Otwarty konkurs na zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom

Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2012 roku.

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2012 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj (nazwa) zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w kwocie 10 000,00 zł.

Dotychczasowe przyznane środki na realizację tego typu zadania w roku poprzednim wyniosły:

2011 r. – 10.000 zł (LKS Czardasz Osiek Jasielskim – 4.000 zł, LKS Zamczysko Mrukowa – 6.000 zł)

II.Zasady przyznawania dotacji:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: wypełnienie formularza oferty zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru i umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

3. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

5. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymają  podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

6. Z budżetu Gminy Osiek Jasielski będą wspierane tylko zadania realizowane na rzecz jego mieszkańców.

7. W przypadku, gdy została przyznana dotacja niższa od wnioskowanej w ofercie, oferent może odstąpić od zawarcia umowy, o czym ma obowiązek powiadomić Wójta Gminy Osiek Jasielski w ciągu 7 dni.

10. W przypadku, gdy oferent decyduje się na zawarcie umowy na niższą kwotę niż w ofercie
powinien przedstawić:

a) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania (zgodnie ze wzorem z oferty);

b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania; jeśli dotyczy.

III. Terminy i warunki realizacji zadań:

Termin realizacji zadań ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012 r. Warunki realizacji zadań, każdorazowo określone będą w umowach wraz z obowiązkiem złożenia sprawozdań z wykonania zadań.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 13 sierpnia 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, w godzinach pracy Urzędu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Formularz oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim  lub na stronie http://www.osiekjasielski.pl

Oferty rozpatrzy komisja powołana przez Wójta Gminy Osiek Jasielski. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiek Jasielski i w Biuletynie Informacji Publicznej.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Oferty rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od daty końcowego terminu składania ofert.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert.

3. Komisja konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

4. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

b) złożenie oferty po terminie;

c) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników;

d) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu konkursie;

e) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

f) złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

g) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

5.   Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3;

b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy);

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,  organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania.

7.  Ostateczną decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy Osiek Jasielski  w formie zarządzenia. Od decyzji Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji nie przysługuje odwołanie.

VI. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje zawarte w art. 14.1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Wymagane załączniki, które należy dołączyć do oferty :

a)       kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

b)       dokument potwierdzający upoważnienie do działania w mieniu oferenta;

c)        oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania dotowanego zadania.

1. Wzór oferty

2. wzór sprawozdania

 

Źródło:
BIP Urząd Gminy Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.