Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 czerwca 2014 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 czerwca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Zapraszamy do lektury, zwłaszcza, że aż 7 radnych wstrzymało się od głosu podczas głosowania nad tym czy sesja ma być nagrywana! Nie wiemy czym kierują się radni nie głosując „za” nagrywaniem. Zresztą sam fakt głosowania budzi tutaj zdziwienie, skoro w innych gminach nikt nie pyta radnych o zdanie czy sesje nagrywać. Po prostu są nagrywane w formie audio a nawet video.

 

Protokół nr XLVIII/2014 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 czerwca 2014 roku

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

4 Radnych było ,,ZA”

7 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

1 Radny był ,,PRZECIW”

 

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane

 

Ad.1. Otwarcia XLVIII. Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz oraz P. Skarbnika.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 12 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

1)    Albin Wierdak – Osiek Jasielski

2)    Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski

3)    Piotr Wojdacz – Samoklęski

4)    Tadeusz Łącki – Samoklęski

5)    Krzysztof Kiciliński – Samoklęski

6)    Danuta Czajkowska – Mrukowa

7)    Daniel Socha – Mrukowa

8)    Janusz Brączyk – Pielgrzymka

9)    Zdzisław Gumienny – Pielgrzymka

10) Kazimierz Wygonik – Załęże

11) Marek Kiełbasa – Świerchowa

12) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

Nieobecni na Sesji Radni:

1)    Konrad Michnal – Świerchowa

2)    Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

3)    Stanisław Mastej – Załęże

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

 1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj
 2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski
 3. Kazimierz Wygonik – sołtys wsi Załęże
 4. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy
 5. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy
 6. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu

O godz. 14.02 do obrad Sesji dołączyła Radna Weronika Gumienna.

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XLIVI/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 7. Interpelacje radnych
 8. Wolne wnioski i zapytania
 9. Zakończenie Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy są pytania bądź wnioski?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie porządek obrad.

Kto jest za jego przyjęciem?

12 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

 

O godz. 14.04 do obrad Sesji dołączył Sołtys Adam Kudłaty.

Ad 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony w BIP-ie.

Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi

bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji

Kto jest za przyjęciem protokołu?

12 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 5 Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

 

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi dotyczące wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały zostanie zamieniony na ten, który został rozdany przed Sesją. Proszę P. Sołtysa bądź Radnych z miejscowości Osiek Jasielski o przedstawienie opinii zebrania wiejskiego w tej sprawie.

Tadeusz Zawisza – Zebranie wiejskie odbyło się tydzień temu w niedzielę. Pozytywna decyzja w sprawie ustanowienia służebności gruntowej zapadła jednogłośnie.

Wójt – Sprawa ta była już poruszana na ubiegłej Sesji. Myślę, że wszystkie jej aspekty zostały wyjaśnione. Dodam jedynie, że wszystkie koszty związane z ustanowieniem służebności zostaną pokryte przez Gminę.

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

 

Ad. 7 Interpelacje radnych

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma żadnych interpelacji.

 

Ad. 8 Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodniczący Rady – Proszę o składanie wniosków.

Wójt –   Wpłynęła do mnie interwencja mieszkańców sołectwa Mrukowa. Moja prośba do Sołtysa, by podchodził z większym zrozumieniem i respektował te uchwały, które zostały podjęte przez Radę Gminy. Mam na myśli uchwałę o wynajmowaniu sali w Domu Ludowym w Mrukowej. Proszę o wcześniejsze podpisywanie umów z wynajmującymi, która będzie stanowić swego rodzaju zabezpieczenie zarówno dla jednej jak i drugiej strony. Ta uwaga dotyczy wszystkich Sołtysów. Trzeba też zrozumieć wynajmujących, którzy po prostu się boją. Jeśli mają zaplanowaną uroczystość i po pewnym czasie dostają informację, że nie wiadomo czy mu się ją udostępni. Jest to trochę niedorzeczne.

Janusz Bilski – Nie wiem skąd ma Pan takie informacje, ponieważ ja nigdy nikomu nie odmówiłem sali w Domu Ludowym. Nigdy nie było żadnych problemów.

Wójt – Panie Sołtysie, była mieszkanka Mrukowej, która narzekała na Pana. Podobno usłyszała, że nie wiadomo czy uprzednio zarezerwowana sala zostanie jej udostępniona.

Janusz Bilski – Wiem, o która Panią chodzi i mogę jedynie powiedzieć, że zrobiła to złośliwie.

Wójt – Domy Ludowe nie są własnością Sołtysów, maja służyć społeczności.

Janusz Bilski – I służą Panie Wójcie.

Marek Kiełbasa – Jako Sołtysi nie mamy żadnej umowy cywilno-prawnej, którą możemy podpisać z wynajmującymi salę. Proszę stworzyć wzór umowy na wynajem lokalu w Domu Ludowym. Sołtysi nie są prawnikami. Po ostatniej uchwale dostaliśmy jedynie umowy kosztów, czyli tzw. cenniki.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o spokój!

Władysław Świątek – Przyznam szczerze, że nie bardzo bym wiedział kiedy taką umowę spisywać. Jeśli ktoś rezerwuje salę 2 lata wcześniej, taka umowa nic mi nie przyniesie jeśli wynajmujący nie zgłosi się po lokal. Osobiście nigdy mi się nie zdarzyło, by ktoś nie zapłacił, choć często mi się zdarza, że wynajmujący są zaskoczeni stawkami. Nie wiedzą, że w Domach Ludowych jest prąd przemysłowy a stawka za kanalizację to prawie 11 zł.

Stanisław Rak – Wysoka Rado, ja dziękuję za takie podejście do mojej sprawy. Dziękuję również Panu Wójtowi za to, że naprawił zaszłości, które kiedyś zostały popełnione błędnie.

Władysław Świątek – Pół roku temu, powalona została lipa przy Domu Ludowym w Czekaju. Drzewo zostało komuś przekazane, ale prosiłbym o posprzątanie placu do końca. Pozostawiono pień oraz ogromny dół.

Wójt – Wszystko zostanie załatwione Panie Sołtysie.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś wnioski?

Albin Wierdak – Kiedy inni mieszkańcy będą mogli swobodnie korzystać z drogi powiatowej?

Wójt – Mówi Pan o znakach. Niestety takie mamy instytucje w naszym kraju. Odbiór drogi został wykonany prawidłowo. Został zgłoszony do Nadzoru Budowlanego, ale maja swoje terminy i w zasadzie nic ich nie obchodzi.

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski?

Nie ma

Obrady Sesji zakończono o godzinie 14.21

Protokołowała

Monika Władyka

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski [dostęp dnia 26 lipca 2014 r.]


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.