Protokół Nr XXIX/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 stycznia 2013 roku

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy naszym Czytelnikom Protokół Nr XXIX/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 stycznia 2013 roku, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek Jasielski.

 

Protokół nr XXIX/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 stycznia 2013 roku

 

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

6 Radnych było ,,ZA”

4 Radnych było ,,PRZECIW”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane

Ad.1. Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski

P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz oraz P. Skarbnika.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 12 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

1) Albin Wierdak – Osiek Jasielski

2) Piotr Wojdacz – Samoklęski

3) Tadeusz Łącki – Samoklęski

4) Krzysztof Kiciliński – Samoklęski

5) Danuta Czajkowska – Mrukowa

6) Janusz Brączyk – Pielgrzymka

7) Kazimierz Wygonik – Załęże

8) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

9) Marek Kiełbasa – Świerchowa

10) Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

11) Stanisław Mastej – Załęże

12) Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski

Nieobecni na Sesji Radni:

1. Daniel Socha – nieobecność usprawiedliwiona

2) Konrad Michnal – nieobecność usprawiedliwiona

3) Zdzisław Gumienny – nieobecność usprawiedliwiona

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj

2. Wygonik Kazimierz – sołtys wsi Załęże

3. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski

4. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowej

5. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski

6. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy

7. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy

8. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2013 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Osiek Jasielski

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012r.

10. Interpelacje radnych.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej Sesji.

Kto jest za przyjęciem tak poszerzonego porządku obrad?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony w BIP-ie.

Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji

Kto jest za przyjęciem z protokołu?

11 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2013 rok

Przewodniczący Rady – Chciałem skorzystać z obecności Przewodniczącej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednak w dniu dzisiejszym została oddelegowana na szkolenie, więc nie mogła uczestniczyć w obradach dzisiejszej Sesji. Projekt rozdysponowania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2013 rok każdy z Radnych na pewno otrzymał. Jest to projekt sporządzony przez Komisję. Każdy z Radnych na pewno dostrzegł, że tegoroczny Program w bardzo niewielkim stopniu odbiega od zeszłorocznego preliminarza. Wprowadziliśmy niewielkie zmiany. Zwiększeniu uległa m.in. pula środków przeznaczonych na upowszechnianie i rozwój piłki nożnej do kwoty 13.000 zł kosztem środków przeznaczonych na udzielanie przez Komisariat Policji wskazówek osobom poszkodowanym. O kolejne 1000 zł została uszczuplona kwota skierowana na doposażenie świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt oraz dofinansowanie różnego typu działań profilaktycznych. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. W trakcie posiedzenia ostatniej Komisji padło pytanie skierowane do Przewodniczącej Komisji co do zasadności rozdysponowania środków na poszczególne zadania, która zapewniła, że można byłoby nanieść pewne ,,kosmetyczne” zmiany, które jednak nie wpłyną na całość Programu. Czy są pytania?

Kazimierz Wygonik – Proszę wytłumaczyć zadanie polegające na zapoznaniu sprzedawców z przepisami dotyczącymi zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady – Do tej pory praktykowano to w dwojaki sposób. Zorganizowaliśmy szkolenie, na które zaproszono wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, jednak takie rozwiązanie nie cieszyło się zainteresowaniem i popularnością. W ubiegłym roku firma zewnętrzna docierała do każdego sklepu, tam przeprowadzała szkolenie i wręczała szkolonym stosowne zaświadczenia.

Janusz Bilski – Mamy tutaj kwotę 3500 zł przeznaczoną na zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy psychologicznej. Na czym to polega?

Przewodniczący Rady – Dyżury psychologa są ogólnodostępne. Każdy może z nich korzystać.

Sylwia Twardzik – Pani psycholog pełni dyżury w Gimnazjum w Osieku, jednak praktykowała także ich odbywanie w poszczególnych szkołach.

Przewodniczący Rady – Jest to statutowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zatrudnienie psychologa jest corocznie finansowane z Programu.

Janusz Bilski – Trzeba do niego przyjechać?

Przewodniczący Rady – Jak najbardziej tak.

Tadeusz Łącki – Dyżury odbywają się 2 razy w miesiącu.

Kazimierz Wygonik – Podejmowałem ten temat na Sesji, w której uczestniczyła Przewodnicząca Komisji. Stwierdziła, że z usług psychologa korzysta nie tylko młodzież, ale i wszyscy zainteresowani, którzy takiej pomocy potrzebują. W środowisku, w którym wszyscy się znają na pewno trudno jest się przełamać. Może lepszym rozwiązaniem byłoby pokrycie kosztów takiej wizyty np. w Jaśle. 3500 zł to nie jest mała kwota.

Sylwia Twardzik – Na terenie Gminy powinna jednak być dostępna taka pomoc psychologiczna.

Przewodniczący Rady – Nie zapominajmy, że możliwość kierowania do poradni psychologicznej ma również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2013 rok

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Osiek Jasielski

Przewodniczący Rady – Cała sprawa została zapoczątkowana poprzez odczytanie przez P. Wójta pisma jakie skierował Sołtys miejscowości Mrukowa w sprawie wycinki drzewa. Skarga wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 21-12-2012 roku. Nie mając możliwości przedstawienia tej skargi na ostatniej Sesji poinformowałem Sołtysa, iż temat ten trafi na obrady najbliższego posiedzenia Rady Gminy. Przed rozpatrzeniem skargi została zwołana Komisja Rewizyjna, która opracowała swoje stanowisko. Proszę Radnego Masteja o odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Radny Stanisław Mastej odczytał protokół Nr 15/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Osiek Jasielski z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zasadności skargi w działaniu Wójta Gminy Osiek Jasielski dotyczącej pozyskania drzewa z mienia komunalnego znajdującego się w obrębie granic sołectwa Mrukowa.

Przewodniczący Rady – Poprosiłem radcę prawnego o wydanie opinii w tej sprawie. Przedstawił taki sam tok rozpatrzenia skargi. Opinia opiera się na tym, że osobą powołaną do dysponowania mieniem komunalnym jest Wójt. Jeśli to nie uszczupla majątku sołectwa, Rada Gminy nie ma kompetencji do tego, by uznać tą skargę za zasadną. W praktyce rada gminy określa przeznaczenie najważniejszych dla danej gminy składników majątkowych, ale nie powinna określać przeznaczenia wszystkich, szczególnie tych drobnych składników majątkowych. Powodowałoby to zredukowanie pozycji wójta do wykonawcy uchwał gminy w zakresie wszelkich spraw majątkowych, a nie tylko przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Janusz Bilski – Zaszło chyba jakieś totalne nieporozumienie. Ja nie składałem skargi na odmowę wycinki drzewa wydaną przez P. Wójta. Chodziło mi o zupełnie inną sprawę. Jeśli Radny Mastej dysponuje jakimś dokumentem, w którym Wójt nie wyraża zgody na wycinkę to proszę go przedstawić.

Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 27-11-2012 rok skierowane do Sołtysa wsi Mrukowa, w którym Wójt informuje, iż nie ma możliwości pozyskania drzewa z działek znajdujących się w lesie komunalnym na terenie sołectwa Mrukowa.

Janusz Bilski – To jest tylko informacja. Składałem skargę na treść tej informacji, ponieważ jest nieprawdziwa. Gmina dysponuje Uproszczonym Planem Urządzania Lasu na lata 2007-2016. Z tego dokumentu wynika, że do pozyskania z lasu jest 541 m3 drzewa. W okresie od 2007 roku,

Gmina pozyskiwała drzewo na rzecz miejscowości Pielgrzymka. Czy dysponujecie danymi mówiącymi o ilości pozyskanego drzewa?

Stanisław Mastej – Owszem, sprawdzaliśmy to.

Janusz Bilski – Proszę mi podać dokładną ilość pozyskanego drzewa. Składałem skargę na informację, że nie ma możliwości pozyskania drzewa, ponieważ jest nieprawdziwa.

Przewodniczący Rady – Na jakiej podstawie Pan to stwierdził?

Janusz Bilski – Przecież funkcjonuje Uproszczony Plan Urządzania Lasu.

Stanisław Mastej – Który nie jest aktualizowany!

Janusz Bilski – Skoro w listopadzie ubiegłego roku P. Wójt stwierdza, że stan faktyczny drzewostanu nie pozwala na wycinkę drzewa, też powinien się na czymś opierać.

Kazimierz Wygonik – Uważam, że skoro w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu mamy do dyspozycji 541 m3 drzewa to najwłaściwszą osobą, która może to stwierdzić jest po prostu leśniczy.

Janusz Bilski – Proszę mi w takim razie przedstawić opinię biegłego, który stwierdza, że stan faktyczny jest taki a nie inny. Jeśli Pan Wójt mnie informuje, że stan faktyczny drzewa nie pozwala na jego pozyskanie to musi to na czymś opierać. Przedstawcie mi ,,podkładkę”, że z lasu pozyskano 500 m3 drzewa.

Przewodniczący Rady – Radca prawny miał przygotować opinię dotyczącą trybu rozstrzygnięcia skargi.

Janusz Bilski – Cały czas mówicie o skardze na odmowę wycinki drzewa. Zrozumcie, że żadnej odmowy od P. Wójta nie otrzymałem!

Przewodniczący Rady – Radca prawny stworzył opinię na podstawie całej napisanej przez Pana dokumentacji, więc o czym Pan mówi?

Wójt – Szkoda, że odbiera Pan całą zaistniałą sytuację, jako skierowaną przeciwko Panu. Nie do końca ma Pan rację, do której zresztą, dochodzi Pan w dziwny sposób. Jestem pracownikiem Gminy już kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. Nie spotkałem się nigdy z podobnym przypadkiem, by ktoś w tak błahej sprawie składał skargę. Nie powiedziałem, że nigdy tej zgody na wycinkę nie wydam. Pan również skłamał, ponieważ stwierdził, że mamy do wycinki 541 m3 drzewa. Opierał się Pan na dokumencie, który nie był aktualizowany. Nie wziął Pan pod uwagę tego, że wycinka była dokonywana, że użytkownikiem była miejscowość Pielgrzymka. Tego nie da się ukryć. Proszę mi wierzyć, że swoim postępowaniem zrobił Pan więcej złego niż dobrego. Ocenę stanu drzewostanu najprawdopodobniej wykonał P. Mroczka, który nie jest odpowiednią osobą, ponieważ posiada nadzór nad Magurskim Parkiem Narodowym, nie mieniem komunalnym naszej Gminy i na pewno nie zna granic. Powiem więcej, dokumentacja typu Uproszczony Plan Urządzania Lasu nie robi się w lesie, lecz po prostu za biurkiem. Nie ma inwentaryzacji drzewostanu. Ma Pan oczywiście prawo opierać się na takim dokumencie, ale nie oddaje on stanu rzeczywistego. Opierałem swoje informacje nie tylko na wiedzy P. Gniadego, który sprawuje nadzór nad lasami komunalnymi, ale także Sołtysa z Pielgrzymki, który ten las użytkował. Leśniczy stwierdził, że mało który samorząd przeprowadza aktualizację takich planów, choć powinno być to realizowane. Nie wiem na czym miałoby to polegać skoro Uproszczony Plan Urządzania Lasu jest opracowywany na lata 2007-2016. Zauważmy, że jest to już połowa tego okresu, więc jeśli wycinka była dokonywana, to z założonych w UPUL 541 m3 mogło zostać przykładowo 40 m3. Tak naprawdę nie znamy stanu faktycznego w tym lesie. Jeśli wystąpi Pan o biegłego, który dokona rzeczywistej oceny, pewnie będziemy musieli to zlecić. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że Pańskie działanie jest skierowane pod kątem tego, że las znajduje się we władaniu sołectwa Pielgrzymka. Mówiąc szczerze, wieś Mrukowa miała kilku sprytnych sołtysów. Do takich należał np. P. Jan Twardzik, który też bardzo dobrze działał. Jego współpraca z poprzednim Wójtem czy Przewodniczącym Rady układała się bardzo dobrze. Nie poruszał jednak tematu lasu w Mrukowej. Nie wiem, może miał na to wpływ czynnik społeczny? Może chciał, by społeczeństwo żyło dalej w zgodzie? Gdyby Wójt w najdrobniejszych czynnościach sugerował się decyzją Rady Gminy to jego stanowisko byłoby pozbawione jakiegokolwiek sensu. Jest mi przykro, że pisze Pan skargi a nie zajmuje się działalnością wsi, tą do której jest Pan powołany.

Władysław Świątek – Panowie, dziwi mnie sytuacja, w której opieracie się na opinii leśniczego. Czy wiecie, że ustawa się zmieniła? Dzisiaj leśniczy ,,odbija numery na pniu” i opiera się tylko i wyłącznie na Uproszczonym Planie Urządzania Lasu. Jeśli UPUL nie będzie aktualny, leśniczy nie wyda w ogóle asygnaty. Dziwię się zatem, że opieracie się na czymś co jest po prostu nieprawdą. Czasy kiedy leśniczy szedł do lasu i wyznaczał drzewo do wycinki, dawno już minęły.

Janusz Brączyk – Kiedy te czasy minęły?

Władysław Świątek – Jakieś 8 lat temu. Ustawa o leśnictwie ulegała zmianom. Był okres, w którym w ogóle nie wymagano asygnaty na wycinkę drzewa, ale z uwagi na narastającą liczbę kradzieży, wrócono do poprzedniego systemu.

Janusz Bilski – Odnosząc się do wypowiedzi P. Wójta dotyczącej opinii na temat P. Jana Twardzika. Czy Pan wie, że przez 2 lata w ogóle go nie było w Mrukowej? Jak mógł zatem dobrze działać? Proszę nie mówić, że się niczym nie zajmuję. Byłem 4 razy w tej sprawie u P. Skarbnika. Nie chodzi P. Wójcie o wizerunek medialny, który Pan kreuje lecz o fakty. Jeśli będziemy się opierać na faktach i stronie merytorycznej całej sprawy, dojdziemy do czegoś. Zarzuca mi Pan, że się niczym nie zajmuję. Robiliśmy przy szkole cały przepust, wszystko w czynie społecznym. Przy remoncie sali zapomniano o kanalizacji, która była niedrożna, co skutkowało tym, że po każdej imprezie było pół metra wody w piwnicach. Oświetlenie również wymagało naprawy, ponieważ ciągle ,,wywalało” zabezpieczenia. Musiałem się tym wszystkim zająć w czynie społecznym Panie Wójcie. Dopiero dwa lata po remoncie sali podpisywał Pan umowę na zwiększenie mocy przyłączeniowej. Osobiście jeździłem w tej sprawie do Energetyki i przywoziłem druki.

Przewodniczący Rady – Panie Sołtysie, zajmijmy się sprawą.

Janusz Bilski – Nie skarżę się na odmowę wycinki drzewa, ale na informację, którą otrzymałem od P. Wójta. Drzewo do wycięcia jest.

Janusz Brączyk – Las stoi na terenie wsi Mrukowa, ale zawsze był we władaniu miejscowości Pielgrzymka. Panie Sołtysie, 2 lata temu na zebraniu wiejskim w Pielgrzymce, mieszkańcy wyrazili pozytywną opinię co do wycinki 100 m3 drzewa. Niestety wszystko ,,spaliło na panewce”, ponieważ drzewostan był bardzo słaby.

Kiełbasa Marek – Czy leśniczy określił się co do ilości drzewa, które może zostać wycięte?

Stanisław Mastej – Nie określił się.

Kiełbasa Marek – Składam wniosek formalny, by przełożyć tą dyskusję na kolejną Sesję.

Przewodniczący Rady – Przecież skargę możemy już dzisiaj ocenić czy jest zasadna czy nie.

Pewne dokumenty zostały Wysokiej Radzie przedstawione. Jest zarówno opinia prawna jak i stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Albin Wierdak – Wysoka Rado, rozpatrujemy przecież inną sprawę. Rozpatrujemy pismo, które jest skargą, a nie to czy w lesie można pozyskać jakieś drzewo. To zupełnie inna kwestia.

Stanisław Mastej – Odnosząc się jeszcze do wypowiedzi Sołtysa wsi Czekaj. Jeśli Pan uważa, że P. Gniady nadzorujący lasy komunalne nie ma nic do wycinki drzewa, to jest Pan w dużym błędzie. Przecież to on odpowiada za drzewostan. Komisja Rewizyjna opracowała swoje stanowisko analizując Uproszczony Plan Urządzania Lasu. Posiadana dokumentacja wskazywała, że w okresie od 2007 roku dokonywano wycinki, dlatego uznaliśmy, że nie ma możliwości pozyskania 541 m3 drzewa. Nie zaprzeczyliśmy tym samym ani p. Sołtysowi, ani mieszkańcom wsi Mrukowa. Skargę uznaliśmy za bezzasadną opierając się na przygotowanej opinii prawnej. Jej zapisy jasno wskazywały, że jedyna osobą, która może w tej kwestii zadecydować jest Wójt.

Osobiście uważam, że angażowanie w takie sprawy Komisję Rewizyjną jest bezzasadne. Sądzę, że takie rzeczy powinno się rozstrzygać w sołectwach.

Przewodniczący Rady – Proszę o spokój!

Janusz Bilski – Osobiście uważam, że ta dzisiejsza uchwała jest zupełnie niepotrzebna. Chodzi nam jedynie o to, by pozyskać w taki sposób jakieś środki. Przez dwa lata nie otrzymaliśmy od Gminy zupełnie nic. Tu przecież nie chodzi o żadne kłótnie czy awantury. Przecież można było spokojnie porozmawiać.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy o samorządzie gminnym – do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem gminnym, do którego można zaliczyć wyrażenie zgody na pozyskiwanie drzewa ( wycinkę drzew ) w lesie stanowiącym mienie komunalne. Zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej skargę uważa się za bezzasadną. Proszę Wysoką Radę o podjęcie decyzji i zajęcie stanowiska.

Kto jest za wnioskiem, by skargę uznać za bezzasadną?

9 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Stwierdzam, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: ,, Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski – P. Mariusza Pykosza przez Sołtysa wsi Mrukowa – P. Janusza Bilskiego i zapoznaniem się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Osiek Jasielski uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”

Kto jest za przyjęciem uchwały?

9 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przewodniczący Rady – Uchwała przygotowana zgodnie z wymogami Kodeksu Wyborczego.

Czy potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia?

Kiełbasa Marek – Chciałbym w imieniu mieszkańców złożyć wniosek formalny do Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie zmiany liczby obwodów głosowania do wyborów samorządowych po upływie bieżącej kadencji organów jednostek samorządowych.

Radny Marek Kiełbasa odczytał uzasadnienie do wniosku w brzmieniu: ,,W związku z licznymi apelami wyborców Sołectwa Świerchowa zwracamy się z prośbą do Rady Gminy w Osieku Jasielskim o utworzenie dodatkowego obwodu głosowania. Podyktowane jest to w głównej mierze niekorzystnymi warunkami dojazdowymi mieszkańców Świerchowejdo lokalu wyborczego zlokalizowanego w Osieku Jasielskim. Brak komunikacji powoduje, że odcinek Świerchowa – Osiek Jasielski o długości od 3 do 5 km jest pokonywany przez mieszkańców pieszo, co szczególnie dla ludzi starszych jest uciążliwe a czasem wręcz niemożliwe. Sytuacja ta spowodowała, że większość mieszkańców sołectwa niejednokrotnie rezygnuje z udziału w głosowaniu nie mając żadnej możliwości dotarcia do lokalu. Utworzenie dodatkowego obwodu głosowania obejmującego sołectwo Świerchowa z siedzibą w Domu Ludowym w Świerchowej przyczyniłoby się do zwiększenia frekwencji podczas głosowania w wyborach samorządowych””

Przewodniczący Rady – Nie wiem czy zdaje Pan sobie sprawę z tego, że termin na podjęcie tej uchwały mija w dniu jutrzejszym.

Kiełbasa Marek – Czy to stwarza jakiś problem? To jedynie zmiana w załączniku nr 1 do uchwały.

Przewodniczący Rady – Skierowanie uchwały na Sesję musi zostać poprzedzone ustaleniami z Komisarzem Wyborczym.

Kiełbasa Marek – Proszę o uzasadnienie utworzenia dodatkowego obwodu w miejscowości Zawadka Osiecka.

Tadeusz Gumienny – O utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w Zawadce Osieckiej staramy się od 5 lat. To nie jest takie proste.

Kiełbasa Marek – P. Wójt w uzasadnieniu do uchwały powołuje się na niską frekwencję. Jakie były zatem jej wyniki w 2010 roku?

Wójt – Panie Radny, pomysł bardzo dobry, tylko proszę mi powiedzieć gdzie Pan był do tej pory?

Podejmowaliśmy przecież uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze. Mówiliśmy o tym, że w ciągu trzech miesięcy od jej podjęcia musimy dokonać podziału na obwody głosowania. Powiem szczerze, ,,zawalił Pan na całej linii”. Wszyscy bylibyśmy za tym obwodem.

Mieszkańcom na pewno byłoby łatwiej. Osiągnęlibyście to, o co Zawadka Osiecka walczy od 5 lat.

Nie można porównywać obwodu: Osiek Jasielski-Świerchowa i Zawadka Osiecka-Załęże.

Mieszkańcy Zawadki mieli naprawdę ,, nie po drodze”. Frekwencja spadała coraz bardziej. Panie Radny trzeba się było tym wcześniej zainteresować. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy zmianie Kodeksu wyborczego, taki podział zostałby zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego. Dzisiejsza uchwała była zaakceptowana telefonicznie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Kiełbasa Marek – Ślicznie się Pan sprzedał medialnie Panie Wójcie. Od czego jest Pan Wójtem, jeśli nie ot tego, by powiadomić mnie i mieszkańców o tym, że istnieje taka możliwość? Nie jest Pan Wójtem tylko dla Zawadki. Pełni Pan to stanowisko dla wszystkich miejscowości. Tworzy Pan sobie dodatkowy obwód wyborczy tam, gdzie ma Pan największą ilość głosów. Ściągnąłem sobie frekwencję wyborczą z wyborów samorządowych w 2010 roku. Mieszkańców Zawadki Osieckiej uczestniczyło w wyborach 50,95 %, Świerchowej – 65 %. W Mrukowej też należałoby pewnie stworzyć obwód głosowania, bo frekwencja wyniosła zaledwie 51 %.

Przewodniczący Rady – O jednej sprawie musimy pamiętać. W Zawadce Osieckiej obwód głosowania już był. Powstał 5 lat temu, ale funkcjonował jedynie przy wyborach samorządowych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że miejscowość Świerchowa jest bliższa Osiekowi, podobnie jak Mrukowa Samoklęskom. Jeśli byłaby taka wola Rady Gminy można utworzyć obwód w każdej miejscowości, ale nie w tym momencie.

Kiełbasa Marek – Należało przedyskutować z Radnymi ten temat. Wójt jednak działa sam i na dzisiejszy dzień to jest moje wyjaśnienie.

Przewodniczący Rady – Nie chcę Pana do niczego przekonywać, ale tworzenie obwodów w każdej miejscowości jest naprawdę mało zasadne.

Wójt – Proszę nie mówić, że nie był Pan zorientowany w temacie. Trzy miesiące temu tworzyliśmy okręgi i już wtedy była mowa o obwodach. Dlaczego wcześniej nie składał Pan wniosku?

Marek Kiełbasa – Nie wiedziałem, że taka możliwość istnieje.

Kazimierz Wygonik – Tworzenie obwodów w każdym sołectwie prowadzi przede wszystkim do wzrostu kosztów. Weźmy pod uwagę to, że w każdym takim obwodzie będzie powołana jedna komisja. To są ogromne koszty. Rozumiem mieszkańców Zawadki Osieckiej, którzy do Załęża mają naprawdę ,, nie po ręce”. Obawiam się jednak o naszą miejscowość, która będzie tworzyć samodzielny obwód. Ustalona odgórnie granica to jedynie 500 mieszkańców. Dlatego jako Radni Załęża, najprawdopodobniej wstrzymamy się od głosowania.

Tadeusz Łącki – Przysłuchując się temu wszystkiemu, przyznaję rację Radnemu Kiełbasie.

Skoro Zawadka spełnia warunki do tego, by stać się odrębnym obwodem głosowania dlaczego Świerchowa nie może nim być? Skoro P. Wójt poinformował o tym Zawadkę, równie dobrze mógł poinformować Świerchową.

Tadeusz Gumienny – Nie otrzymałem żadnych informacji od P. Wójta. Osobiście się o to starałem.

Wójt – Można odszukać wniosek mieszkańców Zawadki Osieckiej o utworzenie odrębnego obwodu wraz z chyba wszystkimi podpisami mieszkańców.

Przewodniczący Rady – Radny Marek Kiełbasa złożył wniosek o zmianę liczby obwodów głosowania. Wniosek poddaję pod głosowanie

Kto jest za przyjęciem wniosku?

2 Radnych było ,,ZA”

7 Radnych było ,,PRZECIW”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

7 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych było ,,PRZECIW”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Ad 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Skarbnika.

Pec Krzysztof – Jedna ze zmian budżetowych dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim a dotyczy projektu ,, Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski”. Jest to już jego piąta edycja. Około 9 osób zostanie przeszkolonych. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że powstają dwie grupy bezrobotnych, które będą korzystać z tej formy wsparcia. Zwiększenie dochodów jest podyktowane zmianą finansowania świadczeń osób korzystających z opieki GOPS w formie zasiłków. Zasiłki są wkładem własnym Gminy, stąd kwota 8.400 zł została przeniesiona z par. 3000110 na par. 3000119. To wszystkie zmiany dotyczące dochodów i wydatków. Do uchwały dołączony został załącznik: Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego na 2013 rok. Zmianie uległ tutaj stan środków obrotowych, które zwiększyły się o kwotę 17.000 zł.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o spokój!.

Pec Krzysztof – Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Komunalnego w grudniu 2012 roku wynosił 1.757 zł a po końcowej weryfikacji został ustalony na poziomie 19.455,85 zł.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012r.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad 10. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma

Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady odczytał:

1) pismo z dnia 17 stycznia 2013 roku, w którym P. Kazimierz Baciak – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej nie otrzymania w ustawowo ustalonym terminie oceny jego pracy zawodowej.

2) odpowiedź na w/w pismo, w którym poinformował, że projekt oceny pracy zawodowej P. Kazimierza Baciaka – Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach został przesłany do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i do chwili obecnej organ prowadzący placówkę nie otrzymał odpowiedzi.

3) Informację redaktor naczelnej portalu: twojejaslo.pl zachęcającą wszystkich Radnych do zarówno korzystania z umieszczonych tam informacji jak i samego tworzenia portalu.

Tadeusz Łącki – Chciałem odnieść się do jednego z otrzymanych pism. Z tego co czytałem, wynika, że organ prowadzący ma 3 miesiące na wydanie oceny pracy zawodowej. Termin ten minął w dniu 11-01-2013 r. P. Wójt ma zatem 3 miesiące na korespondencję z Kuratorium Oświaty, tak by wystawić ocenę w ustawowo określonym terminie.

Przewodniczący Rady – Proszę P. Wójta o zabranie głosu w tej sprawie.

Wójt – Wysoka Rada zapewne wie jaki problem powstał w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach za 2011 rok. Sprawa ,,ciągnie się” już drugi rok. Wszyscy wiemy, że przeciwko P. Dyrektorowi toczą się różne postępowania. Jedno z nich dotyczy podania błędnych danych w 2011 roku, co miało wpływ na obniżenie subwencji jaką otrzymała Gmina Osiek Jasielski. Kwota 70.000 zł. Nie będę się wypowiadał, które instytucje umarzały to wykroczenie. Powiem to publicznie: nie zgadzam się z ani jednym wydanym w tej sprawie orzeczeniem. P. Dyrektor zwrócił się o wydanie opinii. Wszyscy wiemy, że wygasa mu ,,dyrektorstwo” w tym roku i robi wszystko, by mieć jak najlepsze dokumenty. Najprawdopodobniej chce startować w następnym konkursie. Nikomu oczywiście tego nie bronimy. Każdy ma prawo. Proszę się postawić na moim miejscu. P. Dyrektor, można powiedzieć, że świadomie zaniżył liczbę dzieci i naciągnął Gminę na stratę. Kwota 70.000 zł to ogromne środki. Chcąc pokazać skalę całej tej sytuacji przytoczę przykład zaczerpnięty z programu ,,Państwo w państwie”. Pewna osoba nie zapłaciła kwoty 700 zł. Sąd rozłożył je na 7 rat. Dłużnik zapłacił wszystkie, ale sąd przez przypadek, nie za ewidencjonował ostatniej z nich, którą zamieniono na 5 dni aresztu. Człowiek został skazany i zamknięty w celi. Cała sytuacja doprowadziła do tego, że skazany popełnił samobójstwo. Reasumując, w naszym państwie prawa, za 100 zł można stracić życie, a za 70.000 zł nie ponieść żadnych konsekwencji. Moja ocena pracy P. Dyrektora została wysłana do Kuratorium Oświaty, jednak do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi, która umożliwiłaby mi wydanie stosownej opinii. Przyznam, że swoją ocenę wysłałem do Kuratorium Oświaty z końcem 3-miesięcznego okresu, ale było to spowodowane oczekiwaniem na stanowisko Jasielskiej Prokuratury w sprawie przewinienia jakie popełnił Pan Dyrektor. Prokuratura jasielska umorzyła postępowanie przeciwko P. Dyrektorowi. Pani prokurator bardzo ogólnie w swoim postępowaniu opisała ten czyn: ,,Reasumując, stwierdza się, że działanie Kazimierza Baciak nosi cechy nieumyślności, a ponieważ nie wyrządziło istotnej szkody …… prokurator umarza postępowanie”. Jeśli to nie jest istotna szkoda, nie będę więcej dyskutował na ten temat. Póki będę pełnił swoją funkcję, będę próbował dojść prawdy i sprawiedliwości. Udowodnię, że przewinienie P. Dyrektora było jednak wykroczeniem. Myślę, że większość Radnych podtrzymuje stanowisko, że nie możemy tego faktu puścić w zapomnienie, ponieważ są to duże środki finansowe, które z winy Dyrektora Baciaka, Gmina nie otrzymała. To wszystko spowodowało, że P. Dyrektor nie otrzymał do tej pory oceny pracy zawodowej, co na pewno nastąpi w najbliższym czasie.

Tadeusz Łącki – Czy kwota 70.000 zł będąca wynikiem popełnionego błędu, nie została zwrócona? Dokonano przecież korekty. Czy nie została zawarta w otrzymanej subwencji wyrównawczej? Czy P. Wójt kwestionuje wyroki P. Rzecznika i Prokuratury?

Wójt – Doskonale Pan wie, że Gmina nie otrzymała tych środków i nie otrzyma. Błąd został wykryty przez Kierownik GZEAS, która wezwała P. Baciaka do dokonania korekty, ale nie została zaakceptowana przez Ministerstwo. P. Dyrektor otrzymał jedynie karę nagany za dokonany występek, ale i to zostało przez sąd uznane za nieuzasadnione. Panie Radny Łącki, dla mnie ta sprawa się nie zakończyła. Są jeszcze inne instytucje, do których możemy się odwołać i myślę, że będzie jeszcze głośno zarówno o Gminie Osiek Jasielski jak i o tym występku.

Kiełbasa Marek – P. Wójcie, planując budżet miał Pan dane dotyczące subwencji takie jakie złożył P. Dyrektor Baciak, więc te środki nie wpływały na ,,-” tylko na ,,+”. Nie wiem czy dobrze rozumiem. Czy P. Dyrektor jest winny? Na pewno tak, ponieważ nie podał prawidłowych danych.

Prosiłbym jednak, aby zakończyć tę wojnę polityczną i nie poruszać tej sprawy na Sesjach. To jest już po prostu męczące.

Tadeusz Łącki – Też ,,robiłem” zarządzanie oświatą i wiem, że sprawozdania SIO składa się na początku i na końcu września. Wiem, że P. Dyrektor to pierwsze sprawozdanie zrobił dobrze a pomyłka dotyczyła sprawozdania, które złożył z końcem września. Dlaczego GZEAS nie wyłapał tego wcześniej?

Pec Krzysztof – Właśnie dlatego Panie Radny, błąd został wyłapany przez komórkę Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. Znalazła się bowiem osoba, która chciała coś zrobić – P. Kierownik GZEAS. Panie, które wcześniej to realizowały nie znały się na tym kompletnie i po prostu tego nie sprawdzały. Wierzyły, że dyrektorzy są osobami odpowiedzialnymi i to co robią, robią dobrze. Odnosząc się natomiast do wypowiedzi Radnego Kiełbasy, muszę stwierdzić, że trochę Pan to uprościł. Jeśli coś się nam należało i nie otrzymaliśmy tego to po prostu działa na ,,-”, o tyle mamy mniej. O 70.000 zł subwencja była mniejsza. Czy Pan wie w jaki sposób działa taka kwota na szkoły? Pańskie stwierdzenie jest bardzo krzywdzące jeśli chodzi o budżet Gminy.

Przewodniczący Rady – Mając na uwadze wypowiedź Radnego Łąckiego, który stwierdził, że P. Dyrektor popełnił błąd w drugim sprawozdaniu SIO, jeszcze bardziej wydaje mi się niezrozumiałe popełnienie tego błędu. Jak można było nie sprawdzić danych ze sprawozdaniem składanym miesiąc wcześniej?

Tadeusz Łącki – Każdy może się popełnić błąd. Nawet P. Skarbnik pomylił się o 1 mln zł.

Pec Krzysztof – Panie Radny, chcieliśmy pomóc Dyrektorowi Baciakowi uszczuplając mu pewne obowiązki, ale niestety nie wyraził na to zgody. Dlaczego nie chce współpracować z organem, który go nadzoruje?

Janusz Bilski – Nie wiem czy uchwała Nr IV/36/2003 z 18-03-2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy jest aktualna. Wczoraj udałem się do P. Puc, by skserowała mi asygnaty.

Odpowiedziała, że nie może tego zrobić. Rozmawialiśmy na ten temat z P. Wójtem, który polecił złożyć w tej sprawie wniosek Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni. Proszę jednak zwrócić uwagę na zapis § 85 w/w uchwały: ,, 1. Prawo obywateli dostępu do dokumentów dotyczących informacji publicznej realizowane jest na następujących zasadach:

1) dokumenty udostępnia kierownik komórki organizacyjnej posiadającej żądane dokumenty albo upoważniony przez niego pracownik;

2) udostępnianie dokumentów następuje w warunkach umożliwiających obywatelowi swobodne zapoznanie się z ich treścią, a w szczególności przez udostępnienie stolika lub biurka oraz krzesła;

3) obywatel ma prawo sporządzania odpisów, wyciągów oraz odbitek kserograficznych z poszczególnych dokumentów, które na jego żądanie pracownik zobowiązany jest uwierzytelnić;

4) udostępnianie dokumentów następuje przy stałej obecności pracownika, który obowiązany jest czuwać, aby udostępniany dokument pozostał w stanie nienaruszonym;

5) udostępnianie dokumentów zawierających treści, których jawność jest ograniczona ustawą, następuje na zasadach określonych w tej ustawie”

Przewodniczący Rady – Nie jestem prawnikiem, ale sam mogę to Panu zinterpretować. To, że Pan wystąpi do Gminy z prośbą o wydanie jakichś dokumentów nie oznacza wcale, że otrzyma je Pan w tym właśnie momencie.

Sylwia Twardzik – Obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jeśli jakiś zapis w statucie jest nieaktualny, odwołujemy się wówczas do w/w ustawy.

Wójt – Panie Sołtysie chciałem jedynie, by złożył Pan wniosek o udostępnienie asygnat w formie pisemnej. Nie oznacza to wcale, że ich nie udostępnię. Wracam jeszcze do P. Dyrektora, ponieważ niestety musimy o tym dyskutować. Gmina nie mogła wychwycić błędu popełnionego przez P. Baciaka, ponieważ sprawozdania SIO były wysyłane elektronicznie przez dyrektorów i nie mieliśmy dostępu do tych danych. Na dzień dzisiejszy przepisy uległy zmianie, co spowodowało możliwość ich sprawdzania. P. Kierownik GZEAS wykryła popełniony błąd w lutym. Zrobiono korektę, ale niestety nie zatwierdzono jej. Środki zostały bezpowrotnie utracone.

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, nie chcąc rozmawiać na temat Dyrektora Baciaka należałoby Was odsunąć od wszelkich spraw związanych z zarządzaniem oświatą. Zarówno Radni jak i organ prowadzący martwią się o stan oświaty. Jak ma wyglądać dobra realizacja oświatowa na terenie naszej Gminy, skoro pracownik nie chce współpracować z pracodawcą? Jeśli powiecie, że temat Was nie dotyczy, proszę więcej nie dyskutować na temat oświaty.

Tadeusz Łącki – To może konkretnie P. Skarbniku. W czym P. Dyrektor Baciak nie chce współpracować.

Pec Krzysztof – We wszystkim.

Wójt – Chcieliśmy przejąć akta osobowe pracowników.

Tadeusz Łącki – Nie może Pan tego zrobić. Jest wyraźny zapis, który mówi, że akta osobowe pracowników muszą się znajdować w zakładzie pracy. Jak Pan to sobie wyobraża?

Wójt – Prawnicy zajęli stanowisko, że GZEAS może to jak najbardziej prowadzić.

Pec Krzysztof – GZEAS jest jednostką, która za to odpowiada.

Tadeusz Łącki – Ale wszystkie decyzje podejmuje dyrektor szkoły. Po to jest dyrektorem.

Pec Krzysztof – Dyrektor ma być po to, żeby pilnować nauczycieli czy dobrze realizują swój obowiązek kształcenia

Sylwia Twardzik – W związku z tym, że zaczął się nowy rok, do Gminy zaczynają napływać wnioski dotyczące prac interwencyjnych. Proszę o krótką dyskusję i opinię Rady Gminy w tej sprawie. W Powiatowym Urzędzie Pracy otrzymałam jednak informację, że warunki są gorsze niż w poprzednich latach. Koszt jednego pracownika waha się w granicach 1.100 zł + refundacja PUP. Warunkiem jaki musimy dodatkowo spełnić to 50% efektywności. Oznacza to, że połowę osób musimy zatrudnić na taki sam okres.

Marek Kiełbasa – Musimy znać koszty jakie ponosiliśmy na jednego pracownika w ubiegłym roku. Należałoby skalkulować jakie rozwiązanie się bardziej opłaca. Może się bowiem okazać, że przy zatrudnieniu 4 osób wyjdą pewne oszczędności w porównaniu z przyjęciem 1 pracownika.

Przewodniczący Rady – W ubiegłym roku temat był również poruszany. Pracownik był zatrudniony przez Gminny Zakład Komunalny. Może Sołtysi wypowiedzą się czy takie rozwiązanie zdawało egzamin.

Stanisław Mastej – Moja refleksja na temat pracowników interwencyjnych jest taka, by w sytuacji niewielkich kosztów, starać się jednak dać mieszkańcom taką możliwość. Wiemy jakie są czasy. Ogromne bezrobocie. Koszty zatrudnienia takich osób zmniejszą na pewno wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należałoby dokonać kalkulacji kosztów jakie ponosił w ubiegłym roku Gminny Zakład Komunalny i porównać z tymi, które musiałby ponieść Urząd Gminy.

Kazimierz Wygonik – GZK chyba jest skazany na zatrudnienie takiej osoby. Kto będzie kosił wszystkie stadiony?

Wójt – Kierownik GZK chce przedłużyć umowę z pracownikiem, którego zatrudnia.

Przewodniczący Rady – Jak wygląda kwestia finansowa P. Skarbniku?

Pec Krzysztof – Zatrudnione osoby wyjdą na pewno z pomocy społecznej. Panowie Sołtysi, czy któryś z dotychczas zatrudnionych pracowników interwencyjnych po ustaniu zatrudnienia, miał jakiś pomysł na życie?

Marek Kiełbasa – Nie. To są osoby, które przychodzą popracować przez rok i to wszystko.

Pec Krzysztof – Zatrudniony przez GZK pracownik jest osobą bardzo odpowiedzialną. Wpływ na to miało również to, że miał nad sobą kierownika. Nie obciążymy Sołtysów tym, by przez cały czas sprawowali nad nim nadzór. Proszę zwrócić uwagę również na to, że wydajemy publiczne środki. Jeśli mamy płacić za 3 czy 5 faktycznej pracy to należałoby się zastanowić nad tym, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby przekazać te środki na GZK po to, by zatrudnił te 2 czy 3 osoby. Wtedy będą mieć nad nimi nadzór.

Tomasz Źrebiec – Niech Urząd Gminy zatrudni pracowników interwencyjnych a nadzór nad nimi może pełnić Kierownik GZK.

Pec Krzysztof – Nie może tego zrobić. Oni prawnie nie podlegają pod niego.

Tomasz Źrebiec – Niech P. Skarbnik powie co wyjdzie taniej.

Pec Krzysztof – tańszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie pracowników przez GZK.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski, pytania?

Pec Krzysztof – Mam prośbę do Sołtysów, by na koniec stycznia spisali stan liczników w

Domach Ludowych i podali je do P. Łukasza Czekaja.

Marek Kiełbasa – Czy to oznacza, że ktoś inny będzie nas obsługiwał?

Pec Krzysztof – Nie. Taka konieczność wynika ze zmiany taryfy.

Zawisza Tadeusz – Czy mamy z Zakładem Energetycznym podpisaną jakąś umowę? 6 lamp się nie świeci.

Kiełbasa Marek – Przyjęte rozwiązanie jest bardzo efektywne. Nie musimy im płacić.

Wójt – Dużo zaoszczędzimy kosztem tego wydłużonego oczekiwania na naprawę.

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski?

Wójt – Zbliżają się ferie. W związku z tym mieliśmy spotkanie z osobami zatrudnionymi w sferze kultury na naszym terenie. Planujemy przygotować ofertę dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Proszę Sołtysów o zaangażowanie i pomoc przy okazji organizowanych zajęć czy innych przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady – Są inne wnioski?

Nie ma

Obrady Sesji zakończono o godz. 11.21

Protokołowała

Monika Władyka


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.