Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 27 listopada 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielski

        fot. archiwum

Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 27 listopada 2015 roku odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. W porządku obrad znalazły się m.in. Prezentacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych ścieków. , podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2016 r., podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości i ciekłych. podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PEŁNY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

6. Prezentacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości i ciekłych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski nr XXVII/158/2012 z dnia 29 listopada 2012 rok w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lutego 2013 r. w spawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2014 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

19. Rozpatrzenie petycji.

20. Interpelacje radnych

21.Wolne wnioski i zapytania

22. Zakończenie Sesji

Początek Sesji o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski

mgr Daniel Socha

___

Od redakcji:

W związku z tym, że projektów uchwał nie ma udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (co jest według nas postępowaniem całkowicie niezrozumiałym, żeby przed mieszkańcami ukrywać, co się będzie procedować na sesji), wystąpiliśmy do Wójta o ich przesłanie na maila. Liczymy na to, że udostępni je nam jeszcze przed sesją, byście mogli Państwo zapoznać się z ich treścią. Pamiętajcie również, że zawsze możecie wziąć aktywny udział w sesji.

Zaznaczamy, że punkt 19. porządku obrad dotyczy naszej petycji o rejestrację video i audio sesji rady gminy oraz komisji radnych w Osieku Jasielskim.

Treść petycji publikowaliśmy wcześniej na stronie portalu (tu: Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Gminy w Osieku Jasielskim). Jest ona również dostępna w BIP Gminy Osiek Jasielski na stronie: PETYCJE zgodnie z ustawą o petycjach.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.