Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie (2012-2015)

gitd11 marca 2016 r., czyli tego samego dnia co pytaliśmy Urząd Gminy Osiek Jasielski o średnie wynagrodzenia nauczycieli w Gminie Osiek Jasielski, skierowaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie pytanie o kwoty nagród (kwartalnych, półrocznych, rocznych, innych – jeśli wystąpiły) wypłacanych kierownictwu WITD w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, a także łącznej kwoty nagród pracowników wydziału inspekcji z podziałem na poszczególne lata od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek oraz pracowników komórek organizacyjnych/wydziałów.

Pełna treść naszego zapytania mailowego brzmiała tak:

Proszę o przedstawienie kwot nagród (kwartalnych, półrocznych, rocznych, innych – jeśli wystąpiły) wypłacanych:

  1. Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego,
  2. Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
  3. Naczelnikowi Wydziału Inspekcji,
  4. Zastępcy Naczelnika Inspekcji,
  5. Kierownikom Oddziałów Wydziału Inspekcji,
  6. Głównemu Księgowemu,
  7. Naczelnikom lub osobom kierującym pracami poszczególnych wydziałów lub komórek organizacyjnych funkcjonujących w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego,

w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek w zestawieniu kwartalnym, półrocznym i rocznym dla każdego z w/w stanowisk.

Jednocześnie proszę o podanie łącznej kwoty nagród pracowników wydziału inspekcji z podziałem na poszczególne lata od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek oraz pracowników komórek organizacyjnych/wydziałów (niewymienionych w pktach 1-7) w zestawieniu kwartalnym, półrocznym i rocznym w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek.

Odpowiedzi proszę udzielić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres: {…}

___

Z racji tego, że od złożenia wniosku minęło już prawie dwa tygodnie, a odpowiedzi wciąż brak, dziś ponowiliśmy zapytanie.

Z kolei jutro (ostatni dzień roboczy) mija ustawowy termin 14 dni na udzielenie odpowiedzi ze strony WITD.

Jeśli nie uzyskamy odpowiedzi do tego czasu, będziemy zmuszeni złożyć skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie władnego w sprawach nieudzielenia informacji publicznej prasie.

Ponadto zaznaczamy, że nieudostępnienie informacji publicznej jest kwalifikowane jako przestępstwo z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeśli nie uzyskamy odpowiedzi w terminie, kolegium redakcyjne zdecyduje dodatkowo czy w tej sprawie zawiadomimy również i prokuraturę.

Gdy tylko odpowiedź ze strony WITD nadejdzie, opublikujemy ją w tym artykule jako aktualizację.

top_photo2

Fot. WITD

AKTUALIZACJA (26 marca 2016 r.):

Wczoraj otrzymaliśmy maila z WITD w Rzeszowie następującej treści:

W odpowiedzi na wniosek dotyczący informacji publicznej, z dnia 11.03.2016
r., w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Monika Zabłotni

oraz

Zestawienie kwot nagród pracowników WITD w Rzeszowie (z Oddziałem w Krośnie) za lata 2010-2015:

Załącznik (kliknij aby powiększyć):

WITD_Nagrody_Rzeszow

AKTUALIZACJA – cd. NAGRODY (7 maja 2016 r.):

Wobec naszego wniosku o doprecyzowanie liczby pracowników, którzy w danym okresie otrzymali nagrodę, WITD w Rzeszowie przysłał nam zaktualizowane zestawienie. dzięki temu można porównać jak rozkładają się przedmiotowe kwoty nagród na liczbę pracowników. Widać ewidentnie, że kierownictwo WITD otrzymuje o wiele większe nagrody/os. niż np. pracownicy administracji czy inspektorzy transportu drogowego pracujący w terenie.

Załącznik (kliknij aby powiększyć):

Nagrody_WITD_Rzeszow

Do pobrania plik PDF – nagrody WITD w Rzeszowie

AKTUALIZACJA (12 kwietnia 2016 r.):

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na dzień 31.12.2015 r. (źródło: BIP)

Środki trwałe (wartość netto) w tym: 5 913 333,94 zł
1. Grunty 366 436,88 zł
2. Budynki i lokale: 4 650 917,39 zł
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 236,05 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 66 920,29 zł
5. Urządzenia techniczne 31 645,89 zł
6. Środki transportu 636 294,48 zł
7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 151 882,96 zł
 
Wartości niematerialne i prawne 1 808,69 zł

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.