O co obywatele pytają urzędy? Lista wniosków o informację publiczną w Jedliczu, Rymanowie,… oraz skarga na Prezydenta Krosna

Korzystając ze swojego prawa obywatelskiego do informacji, zapytaliśmy kilka gmin (woj. podkarpackie/świętokrzyskie) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby złożonych do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły w okresie od 1 stycznia 2014 (2015) roku do dnia odpowiedzi na wniosek. W zapytaniu zawarliśmy również prośbę o wskazanie, czego każdy z tych wniosków dotyczył (tematyka wniosków w telegraficznym skrócie). Urząd Miasta i Gminy Jedlicze, Urząd Gminy Rymanów oraz Urząd Miasta i Gminy Staszów (świętokrzyskie) odpowiedzieli wyczerpująco w terminie. Z kolei Urząd Gminy Jasło zażądał od nas wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego bo uznał, że informacja, której żądamy, jest informacją przetworzoną (a więc zbiorem informacji prostych, którego utworzenie wymagałoby nakładu środków i zaangażowania pracowników). Urząd Miasta Krosna w ogóle nie odpowiedział na nasz wniosek, pomimo wezwania po tygodniu do jego wypełnienia. Wobec tego, dziś złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej. Treści odpowiedzi z gmin znajdziecie poniżej. Zapraszając do lektury, zachęcamy jednocześnie do korzystania ze swojego prawa do informacji oraz pytania o to, co Was nurtuje, interesuje, na czym Wam zależy…

Treść naszego wniosku z 28 października 2017 roku wysłanego do Gmin: Jedlicze, Rymanów, Staszów, Krosno i Jasło brzmiała tak:

 
Szanowni Państwo
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej na ten adres e-mail (w odpowiedzi) odnośnie:
 
1) liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Państwa od 1 stycznia 2014 (1 stycznia 2015 roku – Jedlicze; przyp. red.) roku do dnia odpowiedzi na niniejszy wniosek
2) czego każdy z tych wniosków dotyczył (przedmiot wniosku w telegraficznym skrócie)
Zaznaczam, że w Polsce niektóre urzędy publikują listę złożonych wniosków w BIP. Mogą być dla Państwa dobrym przykładem godnym zastosowania:

Gdańsk:

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/informacja-publiczna?archiwum=rw

Olsztyn:

http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/4262/rejestr_wnioskow_o_udostepnienie_informacji_publicznej_2016r_/

Słupsk:

http://bip.um.slupsk.pl/udostepnienie_informacji_publicznej/dokumenty/1327.html

Gorzów Wielkopolski:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/293/Rejestr_wnioskow_o_udostepnienie_informacji_publicznej_wraz_z_odpowiedziami/

Gołdap:

http://bip.goldap.pl/pl/1511/0/rejestr-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html

itd…

=====

Wobec braku odpowiedzi, 6 listopada 2017 roku ponowiliśmy prośbę o odpowiedź. Wtedy powoli zaczęły spływać odpowiedzi…

 

1. Pierwsza odpowiedź przyszła z Gminy Jedlicze (8 listopada br.):

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 30-10-2017r. Urząd Gminy Jedlicze Sekretariat

>>> POBIERZ ODPOWIEDŹ

2. Kolejna to Gmina Rymanów (9 listopada br.):

W załączeniu plik z informacją dotyczącą odpowiedzi na poniższy wniosek.

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14
38-480 Rymanów
tel. 134355006

>>> POBIERZ ODPOWIEDŹ

3. Następna była Gmina Staszów (9 listopada br.):

Witam ! W załączeniu przesyłam odpowiedź (pismo) na złożony przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.10.2017 r. (odebrano w dniu 30.10.2017 r.) w zakresie wniosków, które wpłynęły do UMiG w Staszowie od 1 stycznia 2014 roku do dnia odpowiedzi na niniejszy wniosek oraz zanonomizowane rejestry wniosków z 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz z 2017 r. ( do dnia 9.11.2017 r.). Pozdrawiam. Anna Skrętek – inspektor w Wydziale Organizacyjnym

>>> POBIERZ ODPOWIEDŹ

W związku z przesłanymi jednak NIEzanonimizowanymi rejestrami wniosków (zawierającymi imiona i nazwiska wnioskodawców) dotyczącymi tematyki wniosków o informację publiczną, rejestry te nie zostały opublikowane na portalu.

4. Ostatnia przyszła odpowiedź z Gminy Jasło (10 listopada br.) o treści:

W załączeniu przesyłam pismo dot. złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

>> POBIERZ ODPOWIEDŹ

W przekazanej korespondencji do Gminy Jasło, odpowiedzieliśmy, że według nas informacje, o które prosiliśmy, to nie są w żadnym stopniu informacje przetworzone (pytaliśmy przecież inne gminy, które jednak nam tę informację udostępniły). Wystarczyłoby wg nas samo zebranie prostych danych z ostatnich lat, które na pewno Gmina Jasło prowadzi w rejestrach elektronicznie (zatrudnieni radcy prawni chyba posiadają wiedzę w Gminie czym się zajmowali i zajmują w urzędzie?). W związku z tym wskazaliśmy, że nie będziemy wykazywać interesu publicznego, a zwłaszcza istotnego i to jeszcze szczególnie istotnego, bo nie widzimy takiej konieczności.

Zaznaczyliśmy, że obywatele/podatnicy mają prawo wiedzieć jakie sprawy sądowe akurat prowadzi ich Gmina, opłacana przez podatników. Przecież Burmistrz dostaje wynagrodzenie tylko dzięki swojemu „pracodawcy” = podatnikom, więc powinien im służyć/pomagać/odpowiadać.

Podaliśmy też w odpowiedzi że im dłużej Gmina będzie próbować zwlekać z odpowiedzią na wniosek, tym dla Gminy trudniej (zwiększa się okres objęty koniecznością ujęcia w odpowiedzi na wniosek). Ponadto wystosowanie do powyższego dwustronicowego pisma jest według nas stratą czasu i pieniędzy, gdyż w tym czasie można było już część odpowiedzi na wniosek przygotować.

Ponadto podkreśliliśmy, że jeden zbiorczy wniosek z naszej strony jest dla Gminy niejako uproszczeniem. Oczywiście można było podzielić ten zakres i takich wniosków przygotować kilkadziesiąt, każdy do osobnego miesiąca czy tygodnia, na które Gmina byłaby zobowiązana odpowiedzieć. Ułatwiając sprawę, zebraliśmy wniosek w całość i wystosowaliśmy tylko jeden wniosek o informacje prostą.

>> Czekamy na odpowiedź… (PATRZ AKTUALIZACJA na dole artykułu)

5. Do dziś natomiast nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Miasta Krosna. (PATRZ AKTUALIZACJA na dole artykułu)

Wobec faktu, że minęło już ponad 14 dni od złożenia wniosku, skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej:

Art. 21. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846 i 996), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Teraz naszym wnioskiem oraz brakiem odpowiedzi na niego zajmie się rzeszowski WSA. Skarga do sądu na bezczynność Prezydenta Miasta Krosna została złożona za pośrednictwem Urzędu Miasta Krosno w związku z naruszeniem szeregu przepisów Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej (nieudostępnienie informacji/brak odpowiedzi).

>>> Treść skargi na bezczynność Prezydenta Krosna możecie poznać TUTAJ.

Jeśli nadejdzie odpowiedź z Urzędu Gminy Jasło oraz Urzędu Miasta Krosno, opublikujemy ją na portalu.

AKTUALIZACJA (22 grudnia 2017 r.):

Wójt Gminy Jasło odpowiedział, że to informacja przetworzona, z czym się nie zgadzamy, i wezwał nas do podania danych osobowych, prowadzimy w tej sprawie korespondencję. Prawdopodobnie Urząd Gminy Jasło chce wydać decyzję odmowną…

Prezydent Miasta Krosna z kolei, udostępnił informację, ale po złożeniu skargi na bezczynność i po wcześniejszym ponagleniu. Udostępnił informacje, ale skany były bardzo nieczytelne, więc poprosiliśmy Urząd o ich ponowne przesłanie. 20 grudnia br. otrzymaliśmy je ponownie (już wyraźne, choć odręcznie pisane!) z wyjaśnieniami błędów w dokumentacji.

Skarga na bezczynność organu jest podtrzymana: opłaciliśmy już wpis dotyczący kosztów rozprawy w sądzie.

AKTUALIZACJA (18 lutego 2018 r.):

1. Sprawa Miasta Krosno w WSA w Rzeszowie wygrana przez nas – sygn. akt: II SAB/Rz 186/17.

SENTENCJA WYROKU:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SNSA Stanisław Śliwa Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk WSA Marcin Kamiński /spr./ po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 9 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi {…} na bezczynność Prezydenta Miasta Krosna w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I. stwierdza, że Prezydent Miasta Krosna dopuścił się bezczynności w zakresie rozpoznania wniosku skarżącego {…} z dnia 28 października 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej;

II. stwierdza, że bezczynność, o której mowa w pkt I niniejszego wyroku, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III. oddala wniosek skarżącego {…} o wymierzenie Prezydentowi Miasta Krosna grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dna 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

IV. zasądza od Prezydenta Miasta Krosna na rzecz skarżącego {…} kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Urząd Miasta Krosno zwrócił się już do nas o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma przelać zwrot kosztów sądowych.

Czekamy na przelew.

2. Wójt Gminy Jasło wydał decyzję odmowną z dnia 18 grudnia 2017 r. (odebrana 3 stycznia 2018 r.) Na 8 stronach maszynopisu rozpisał się dlaczego nie chce nam tej informacji udostępnić. Średni widzimy w tym sens, bo zamiast zająć się odpowiedzią na wniosek, to Wójt woli pisać elaboraty uzasadniające odmowę udzielenia informacji publicznej… Ale ma do tego prawo.

Oczywiście nie zgodzilismy się z podejściem zawartym w decyzji odmownej, dlatego 10 stycznia 2018 r. złożylismy (za pośrednictwem Wójta) odwołanie od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.

Zarzuciliśmy w niej Wójtowi Gminy Jasło naruszenie szeregu przepisów, w tym art. 61 Konstytucji RP, art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej czy też art. 7, 77 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosząc jednocześnie o uchylenie jego decyzji w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia podmiotowi zobowiązanemu.

Wójt Gminy Jasło przesłał nasze odwołanie do SKO w Krośnie wraz z aktami sprawy.

Niestety SKO w Krośnie w składzie Piotr Kapral (przew.), Renata Michalska (czł. sprawozdawca) i Zygmunt Małysko (czł.) utrzymało decyzję Wójta Gminy Jasło w mocy (decyzja znak: SKO.4105.5.173.2018 z dnia 1 lutego 2018 r.).

Sprawę aktualnie konsultujemy z prawnikami Sieci Obywatelskiej Watchdog i w razie podjęcia decyzji, zdecydujemy się na skierowanie skargi do WSA w Rzeszowie na tę nieprzychylną jawności decyzję SKO.

Do sprawy wrócimy.

AKTUALIZACJA (2 marca 2018 r.):

Po konsultacjach z prawnikami – ekspertami od ochrony prawa do informacji – kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Z taką decyzją SKO w Krośnie się nie zgadzamy.


1 komentarz
  1. Mateusz pisze:

    Witam co z tą skargą na decyzję SKO w Krośnie, ciekaw jestem rozstrzygnięcia :-)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.