Odpowiedź Urzędu Gminy Nowy Żmigród w sprawie rejestru umów

RU_NowyZMigrod7 czerwca 2015 roku skierowaliśmy do Wójta Gminy Nowy Żmigród zapytanie odnośnie rejestru umów jakie zawierane są w urzędzie z podmiotami zewnętrznymi (firmami, osobami fizycznymi). Zapytaliśmy m.in. o to, jakie rejestry / ewidencje / systemy komputerowe / systemy finansowo-księgowe zawierające informacje dotyczące zawieranych umów / zobowiązań / wydatków funkcjonują oraz czy zbiór informacji prowadzony jest w formie elektronicznej. Dnia 19 czerwca 2015 roku nadeszła odpowiedź. Nasz wniosek jak i odpowiedź urzędu w całości prezentujemy poniżej.

Treść naszego wniosku do Urzędu Gminy Nowy Żmigród:

Rozpoznanie_NowyŻmigród

Odpowiedź z Urzędu Gminy:

RU_NowyZMigrod

Wobec powyższego zapytaliśmy Urząd Gminy, czy prowadzi księgowość, a jeśli tak, to w jakiej formie.

Z kolei do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie złożyliśmy podobne zapytania:

– Czy podczas kontroli przeprowadzanych przez RIO w Rzeszowie w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ustalono aż takie braki w dokumentacji, aby nie istniały żadne rejestry umów?

– Czy podczas kontroli przeprowadzanych przez RIO w Rzeszowie w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ustalono, czy UG prowadzi księgowość?

___

Czekamy na odpowiedzi.

AKTUALIZACJA (1 lipca 2015 r.):

Jest odpowiedź z Urzędu Gminy Nowy Żmigród:

___

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.06.2015r. informuję iż Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie prowadzi księgowość w formie elektronicznej w Systemie Finansowo-Księgowym Księgowości Budżetowej

FKB+

System Księgowości Budżetowej FKB+ jest wersją systemu FKB przeznaczoną do pracy w środowisku Microsoft Windows NT/200x/XP/Vista/7, z wykorzystaniem serwera baz danych.

Przeznaczenie

System FKB+ przeznaczony jest do:

  • rejestracji, księgowania i drukowania dowodów księgowych, w tym operacji związanych z podatkiem VAT,
  • zakładania, rozszerzania i modyfikowania planu kont,
  • prowadzenia kartoteki obrotów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
  • sporządzania i drukowania wymaganych wykazów i sprawozdań na dany dzień, w ujęciu analitycznym lub syntetycznym, wg dowolnego układu klasyfikacji budżetowej, w tym sprawozdań kwartalnych i rocznych;
  • przeglądania i drukowania dziennika obrotów, wykazów obrotów i stanów kont za dowolny okres czasu, w ujęciu analitycznym i syntetycznym,
  • zakładania i przeglądania archiwum lat ubiegłych wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.

System szeroko współpracuje z innymi pakietami z systemu RADIX, w ramach operacji księgowych.

z poważaniem
Łukasz Czekaj

--
Urząd Gminy Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 441 56 05, fax.: 13 44 826 37
www.nowyzmigrod.eu, gmina@nowyzmigrod.eu
___

Wobec powyższej odpowiedzi (że jednak jest księgowość w gminie i księgowane są zobowiązania, wydatki, umowy), wnieśliśmy o ponowne rozpatrzenie sprawy, albowiem odpowiedź wydaje się nierzetelna wobec następnie udzielanych odpowiedzi.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.