Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

OrzełDyrektor Gimnazjum Integracyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 122 (działka nr ewid. 1159) ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2. Przedmiot najmu jest przeznaczony na określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem usługowej działalności – sklepik szkolny.

 

Przedmiotem przetargu jest zaoferowanie stawki czynszu brutto (tj. cena netto + podatek VAT 23%) za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

Stawka wywoławcza czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 15zł + VAT 23 % = 18,45 złotych/m2 brutto miesięcznie.

Wymaga    się    od    przystępujących    do    przetargu    dysponowania    własnym    pełnym wyposażeniem sklepiku w zakresie prowadzonej działalności.

Oferty należy składać w sekretariacie Gimnazjum Integracyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 122, w terminie do 3 kwietnia 2013r. do godziny 9.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane nazwisko oferenta, jego adres zamieszkania lub nazwa firmy, jej siedziba oraz dopisek „Oferta na najem lokalu użytkowego na sklepik szkolny”.

Oferty   składane   po   upływie   terminu   przewidzianego   na   składanie   ofert   nie   będą przyjmowane.

Oferta przetargowa musi zawierać:

– nazwisko i imię oferenta lub nazwę jednostki składającej ofertę,

–  oferowaną stawkę czynszu za  1 m2 powierzchni użytkowej  lokalu  brutto miesięcznie
(również słownie),

  • oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się z regulaminem,
  • podpis składającego ofertę.

Szczegółowych informacji o lokalu jak również w sprawie przetargu udziela:

Pan Zygmunt Pelczar – Dyrektor Gimnazjum – tel. 13 442-08-40.

Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z treścią ogłoszenia o przetargu.

Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00.

Przetarg jawny – odczytanie ofert odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 9.15 w gabinecie dyrektora Gimnazjum Integracyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 122.

Przetarg wygrywa oferta o najwyższej zaoferowanej stawce czynszu brutto.

Wyniki przetargu podane będą na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum Integracyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 122, w dniu 4 kwietnia 2013 r.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych najwyższych ofert, Gimnazjum Integracyjne im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim, zorganizuje dodatkowy ustny przetarg ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

Wydanie Najemcy przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Dyrektor Gimnazjum Integracyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim, ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dyrektor

Gimnazjum Integracyjnego

im. Kazimierza Wielkiego  w Osieku Jasielskim

dr Zygmunt Pelczar


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.