Oświadczenia majątkowe pracowników UG Osiek Jasielski oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

dom_home_housePo wczorajszym opublikowaniu na naszym portalu oświadczeń majątkowych radnych Gminy Osiek Jasielski (patrz: Oświadczenia majątkowe radnych), przedstawiamy oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, którzy mają obowiązek takie oświadczenia składać, a z kolei Urząd Gminy je opublikować. To rozwiązanie antykorupcyjne, które ma służyć zapewnieniu zgodnego z prawem i interesem danej jednostki samorządu terytorialnego działania takich osób. Samorządowcy powinni byli złożyć oświadczenia do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątku oraz podmioty zobowiązane do składania oświadczeń to majątkowych to zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym:

• radni,

• wójt oraz jego zastępcy,

• sekretarze gmin,

• skarbnicy gmin,

• kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednakże z wyłączeniem ich zastępców),

• osoby zarządzające gminną osobą prawną (tzn. pełniące funkcję jednoosobowego zarządu gminnej osoby prawnej),

• członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (chodzi tutaj o każdą osobę wchodzącą w skład kolegialnego zarządu takiej osoby, niezależnie od funkcji pełnionej przez nią w zarządzie),

• osoby wydające decyzje administracyjne „w imieniu wójta”, tzn. na podstawie upoważnienia udzielonego im zgodnie z art. 39 ust. 2 u.s.g. Wyłączone są z tego kręgu osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych przez radę gminy na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g., jak również osoby upoważnione do wydawania takich decyzji przez inne podmioty w trybie art. 268a k.p.a. Wyłączenie to nie dotyczy jednak kierownika ośrodka pomocy społecznej, jako że jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego z powodu bycia kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

Przedmiotem oświadczenia jest majątek odrębny oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia. Nie obejmuje ono więc odrębnego majątku małżonka takiej osoby, jak również majątku innych członków jego rodziny (dzieci, rodziców itd.), ani też majątku jej konkubenta.

Oświadczenie majątkowe powinno zawierać informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 zł.

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2015 r. (do zestawienia wybrano: zasoby pieniężne, dom, mieszkanie). Poniżej pliki źródłowe PDF:

OM_OJ1

OM_OJ2

(opracowanie własne)

Jak wynika z powyżej złożonych oświadczeń majątkowych, 6 z 19 wyżej wymienionych wyżej osób oświadczyła, że nie posiada na koncie bankowym ani w portfelu nawet złotówki (środki pieniężne: „0,00 zł”).

Czy to jest możliwe?

____

Wersja przeszukiwalna maszynowo oraz pliki źródłowe (PDF):

Lp. Imię i nazwisko oświadczenie majątkowe (do zestawienia wybrano: zasoby pieniężne, dom, mieszkanie)
1 Anna Baciak .pdf / zasoby pieniężne: 0,00 zł, dom o pow. 100 m2 o wartości: 100.000 zł
2 Antoni Marchewka .pdf / zasoby pieniężne: 29.000 zł, dom o pow. 189 m2 o wartości: 200.000 zł
3 Bogusław Uliasz .pdf / zasoby pieniężne: 50.000 zł, –
4 Irena Baciak .pdf / zasoby pieniężne: 20.000 zł, dom o pow. 100 m2 o wartości: 100.000 zł
5 Jan Ciurej .pdf / zasoby pieniężne: 10.000 zł, dom o pow. 220 m2 o wartości: 200.000 zł
6 Janusz Zima .pdf / zasoby pieniężne w postaci środków pieniężnych: 219.877 zł, 329 euro, papiery wartościowe na kwotę: 996.769, 75 zł, dom o pow. 205 m2 o wartości: 320.000 zł, mieszkanie o pow. 55,26 m2 o wartości 365.000 zł, mieszkanie o pow. 55,30 m2 o wartości: 365.000 zł
7 Jolanta Maguda .pdf / zasoby pieniężne: 32.000 zł, –
8 Józefa Romanek .pdf / zasoby pieniężne: 46.829 zł, dom o pow. 88 m2 o wartości 40.000 zł
9 Krzysztof Pec .pdf / zasoby pieniężne: 2.000 zł, dom o pow. 130 m2 o wartości: 320.000 zł
10 Lidia Szarek .pdf / zasoby pieniężne w postaci środków pieniężnych: 50.000 zł, papiery wartościowe na kwotę: 3.025 zł, dom o pow. 140 m2 o wartości 200.000 zł
11 Marek Rączka .pdf / zasoby pieniężne: 60.000 zł, dom o pow. 150 m2 o wartości: 150.000 zł
12 Maria Twardzik .pdf / zasoby pieniężne: 0.00 zł, dom o pow. 45 m2 o wartości: 10.700 zł
13 Matylda Trześniowska  .pdf / zasoby pieniężne w postaci środków pieniężnych: 49.340 zł, 1.560 USD, papiery wartościowe: 52.000 zł, dom o pow.  78 m2 o wartości: 105.000 zł
14 Sylwia Twardzik .pdf / zasoby pieniężne: 16.000 zł, dom o pow. 173 m2 o wartości: 350.000 zł
15 Tamara Okońska .pdf / zasoby pieniężne w postaci środków pieniężnych: 0.00 zł, papiery wartościowe: 41.941, 25 zł, –
16 Wioletta Mroczka .pdf / zasoby pieniężne: 40.000 zł, –
17 Wioletta Mikołajczyk .pdf / zasoby pieniężne: 0.00 zł, dom o pow. 117 m2 o wartości: 280.000 zł
18 Zofia Ciomcia .pdf / zasoby pieniężne: 0.00 zł, dom o pow. 350 m2 o wartości: 450.000 zł, mieszkanie o pow. 51 m2 o wartości: 250.000 zł
19 Mariusz Pykosz .pdf / zasoby pieniężne: 0.00 zł, dom o pow. 140 m2 o wartości: 140.000 zł

(opracowanie własne)

____

Źródło:
BIP Gminy Osiek Jasielski [dostęp: 5 czerwca 2015 r., godz. 16:45]

Odpowiedzialność karna

Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.

Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Minimalny wymiar tej kary wynosi 1 miesiąc (w myśl art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności są – stosownie do art. 32 k.k. – karami odrębnymi od kary pozbawienia wolności). Kodeks nie przewiduje kar łagodniejszych, tj. grzywny lub kary ograniczenia wolności, jednakże sąd może orzec jedną z tych kar (zamiast kary pozbawienia wolności) na podstawie art. 58 § 3 k.k., a nawet odstąpić od wymierzenia kary, orzekając w jej miejsce tzw. środek karny.

Analiza i publikacja oświadczeń majątkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożone oświadczenia majątkowe są poddawane analizie, której dokonują:

a) osoby, którym te świadczenia złożono,

b) urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Źródło:
Samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe do końca kwietnia

Zobacz także:

Oświadczenia majątkowe radnych

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.