Portal zaleze.com wygrał w WSA z Wójtem Gminy Osiek Jasielski o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie Gminy

WSA_Rzeszów_ZałężeNiedawno pisaliśmy o wygranej z Burmistrzem Miasta Jasło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie odnośnie ujawnienia imion, nazwisk, wysokości nagród i ich uzasadnień (zobacz: Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie). Tak jak Burmistrz Jasła, również i Wójt Gminy Osiek Jasielski nie chciał udzielić nam informacji, którzy pracownicy, w jakiej wysokości oraz za co otrzymali nagrody (uzasadnienie). O złożeniu w tej kwestii skargi pisaliśmy jeszcze w kwietniu 2015 r. w artykule: Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród. Dnia 9 lipca 2015 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd wydał wyrok, w którym zobowiązał Wójta do udzielenia odpowiedzi na pytania wskazane we wniosku portalu zaleze.com. O szczegółach poniżej.

Przypomnijmy. Dnia 15 marca 2015 roku skierowaliśmy do Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz do Wójta Gminy Nowy Żmigród tożsamej treści wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

– wysokości nagród przyznanych w roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom urzędu poprzez podanie imienia i nazwiska, kwoty, oraz uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

Wnioski te – wobec braku odpowiedzi – ponowiliśmy po 10 dniach.

Pierwsza odpowiedź nadeszła dnia dnia 27 marca 2015 roku z Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Druga odpowiedź nadeszła z Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim w dniu 31 marca 2015 r. i wyglądała tak:

Prosiliśmy o podanie imion, nazwisk, kwot oraz treści uzasadnień przyznania nagród pracownikom urzędu. A dostaliśmy informację o sumarycznej kwocie przyznanych w roku 2014 nagród.

Tego rodzaju odpowiedzi jak wyżej nadają się jedynie pod osąd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Dzięki bezpłatnie udzielonej pomocy prawnej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, jako redakcja złożyliśmy 14 kwietnia dwie skargi na bezczynność, w tym Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Opłaciliśmy wpis w Sądzie w wysokości 100 zł. Termin rozprawy wyznaczono na 9 lipca 2015 r.

Przed rozprawą Wójt Gminy Osiek Jasielski wysłał do Sądu odpowiedź na skargę, o treści:

Co orzekł Sąd?

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych widnieje już sentencja wyroku (II SAB/Rz 45/15 – Wyrok WSA w Rzeszowie). Uzasadnienie wyroku zostanie dołączone po jego sporządzeniu przez Sąd i przesłaniu do każdej ze stron.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Stanisław Śliwa /spr./ Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk WSA Paweł Zaborniak Protokolant sekretarz sądowy Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2015 r. sprawy ze skargi M. H. redaktora naczelnego czasopisma „[…]” na bezczynność Wójta Gminy […] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I. zobowiązuje Wójta Gminy […] do rozpoznania w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem wniosku skarżącego z dnia 15.03.2015 r. o udzielenie informacji publicznej w części dotyczącej podania imion i nazwisk, kwoty oraz uzasadnienia przyznania pracownikom Urzędu Gminy w […] nagród w 2014 r.;

II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III. zasądza od Wójta Gminy […] na rzecz skarżącego M. H. redaktora naczelnego czasopisma „[…]” kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

___

Skan ze strony:

Wyrok_WSA_Zaleze_Pykosz

___

Czekamy zatem na pełną odpowiedź Wójta Gminy Osiek Jasielski na nasz wniosek.

Nie bardzo też rozumiemy dotychczasowy sposób postępowania Wójta. Bo jeśli chodzi o np. młodych sportowców, czy trenerów, albo nauczycieli, to ich nazwiska i uzyskane kwoty (nagrody) są ujawniane, i nikt nie stara się tych danych ukryć.

Natomiast jeśli chodzi o pracowników Urzędu, to jak widać panują już zgoła inne zasady… I urząd się niejako „wstydzi” komu, i za co przekazał nagrodę. Dlaczego panuje tu taka kultura tajemnicy?

Mamy nadzieję, że ten wyrok to zmieni, a w gminie Osiek Jasielski nastanie jawność i otwartość, w tym dla organów prasowych, które mają swoisty obowiązek informowania mieszkańców o sprawach publicznych ich dotyczących.

Pojawił się też problem zwrotu tych 100 zł. No bo Wójt nei z włąsnej kieszeni zapłaci te 100 zł portalowi, ale z publicznych.

Pytanie:

Czy Wójt Gminy Osiek Jasielski (jeśli nie złoży skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie w tej sprawie) odda ze swoich pieniędzy te 100 zł do gminnej kasy?

Możemy zaproponować, na przykład, zwrot w postaci zasadzenia nowych drzewek na terenie gminy, albo zakup jakichś pomocy naukowych dla dzieci w szkołach.

Liczymy na inwencję twórczą Wójta w tej kwestii.

Zobacz także:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=6COttKAXaGA”]


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.