Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 28 grudnia 2012 roku

UrządOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim Pan Piotr Wojdacz informuje wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski o porządku obrad nadchodzącej Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 28 grudnia 2012 r. Porządek ten przedstawiamy Państwu poniżej. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

 PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY GMINY OSIEK JASIELSKI w dniu 28 grudnia 2012 r.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Czekaj, Samoklęski i Osiek Jasielski.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Pielgrzymka, Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2012 nr XVI/93/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski

 3. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013

 4. Interpelacje radnych.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zakończenie Sesji.


Początek Sesji o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej w Osieku Jasielskim.

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.