Pensje, nagrody i wykształcenie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu UJAWNIONE po skardze do WSA w Rzeszowie

Korzystając ze swojego prawa do informacji zapytaliśmy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu o informacje publiczne dotyczące sumy nagród i premii przyznanych pracownikom GOK w Jedliczu w latach 2014-2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania, pensji za miesiąc grudzień 2017 r. każdego z pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami, w rozbiciu na nie: specjalne/funkcyjne/stażowe, itp.) oraz zestawienia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne z podziałem na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, i inne. Odpowiedź na wniosek skierowany za pomocą platformy elektronicznej ePUAP w ciągu ustawowego terminu nie nadeszła. Pomimo urzędowego potwierdzenia odbioru naszego wniosku! Dlatego złożyliśmy skargę na bezczynność Dyrektora GOK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Dane Dyrektor udostępnił już po złożeniu skargi. Przypominamy, że brak udostępnienia informacji publicznej to przestępstwo z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

I. Jak brzmiał wniosek z 24 stycznia 2018 r. złożony do GOK w Jedliczu?

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Wniosek o udostępnienie: wynagrodzenie/wykształcenie/nagrody suma Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej na tę skrzynkę ePUAP w zakresie:
 
I. wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia merytorycznej odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy (w ujęciu rocznym: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018),
 
II. zestawienie pracowników (imiona i nazwiska/stanowisko) Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania
 
III. wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2017 r. każdego z pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami, w rozbiciu na nie: specjalne/funkcyjne/stażowe, itp.),
 
IV. zestawienie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska/stanowisko) z podziałem na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru: 1) Komórka A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Jagielloński) – studia podyplomowe: dziennikarstwo (Uniwersytet Rzeszowski) 2) Komórka A – Pracownik Z W – kierunek: filologia polska (Uniwersytet Rolniczy) 3) Komórka B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość
 
V. zestawienie osób nie pełniących funkcji publicznych pracujących w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu wraz ze wskazaniem stanowiska pracy oraz komórki, w której dany pracownik pracuje (bez imion i nazwisk).
 
VI. zestawienie pracowników (bez imion i nazwisk) Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu nie pełniących funkcje publiczne (czyli pełniących funkcje usługowe, techniczne, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania. Informacja na powyższe powinna być aktualna na dzień udzielenia pełnej MERYTORYCZNEJ odpowiedzi na wniosek.
===
 
II. Odpowiedź nie nadeszła w ciągu 14 dni, dlatego odczekaliśmy i złożyliśmy skargę na bezczynność do WSA w Rzeszowie (za pośrednictwem Dyrektora GOK).
 
III. Po przekazaniu skargi do sądu (na co dyrektor miał 15 dni od jej otrzymania), dyrektor udostępnił w wersji papierowej, zatem inaczej niż prosiliśmy we wniosku, informacje, o które wnieśliśmy końcem stycznia 2018 r. Jednocześnie zaznaczył, że nie odpowiedział na wniosek drogą ePUAP, bo nie miał kontroli nad kontem ePUAP przyporządkowanym do GOK Jedlicze (!). Stąd też złożył do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek o nadanie mu uprawnień do przejęcia kontroli nad tym kontem. Kuriozalna sytuacja, ale faktycznie tak było:
 
 
Uważajcie zatem jeśli coś w tym czasie otrzymaliście drogą ePUAP z konta GOK Jedlicze, bo to mogło być/było poza kontrolą zastępcy dyrektora GOK w Jedliczu Zygmunta Jerzyka!
 
IV. Oto udostępnione informacje publiczne na temat pensji, wykształcenia, oraz nagród/premii przekazanych pracownikom GOK w Jedliczu:
 
 
 
O dalszych losach skarg na bezczynność Dyrektora GOK w Jedliczu, będziemy Państwa informować. Nie omieszkamy o tym fakcie poinformować również radnych gminy Jedlicze oraz burmistrz Jedlicza.

2 komentarze
 1. Anonim pisze:

  A czy to prawda że pan redaktor przegrał z zusem sprawę o publikowanie danych???

  • Redakcja pisze:

   Nieprawda. Prawdą jest za to, że to ZUS przegrał i musiał zapłacić pełne koszty postępowania:
   II SA/Rz 445/18 – Wyrok WSA w Rzeszowie
   „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Maciej Kobak /spr./ Sędziowie NSA Małgorzata Wolska WSA Krystyna Józefczyk Protokolant specjalista Anna Mazurek – Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi M. H. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z/s w Warszawie z dnia […] marca 2018 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z/s w Warszawie z dnia […] stycznia 2018 r. nr […]; II. zasądza od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz skarżącego M. H. kwotę 200 zł /słownie: dwieście złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego”
   Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0D02C33C50

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.