Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego dotycząca zwrotu środków unijnych przez Gminę Osiek Jasielski

DokumentyNiedawno uzyskaliśmy Protokół z kontroli przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Rzeszowie dotyczącej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski” wraz z zestawieniem korekt finansowych:

Informacja pokontrolna projektu

Załączniki do Informacji pokontrolnej projektu

Ze względu na nieprawidłowości tam zawarte, polecamy lekturę całości, ale wnioski z kontroli są takie, że nastąpi(ła) istotna korekta dofinansowania:

W odpowiedzi dnia 2 czerwca 2015 r. zapytaliśmy Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego o to:

Czy ta informacja pokontrolna została podpisana/niepodpisana przez Wójta Gminy Osiek Jasielski i czy została odesłana.
Zapytaliśmy również o to, jaki jest dalszy tryb postępowania ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego w przypadku niepodpisania tej informacji pokontrolnej a także o to, czy i kiedy Gmina Osiek Jasielski będzie musiała zwrócić, oraz jaką kwotę do Samorządu Województwa Podkarpackiego?

W odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 17 czerwca 2015 r. wskazano, że:

Pismem z dnia 28 listopada 2014 r. została przesłana Beneficjentowi Informacja pokontrolna z dnia 28 listopada 2014 r. Gmina Osiek Jasielski w dniu 18 grudnia 2014 r. wniosła zastrzeżenia i odesłała niepodpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej. W dniu 12 marca 2015 r. w wyniku wniesionych uwag i zastrzeżeń przez Beneficjenta do Informacji pokontrolnej ponownie przesłano
do Gminy Osiek Jasielski niezmienioną Informację pokontrolną. Uwagi i zastrzeżenia Beneficjenta nie znalazły uzasadnienia, w związku z czym korekty finansowe zostały utrzymane. Dnia 27 marca 2015 r. Beneficjent ponownie odesłał niepodpisaną Informację pokontrolną, która stała się ostateczna.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. wezwano Beneficjenta do zwrotu środków w wysokości 385 532,47 zł wraz z odsetkami. Pismem z dnia 20 maja 2015 r. Beneficjent poinformował o zwrocie środków objętych korektą finansową dotyczących tylko „Studium wykonalności” w wysokości 5 600,00 zł wraz z odsetkami. Pozostałych środków nie zwrócono. W związku z powyższym po bezskutecznym upływie terminu wskazanym w wezwaniu do zwrotu środków tj. 14 dni od otrzymania pisma, na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji o zwrocie środków.

___

To jak będzie wyglądał ciąg dalszy sprawy zwrotu środków przez Gminę Osiek Jasielski, będziemy Państwa informować.

Zobacz także:

Kontrole w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski 2012-2015. Korekta finansowa nałożona przez Urząd Marszałkowski

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.