Protokół nr L/2014 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lipca 2014 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół nr L/2014 (50/2014) z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lipca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Informujemy, że kolejny raz kilku radnych było przeciwko nagrywaniu sesji, w dodatku trzech wstrzymało się od głosu. Na Sesji podejmowano uchwałę m.in. dotyczącą WPF, w tym przebudowy Domu Ludowego w Załężu, odczytano pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie skargi P. Zenona Strugały – właściciela PUH ,,BET-STAL”, jak również odniesiono się do kwestii nagrywania sesji przez radnych oraz protokolanta.

 

Protokół nr L/2014 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lipca 2014 roku:

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

7 Radnych było ,,ZA”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

3 Radny był ,,PRZECIW”

 

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane.

 

Radny Marek Kiełbasa odczytał wniosek dotyczący wyłączenia z porządku obrad od dnia 28-07-2014 rok głosowania dotyczącego nagrywania posiedzeń Sesji Rady Gminy Osiek Jasielskim.

Marek Kiełbasa – Składając ten wniosek chciałem doprowadzić do tego, by od następnej Sesji nie przeprowadzać głosowania nad nagrywaniem obrad. Wszędzie nagrywają, ale nigdzie nie głosują. Jest mnóstwo komentarzy na ten temat. Jako Rada, wystawiamy się jedynie na pośmiewisko. Uważam, że to zbędne. Proszę zatem Przewodniczącego Rady o zasięgniecie opinii w tej sprawie u radcy prawnego i odpowiedź na mój wniosek na następną Sesję.

Przewodniczący Rady – Temat nagrywania Sesji był już konsultowany z radcą prawnym. Zgodzę się z pierwszą częścią Pańskiej wypowiedzi. Oczywiście obrady są jawne i ogólnodostępne, ale głosowanie nad ich nagrywaniem jest zgodne z obowiązującym Statutem. Samo nagrywanie Sesji jest pomocne w szczególności przy pisaniu protokołu, tak by wszystkie wypowiedzi Radnych były skrupulatnie i szczegółowo zapisane.

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, co innego jest jawność a co innego jest nagrywanie. Przecież nagrywanie nie zakłóca jawności. Nikt nikomu nie broni. Posiedzenia Rady Gminy są jawne a nagrywanie obrad to jedynie pomoc przy pisaniu protokołu. Co ma wspólnego jawność z nagraniem?

Marek Kiełbasa – Tu chodzi o to, by osoba protokołująca bez żadnego głosowania włączała dyktafon i nagrywała obrady.

Pec Krzysztof –Przewodniczący Rady zadając pytanie o nagranie Sesji spełnia jedynie zapis, który zawiera Statut. Jeśli nie nagrywamy obrad to sesja staje się tajna?

Marek Kiełbasa – To nie jest tajna Sesja. Zapis Statutu łamie prawo, jest niezgodny z obowiązującymi ustawami.

Tadeusz Łącki – Nie no P. Skarbnik jest prawnikiem.

Pec Krzysztof – Trzeba umieć czytać prawo.

Marek Kiełbasa – Zakończmy może tą dyskusję. Wniosek został złożony na ręce Przewodniczącego Rady. Odpowiedź ma zostać przygotowana na następną Sesję.

Przewodniczący Rady – Mieliśmy niejasną sytuację na jednej z ostatnich Sesji, kiedy nagrywanie nie zostało przegłosowane. Muszę respektować zapisy Statutu, choć nikomu nie mogę zabronić nagrywania.

Marek Kiełbasa – Statut jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady – Ja tego nie rozstrzygnę i zostawiam prawnikom. Wniosek został złożony. Zostawiamy go do następnej Sesji. Na pewno ustosunkujemy się do niego.

Ad 1. Otwarcia L. Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Skarbnika, P. Andrzeja Stachurskiego – Radnego Powiatu Jasielskiego oraz P. Marka Rączkę – Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Ad 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 12 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

1)    Albin Wierdak – Osiek Jasielski

2)    Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski

3)    Piotr Wojdacz – Samoklęski

4)    Tadeusz Łącki – Samoklęski

5)    Krzysztof Kiciliński – Samoklęski

6)    Danuta Czajkowska – Mrukowa

7)    Daniel Socha – Mrukowa

8)    Janusz Brączyk – Pielgrzymka

9)    Kazimierz Wygonik – Załęże

10)Stanisław Mastej – Załęże

11)Marek Kiełbasa – Świerchowa

12)Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

13)Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

Nieobecni na Sesji Radni:

1)    Konrad Michnal – Świerchowa

2)    Zdzisław Gumienny – Pielgrzymka

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

 1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj
 2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski
 3. Kazimierz Wygonik – sołtys wsi Załęże
 4. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowa
 5. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski
 6. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy
 7. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy
 8. Andrzej Stachurski – Radny Powiatu Jasielskiego
 9. Marek Rączka – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim

Ad 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.
 8. Interpelacje radnych
 9. Wolne wnioski i zapytania
 10. Zakończenie Sesji

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy są pytania bądź wnioski?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie porządek obrad.

Kto jest za jego przyjęciem?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Ad 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony w BIP-ie.

Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji

Kto jest za przyjęciem protokołu?

12 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 5 Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

 

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi dotyczące wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma

Pozwólmy teraz zabrać głos obecnemu P. Andrzejowi Stachurskiemu – Radnemu Powiatu Jasielskiego.

Andrzej Stachurski – Wysoka Rado, chciałem Państwu przedstawić sytuację jaka ma miejsce aktualnie w działalności strażackiej. Jakiś czas temu przeprowadzaliśmy kurs podstawowy strażaka, w którym uczestniczyło bardzo dużo osób. Szkolenie odbyło się w remizie OSP w Osieku Jasielskim. Osoby, które nie miały badań, nie otrzymały zaświadczeń o ukończonym kursie. To około 70 osób. Są nam na to potrzebne środki. Koszt badania to około 183 zł na osobę. Całkowity koszt uległby na pewno zmniejszeniu, ponieważ lekarze przyjechaliby wykonać badania na miejsce. Potrzebne środki to kwota około 15.000 zł. Proszę podejść do tego zagadnienia z rozwagą. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli strażak nie będzie miał badań lekarskich nie może uczestniczyć w akcjach ratowniczych. Osobą, która najlepiej zna budżet jest oczywiście P. Skarbnik dlatego proszę o jakąkolwiek odpowiedź dzisiaj lub w najbliższym czasie.

Stanisław Mastej – Czy pracownika nie obowiązują badania lekarskie?

Andrzej Stachurski – To jest całkiem co innego. To inny zakres. Proszę wziąć również pod uwagę fakt, że badania muszą zostać wykonane po przeprowadzonym kursie. W przeciwnym wypadku są nieważne. W ubiegłym roku około 100 strażaków wykonało badania. Należy zwrócić tu uwagę na to, że te badania są na 2 maksymalnie 3 lata w zależności od wieku. To są naprawdę bardzo duże pieniądze.

Przewodniczący Rady – P. Skarbniku, budżet nie przewidywał tego rodzaju wydatków?

Pec Krzysztof – Nie znam go na pamięć, ale zaplanowano na ten cel bodajże 5.000 zł. Może nie wysyłajmy wszystkich jednocześnie. Może zróbmy to etapami. Weźmy pod uwagę aktywność poszczególnych jednostek oraz udział w akcjach ratowniczych.

Marek Kiełbasa – Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy wziąć pod uwagę tych strażaków, którzy biorą czynny udział w akcjach. Każdy naczelnik jednostki OSP powinien sam wytypować takie osoby, chyba że P. Skarbnik wygospodaruje całą potrzebną kwotę.

Andrzej Stachurski – Jeśli będzie około 50 osób, badania zrobimy na miejscu. Indywidualne ich wykonanie to o wiele większy koszt. Tak do końca nie da się wytypować tych strażaków, którzy najczęściej uczestniczą w akcjach ratowniczych. Jeśli ktoś pracuje na etacie, bierze udział w akcjach w miarę możliwości. Na dzień dzisiejszy gdybyśmy chcieli wysłać wszystkich na badania, to cała grupa liczy niemal 100 osób.

Przewodniczący Rady – Jeśli badania nie zostaną wykonane kurs przepada?

Andrzej Stachurski – Kurs jest zrealizowany więc nie powinien przepaść.

Wygonik Kazimierz – Czy Państwowa Straż Pożarna nie chce w jakiś sposób partycypować w tego rodzaju kosztach?

Andrzej Stachurski – To właśnie PSP udostępniło nam nieodpłatnie kursy, które trwały około 5 dni po 6-7 godz. dziennie.

O godz. 13.27 obrady Sesji opuścił P. Andrzej Stachurski – Radny Powiatu Jasielskiego.

Przewodniczący Rady – Stosowny wniosek zostanie skierowany na najbliższe obrady Komisji Budżetowej.

Janusz Brączyk – Koszty są ogromne, ale weźmy pod uwagę to, że młodzi ludzie wyjeżdżają i dochodzi do sytuacji jaka miała miejsce niedawno w Pielgrzymce. Do pożaru musiała przyjechać jednostka z Osieka Jasielskiego, ponieważ u nas nie było nikogo kto mógłby wziąć udział w akcji.

Przewodniczący Rady – Nie ma innego wyjścia jak wytypować z każdej jednostki 5-6 osób i zrobić im badania. Za rok wytypujemy kolejną grupę.

Władysław Świątek – Za rok dojdą kolejne osoby, którym te badania stracą ważność.

Ad 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Przewodniczący Rady – Proszę P. Skarbnika o zabranie głosu i krótkie omówienie obydwu uchwał.

Pec Krzysztof – Dochody budżetowe zostają zwiększone o tzw. dochody podatkowe. Są to środki, które wpływają z Urzędu Skarbowego. Nie jest to kwota, którą można łatwo przewidzieć. Za 1-wsze półrocze tego roku wpłynęło 9.000 zł. Pojawiły się także dochody związane ze świadczeniem tzw. usług opiekuńczych. Kolejna pozycja wynika z umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na usługę polegającą na usunięciu azbestu. Po stronie wydatków mamy zaplanowane:

– dotację dla Wojewódzkiej Komendy Policji, która w dalszej kolejności zostanie przekazana na rzecz Powiatowej Komendy Policji na zakup samochodu terenowo – osobowego.

– dotację dla szpitala w Jaśle na zakup karetki pogotowia,

– rozpoczęcie zadania przebudowa Domu Ludowego w Załężu,

– dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup kosiarki bijakowej. Komisja Budżetowa zaopiniowała wniosek pozytywnie. Dotacja będzie zrealizowana dzięki przesunięciu środków z zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku Jasielskim, którego rozpoczęcie przeniesiono na rok następny.

Zadania i kwoty, o których powiedziałem wchodzą do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodatkowo przedsięwzięcie: budowa Szkoły Podstawowej, w tym sali gimnastycznej zostało uaktualnione o wartości po przetargu. Powstały pewne oszczędności, dzięki którym zdecydowaliśmy się na dodatkowe wykonanie ogrodzenia całego obiektu. Ostatnim zadaniem zawartym w WPF jest przebudowa Domu Ludowego w Załężu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zamierzamy rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia. Proszę o ewentualne pytania.

Wygonik Kazimierz (Sołtys) – Proszę P. Wójta oraz Radnych, by przychylili się do zaplanowanego remontu Domu Ludowego w Załężu, który jest chyba w najgorszym stanie na terenie całej Gminy.

Wygonik Kazimierz – Pewne poczynania w zakresie tej inwestycji zostały już wykonane. Na pewno nie jesteśmy w stanie zrealizować to przedsięwzięcie tylko i wyłącznie ze środków gminnych. Na pewno będziemy mieć dofinansowanie zewnętrzne. Odnosząc się jeszcze do zakupu kosiarki przez GZK. Wysoka Rado, mamy kilka km drogi powiatowej, którą będziemy zarządzać jeszcze przez pięć lat licząc od ostatniej transzy środków. Musimy o nią dbać, musimy ją oczyszczać. Poza tym, mamy jeszcze drogi gminne, które też wymagają wykaszania. Proszę zatem Wysoką Radę o przyjęcie obu uchwał w postaci w jakiej zostały przedstawione.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o spokój!

Marek Kiełbasa – Mamy na to zadanie zarezerwowane kwotę: 652.000 zł. W jakiej proporcji będziemy pokrywać koszt inwestycji z własnych środków i ile wyniesie dofinansowanie z zewnątrz?

Pec Krzysztof – Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze szczegółów co do udziału poszczególnych źródeł finansowania. Projekt budowlany jest zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe. Wieś od dwóch lat przekazywała środki na jego wykonanie z funduszu sołeckiego. Na dzień dzisiejszy są dwie możliwości pozyskania dofinansowania. Jest to program PROW lub RPO. Nie znamy jeszcze szczegółów, ponieważ rozporządzenia wprowadzające oba programy będą ogłoszone najprawdopodobniej końcem roku. W tym roku chcemy rozpocząć prace przygotowawcze. Cała inwestycja zostanie rozłożona na 3 lata przy czym jeśli kwota dofinansowania zostanie uszczegółowiona istnieje możliwość skrócenia okresu realizacji.

Marek Kiełbasa – A jeśli nie będzie zewnętrznego dofinansowania?

Pec Krzysztof – Będziemy powoli ją realizować w okresie 4 lub 5-cio letnim.

Łącki Tadeusz – Planuje się tutaj remont Domu Ludowego w Załężu. Dom Ludowy w Samoklęskach też był planowany do termoizolacji, wymiany okien itd. Już wiele razy mówiłem, że Dom Ludowy w Samoklęskach powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy w 90 % albo i więcej samodzielnie go wybudowali i przekazali na Gminę. Czy planuje się w przyszłości jakiekolwiek prace w naszym Domu Ludowym? Chciałem również zapytać o termomodernizację szkoły w Samoklęskach, bo też takie plany były.

Pec Krzysztof – Wniosek obejmujący termomodernizację obiektów, o których Pan wspomniał nie był realizowany z uwagi na wysoki udział środków gminnych, który wyniósł około 60%. Była o tym już mowa 2 lata temu. Chodziło tam również o to, że koszty związane np. z wymianą dachu czy jego ociepleniem nie były kwalifikowane, w związku z czym nasz projekt został negatywnie zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. Z tego co wiem, okna w Domu Ludowym
w Samoklęskach zostały w tym roku wymienione.

Łącki Tadeusz – Ale to z funduszu sołeckiego.

Pec Krzysztof – Tak, środki pochodziły z funduszu. Możemy zatem powiedzieć, że swego rodzaju środki budżetowe zostały wydatkowane. Jeśli natomiast chodzi o Szkołę Podstawową w Samoklęskach zwrócić uwagę należy na dużą inwestycję, którą kończymy w tym roku. Chodzi tu oczywiście o salę gimnastyczną. Wszystkie jednostki realizują swoje bieżące zadania remontowe w ramach swoich budżetów.

Łącki Tadeusz – O ile dobrze sobie przypominam i dobrze pamiętam, to sala gimnastyczna budowana była o wiele wcześniej. W ramach tej inwestycji miała być także wykonana termomodernizacja szkoły. Nie będę wchodził w szczegóły, że przesunęło się to na inną miejscowość i inną inwestycję. Chciałbym uzyskać informacje co w naszej miejscowości planuje się zrobić odnośnie tych dwóch budynków, bo naprawdę kominy na szkole się sypią. Była o tym mowa już wiele razy. Budynek szkoły z zewnątrz wygląda paskudnie. Tynki się sypią i wszystko odpada. Podobnie Dom Ludowy w Samoklęskach również nie wygląda rewelacyjnie. Dom Ludowy w Zawadce Osieckiej został zrobiony , Dom Ludowy w Mrukowej został zrobiony, Dom Ludowy w Pielgrzymce został zrobiony, teraz Załęże. Nie będę wypominał. Nasz Dom Ludowy powstał kosztem mieszkańców. Gmina wniosła bardzo niewielki wkład. Teraz oczekujemy od Gminy, by pewne środki zainwestowała . Chodzi mi głównie o to co się planuje. Widzę, że się nic nie planuje, albo się mylę.

Marek Kiełbasa – Czy nie można w jednym projekcie ująć przykładowo trzy Domy Ludowe i starać się o większe dofinansowanie?

Pec Krzysztof – Zakres zadania, które obejmuje WPF zawsze można zwiększyć. Wracając do pytań Radnego Łąckiego i budynku Szkoły Podstawowej w Samoklęskach. Otóż szkoła wygląda w ten sposób w jaki dba o nią gospodarz, w jaki sposób gospodaruje danym obiektem. W zależności od tego jak dana miejscowość uczestniczy w opiece nad danym budynkiem zależy w głównej mierze właśnie od gospodarza. Z tego co wiem, Dom Ludowy w Samoklęskach funkcjonuje w miarę dobrze. Zawsze zależy nam na tym, by wszystko było ładniejsze, bezpieczniejsze i lepsze. W Załężu sala praktycznie nie funkcjonuje, nie istnieje. Jest to jedyna miejscowość, która Domu Ludowego praktycznie nie ma.

Łącki Tadeusz – Jak Pan doskonale wie, szkoły należą pod Gminę i to Gmina jest organem prowadzącym. Miejscowość nie zarządza szkołą. Nawiążę jeszcze do jednej spraw zapisanej w Palnie Odnowy Miejscowości. Chodzi Panie Przewodniczący o ogólnodostępny plac zabaw naprzeciwko Pana domu. Co Pan myśli na ten temat?

Przewodniczący Rady – Na pewno więcej robię na rzecz miejscowości Samoklęski niż Pan. Zacznijmy od tego, że Pan nie tylko nie myśli, ale i nic nie robi w tym zakresie. Pańskie ataki Panie Radny, nie tylko mnie nie irytują, ale traktuje je po prostu obojętnie. Od wielu lat wytykał Pan stadion sportowy w Samoklęskach. Pańskie uwagi wynikały jedynie z tego, że w niczym Pan nie uczestniczy. Nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich inwestycji zawartych w POM , choć i ja bym sobie tego życzył.

Łącki Tadeusz – To 8 lat.

Przewodniczący Rady – Zacznijmy od tego, że udało się zakończyć budowę stadionu sportowego.

Łącki Tadeusz – Ja nie mówię, że się nie udało. Mówię o rzeczach, które miały być a ich nie ma.

Przewodniczący Rady – Jest wiele takich rzeczy, również na innych miejscowościach. Zna Pan budżet tak samo jak ja.

Łącki Tadeusz – Nie będę wchodził w szczegóły, bo by nam brakło czasu.

Przewodniczący Rady – Panie Radny, proszę o zaangażowanie a nie tego rodzaju dyskusje.

Tadeusz Łącki – Żeby coś zrobić najpierw trzeba podyskutować.

Przewodniczący Rady – Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju dyskusje, ale jest mi ciężko rozmawiać z osobami, które stoją z boku i nie biorą udziału w żadnych inwestycjach.

Tadeusz Łącki – Ja się nie interesowałem stadionem? Kto chodził za projektem?

Przewodniczący Rady – O niczym Pan nie myśli a jedynie o skłóceniu pewnych rzeczy.

Tadeusz Łącki – Ja tylko zadałem pytanie.

Przewodniczący Rady – Możemy porozmawiać i działać, ale z Pana strony nie ma żadnego działania.

Łącki Tadeusz – Z pana strony jest.

Przewodniczący Rady – Oczywiście że tak. To co jest zrobione wynika jedynie z porozumienia między Sołtysem, mną i Radnym. Ile Pan ustalił dróg FOGR-owskich? Proszę się wypowiedzieć na ten temat.

Łącki Tadeusz – Nie będę się wypowiadał.

Pec Krzysztof – Taka dyskusja, a w zasadzie zarzuty Radnego Łąckiego świadczą o tym samym o czym Pańskie słowa na temat tego, że organem prowadzącym szkołę jest Wójt. Jeśli nie będzie zaangażowania dyrekcji czyli tej drugiej strony, nigdy nie będzie możliwości współpracy. Gdyby Pan dyrektor się zaangażował na pewno byłoby łatwiej. Poza tym nigdy budowa sali gimnastycznej nie była powiązana z termomodernizacją budynku szkoły. Nie wiem o czym Pan
w ogóle mówi. Nigdy takiego zapisu nie było.

Przewodniczący Rady – Oczywiście, że nie było takiego powiązania. Owszem były ciche rozmowy na temat remontu, ale wewnątrz budynku szkoły. Niech Pan Radny nie opowiada głupot i bzdur, że sala gimnastyczna była powiązana z termomodernizacją szkoły.

Wójt – Wysoka Rado, nie możemy narzekać na Dom Ludowy w Samoklęskach. Na pewno trzeba w niego jeszcze zainwestować, ale P. Sołtys i Radni dbają o niego jak mogą. Nie ważne czy środki pochodzą z funduszu sołeckiego czy budżetu gminy. Ważne że się coś robi w szczególności dla społeczeństwa. Zakończyliśmy olbrzymią inwestycję w miejscowości Zawadka Osiecka. Chwała wszystkim za to, że się udało. Będziemy mieć nowy okres programowania. Pierwsze nabory ruszą jesienią tego roku bądź na wiosnę w roku przyszłym. Wniosek oczywiście będziemy składać, ponieważ nie chcemy realizować całej inwestycji z własnych środków. Z RPO są większe środki, bo dofinansowanie wynosi nawet 85%. Z PROW-u można pozyskać nie więcej niż 500.000 zł. Wioska przeznaczyła swoje środki na projekt. Jeśli będzie kosztem kwalifikowanym będzie podlegał zwrotowi. Chciałbym się odnieść jeszcze do wypowiedzi P. Skarbnika. Wniosek na termomodernizację został złożony, jednak nie został zaakceptowany. Mowa o tym była dwa lata temu. Chyba każdy z Radnych o tym wiedział.

Przewodniczący Rady – Jeśli ktoś ma jakiekolwiek rozeznanie i logicznie myśli to na pewno zrozumie, że nie wszystko może się udać jeśli chodzi o unijne dofinansowanie.

Wójt – W wieloletnim planie też mieliśmy zapisany niemal ,,koncert życzeń” w każdej miejscowości. Niektóre zadania udało się zrealizować, inne niestety nie. Może uda się je wykonać w kolejnych latach. Mam jedynie nadzieję, że nikt nam w tym nie będzie przeszkadzał. Nie będę się odnosił do instytucji czy konkretnych osób, ale takie praktyki i zachowania mają miejsce. Rada Gminy jest w większości zjednoczona i współpracuje ze sobą, jednak niektórym to przeszkadza. Liczę na to, że przy wniosku na remont Domu Ludowego w Załężu takich praktyk nie będzie. Wstępne rozmowy na temat tej inwestycji już miały miejsce i istnieją duże szanse na pozyskanie zewnętrznego finansowania w nowym okresie programowania. Jeszcze jedna kwestia – przecież szkoła w Samoklęskach miała swojego gospodarza. Dyrektor złożył wniosek o zasłużoną emeryturę. Na pewno podziękujemy mu za to co zrobił, jednak uważam, że można było zrobić o wiele więcej. Patrząc dzisiaj na ten budynek wydaje się być nieco zaniedbanym. Nawet trawnik przy szkole nie jest wykoszony. Świadczy to niestety jedynie o Dyrektorze, który jest gospodarzem tego budynku. Proszę Wysoką Radę o zatwierdzenie obu uchwał, w szczególności dotacji dla GZK na zakup kosiarki, o której rozmawialiśmy na poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady – Skorzystam z obecności P. Kierownika GZK i zapytam czy coś już zostało poczynione w sprawie zakupu kosiarki?

Marek Rączka – GZK przygotował zapytania ofertowe. Temat jest ciężki. Cena używanej kosiarki waha się między 30.000 zł a 24.000 zł brutto. Kosiarka jaką wybraliśmy jest obsługiwana z joysticka. Jest produkcji francuskiej. Była przywieziona rok temu. Jeśli Rada Gminy wyrazi zgodę, 30-ego lipca zostanie przywieziona na miejsce. Jeśli pomyślnie przejdzie próbę zostanie zakupiona za cenę 24.000 zł brutto.

Janusz Brączyk – Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Łąckiego, osobiście budynek Domu Ludowego w Samoklęskach nawet mi się podoba.

Łącki Tadeusz – Proszę przyjechać na miejsce, wspólnie go obejrzymy.

Przewodniczący Rady – Jest dużo pracy, ale dzięki wzajemnej współpracy na pewno to zrobimy. Ktoś kto nie chce rozmawiać nie powinien być Radnym. Tu trzeba dyskutować i pewne rzeczy rozwiązywać między sobą. Jeśli tego nie robi to chyba w złym miejscu się znalazł.

Tadeusz Łącki – Od czego jest Sesja? Czy ja powiedziałem, że jestem przeciwny Załężu? Chciałem zapytać jedynie co będzie robione u nas.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o spokój!

Łącki Tadeusz – To było tylko pytanie a nie atakowanie. Poza tym wolno nagrywać. Jeśli przyjedzie telewizja to ją wyprosicie?

Przewodniczący Rady – Nikt nikogo nie wyprosi co do nagrywania Sesji. Proszę nagrywać, gdyż jest to zgodne zarówno z Konstytucją jak i ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Łącki Tadeusz – Będę nagrywał dopóki będę Radnym.

Przewodniczący Rady – Druga kwestia to respektowanie postanowienia Rady Gminy co do nagrywania. Na ten temat kończymy. Wrócimy do niego na następnej Sesji.

Albin Wierdak – Wysoka Rado, mamy uchwalony budżet i WPF na ten rok a niektórzy robią sobie tutaj ,,koncert życzeń”. Nowe plany będziemy ustalać w listopadzie bądź grudniu.

Marek Kiełbasa – Budżet jest ustalony, zaplanowane są poszczególne wydatki, jednak nie każdy uczestniczy w obradach Komisji Budżetowej. W ciągu roku pojawiają się dodatkowe środki, o które każdy ma prawo zapytać. Po to jest Sesja. Musimy rozmawiać a nie kłócić się tak jak teraz. Chciałbym jedynie, by każda miejscowość coś otrzymała.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 8 Interpelacje radnych

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma żadnych interpelacji.

Ad. 9 Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodniczący Rady – Proszę o składanie wniosków.

Marek Kiełbasa odczytał wniosek skierowany do Rady Gminy Osiek Jasielski dotyczący zobowiązania Wójta Gminy Osiek Jasielski do przygotowania Uchwały Rady Gminy celem dokonania wpisu w Dziale III KS 34425 zarządu zwykłego mieniem wiejskim przez mieszkańców wsi Świerchowa na zasadach określonych w Statucie Gminy.

Marek Kiełbasa – Wysoka Rado, wiosce przysługuje prawo do zarządzania i korzystania z mienia komunalnego. Chciałbym, by ten fakt został uwidoczniony w księgach wieczystych. Składam więc wniosek po to, by P. Wójt skonsultował tę sprawę z radcą prawnym czy jest to prawnie możliwe.

Przewodniczący Rady odczytał pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie skargi P. Zenona Strugały – właściciela PUH ,,BET-STAL”.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, P. Strugała ten wniosek który skierował do Rady Gminy, przekazał również do Urzędu Marszałkowskiego, który ponownie skierował go do nas z uwagi na to, że nie jest kompetentny do rozpatrzenia tego rodzaju skargi. Pismo zostaje zatem przekazane w dniu dzisiejszym na Komisję Rewizyjną. Przedmiotem skargi są kwestie poruszane na jednej z poprzednich Sesji. Chodzi tu o roszczenia wykonawcy na kwotę 515.000 zł powstałe przy budowie kompleksu boisk w Osieku Jasielskim.

Łącki Tadeusz – Może P. Przewodniczący przeczyta to pismo.

Przewodniczący Rady – Wszystkie pisma w tej sprawie zostały odczytane na jednej z poprzednich Sesji. Skarga zostanie przekazana do Komisji Rewizyjnej, która się z nią zapozna i przedstawi Radzie swoje stanowisko.

Łącki Tadeusz – Pismo od P. Strugały zostało odczytane na Sesji bodajże 28 kwietnia tego roku. Po tym czasie zwróciłem się o wyjaśnienie nie tylko do P. Wójta, ale również do P. Strugały.

Przewodniczący Rady – To jest korespondencja między Panem a P. Strugałą.

Łącki Tadeusz – Chciałem zapytać, czy prace dodatkowe o które toczy się spór zostały ujęte w dziennikach budowy? Czy komisja, które odbierała kompleks widziała, że zostały wykonane jakieś dodatkowe zadania, za które zapłaty domaga się Pan Strugała?

Wójt – Sprawa z P. Strugałą ciągnie się już jakiś czas. Zawiadomił wszystkie instytucje jakie mógł. Pozyskał Radnego Łąckiego do współpracy. Sprawa toczy się w prokuraturze w Krośnie. Wykonawca praktycznie w ostatnim dniu inwestycji zażądał od Gminy Osiek J. zapłaty 515.000 zł za wykonanie prac dodatkowych. Wysoka Rado, idą wybory a to jest typowo polityczne działanie. Radny Łącki na pewno będzie mu w tym wszystkim pomagał. Zresztą zwrócił się do mnie z zapytaniem o wyjaśnienie dodatkowych prac. Tego typu pytanie proszę kierować do wykonawcy nie do mnie. P. Strugała nie widząc pewnie za bardzo możliwości ,,wyciągnięcia” od Gminy 500.000 zł dodał pewne elementy związane z Wójtem po to, by ułatwić podjęcie decyzji prokuratorowi czy sądowi, że to jednak on miał rację. Mówię o tym głośno i wszędzie. P. Strugała nie musiał wygrywać przetargu. Było 11 firm. Umowa była ryczałtowa. Wykonawca mógł sobie wszystko dokładnie wyliczyć. Cała ta sprawa to jedynie atak na moją osobę, nic innego.

Tadeusz Łącki – Zwróciłem się do P. Strugały z prośbą o wyjaśnienie, ponieważ jestem Radnym i mam do tego prawo.

Albin Wierdak – Niech Radny Łącki odczyta odpowiedź jaką otrzymał od P. Strugały.

Tadeusz Łącki – Nie ma nic innego prócz tego co zostało odczytane na Sesji.

Pec Krzysztof odczytał wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dębowcu z siedzibą w Osieku Jasielskim o umorzenie należnego podatku od nieruchomości.

Marek Kiełbasa – Jaka to kwota?

Pec Krzysztof – Całość podatku od nieruchomości wynosi niecałe 16.000 zł. Zapłacili 14.955,47 zł. W roku bieżącym nie dokonali jeszcze żadnej wpłaty. Komisja budżetowa zaopiniowała ten wniosek negatywnie

Wygonik Kazimierz – To nie jest sprawa Gminy, że dzierżawca zdewastował im pomieszczenia. Takie rzeczy należy rozwiązywać raczej na drodze sądowej, ale tak jak wspomniałem, to sprawa Kółka nie nasza. W tej chwili budynek stoi pusty. Należałoby opublikować ogłoszenie o możliwości wynajęcia lokalu.

Marek Kiełbasa – Na tą chwilę, tak naprawdę nie wiemy jaką kwotę mamy umorzyć. Czy mamy brać pod uwagę jedynie rok 2013 czy również bieżący.

Wygonik Kazimierz – P. Skarbnik już to wyliczył.

Pec Krzysztof – Należy tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Spółdzielnia posiada na tyle majątku, że powinna w jakiś sposób tym majątkiem gospodarować. Powinni go utrzymywać w takim stanie, by mogli z niego korzystać.

Marek Kiełbasa – Jest ogromną różnicą umorzyć 1.000 zł podatku a 8.000 zł.

Pec Krzysztof – Jeśli nie zapłacą, tytuł wykonawczy zostanie automatycznie skierowany do Urzędu Skarbowego.

Marek Kiełbasa – Dlaczego Pan nie podpisuje kart pracy na wykaszanie traw na Świerchową?

Wójt – Staram się podpisywać karty pracy na bieżąco wszystkim Sołtysom. Może za dużo Pan ich składa? Widzę taką potrzebę w Świerchowej, bo już zaczyna wszystko zarastać. Myślę, że jeśli Pan wskaże, które tereny chce Pan wykaszać, nie będzie żadnego problemu. Korzystając z udzielonego mi głosu, chciałem nadmienić, że dzierżawca o jakim była mowa wcześniej wygrał przetarg na plac przy Kółku Rolniczym w Samoklęskach oraz CPN. Sprawa Kółka w Samoklęskach ciągła się 8 lat. Mogła być zakończona tak naprawdę na dwóch rozprawach. Niestety mamy taki system, że trwała bardzo długo. Wysoka Rado, trzeba byłoby się zastanowić nad umorzeniem podatku o jakie wnioskuje Kółko Rolnicze z Dębowca. Należałoby popatrzeć na całą sprawę perspektywicznie. Ocenić plany, działania. Nie chcę o tym decydować samodzielnie. Chciałem jeszcze nadmienić, że będę prosił P. Sołtysa z Samoklęsk o zorganizowanie zebrania wiejskiego. Budynek w końcu przeszedł na naszą własność i będziemy ogłaszać przetarg, chyba że mieszkańcy będą chcieli go sprzedać. Proszę wszystkich Radnych o uczestnictwo w zebraniu. Sprawa jest bardzo ważna dla całej miejscowości.

Marek Kiełbasa – W imieniu mieszkańców wsi Świerchowa, jako Sołtys, chciałbym serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za przebudowę drogi : Świerchowa – Samoklęski. Niektóre sprawy stawiam ,,na ostrzu noża”, ale jestem przedstawicielem całego sołectwa, nie jednostek. Decyzja Wysokiej Rady była pozytywna. Droga jest wyremontowana, jeździ się nam nią wygodnie dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców, na ręce P. Przewodniczącego Rady składam wszystkim Radnym serdeczne podziękowania.

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski?

Nie ma

Obrady Sesji zakończono o godzinie 14.21

Protokołowała

Monika Władyka

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski [dostęp dnia 24 sierpnia 2014 r.]

data publikacji: 22-08-2014 | 10:31
data ostatniej modyfikacji: 22-08-2014 | 10:31

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.