowy Żmigród – data: 15 marca 2015 r. – ponowienie wniosku 25 marca 2015 r. – odpowiedź nie na temat 27 marca 2015 r. (treść poniżej), złożona skarga do WSA w Rzeszowie, decyzja odmowna z dnia 29 kwietnia 2015 r.

III. Urząd Miasta Jasło – data: 25 marca 2015 r. – odpowiedź nie na temat z dnia 8 kwietnia 2015 r., złożona skarga do WSA w Rzeszowie.

IV. Starostwo Powiatowe w Jaśle – data: 25 marca 2015 r. – odpowiedź niepełna z dnia 8 kwietnia 2015 r., odwołanie do SKO w Krośnie.

V. Urząd Gminy Dębowiec – data: 25 marca 2015 r. – odpowiedź niepełna z dnia 8 kwietnia 2015 r., wydanie decyzji odmownej.

VI. Urząd Miasta Krosno – data: 25 marca 2015 r. – odpowiedź nie na temat z dnia 8 kwietnia 2015 r.

___

Ad II. NOWY ŻMIGRÓD. Odpowiedź, która nadeszła w dniu 27 marca 2015 r.:

Nowy_Zmigrod_Nagrody

Wójt Gminy Nowy Żmigród nie odpowiedział na nasz wniosek o wysokość wypłaconych pracownikom urzędu nagród. Nie chodziło nam o sumaryczne przedstawienie kwoty nagród dla wszystkich pracowników (i wyciągnięcie z tego średniej), a podanie imion, nazwisk, kwot oraz uzasadnień przyznania konkretnych nagród dla pracowników urzędu.

Dlaczego jest tak, że gdy chcąc uzyskać informację o nagrodach w zakresie imienia i nazwiska, kwoty oraz uzasadnienia to otrzymujemy informację zupełnie nie na temat złożonego wniosku?

Co Wójt Gminy Nowy Żmigród może mieć do ukrycia?

Do sprawy wrócimy.

Ad I. OSIEK JASIELSKI. Odpowiedź, która nadeszła w dniu 31 marca 2015 r.:

Nagrody_OsiekJasielski

W podobny sposób co Wójt Gminy Nowy Żmigród, również Gmina Osiek Jasielski nie traktuje nas poważnie i nie odpowiada zgodnie z zapytaniem zawartym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Przypominamy: prosiliśmy o podanie imion, nazwisk, kwot oraz treści uzasadnień przyznania nagród pracownikom urzędu. A dostaliśmy informację o sumarycznej kwocie przyznanych w roku 2014 nagród.

Niestety. Przykro nam to stwierdzić, ale tego rodzaju odpowiedzi jak wyżej nadają się jedynie pod osąd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Czekamy na kolejne odpowiedzi urzędów na nasze zapytanie o nagrody.

AKTUALIZACJA 8 kwietnia 2015 r.

Ad V. DĘBOWIEC. Odpowiedź, która nadeszła w dniu 8 kwietnia 2015 r.:

Nagrody_Debowiec

Ad IV. STAROSTWO POWIATOWE JASŁO. Odpowiedź, która nadeszła w dniu 8 kwietnia 2015 r.:

Nagrody_Starostwo_Jaslo1

Nagrody_Starostwo_Jaslo2

W kwestii nagród pozostałych osób pracujących w starostwie (jako „nie pełniących funkcji publicznych” – jak to zostało określone), Starosta Jasielski wydał decyzję odmowną, na co zgodnie z prawem służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Decyzję w formie skanu otrzymaliśmy już na maila. Obecnie czekamy jeszcze na wersje papierową.

Ad III. MIASTO JASŁO. Odpowiedź, która nadeszła w dniu 8 kwietnia 2015 r. (czyli po dwóch tygodniach):

W związku z wnioskiem złożonym w dniu 25.03.2015 r.  w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej przyznanych nagród dla pracowników Urzędu Miasta w Jaśle za rok 2014-2015 informuję, że informacja ta podlega ponownemu wykorzystaniu przez wnioskodawcę. W związku z powyższym zasady udostepnienia takiej informacji zostały uregulowane w art. 23a i następnych ustawy o dostępie do informacji publicznej a wzór formularza wniosku który należy złożyć umieszczony jest na stronie podmiotowej BIP:  http://um_jaslo.bip.gov.pl/informacja-publiczna-do-ponownego-wykorzystania/ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznych.html.

Z poważaniem

Paweł Rzońca

Sekretarz Miasta Jasła

_____

Co kraj, to obyczaj. Czy trzeba było w ogóle z tą informacją czekać aż dwa tygodnie?

Treść powyższej odpowiedzi z Urzędu Miasta Jasło świadczy tylko o osobach, które tę odpowiedź przygotowały.

Ad VI. MIASTO KROSNO. Odpowiedź, która nadeszła w dniu 8 kwietnia 2015 r.:

OK.1432.37.2015.F
 
Odnosząc się do przesłanego przez Pana w dniu 25 marca 2015 r. drogą emailową wniosku o udostępnienie informacji publicznej wyjaśniam, że co do informacji dot. udostępnienia wysokości nagród wszystkich pracowników poprzez podanie ich imienia, nazwiska wraz z kwotą przyznanych w roku 2014 oraz w roku 2015  (do dnia dzisiejszego) organ związany jest treścią art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 784 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej definiuje pojęcie informacji publicznej jako każdą informację o sprawach publicznych. Ustawa dotyczy wszystkich takich wiadomości, chyba że przepisy szczególne wyłączają ich ujawnienie lub odmiennie regulują tryb ich udostępnienia. Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu bez względu na istniejący interes prawny, czy faktyczny na co wyraźnie wskazuje (art. 2 ust. 2 ustawy).
Jednakże ten sam artykuł w ust. 1 wprowadza ograniczenie dostępu do informacji publicznej mówiąc: „Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwanej prawem do informacji publicznej”. Art. 5 ust. 2 ww. ustawy mówi wyraźnie, że prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Co do zasady informacje o wynagrodzeniu pracownika są tajne. Ponadto, jako należące do kategorii dóbr osobistych, są chronione przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Pracodawca zgodnie zaś z art. 111 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1502) jest obowiązany do ich poszanowania. Takie stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie, np. w uchwale składu 7 sędziów z 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2). Sąd Najwyższy orzekł, że ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może naruszać dobra osobiste w rozumieniu art. 23 i 24 k.c. Formalnie nagroda jest – choć uznaniowym – to jednak elementem wynagrodzenia.  Z powyższego wynika zatem, że dane o wynagrodzeniu pracownika należy zaliczyć do tej grupy informacji, do których dostęp jest możliwy wyłącznie za zgodą osoby, której one dotyczą, lub wówczas, gdy szczególny przepis prawa wprost upoważnia określone podmioty do ich uzyskania. Zatem zasadne jest przyjąć, że pracodawca, rozpowszechniając nazwiska oraz wysokość nagród przyznanych pozostałym pracownikom, może dopuścić się nadużycia.
Możliwe jest natomiast ujawnienie schematu wynagrodzeń, w tym przypadku nagród, poprzez wskazanie wysokości nagród przyznanych pracownikom w poszczególnych grupach stanowisk (najniższe i najwyższe w grupie) a także wskazanie wysokości nagród osób zajmujące określone stanowiska, bez precyzowania kto konkretnie takie stanowisko zajmuje.
W przypadku gdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wnioskodawca nie ustosunkuje się do niego, to wówczas zajdzie podstawa do wydania decyzji w trybie art.  16 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
Maciej Gernand
Urząd Miasta Krosna

___

Jak wyżej, „odpowiedź” na nasz wniosek została wystosowana w ostatnim ustawowo przewidzianym terminie, a nie zawiera żadnej merytorycznej odpowiedzi na nasz wniosek o informację publiczną.

W takim stanie rzeczy jaki widzą Państwo powyżej (6 niepełnych lub zupełnie nie na temat odpowiedzi z urzędów), skonsultujemy podjęcie dalszych kroków prawnych ze stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Większość odpowiedzi urzędów będzie prawdopodobnie podlegać złożeniu skargi na bezczynność organu, część z kolei (jak odpowiedź – decyzja odmowna ze Starostwa Powiatowego w Jaśle) odwołaniu do SKO w Krośnie.

Artykuł będzie aktualizowany.

Zobacz także:

Wnioski o udostępnienie wykazów pracowników zatrudnionych w urzędach (AKTUALIZACJA)

AKTUALIZACJA (10 czerwca 2015 r.):

AD II. NOWY ŻMIGRÓD: Odpowiedź z SKO w Krośnie uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Nowy Żmigród:


2 komentarze
  1. Wągier pisze:

    A można poprosić oo takie listy pracowników z kołaczyc?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.