Petycja o nagrywanie na VIDEO sesji i komisji radnych Rady Miejskiej w Jedliczu

camera-kamera_filmOd około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji, lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć. Skorzystaliśmy z tego prawa i złożyliśmy do Urzędu Gminy Jedlicze petycję, aby sesje i komisje radnych były nagrywane na VIDEO oraz publikowane w internecie dla mieszkańców.

Rada miejska może rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny do jej rozpatrzenia.

W myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja, zgodnie z treścią nowej ustawy, może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może zostać złożona także drogą elektroniczną, zaś organ, który otrzyma petycję, powinien opublikować jej treść niezwłocznie na swojej stronie internetowej (publikacja danych nadawcy jest uzależniona od wyrażenia przez niego zgody).

Adresat ma 3 miesiące na rozpatrzenie otrzymanej petycji. Odpowiedzi również może udzielić drogą elektroniczną. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi mamy prawo do złożenia skargi na bezczynność organu.

Chcąc z skorzystać z przysługującego nam prawa, napisaliśmy petycję do Rady Miejskiej w Jedliczu oraz Burmistrz Gminy Jedlicze w sprawie rejestracji video sesji i komisji radnych miejskich. Jej treść znajduje się poniżej.

PETYCJA do Rady Miejskiej w Jedliczu i Burmistrz Gminy Jedlicze
(pobierz)

Petycja_Jedlicze_VIDEO

Nasze główne argumenty za nagrywaniem przez urząd sesji i komisji radnych miejskich:

  • warto aby sesje i komisje były nagrywane przez urząd, a nie wymuszały na każdym zainteresowanym obecności na każdej sesji czy komisji w celu audiowizualnej rejestracji ich przebiegu.
  • mieszkańcy (wyborcy) będą mogli weryfikować jak głosują w danej kwestii ich przedstawiciele w radzie
  • zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad, będą mogli zapoznać się z pełnym zapisem obrazu w czasie dla nich dogodnym (np. na domowym komputerze), bez obowiązku przyjścia na posiedzenie sesji czy komisji.
  • zbuduje to wzajemne zaufanie. Mieszkańcy także zyskują przeświadczenie, że władze są skłonne wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom
  • koszt zakupu kamery ze statywem (jeśli urząd lub jednostki organizacyjne gminy takiej nie posiadają) to dosłownie promil wydatków na zadania gminy. Zaś samo udostępnianie materiałów filmowych jest i będzie darmowe ze względu na istnienie wielu serwisów internetowych umożliwiających hosting filmów
  • nagrywanie obrad sesji i komisji Rady będzie z korzyścią dla budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, o czym się mówi nie tylko w trakcie sesji rady miejskiej. Każdy taki materiał to także wspaniała lekcja samorządności, mogąca pobudzić zaangażowanie mieszkańców w sprawach powiatu dla dobra społeczności lokalnej
  • mieszkańcy mieliby okazję zobaczyć „z bliska” na czym polega praca radnych i całego samorządu oraz stanowiłoby to swoiste sprawozdanie z zaangażowania pracy radnych. Pozwoli też na ocenę tego, jak rzetelnie radni podchodzą do swoich obowiązków, czy nie opuszczają sesji oraz komisji bez szczególnego uzasadnienia w trakcie jej trwania, albo czy się na nie spóźniają. Zwłaszcza, że za każdy udział w komisji radny otrzymuje wynagrodzenie (diety) od mieszkańców (podatki).
  • publikowanie wideorelacji z sesji i komisji w BIP/stronie www.jedlicze.pl poprawiłoby znacząco przejrzystość i jakość prac radnych.
  • umożliwienie wglądu w proces legislacyjny dla mieszkańców byłoby też świetnym przykładem pozytywnej polityki informacyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu, a w dłuższym okresie wpłynęłoby na wizerunek otwartości i jawności całej Rady.
  • często się słyszy, że „radni nic nie robią”, co nie jest prawdą, a wideorelacje z sesji i komisji pomogłyby pokazać to, jak radni oddani są swojemu powiatowi i jej mieszkańcom.

film-reel-series-174731-m

Petycja do Rady Miejskiej i Burmistrz Jedlicza została przesłana drogą e-mail oraz za pomocą ePUAP.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.