Oświadczenia majątkowe jasielskich radnych, pracowników Urzędu Miasta w Jaśle, kierowników jednostek organizacyjnych…

_Jawnosc_Informacja_PublicznaOświadczenia majątkowe regularnie (raz w roku oraz po zdobyciu mandatu czy dostaniu pracy w urzędzie) składają wybrane osoby. Obowiązkowo majątki i dochody ujawniają radni oraz: burmistrz, skarbnik i sekretarz. A także wszyscy dyrektorzy gminnych instytucji. Ale już nie wszyscy urzędnicy. Oświadczenia muszą składać ci, którzy podejmują osobiście decyzje finansowe. W ostatnim czasie ukazały się (lub dokonano aktualizacji) w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe zobowiązanych do ich składania radnych Rady Miejskiej w Jaśle, burmistrzów, pracowników Urzędu Miasta w Jaśle, kierowników jednostek organizacyjnych i inne. Zapraszamy do lektury.

Aby pobrać / przeglądać dokumenty, należy kliknąć POBIERZ w prawej kolumnie poniższych zestawień.

—–

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Jaśle za rok 2016:

  Bilewicz Dorota 255,21 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Buglewicz Bogusław 426,68 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Burbelka Michał 604,59 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Czeluśniak Krzysztof 499,99 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Czyżowicz Urszula 492,96 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Dybaś Andrzej 462,45 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Hap Robert 456,94 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Kędrek Józef 414,52 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Nowosielska Alicja 450,01 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Pec Krzysztof 288,68 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Pierzchała Jan 472,05 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Polak Lech 474,01 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Rybka Michał 424,78 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Sikora Krystyna 452,9 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Sołtys Michał 397,6 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Strojek Roman 409,12 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Szańca Maria 436,2 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Węgrzyn Jerzy 499,21 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Zduński Leszek 538,92 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Znamirowski Leszek 554,92 KB (PDF) szczegóły pobierz

—–

Oświadczenia władz gminnych osób prawnych (spółki):

  Jan Kmiecik 475,12 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Jan Wiśniowski 461,53 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Leszek Kmiecik 288,67 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Tadeusz Dudek 311,28 KB (PDF) szczegóły pobierz

—–

Oświadczenia pracowników MOPS złożone w 2016 r.

  Aleksandra Mrugał 313,11 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Iwona Wojnarowicz 310,53 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Justyna Tuleja 423,6 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Małgorzata Burnatowska 364,92 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Małgorzata Lech 351,66 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Maria Bigos 314,32 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Marzena Kowalska-Binkowicz 318,19 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Monika Taraba 387,25 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Renata Szarek-Świątek 312,75 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Urszula Kućma 365,71 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Kwarcińska Karolina 280,04 KB (PDF) szczegóły pobierz

—–

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w 2016 r.

  Jacek Nawrocki 311,81 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Anna Kamińska-Grzesiak 328,88 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Mariola Ślawska 292,7 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Barbara Szczepańska 298,02 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Kazimierz Mikrut 339,25 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Gabriela Zdunek-Gajda 294,45 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Jerzy Gajda 326,65 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Aleksandra Zajdel-Kijowska 310,35 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Grażyna Idzik 319,67 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Iwona Kmiecik 297,16 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Halina Jakubiec 315,58 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Małgorzata Górniak 319,56 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Elżbieta Krzysiak 327,74 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Marta Mosoń.pdf 368,36 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Józefa Zarudzka 296,8 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Anna Kwiatkowska 345,95 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Monika Lechowska 383,76 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Alfred Sepioł 457,36 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Janusz Szewczyk 311,11 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Małgorzata Piekarska 302,59 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Dorota Lignar 401,64 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Piotr Wojnarowicz 316,59 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Tadeusz Baniak 437,96 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Korekta oświadczen…Dorota Lignar 34,76 KB (PDF) szczegóły pobierz

—–

Oświadczenia pracowników Urzędu Miasta w Jaśle złożone w 2016 r.

  Beata Owińska 311,39 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Daniel Domasławski 326,86 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Julita Krajewska 298,9 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Magdalena Betlej-Kuc 296,38 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Monika Zbiegień 337,14 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Paweł Zawada 357,29 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Wioletta Wyżkiewicz 307,46 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Wojciech Głowa 306,25 KB (PDF) szczegóły pobierz

—–

Oświadczenia władz miasta Jasła

Ryszard Pabian – oświadczenie majątkowe złożone Wojewodzie Podkarpackiemu zostanie opublikowane niezwłocznie po odesłaniu przez Wojewodę kopii w/w oświadczenia (podstawa prawna: art. 24h pkt 3.2. i art. 24i pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 2016, poz. 446).

Ryszard Pabian – oświadczenie majątkowe złożone Wojewodzie Podkarpackiemu zostanie opublikowane niezwłocznie po odesłaniu przez Wojewodę kopii w/w oświadczenia (podstawa prawna: art. 24h pkt 3.2. i art. 24i pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 2016, poz. 446)

  Pikul Antoni 293,72 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Musiałowicz-Czech Elwira 304,11 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Borkowski Jacek 304,23 KB (PDF) szczegóły pobierz
  Rzońca Paweł 403,27 KB (PDF) szczegóły pobierz

—–

Źródło: http://um_jaslo.bip.gov.pl/oswiadczenia-majatkowe/

Przypomnijmy. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego to:

–      radni,

–      wójt (burmistrz),

–      zastępcy wójtów (zastępcy burmistrzów),

–      sekretarz gminy,

–      skarbnik gminy,

–      kierownicy jednostek organizacyjnych gmin,

–      osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

–      osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza.

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

–      złożenia ślubowania (radny, burmistrz),

–      powołania na stanowisko,

–      zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikami).

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

–     na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, burmistrz),

–     w dniu odwołania ze stanowiska,

–     w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna – art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446).

Man signing a contract
źródło: cba.gov.pl

ANALIZA OŚWIADCZEŃ  MAJĄTKOWYCH:

Złożone oświadczenia  majątkowe  poddawane  są  analizie, której dokonują:

  • podmioty, którym te oświadczenia złożono, tj. przewodniczący rady, wójt oraz wojewoda,
  • urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Podmioty dokonujące analizy są uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

Urząd skarbowy analizując oświadczenie majątkowe uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

Odpowiedzialność karna

Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.

Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Minimalny wymiar tej kary wynosi 1 miesiąc (w myśl art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności są – stosownie do art. 32 k.k. – karami odrębnymi od kary pozbawienia wolności). Kodeks nie przewiduje kar łagodniejszych, tj. grzywny lub kary ograniczenia wolności, jednakże sąd może orzec jedną z tych kar (zamiast kary pozbawienia wolności) na podstawie art. 58 § 3 k.k., a nawet odstąpić od wymierzenia kary, orzekając w jej miejsce tzw. środek karny

(za: Samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe do końca kwietnia)

Treść złożonych oświadczeń majątkowych może być sprawdzana między innymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do zadań CBA w zakresie właściwości Biura (zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także zwalczanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa) należy przede wszystkim rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CBA) oraz ściganie ich sprawców, ale także:

  • ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
  • ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji,  wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek sektora finansów publicznych, jednostek otrzymujących środki publiczne, przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji bankowych;
  • kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne.

LOGO_CBA

Źródło:
BIP Miasta Jasło | Centralne Biuro Antykorupcyjne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.