Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Powiatu Jasielskiego

camera-kamera_filmOd około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji, lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć.

Rada powiatu może rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny do jej rozpatrzenia.

W myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja, zgodnie z treścią nowej ustawy, może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może zostać złożona także drogą elektroniczną, zaś organ, który otrzyma petycję, powinien opublikować jej treść niezwłocznie na swojej stronie internetowej (publikacja danych nadawcy jest uzależniona od wyrażenia przez niego zgody).

Adresat ma 3 miesiące na rozpatrzenie otrzymanej petycji. Odpowiedzi również może udzielić drogą elektroniczną. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi mamy prawo do złożenia skargi na bezczynność organu.

Chcąc z skorzystać z przysługującego nam prawa, napisaliśmy petycję do Rady Powiatu Jasielskiego w sprawie rejestracji video sesji i komisji radnych powiatowych w Powiecie Jasielskim. Jej treść znajduje się poniżej.

>>  PETYCJA do RADY POWIATU JASIELSKIEGO  <<

Petycję przesłaliśmy do Starostwa Powiatowego jak również do tych radnych, którzy zechcieli udostępnić swoim wyborcom i mieszkańcom powiatu swoje dane kontaktowe (e-mail) / zobacz: Kontakt do radnych Rady Powiatu Jasielskiego (telefony, e-maile, terminy dyżurów).

Nasze główne argumenty za nagrywaniem przez starostwo sesji i komisji radnych powiatowych:

  • warto aby sesje i komisje były nagrywane przez urząd, a nie wymuszały na każdym zainteresowanym obecności na każdej sesji czy komisji w celu audiowizualnej rejestracji ich przebiegu.
  • mieszkańcy (wyborcy) będą mogli weryfikować jak głosują w danej kwestii ich przedstawiciele w radzie
  • zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad, będą mogli zapoznać się z pełnym zapisem obrazu w czasie dla nich dogodnym (np. na domowym komputerze), bez obowiązku przyjścia na posiedzenie sesji czy komisji.
  • zbuduje to wzajemne zaufanie. Mieszkańcy także zyskują przeświadczenie, że władze są skłonne wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom
  • koszt zakupu kamery ze statywem to dosłownie promil wydatków na zadania powiatu. Zaś samo udostępnianie materiałów filmowych jest i będzie darmowe ze względu na istnienie wielu serwisów internetowych umożliwiających hosting filmów
  • nagrywanie obrad sesji i komisji Rady będzie z korzyścią dla budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, o czym się mówi nie tylko w trakcie sesji rady powiatu. Każdy taki materiał to także wspaniała lekcja samorządności, mogąca pobudzić zaangażowanie mieszkańców w sprawach powiatu dla dobra społeczności lokalnej
  • mieszkańcy mieliby okazję zobaczyć „z bliska” na czym polega praca radnych i całego samorządu oraz stanowiłoby to swoiste sprawozdanie z zaangażowania pracy radnych. Pozwoli też na ocenę tego, jak rzetelnie radni podchodzą do swoich obowiązków, czy nie opuszczają sesji oraz komisji bez szczególnego uzasadnienia w trakcie jej trwania, albo czy się na nie spóźniają. Zwłaszcza, że za każdy udział w komisji radny otrzymuje wynagrodzenie (diety) od mieszkańców (podatki).
  • publikowanie wideorelacji z sesji i komisji w BIP/stronie www.powiat.jaslo.pl poprawiłoby znacząco przejrzystość i jakość prac radnych (vide ostatnie tygodnie impasu).
  • umożliwienie wglądu w proces legislacyjny dla mieszkańców byłoby też świetnym przykładem pozytywnej polityki informacyjnej Rady Powiatu Jasielskiego, a w dłuższym okresie wpłynęłoby na wizerunek otwartości i jawności całej Rady
  • często się słyszy, że „radni nic nie robią”, co nie jest prawdą, a wideorelacje z sesji i komisji pomogłyby pokazać to, jak radni oddani są swojemu powiatowi i jej mieszkańcom.

film-reel-series-174731-m

AKTUALIZACJA (20.01.2016 r.):

 Dnia 19 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Jaśle takie oto pismo:

Schowek01

Zatem czekamy na decyzję radnych. Oby była pomyślna dla mieszkańców.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.