Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 czerwca 2014 r.

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 27 czerwca 2014 roku (piątek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Nie ma również zakazu co do nagrywania video oraz audio takich sesji, gdyż są one jawne. A na najbliższej sesji dowiemy się m.in. czy radni udzielą wójtowi gminy absolutorium.

 

 

 Porządek obrad sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 czerwca 2014 r.:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usług za okres od styczeń do grudzień 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za 2013 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2013 rok
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013.
 16. Interpelacje radnych
 17. Wolne wnioski i zapytania
 18. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wojdacz

Początek Sesji odbędzie się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski

Niestety urząd nie ujawnia na stronie BIP projektów uchwał na poszczególne sesje, dlatego też my nimi nie dysponujemy. Zawnioskuowaliśmy dziś o nie do urzędu, a gdy je otrzymamy, opublikujemy na stronie.

 

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.