Nagrody pracowników w Starostwie Powiatowym w Krośnie

_wwwIMAG002520 czerwca 2015 r. poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Krośnie o udostępnienie informacji publicznej na temat liczby pracowników starostwa, liczby osób pełniących funkcje publiczne, wysokości nagród przyznanych w latach 2012-2015 pracownikom pełniącym funkcje publiczne, z podaniem ich imion, nazwisk, stanowiska służbowego, kwoty nagrody i uzasadnienia jej przyznania, a także wysokości nagród przyznanych w latach 2012-2015 pracownikom nie pełniącym funkcji publicznych wedle wskazanego w mailu wzoru.

Wniosek i pierwsze problemy…

I.

We wniosku zapytaliśmy dokładnie o udostępnienie (cyt.):

1) liczby wszystkich zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Krośnie pracowników
2) liczby wszystkich zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Krośnie pracowników pełniących funkcje publiczne (proszę tutaj zważyć na artykuł 115 Kodeksu Karnego)
3) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Krośnie, którzy: pełnią funkcje publiczne, czyli z wyłączeniem osób wykonujących wyłącznie czynności usługowe (zobacz: art. 115 Kodeksu Karnego) z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, kwoty nagrody/premii i uzasadnienia przyznania tej nagrody w danym roku.
4) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Krośnie, którzy nie pełnią funkcji publicznych, wedle wzoru:
Pracownik A – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii XXXX złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik B – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii YYYY złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik C – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii ZZZZ złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody

(bez podawania imion i nazwisk)

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprosiliśmy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

__

II.

6 lipca 2015 r. przyszła ze Starostwa Powiatowego w Krośnie na skrzynkę e-mail odpowiedź tej treści:

Krosno_Nagrody_1

Krosno_Nagrody_2

__

III.

W odpowiedzi na to 12 lipca 2015 r. przekazaliśmy taką informację:

__

Dziękuję za przesłaną informację publiczną, jednak pragnę zauważyć, że nie jest to pełna odpowiedź na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku lub gdy podmiot odmawia jej udzielenia w nieprzewidzianej do tej czynności formie świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej (zob. wyrok NSA z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1512/11; wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2569/12; wyrok NSA z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1718/10) i może zostać zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Proszę o udostępnienie w pełnym zakresie zgodnie z wnioskiem informacji publicznej, ewentualnie wydać decyzję odmowną w zakresie, który Państwo utajniają dane z koniecznym uzasadnieniem, dlaczego utajniają Państwo dane publiczne.

Będzie to następnie poddane ocenie SKO / WSA.

__

Dodaliśmy również, że:

__

(…) w 3 akapicie 2 zdanie jest fałszywe. To że są OM (oświadczenia majątkowe – przyp. red., gdzie jest tylko kwota zbiorcza) nie oznacza, że nie można podać na wniosek pensji, nagrody itp. dla stanowiska czy stanowiska i osoby.
 
Odnosząc się natomiast do kwestii informacji dotyczącej wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Dyrektorowi ZSB i Wicedyrektorom, należy stwierdzić, że Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę stoi na stanowisku, że prawo do informacji publicznej nie może doznawać nieuprawnionych ograniczeń w szczególności w sytuacji gdy dotyczy kwestii związanych ze środkami publicznymi. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 póz. 1240 ze zmianami), gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Ustawa o dostępie do informacji publicznej zasadę tę rozwija i konkretyzuje. Skoro zatem wynagrodzenie Dyrektora i Wicedyrektorów zespołu Szkół Budowlanych finansowane jest ze środków publicznych, to jest ono informacją publiczną. Rację ma Skarżący, że oświadczenie majątkowe nie wskazuje miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora a ponadto Wicedyrektorzy oświadczeń takich nie składają. W tym zakresie organ pozostawał w bezczynności.
 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/808E27E328
__
IV.
Ze Starostwa Powiatowego w Krośnie nadeszła odpowiedź.
Generalnie uznano, że w XXI wieku wygenerowanie z systemu księgowo-płacowego informacji, o które prosimy, jest ponad siły starostwa. Ludzkość od ponad pół wieku lata w kosmos, pod strzechy trafiają drony, samochody zaczynają samoistnie parkować za człowieka, ale wykonanie zestawienia nagród dla prasy, cytujemy: „wymaga sporego czasu pracy i zaangażowania” i jak widać miało zająć trzy miesiące:
Krosno_Nagrody_3
___
V. 
Końcem października 2015 r. otrzymaliśmy pismo, które przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Otóż Starosta poprosił redakcję (sic!) o oddelegowanie pracownika, „celem sporządzenia na miejscu odpowiednich zestawień”…
_wwwIMAG0025
VI.
W odpowiedzi zapytaliśmy:
__

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do otrzymanego 26 października 2015 r. pisma znak OA.1431.12.2015.MS/BW1 uprzejmie zapytuję:

Sygnatura wniosku o informację publiczną: ZwgOJ.38.400.K-B.1.2015.MH

1/ Który z pracowników ds. kadrowych przebywa na zwolnieniu? (Imię i Nazwisko – stanowisko służbowe, okres zwolnień lekarskich w 2015 roku).
2/ Czy tylko osoba z pkt. 1/ zajmuje się sprawami kadrowymi?

__
Poprosiliśmy dodatkowo m.in. o wzór umowy wolontariatu / zlecenia z tym związanej:
__
Nasz znak: ZwgOJ.38.400.K-B.2.2015.MH
Wasz znak: OA.1431.12.2015.MS/BW1 Szanowny Panie Starosto,
W nawiązaniu do pisma znak OA.1431.12.2015.MS/BW1 – podpisanego przez Pana Sekretarza Zdzisławę Żywiec, jak mniemam z upoważnienia Pana Starosty, zawierającego wniosek o oddelegowanie przez Redakcję do Starostwa Powiatowego w Krośnie osoby z składu Redakcji do pomocy z załatwieniu określonych spraw urzędowych, uprzejmie prosimy o wskazanie podstawy formalnoprawnej udzielenia tego wsparcia – umowa wolontariatu (prosimy o przesłanie wzoru takiej umowy) lub umowa zlecenia/dzieło (prosimy o wzór i propozycję wynagrodzenia). Z góry zastrzegamy, że rozpoznanie Państwa prośby będzie możliwe jedynie po uzyskaniu odpowiedzi na wniosek ZwgOJ.38.400.K-B.2.2015.MH i wyjaśnienia w powyższych kwestiach, co nie nie zwalnia Państwa Urzędu z odpowiedzialności prawnej za zwłokę w dostępie do informacji publicznej.
Z wyrazami szacunku,
{…}
__

Odpowiedź przyszła, ale dalej niepełna

VII.
2 listopada 2015 r. otrzymaliśmy ze starostwa odpowiedź na wniosek z czerwca 2015 r.:
__
Krosno_Nagrody_4
__
Jak wynika z treści powyższego pisma, a dokładniej punktu 3., liczba osób pełniących funkcje publiczne w starostwie zmalała ze 101 osób (pierwsze pismo z lipca) do 26!
Czary?
Przypadek?
Nie sądzimy.
Jak Państwo widzą w dalszej części pisma Sekretarz napisała, że „nagrody mają charakter uznaniowy”, i są „przyznawane bez szczególnego uzasadnienia”.
To stoi w całkowitej sprzeczności z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych, która dopuszcza przyznawanie nagród, ale za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej:
Krosno_Nagrody_5
Link do ustawy: TUTAJ
__
W załączniku pisma przesłano nam zestawienie osób, które pełnią funkcje publiczne (według starostwa) i które otrzymały nagrody w latach 2012-2015:
>>>
Imię i nazwisko Stanowisko Data przyzn. nagrody Kwota

brutto

 

Boczar Tadeusz Z-ca Naczelnika Wydziału 2012-05-01 700
Boczar Tadeusz 2012-11-01 1000
Boczar Tadeusz 2012-12-01 1100
Cieśla Magdalena  Inspektor 2012-05-01 600
Cieśla Magdalena 2012-11-01 800
Cieśla Magdalena 2012-12-01 800
Galik Zofia  Naczelnik Wydziału 2012-05-01 800
Galik Zofia 2012-11-01 1100
Galik Zofia 2012-12-01 1200
Kasza Krystyna  Skarbik Powiatu 2012-05-01 1000
Kasza Krystyna 2012-11-01 1300
Kasza Krystyna 2012-12-01 1800
Kazimierska Angelika  Inspektor 2012-05-01 600
Kazimierska Angelika 2012-11-01 800
Kazimierska Angelika 2012-12-01 800
Kuźniar Teresa  Naczelnik Wydziału 2012-05-01 800
Kuźniar Teresa 2012-11-01 1100
Kuźniar Teresa 2012-12-01 1200
Lorenc Halina  Naczelnik Wydziału 2012-05-01 800
Lorenc Halina 2012-11-01 1100
Lorenc Halina 2012-12-01 1200
Lubojemski Sławomir  Geolog Powiatowy 2012-05-01 600
Lubojemski Sławomir 2012-11-01 800
Lubojemski Sławomir 2012-12-01 800
Materniak Marta  Inspektor 2012-12-01 400
Morawska-Maziarz Ewa  Podinspektor 2012-05-01 600
Morawska-Maziarz Ewa 2012-11-01 800
Morawska-Maziarz Ewa 2012-12-01 800
Olizarowicz Aleksandra  młodszy referent 2012-12-01 400
Pelc Marcin  specjalista 2012-05-01 600
Pelc Marcin 2012-11-01 800
Pelc Marcin 2012-12-01 800
Piotrowska Halina  Kierownik Referatu 2012-05-01 700
Piotrowska Halina 2012-11-01 1000
Piotrowska Halina 2012-12-01 1000
Porawski Marek  Inspektor 2012-05-01 700
Porawski Marek 2012-11-01 800
Porawski Marek 2012-12-01 800
Przewłocka Monika  Inspektor 2012-05-01 700
Przewłocka Monika 2012-11-01 800
Przewłocka Monika 2012-12-01 800
Rybka Grzegorz   Naczelnik Wydziału 2012-05-01 800
Rybka Grzegorz 2012-11-01 1100
Rybka Grzegorz 2012-12-01 1200
Staroń-Wilk Katarzyna  Naczelnik Wydziału 2012-05-01 800
Staroń-Wilk Katarzyna 2012-11-01 1100
Staroń-Wilk Katarzyna 2012-12-01 1300
Turowski Piotr  Specjalista 2012-05-01 600
Turowski Piotr 2012-11-01 800
Turowski Piotr 2012-12-01 800
Wiśniowska Anna  Inspektor 2012-05-01 600
Wiśniowska Anna 2012-11-01 800
Wiśniowska Anna 2012-12-01 800
Wojewoda Wojciech  Inspektor 2012-05-01 600
Wojewoda Wojciech 2012-11-01 800
Wojewoda Wojciech 2012-12-01 800
Zuzak Agnieszka  Inspektor 2012-05-01 600
Zuzak Agnieszka 2012-11-01 800
Zuzak Agnieszka 2012-12-01 800
Żywiec Zdzisława  Sekretarz Powiatu 2012-05-01 1000
Żywiec Zdzisława 2012-11-01 1300
Żywiec Zdzisława 2012-12-01 1800
Boczar Tadeusz Z-ca Naczelnika Wydziału 2013-05-01 600
Boczar Tadeusz 2013-11-01 1000
Boczar Tadeusz 2013-12-01 600
Galik Zofia  Naczelnik Wydziału 2013-05-01 700
Galik Zofia 2013-11-01 1100
Galik Zofia 2013-12-01 700
Kasza Krystyna  Skarbnik Powiatu 2013-05-01 1000
Kasza Krystyna 2013-11-01 1300
Kasza Krystyna 2013-12-01 1200
Kazimierska Angelika  Inspektor 2013-05-01 700
Kazimierska Angelika 2013-11-01 900
Kazimierska Angelika 2013-12-01 500
Kuźniar Teresa  Naczelnik Wydziału 2013-05-01 700
Kuźniar Teresa 2013-11-01 1000
Kuźniar Teresa 2013-12-01 700
Lorenc Halina  Naczelnik Wydziału 2013-05-01 700
Lorenc Halina 2013-11-01 1200
Lorenc Halina 2013-12-01 700
Lubojemski Sławomir  Geolog Powiatowy 2013-05-01 500
Lubojemski Sławomir 2013-11-01 800
Lubojemski Sławomir 2013-12-01 500
Materniak Marta  Inspektor 2013-05-01 500
Materniak Marta 2013-11-01 900
Materniak Marta 2013-12-01 500
Morawska-Maziarz Ewa  Podinspektor 2013-05-01 700
Morawska-Maziarz Ewa 2013-07-01 1000
Morawska-Maziarz Ewa 2013-11-01 900
Morawska-Maziarz Ewa 2013-12-01 500
Olizarowicz Aleksandra  Referent 2013-05-01 500
Olizarowicz Aleksandra 2013-11-01 900
Olizarowicz Aleksandra 2013-12-01 500
Pelc Marcin  Specjalista 2013-05-01 700
Pelc Marcin 2013-07-01 1000
Pelc Marcin 2013-11-01 900
Pelc Marcin 2013-12-01 500
Piotrowska Halina  Kierownik Referatu 2013-05-01 600
Piotrowska Halina 2013-11-01 1000
Piotrowska Halina 2013-12-01 600
Porawski Marek  Inspektor 2013-05-01 500
Porawski Marek 2013-11-01 900
Porawski Marek 2013-12-01 500
Przewłocka Monika  Inspektor 2013-05-01 500
Przewłocka Monika 2013-11-01 800
Przewłocka Monika 2013-12-01 500
Rybka Grzegorz   Naczelnik Wydziału 2013-05-01 700
Rybka Grzegorz 2013-11-01 1100
Rybka Grzegorz 2013-12-01 700
Staroń-Wilk Katarzyna  Naczelnik Wydziału 2013-05-01 700
Staroń-Wilk Katarzyna 2013-11-01 1100
Staroń-Wilk Katarzyna 2013-12-01 700
Turowski Piotr  Specjalista 2013-05-01 700
Turowski Piotr 2013-07-01 1000
Turowski Piotr 2013-11-01 800
Turowski Piotr 2013-12-01 500
Wojewoda Wojciech  Inspektor 2013-05-01 700
Wojewoda Wojciech 2013-07-01 1000
Wojewoda Wojciech 2013-11-01 900
Wojewoda Wojciech 2013-12-01 500
Zuzak Agnieszka  Inspektor 2013-05-01 700
Zuzak Agnieszka 2013-11-01 1500
Zuzak Agnieszka 2013-12-01 500
Żywiec Zdzisława  Sekretarz Powiatu 2013-05-01 1200
Żywiec Zdzisława 2013-11-01 1300
Żywiec Zdzisława 2013-12-01 1200
Boczar Tadeusz Z-ca Naczelnika Wydz. 2014-05-01 1000
Boczar Tadeusz 2014-11-01 800
Boczar Tadeusz 2014-12-01 600
Galik Zofia  Naczelnik Wydziału 2014-05-01 1200
Galik Zofia 2014-11-01 1000
Galik Zofia 2014-12-01 600
Kasza Krystyna  Skarbnik Powiatu 2014-05-01 1700
Kasza Krystyna 2014-11-01 1500
Kasza Krystyna 2014-12-01 600
Kazimierska Angelika  Inspektor 2014-05-01 1100
Kazimierska Angelika 2014-11-01 700
Kazimierska Angelika 2014-12-01 450
Krężałek Dawid  Referent 2014-05-01 700
Krężałek Dawid 2014-12-01 450
Kuźniar Teresa  Naczelnik Wydziału 2014-05-01 1500
Kuźniar Teresa 2014-11-01 1000
Kuźniar Teresa 2014-12-01 600
Lorenc Halina  Naczelnik Wydziału 2014-05-01 1500
Lorenc Halina 2014-11-01 1000
Lorenc Halina 2014-12-01 600
Lubojemski Sławomir  Geolog Powiatowy 2014-05-01 700
Lubojemski Sławomir 2014-11-01 700
Lubojemski Sławomir 2014-12-01 450
Materniak Marta  Inspektor 2014-05-01 700
Materniak Marta 2014-11-01 700
Materniak Marta 2014-12-01 450
Morawska-Maziarz Ewa  Podinspektor 2014-05-01 1000
Morawska-Maziarz Ewa 2014-11-01 700
Morawska-Maziarz Ewa 2014-12-01 450
Olizarowicz Aleksandra  Inspektor 2014-05-01 700
Olizarowicz Aleksandra 2014-11-01 700
Olizarowicz Aleksandra 2014-12-01 450
Pelc Marcin  Inspektor 2014-05-01 900
Pelc Marcin 2014-11-01 700
Pelc Marcin 2014-12-01 450
Piotrowska Halina  Kierownik Referatu 2014-05-01 1000
Piotrowska Halina 2014-11-01 800
Piotrowska Halina 2014-12-01 600
Podkul Mateusz  Inspektor 2014-05-01 900
Podkul Mateusz 2014-11-01 700
Podkul Mateusz 2014-12-01 450
Porawski Marek  Inspektor 2014-05-01 900
Porawski Marek 2014-11-01 700
Porawski Marek 2014-12-01 450
Rybka Grzegorz  Naczelnik Wydziału 2014-05-01 1200
Rybka Grzegorz 2014-11-01 1000
Rybka Grzegorz 2014-12-01 600
Staroń-Wilk Katarzyna  Naczelnik Wydziału 2014-05-01 1200
Staroń-Wilk Katarzyna 2014-11-01 1000
Staroń-Wilk Katarzyna 2014-12-01 600
Turowski Piotr  Inspektor 2014-05-01 700
Turowski Piotr 2014-11-01 700
Turowski Piotr 2014-12-01 450
Uliasz Renata  Inspektor 2014-05-01 1100
Uliasz Renata 2014-11-01 700
Uliasz Renata 2014-12-01 450
Wojewoda Wojciech  Inspektor 2014-05-01 1200
Wojewoda Wojciech 2014-11-01 700
Wojewoda Wojciech 2014-12-01 450
Zuzak Agnieszka  Inspektor 2014-05-01 1200
Zuzak Agnieszka 2014-11-01 700
Zuzak Agnieszka 2014-12-01 450
Żywiec Zdzisława  Sekretarz Powiatu 2014-05-01 1700
Żywiec Zdzisława 2014-11-01 4500
Żywiec Zdzisława 2014-12-01 600
Boczar Tadeusz Z-ca Naczelnika Wydz. 2015-05-01 1000
Cieśla Magdalena  Inspektor 2015-05-01 900
Galik Zofia  Naczelnik Wydziału 2015-05-01 1200
Kasza Krystyna  Skarbnik Powiatu 2015-05-01 1500
Kazimierska Angelika  Inspektor 2015-05-01 700
Krężałek Dawid  Referent 2015-05-01 900
Kuźniar Teresa  Naczelnik Wydziału 2015-05-01 1200
Lorenc Halina  Naczelnik Wydziału 2015-05-01 1200
Lubojemski Sławomir  Geolog powiatowy 2015-05-01 900
Materniak Marta  Inspektor 2015-05-01 900
Morawska-Maziarz Ewa  Podinspektor 2015-05-01 900
Olizarowicz Aleksandra  Inspektor 2015-05-01 900
Pelc Marcin  Inspektor 2015-05-01 900
Piotrowska Halina  Kierownik referatu 2015-05-01 1000
Podkul Mateusz  Inspektor 2015-05-01 900
Porawski Marek  Inspektor 2015-05-01 900
Rybka Grzegorz  Naczelnik Wydziału 2015-05-01 600
Staroń-Wilk Katarzyna  Naczelnik Wydziału 2015-05-01 1200
Turowski Piotr  Inspektor 2015-05-01 900
Uliasz Renata  Inspektor 2015-05-01 900
Wojewoda Wojciech  Inspektor 2015-05-01 1000
Zuzak Agnieszka  Inspektor 2015-05-01 900
Żywiec Zdzisława  Sekretarz Powiatu 2015-05-01 1500

___

Wersja PDF do przeglądania:           

___

>>> Kliknij TUTAJ aby otworzyć na pełnym ekranie.
__
Wciąż nie mamy pełnej odpowiedzi starostwa na nasz wniosek z czerwca 2015 r.
Choćby przez brak informacji o nagrodach dla osób nie pełniących funkcji publicznych, ale też reszty osób pełniących funkcje publiczne, bo przecież trudno uznać, że ponad 100 osób w starostwie pełni jedynie funkcje usługowe i techniczne i są spod zakresu pojęciowego funkcji publicznej wykluczeni…).
Zobacz: Osoby pełniące funkcje publiczne
Na domiar złego, nie wydano decyzji odmownej w tej kwestii.
__
Sprawę skonsultujemy z prawnikami Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
Nie wykluczamy skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Przypominamy również, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej:
Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
___

Dołącz do profilu facebookowego Jawny Powiat Jasielski


1 komentarz
  1. Marek pisze:

    Pytanie za 100 punktów. Nagrody przyznano łamiąc zapisy ustawy tz. przyznano bez uzasadnienia ? Jakie to może mieć konsekwencje? Bo wygląda na to , że była kasa w urzędzie to rozdawano na prawo i lewo bez uzasadnienia…. Droga redakcji, pasowało by to sprawdzić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.