OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE radnych, wójta, urzędników za rok 2018 i lata wcześniejsze

Oświadczenia majątkowe regularnie (raz w roku oraz po zdobyciu mandatu czy dostaniu pracy w urzędzie) składają wybrane osoby. Obowiązkowo majątki i dochody ujawniają radni oraz: wójt, skarbnik i sekretarz. A także wszyscy dyrektorzy gminnych instytucji. Ale już nie wszyscy urzędnicy. Oświadczenia muszą składać ci pracownicy urzędu, którzy podejmują w imieniu wójta osobiście decyzje np. finansowe. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski również publikowane są oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania. Cel składania oświadczeń majątkowych przez samorządowców i ich publikacji nie budzi wątpliwości. Jest nim przede wszystkich zapewnienie przejrzystości życia publicznego oraz umożliwienie istnienia kontroli społecznej nad osobami sprawującymi władzę. Miejscem właściwym dla publikacji oświadczeń majątkowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego zobowiązanych do ich składnia, jest właśnie Biuletyn Informacji Publicznej, którego funkcjonowanie reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zapraszamy do lektury.

Przypomnijmy. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego to:

–      radni,

–      wójt (burmistrz, prezydent miasta),

–      zastępcy wójtów (zastępcy burmistrzów, prezydentów),

–      sekretarz gminy,

–      skarbnik gminy,

–      kierownicy jednostek organizacyjnych gmin,

–      osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

–      osoby wydające decyzje w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

–      złożenia ślubowania (radny, wójt),

–      powołania na stanowisko,

–      zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikami).

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

–     na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt),

–     w dniu odwołania ze stanowiska,

–     w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna – art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446).

Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 (by je zobaczyć, kliknij w napis „Oświadczenie” w środkowej kolumnie tabeli):

   
      

Wójt Gminy

Nazwisko i imię

Oświadczenie

Uwagi

Stachurski Andrzej

Oświadczenie

 

     
     

Sekretarz Gminy

Nazwisko i imię

Oświadczenie

Uwagi

 

 

Rafał Zając

  

 Oświadczenie  Oświadczenie złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji sekretarza
 Korekta oświadczenia  Korekta oświadczenia złożonego
w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji
Oświadczenie Oświadczenie za rok 2018
Sylwia Twardzik Oświadczenie

Oświadczenie złożone w związku
z zakończeniem pełnienia funkcji sekretarza.

     
     
Skarbnik Gminy

Nazwisko i imię

Oświadczenie

Uwagi

 

Wioletta Mikołajczyk

 

 Oświadczenie

oświadczenie za rok 2018

 

Oświadczenie

 

Oświadczenie złożone w związku
z zakończeniem pełnienia funkcji skarbnika

 

Małgorzata Matuszyk

Oświadczenie

Oświadczenie złożone w związku z rozpoczęciem pełnianie funkcji skarbnika

 

Pracownicy wydający decyzje administracyjne:

Nazwisko i imię

Oświadczenie

Uwagi

Zofia Świątek

Oświadczenie

Oświadczenie złożone w związku z nadaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych

Maria Twardzik

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

Jolanta Maguda

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

Anna Gliwa

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

Danuta Pawlak

 Oświadczenie

 Oświadczenie za rok 2018

Magdalena Marek

Oświadczenie

Oświadczenie złożone w związku z nadaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych
 

 

 
 
 

Rada Gminy  

Nazwisko i imię

Oświadczenie

Uwagi

 Wojdacz Piotr
Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie

 

Kiełbasa Marek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 Oświadczenie

 

Brej Dariusz

 Oświadczenie

 

Ciuła Paweł

 Oświadczenie

 

 Gortad Łukasz

 Oświadczenie

 

 Gumienna Henryka

 Oświadczenie

 

 Gumienny Tadeusz

 Oświadczenie

 

 Kiciliński Krzysztof

 Oświadczenie

 

 Kurcz Piotr

 Oświadczenie

 

 Pepera Mariusz

 Oświadczenie

 

 Ropa Tomasz

 Oświadczenie

 

 Socha Daniel

 Oświadczenie

 

 Wygonik Kaziemierz

 Oświadczenie

 

 Zagórski Mariusz

 Oświadczenie

 

 Źrebiec Tomasz

 Oświadczenie

 

   
 
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych 

Nazwisko i imię

Oświadczenie

Uwagi

Irena Baciak

Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

Jan Ciurej

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

Wioletta Gronek

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

 Grażyna Grotkowska

 Oświadczenie

Oswiadczenie za rok 2018

 Antoni Marchewka

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

Tamara Okońska

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

  Robert Twardzik

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

Józefa Romanek

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

Lidia Szarek

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

 Matylda Trześniowska

 Oświadczenie

 Oświadczenie za rok 2018

Bogusław Uliasz

 Oświadczenie

 Oświadczenie za rok 2018

Janusz Zima

 Oświadczenie

Oświadczenie za rok 2018

   
 

Zobacz starsze oświadczenia majątkowe:

ANALIZA OŚWIADCZEŃ  MAJĄTKOWYCH:

Złożone oświadczenia  majątkowe  poddawane  są  analizie, której dokonują:

  • podmioty, którym te oświadczenia złożono, tj. przewodniczący rady, wójt oraz wojewoda,
  • urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Podmioty dokonujące analizy są uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

Urząd skarbowy analizując oświadczenie majątkowe uwzględnia również zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

Odpowiedzialność karna

Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.

Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Minimalny wymiar tej kary wynosi 1 miesiąc (w myśl art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności są – stosownie do art. 32 k.k. – karami odrębnymi od kary pozbawienia wolności). Kodeks nie przewiduje kar łagodniejszych, tj. grzywny lub kary ograniczenia wolności, jednakże sąd może orzec jedną z tych kar (zamiast kary pozbawienia wolności) na podstawie art. 58 § 3 k.k., a nawet odstąpić od wymierzenia kary, orzekając w jej miejsce tzw. środek karny

(za: Samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe do końca kwietnia)

Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdzi

Treść złożonych oświadczeń majątkowych może być sprawdzana między innymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do zadań CBA w zakresie właściwości Biura (zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także zwalczanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa) należy przede wszystkim rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CBA) oraz ściganie ich sprawców, ale także:

  • ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
  • ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji,  wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek sektora finansów publicznych, jednostek otrzymujących środki publiczne, przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji bankowych;
  • kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne.

Źródło:
BIP Gminy Skawina | Centralne Biuro Antykorupcyjne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / fot. Borys Bura


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.