Protokół Nr XXVII/2012 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2012 r.

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XXVII/2012 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2012 r. udostępniony na stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski w dniu dzisiejszym, tj 21 grudnia 2012 r.

UrządOsiekJasielski

Protokół nr XXVII/2012 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2012 roku

 

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

5 Radnych było ,,ZA”

4 Radnych było ,,PRZECIW”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane

Ad.1. Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz oraz P. Skarbnika.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 13 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

 

Obecni na Sesji Radni to:

 1. Albin Wierdak – Osiek Jasielski

 2. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski

 3. Piotr Wojdacz – Samoklęski

 4. Tadeusz Łącki – Samoklęski

 5. Danuta Czajkowska – Mrukowa

 6. Zdzisław Gumienny – Pielgrzymka

 7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka

 8. Kazimierz Wygonik – Załęże

 9. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

 10. Marek Kiełbasa – Świerchowa

  11) Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

  12) Daniel Socha – Mrukowa

Nieobecni na Sesji Radni:

1) Stanisław Mastej – Załęże – nieobecność usprawiedliwiona

2) Konrad Michnal – Świerchowa – nieobecność usprawiedliwiona

3) Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski – nieobecność usprawiedliwiona

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj

 1. Wygonik Kazimierz – sołtys wsi Załęże

 2. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski

 3. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowej

5. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski

6. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy

7. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy

8. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2013.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

  10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków

  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2013 roku

  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu

  Komunalnego w Osieku Jasielskim

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w

  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

  nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania

  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski

  na rok 2012 nr XVI/93/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

  18. Interpelacje radnych.

  19. Wolne wnioski i zapytania.

  20. Zakończenie Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Czy są uwagi do tak przedstawionego porządku obrad?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej Sesji.

Kto jest za tak przedstawionym porządkiem obrad?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony w BIP-ie. Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji

Kto jest za przyjęciem z protokołu?

10 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

 

Ad 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz
z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

 

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2013.

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Skarbnika i omówienie zaproponowanej stawki.

 

Pec Krzysztof – Dzisiejsza propozycja obniża cenę skupu 1 kwintala żyta z kwoty 75,86 zł do 55,00 zł. Propozycja ta została wypracowana na podstawie rozeznania przeprowadzonego wśród sąsiednich gmin. Na tą chwilę, podjęto uchwały w Gminie Jasło na kwotę 56,88 zł oraz w Gminie Nowy Żmigród, która ustaliła stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 55,00 zł. W dniu jutrzejszym będą Sesje w Tarnowcu, Brzyskach i Dębowcu. Zaproponowana obniżka w porównaniu z rokiem 2012 stanowi wzrost o 7 zł za 1 kwintal żyta a w przełożeniu na 1 ha przeliczeniowy to wzrost o 17,50 zł. Wójt Gminy Osiek Jasielski wystąpił do Podkarpackiej Izby Rolniczej o wydanie opinii w sprawie zaproponowanej obniżki, która zaakceptowała ją pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady – Czy stawkę za 1 kwintal podaje GUS?

 

Pec Krzysztof – Tak.

 

Przewodniczący Rady – Na jakim poziomie obowiązywała w ubiegłym roku?

 

Pec Krzysztof – W ubiegłym roku została ogłoszona na poziomie 74,18 zł a zastosowana przez nas obniżka wyniosła 26,18 zł. W tym roku stawka za 1 kwintal żyta wynosi 75,86 zł a zaproponowana obniżka to 20,86 zł. Jeśli są pytania, to bardzo proszę.

 

Wygonik Kazimierz – W ubiegłym roku nastąpił wzrost stawki za 1 ha o kwotę 25 zł. W tym roku mamy wzrost o 17,50 zł. Trzeba tutaj powiedzieć, że jest to duży wzrost. Jeśli mamy do czynienia z gruntami gorszej klasy, stawka może spać do 14,00 zł za 1 ha przeliczeniowy a nawet niżej.

 

Przewodniczący Rady – Stawka ta jest uzależniona od klasy gruntu.

 

Wygonik Kazimierz– Jeśli chodzi o podatek rolny, Komisja Budżetowa była raczej pozytywnie nastawiona do zaproponowanych 55 zł, głównie z uwagi na rozwiązania zastosowane przez inne gminy. Nowy Żmigród początkowo proponował kwotę 60 zł za 1 kwintal żyta, jednak ostatecznie ,, zszedł” do 55 zł. Nie wiem co jutro zrobi Dębowiec. Chciałbym prosić pozostałych Radnych o wypowiedź na ten temat. Wzrost nie jest mały a sytuacja na wsi jest jaka jest.

 

Marek Kiełbasa – Ile nam wzrośnie subwencja ogólna za 2 lata stosując stawkę 55 zł w stosunku do tej, która obowiązywała w tym roku?

 

Pec Krzysztof – Mamy wzrost o 17,50 zł na 1 ha przeliczeniowym. Nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć w jaki sposób ,,przełoży się” to na subwencję ogólną za 2 lata.

 

Wygonik Kazimierz – Słyszałem swego czasu wypowiedź na ten temat. Poruszano tam kwestię gmin, które nie stosują żadnych obniżek a stawki maksymalne. Ma to ogromny wpływ na wysokość subwencji ogólnej, Gminy zyskują w ten sposób 2-u a nawet 3-krotnie. Nie wiem natomiast czy taka sytuacja ma jeszcze miejsce, ponieważ przepisy prawne ciągle ulegają zmianie.

 

Albin Wierdak – P. Skarbnik nie może tego obliczyć, ponieważ nie zna pochodnych.

 

Kazimierz Wygonik – Moja uwaga jest taka, by przyjmując zaproponowaną stawkę 55 zł za 1 kwintal żyta, nie podnosić kanalizacji i wody. Nie możemy w taki sposób ,, dusić” ludzi.

 

Przewodniczący Rady – Muszę Panu powiedzieć, że nie podzielam Pańskiego zdania. Popatrzmy na każdą miejscowość osobno. Sołectwo Samoklęski ma największy wkład jeśli chodzi o wpływy z podatków. Jeśli podniesiemy podatki w dalszym ciągu to Samoklęski będzie miało największy wpływ na wzrost dochodów Gminy z tego tytułu. Mówi Pan jednocześnie o nie podnoszeniu stawek za kanalizację czy wodociągi. Proszę wziąć pod uwagę to, że Samoklęski nie korzysta ani z jednego ani drugiego.

 

Kazimierz Wygonik – Nie będę z tym polemizował.

 

Przewodniczący Rady – Podnosząc podatki popatrzmy też na działalność Gminnego Zakładu Komunalnego. Zmniejszmy w jakiś sposób koszty.

 

Łącki Tadeusz – Potem i tak się do niego dopłaca.

 

Przewodniczący Rady – Dokładnie. Potem i tak musimy dopłacić zarówno do kanalizacji jak i do wody. Gminny Zakład Komunalny też musi jakoś działać. Jeśli będzie bardziej rentowny może udałoby się wykopać chociaż 2 studnie w Samoklęskach.

 

Marek Kiełbasa – Podwyższamy te podatki, ale my też coś z tego musimy mieć. Przekonałem się na własnej skórze. Nie chciałbym polemizować z Panem Wójtem, ale przez 2 lata prócz funduszu sołeckiego nie otrzymaliśmy zupełnie nic. Nie chcę się tutaj spierać, bo może ,,pójdzie „ droga z korzyścią dla nas wszystkich, ale podatki są coraz wyższe a my nie otrzymujemy w zamian zupełnie nic.

 

Wygonik Kazimierz – Radny Kiełbasa musi wziąć pod uwagę to, że skoro projekt na drogę został złożony, musimy dołożyć wszelkich starań, by tą inwestycję zrealizować. Równocześnie musimy sobie zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku i tego przedsięwzięcia trzeba będzie wyłożyć własne środki.

 

Przewodniczący Rady – Ze swej strony mogę jedynie powiedzieć, że sąsiednie Gminy proponowały podobne stawki za kwintal żyta. Jeśli natomiast dojdzie do skutku inwestycja remontu drogi Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski to i tak będziemy mieć problem.

 

Marek Kiełbasa – Mamy aktualnie wzrost stawki o 17,50 zł w odniesieniu do 1 ha przeliczeniowego. Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby ją podnieść o 10,00 zł? Na pewno spowodujemy obniżenie przychodów do budżetu Gminy.

 

Pec Krzysztof – Pyta Pan co by się stało. Zmniejszymy w ten sposób dochody z tytułu podatku rolnego o 10,00 zł.

 

Marek Kiełbasa – O 7,50 zł. Mówiłem o wzroście o 10,00 zł.

 

Pec Krzysztof – Jeśli proponujecie zmniejszenie zaproponowanej stawki, proszę jednocześnie wskazać które wydatki zostaną obniżone.

 

Bilski Janusz – Zmniejszy się nam subwencja.

 

Przewodniczący Rady – Orientowałem się w jaki sposób ta sprawa wygląda w innych gminach. Wszyscy Wójtowie stali na stanowisku, by stawkę ustalić na poziomie około 55 zł za 1 kwintal żyta. Zgadzam się ze stanowiskiem P. Skarbnika.

 

Pec Krzysztof – Musimy uzmysłowić sobie jedną istotną sprawę. Nasze państwo wprowadza maksymalne ograniczenia co do ulg, co do zwolnień i wszelkiego rodzaju pomocy dla mieszkańców. Decydując się na takie działanie musimy ponosić odpowiedzialność za istnienie samej Gminy. Nikt nie chce podnosić podatków. Jest to zachowanie logiczne i zrozumiałe. Obniżając stawki podatku rolnego musimy mieć świadomość tego, że każdy jednak chce dążyć do jakiegokolwiek rozwoju. Zmiana ustawy o finansach publicznych doprowadziła do tego, że budżety jednostek samorządu terytorialnego muszą spełniać zasadę tzw. złotego budżetu, a więc takiego, w którym wydatki bieżące pokrywają bieżące dochody oraz nadwyżka z lat ubiegłych. Każda zatem złotówka zmniejszonych dochodów bieżących przynosi zmniejszone wydatki bieżące. Wprowadzenie średniej proporcji dochodów bieżących do spłaty kredytów z trzech lat powoduje, że samorządy już stoją na granicy swego rodzaju marazmu, który nie pozwala się im rozwijać. W sytuacji obniżenia podatków czy robienia jakichkolwiek gestów w stronę mieszkańców, państwo przyznaje obniżoną subwencję, ponieważ zarówno biednych jak i bogatych traktuje w taki sam sposób. Proszę zdać sobie sprawę z tego, że wszystkie obniżki podatku rolnego, transportowego,od nieruchomości, wszelkiego typu zwolnienia uderzają w budżet naszej Gminy. Pewnego rodzaju niesprawiedliwość społeczna w działaniach rządu odbija się w głównej mierze na najsłabszych i niestety nie zmienimy tego. Jeśli to zrobimy, miejmy świadomość tego, że będziemy ograniczać wydatki i szukać oszczędności dosłownie wszędzie. Takie działania doprowadzą do ,,umierania” gmin. Mieszkańcy będą wyjeżdżać do Krakowa, Rzeszowa czy za granicę, nie będą chcieli tu zostać, ponieważ nie będą mieli żadnych szans na jakikolwiek rozwój.

 

Marek Kiełbasa – Ładnie tutaj powiedział P. Skarbnik : żeby mieć po stronie rozchodów trzeba najpierw mieć po stronie dochodów. By jednak mieć po stronie rozchodów trzeba chyba dobrej woli z naszej strony. Jednego bym sobie życzył: aby wszystkie sołectwa były traktowane jednakowo i równo. Nie może być tak, że płd – owa część siedzi i nawet nie słucha co P. Skarbnik mówi. Wiem, że już macie ustalone jak macie głosować. Jako wioska mamy mieć swój wkład po stronie dochodów, więc chciałbym, by raz na 2-3 lata Świerchowa otrzymała również po stronie rozchodów. Fundusz sołecki jest jak gdyby odrębną pulą środków, ale są jeszcze dodatkowe pieniądze, z których na dzień dzisiejszy w największym stopniu korzysta Zawadka Osiecka, gdzie powstaje sala gimnastyczna oraz Pielgrzymka, która otrzymała potężną kwotę na remont Domu Ludowego, który wygląda lepiej niż Pałac Kultury. Chciałem poruszyć tą kwestię na ,,Wolnych wnioskach”, ale moja decyzja odnośnie podatków będzie uzależniona od odpowiedzi na moje pytania. Pytanie do P. Wójta: od dwóch lat chodzimy i prosimy o remont drogi prowadzącej do czyszczalni, która jest tak naprawdę jednym wielkim niebezpieczeństwem. Początkowo obiecywano nam, że droga będzie remontowana z funduszy powodziowych. Remont został przeprowadzony, ale tylko w części. Jej najbardziej niebezpieczny odcinek pozostał. W tym roku dowiedzieliśmy się, że koszt remontu jest zbyt niski, by ująć ją w funduszach powodziowych. Druga sprawa: sołectwo Świerchowa jest zawsze ujmowane na samym końcu w wykazie dróg przeznaczonych do remontu z funduszy powodziowych. Trzecia kwestia dotyczy środków z dzierżaw, które należą się każdemu sołectwu. Ja muszę o nie walczyć. W zeszłym roku był dzierżawiony kiosk dla firmy ,,Montaż” przez okres trzech miesięcy. Powiem szczerze, zapomniałem o tym. Pewne wpływy do budżetu miały miejsce, ale nikt mi o tym nie powiedział. Zawsze mi mówiono, że nie ma środków, jest bieda. Fundamentalną podstawą każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zwracanie środków z tytułu dzierżaw na poszczególne sołectwa. Panie Wójcie, proszę mi odpowiedzieć czy sołectwo Świerchowa otrzyma jakieś dodatkowe środki prócz funduszu sołeckiego?

 

Wójt – Kwestia podatków zawsze jest przedmiotem mniej lub bardziej burzliwej dyskusji Zarówno dla mnie jak i dla Was jest to rzecz niewygodna, jednak wspólnie za to ponosimy odpowiedzialność. Też jestem przeciwnikiem jakichkolwiek podwyżek, ale to wszystko z czegoś się bierze. Dotacje, które udzielamy to pomoc mieszkańcom, by nie ponosili maksymalnych opłat. To z czegoś wynika i na to też trzeba zabezpieczyć środki. Proszę wziąć pod uwagę to, że nasza Gmina nie jest dochodowa, nie mamy zakładów pracy. W ubiegłym roku uplasowaliśmy na 4 miejscu jeśli chodzi o najniższy podatek. Uważam, że małymi kroczkami i małymi podwyżkami powinniśmy trzymać się ościennych gmin. Powiem jeszcze to o czym wspomniałem na posiedzeniu Komisji Budżetowej. W jaki sposób będziemy się tłumaczyć mieszkańcom z tego, że mieliśmy najniższe opłaty za odpady na Podkarpaciu, które od lipca wzrosną do 8 zł za 1 osobę miesięcznie? Jesteśmy Gminą, w której coś się dzieje, nie stoimy w miejscu, ale proszę pamiętać o tym, że każda inwestycja wymaga wkładu własnego. Na to również musimy mieć środki. Z czego te dochody będziemy mieć? Mamy jeden duży zakład: tartak w Samokleskach, z którym walczymy już 6 lat, ponieważ nie chce płacić. Nie chciałbym, by jedynymi naszymi dochodami były podatki i obciążenia mieszkańców, ale tak było tutaj od wieków. Tutaj nic innego nie było. Nie porównujmy naszej Gminy do Nowego Żmigrodu czy Dębowca, w których 2,3 zakłady uiszczają podatek rolny w kwocie jaką my zdołamy pozyskać od wszystkich mieszkańców. Uważam, że ustalając stawki podatków nie powinniśmy zbytnio odbiegać od ościennych gmin. Odpowiadając Radnemu Kiełbasie w sprawie drogi wyjaśniam, że został podniesiony pułap, od którego można zgłaszać odcinki dróg do funduszy powodziowych. Do niedawna było 40.000 zł, aktualnie ta granica opiewa na kwotę 50.000 zł. Odcinek drogi , o który Pan pyta był wyremontowany w połowie, pozostała część jest za mała by ją zakwalifikować do odcinków remontowanych z funduszy powodziowych. Prosiłem, by przeznaczyć pewną pulę środków z funduszu sołeckiego. Inni sołtysi zostawiają w takich sytuacjach 4.000 – 5.000 zł i przeznaczają je przykładowo na kilka samochodów żwiru. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wydać 50.000 zł na wyremontowanie tego odcinka biorąc pod uwagę, że korzysta z niego kilku rolników. Inaczej wyglądałaby sytuacja gdybyście zabezpieczyli jakieś środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na ten cel. Nie mówię, że nie będziemy remontować tego odcinka, ale nie możemy sobie pozwolić na wydanie własnych środków na całość zadania Pytał Pan również o dzierżawy. Otóż proszę sobie zdawać sprawę z tego, że od czynszu dzierżawnego musimy płacić podatek.

 

Pec Krzysztof – Rozumiem, że musi Pan mieć ugruntowaną wiedzę na temat podatków próbując coś dla swojego sołectwa pozyskać. To jest właśnie fajne, że widzicie tylko i wyłącznie środki, które spływają z danej wioski, ale nie widzicie kwot wydatkowanych na dane sołectwo. Jeśli dany sołtys samodzielnie nie zadecyduje o przeznaczeniu środków na określony cel to dla Was, tych wydatków po prostu nie ma. Gmina natomiast ma utrzymać szkoły, oświetlić ulice, odśnieżać drogi. Skąd my mamy na to wziąć?

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę się skupić na uchwałach. Mamy ich sporo na dzisiejszej Sesji.

 

Kazimierz Wygonik – Mamy koniec roku. Przyjmijmy te uchwały podatkowe w takiej postaci. Takie ,,szarpanie” nic nie da.

 

Albin Wierdak – Popieram Przewodniczącego Komisji Budżetowej, choć uważam, że Radny Kiełbasa również ma rację.

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję uchwałę pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2013.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Pec Krzysztof – Uchwała jest dość obszerna. Skupię się może na tych samochodach, które zarejestrowane są na terenie Gminy. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, których mamy na naszym terenie – 4 sztuki, podatek od środków przedstawia się następująco:

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 

wyprodukowanych w 1990 r. i później 

wyprodukowanych przed 1990 r. 

posiadających katalizator 

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 

810,00 zł 

810,00 zł 

810,00 zł 

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 

858,00 zł 

915,00 zł 

800,00 zł 

c) powyżej 9 t do poniżej 12 t 

1006,00 zł 

1063,00 zł 

950,00 zł 

 

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton.

 

O liczbie osi: 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1) dwie osie 

 

 

a) nie mniej niż 12 t i więcej 

1.013,00 zł 

1.488,00 zł 

2) trzy osie 

 

 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 19 t 

1.373,00 zł 

1.830,00 zł 

b) nie mniej niż 19 t i więcej 

1.602,00 zł 

1.830,00 zł 

3) cztery osie i więcej 

 

 

a) nie mniej niż 12 t do mniej niż 27 t 

2.060,00 zł 

2.059,00 zł 

b) nie mniej niż 27 t i więcej 

2.174,00 zł 

2.810,00 zł 

 

  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 

wyprodukowanych w 1990 r. i później 

wyprodukowanych przed 1990 r. 

posiadających katalizator 

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 

1.000,00 zł 

1.100,00 zł 

900,00 zł 

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 

1.100,00 zł 

1.200,00 zł 

1.000,00 zł 

c) powyżej 9 t do poniżej 12 t 

1.200,00 zł 

1.300,00 zł 

1.100,00 zł 

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton : 

 

O liczbie osi: 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1) dwie osie 

 

 

a) nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t 

1.144,00 zł 

1.144,00 zł 

b) nie mniej niż 25 t do 36 t włącznie 

1.584,00 zł 

2.124,00 zł 

c) powyżej 36 t i więcej 

1.620,00 zł 

2.224,00 zł 

2) trzy osie 

 

 

a) nie mniej niż 12 t do mniej niż 36 t 

1.716,00 zł 

2.070,00 zł 

b) nie mniej niż 36 t do mniej niż 40 t 

1.716,00 zł 

2.235,00 zł 

c) nie mniej niż 40 t i więcej 

1.971,00 zł 

2.890,00 zł 

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

 

wyprodukowanych w 1990 r. i później 

wyprodukowanych przed 1990 r. 

a) od 7 t do poniżej 12 t 

600,00 zł 

700,00 zł 

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

O liczbie osi 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

1) jedna oś 

 

 

a) nie mniej niż 12 t i więcej 

650,00 zł 

643,00 zł 

2) dwie osie 

 

 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 33 t 

800,00 zł 

985,00 zł 

b) nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t 

1.191,00 zł 

1.493,00 zł 

c) nie mniej 38 t i więcej 

1.497,00 zł 

1.919,00 zł 

3) trzy osie 

 

 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 t 

1.059,00 zł 

1.233,00 zł 

b) nie mniej niż 38 t i więcej 

1.350,00 zł 

1.508,00 zł 

Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

 

Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

wyprodukowanych w 1990 r. i później 

wyprodukowanych przed 1990 r. 

posiadających katalizator 

a) mniejszej niż 15 miejsc 

950,00 zł 

962,00 zł 

900,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc 

1.175,00 zł 

1.184,00 zł 

1.165,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1.888,00 zł 

1.945,00 zł 

1.800,00 zł 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są pytania?

 

Albin Wierdak – Wykreśliłbym stawki podatku transportowego dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 r. Uważam, że zaproponowany podział należy ujednolicić. Sami sobie utrudniamy życie.

Przewodniczący Rady – To należało do zadań Komisji Budżetowej. Trzeba było wypracować taką propozycję.

 

Albin Wierdak – Na Komisji Budżetowej nie analizowaliśmy uchwały od tej strony. Poza tym stawki są ustalone w taki sposób, by nie odbiegać drastycznie od innych gmin.

 

Kazimierz Wygonik – Braliśmy pod uwagę głównie stawki z Miasta Jasła, które są o wiele wyższe niż nasze.

 

Przewodniczący Rady – Otrzymaliśmy projekt uchwały w takiej formie i uważam, że powinien taki zostać. Zmiany dotyczące kryteriów podziału poszczególnych pojazdów wypracuje Komisja Budżetowa w przyszłym roku.

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

10 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Pec Krzysztof – Nieruchomości podlegające opodatkowaniu dzielą się na trzy główne grupy. Są to grunty, w których bierzemy pod uwagę 1m powierzchni gruntu, budynki lub ich części, w których bierzemy pod uwagę 1m powierzchni użytkowej budynku i budowle, w których bierzemy pod uwagę 2 % ich wartości początkowej. Przy konstruowaniu tej uchwały posiłkowałem się średnimi stawkami przyjętymi przez miasta i gminy z dawnego powiatu krośnieńskiego.

 • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków proponuję 0,67 zł od 1 m2 powierzchni, 

 • dla gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych proponuję 3,92 zł od 1 ha powierzchni , było 3,39 zł,

 • dla gruntów  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł za 1 m2 powierzchni, było 0,11 zł,

 • od budynków lub ich części  – od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,53 zł, stawka nie uległa zmianie,

 • od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – proponuję 16,67 zł, było 15,52

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – proponuję 8,48 zł, było 7,79 zł.

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – proponuję 4,07 zł,było 3,68 zł.

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – proponuję 4,17 zł, było 3,78 zł

 • od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 

Wygonik Kazimierz – Kto na naszym terenie uiszcza podatek od gruntów  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł za 1 m2 powierzchni ?

Pec Krzysztof – To podatek płacony od gruntów nie związanych z działalnością gospodarczą, nie zajęte na zbiorniki wodne retencyjne i elektrownie wodne. Nie są tu również ujęte grunty pod jeziorami. Płacą go wszyscy mieszkańcy nie objęci podatkiem rolnym. To na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę to zwolnienia, których mamy bardzo dużo. Podatkiem od nieruchomości nie są przykładowo objęte grunty, na których znajdują się drogi. Wypadałoby się zastanowić czy takie rozwiązanie jest słuszne czy nie. Zwolnienia dotyczą również SPZOZ-u czy OSP.

Wójt – Są to zwolnienia, które wpływają na wysokość otrzymanej subwencji. Zostały wprowadzone uchwałą jeszcze w 2002 roku. Nasuwa się tutaj pytanie: czy płacić sobie podatek i tym samym otrzymywać wyższą subwencję, czy nie.

Albin Wierdak – Przecież SPZOZ ma swoje dochody i powinien taki podatek uiszczać.

Wójt – To też nie jest sprawa prosta. Będą na pewno pytania o powód zmian i zniesienia zwolnień. Przewodniczący Rady jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Społecznej SPZOZ. Jak przedstawia się ich sytuacja finansowa?

Przewodniczący Rady – Na dzień dzisiejszy SPZOZ jest jak najbardziej dochodowy jednak planuje w najbliższym czasie szereg remontów i przebudowań. Proszę wziąć również pod uwagę to, że my go nie finansujemy.

Wygonik Kazimierz – Wprowadzono bardzo wiele zwolnień, które obejmują między innymi cmentarze czy związki wyznaniowe.

Albin Wierdak – Uchwałę podejmowała Rada Gminy. Sami wprowadziliśmy te zwolnienia.

Wójt – Nie zawsze takie zwolnienia są dobre. Mamy przykład na odpadach komunalnych. Od lipca wchodzi nowa ustawa, która nakłada na wykonawcę odbierającego odpady dostosowanie się do ustawowych wymogów, co z kolei wiąże się z ogromnym wzrostem kosztów. Najprawdopodobniej ustawodawca zniósł również zwolnienia, więc nie będziemy mogli ich wprowadzić. Możecie sobie obliczyć miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych dla przeciętnej rodziny, skoro opłata wyniesie w granicach 8 zł od osoby. To będzie tragedia.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

10 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Pec Krzysztof – Deklarację na podatek od nieruchomości składają osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej. Nie dotyczy ona zatem mieszkańców. W poprzedniej uchwale wkradł się błąd polegający na błędnym wskazaniu terminu składania deklaracji, tj. do 15 stycznia. Zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziły nowy termin, tj. do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Jest to zapis znajdujący się w początkowej części deklaracji. Proszę o przyjęcie uchwał w przedstawionej formie.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Albin Wierdak – Dużo mamy takich podatników?

 

Pec Krzysztof – Około 15.

 

O godz. 10.40 ogłoszono przerwę

Obrady Sesji wznowiono o godz. 10.51

Do obrad Sesji dołączył. P. Marek Rączka – kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Marek Rączka – Propozycje stawek dopłat do 1m3 odprowadzanych ścieków przedstawia się następująco:

 • Grupa I: 5,48 zł./ m3 plus podatek VAT,

 • Grupa III – STREFA I – w wysokości 10,57zł./ m3 plus podatek VAT

 • Grupa III – STREFA II – w wysokości 13,35zł./ m3 plus podatek VAT

 

Tadeusz Łącki – Czy Zawadka Osiecka nie powinna być w strefie II-ej, tam gdzie Załężę?

 

Marek Rączka – Zawadka Osiecka jest w strefie I-ej, ponieważ tak wyszło z obliczeń. Bierzemy pod uwagę odległość do oczyszczalni głównej w km.

 

Marek Kiełbasa – Czy możemy przeprowadzić dyskusję nad trzema kolejnymi uchwałami dotyczącymi ścieków?

 

Przewodniczący Rady – Oczywiście, że tak.

 

Wygonik Kazimierz – Wyczytałem w budżecie, że Gmina dopłaca do 4 sołectw do oczyszczalni około 210.000 zł. Może się nam wydawać, że to duża kwota, ale należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że Gmina pobiera czynsz dzierżawny od Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 161.000 zł co w znaczny sposób zmniejsza kwotę dotacji.

 

Janusz Brączyk – Dajcie nam tą kanalizację, my będziemy płacić. Co roku dopłacamy do kanalizacji a z tego nie korzystamy.

 

Marek Kiełbasa – To nie my zrezygnowaliśmy ze skanalizowania pozostałej części Gminy tylko P. Wójt. To nie prawda, że wycofał się Pan ze skanalizowania pozostałych miejscowości?

 

Wójt – Panie Radny, nie życzę sobie takich kłamstw.

 

Marek Kiełbasa – To przepraszam, ale niech Radny Brączyk nie mówi, że nam wszystko dopłacają. Mam pytanie do P. Marka Rączki – kierownika GZK. Największe koszty jakie ponosi GZK to czynsz dzierżawny – 124.384 zł i wynagrodzenia pracowników – 100.633 zł. Chcący zmniejszyć koszty proponowałbym obniżenie czynszu dzierżawnego. Nikt nie chce pracownikom zabierać wynagrodzeń, ponieważ każdy w tych czasach chce zarobić jak najlepiej i ja to rozumiem. Tutaj tak ładnie pisze: w wyniku konieczności wdrożenia zasady zanieczyszczający płaci w niezbędnych przychodach ujęto koszty czynszu dzierżawnego. Gmina będzie miała możliwość kumulowania środków finansowych pochodzących z czynszu dzierżawnego na przyszłe odtworzenie majątku. Nie wiem czy skumulowały się już jakieś koszty czy nie. Na pewno proponowany wzrost opłat za kanalizację w porównaniu z ubiegłym rokiem nie jest duży, choć każdy chciałby płacić jak najmniej. Tak jak powiedział P. Wójt, to właśnie te opłaty zaczynają najbardziej ,,dobijać” przeciętnego mieszkańca. Jak sobie policzę ile będę musiał płacić za odpady to już się łapię za głowę. Do tego dochodzi kanalizacja, którą uważam za niesamowity dobrobyt. Ktoś kto nigdy nie wywoził ścieków nie wie jaki to koszt.

 

Pec Krzysztof – Muszę zabrać głos, ponieważ Radny Kiełbasa co roku powtarza te same bzdury. Zacznę od wynagrodzeń, które tak bardzo Pana bolą. Słusznie Pan zauważył, że każdy chce pracować, każdy chce mieć wynagrodzenia, bo żyjemy w takich czasach, że najlepiej byłoby się spakować i wyjechać z tego chorego kraju. W GZK w Osieku Jasielskim zatrudnionych jest 3 pracowników fizycznych oraz 2 i ¼ etatu przy 27 km sieci wodociągowej + przyłącza, 34 km kanalizacji + przyłącza i trzy oczyszczalnie ścieków. W Gminie Skołyszyn mają natomiast 16 pracowników przy 46 km sieci wodociągowej i 70 km kanalizacji. W Gminie Krempna mają 2,5 pracownika przy 10 km sieci kanalizacyjnej i 12 km sieci wodociągowej. W Gminie Dębowiec mają 5 pracowników fizycznych, 3 pracowników umysłowych przy 58 km wodociągu i 49 km sieci kanalizacji. Wiem, że wielokrotnie były podnoszone kwestie związane z ich spóźnieniami do pracy i to P. kierownik musi poprawić. Powinniśmy jednak wziąć pod uwagę również to, że oni w soboty i niedziele są na każde zawołanie. Nie raz odpowiadałem Panu czy Pańskiemu bratu na temat dzierżawy podczas tzw. ,,walk” Świerchowej o budowę oczyszczalni ścieków na ich terenie. Gdyby nie dzierżawa, udział funduszu spójności nie wyniósłby 4 % , brana byłaby tylko i wyłącznie wartość netto, nie byłoby zwrotu VAT-u. Jeśli Pan mówi o kumulowaniu nadwyżki, dlaczego Pan nie wspomina o opodatkowaniu kanalizacji i oczyszczalni ścieków, dlaczego Pan nie mówi o amortyzacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków ? Proszę sobie zdać sprawę z tego, że stawki o jakich dyskutujecie nie pozwolą na dalszy rozwój kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Mówi Pan o drugim etapie kanalizacji. Gdyby się Pan chciał cokolwiek na ten temat dowiedzieć, albo kogoś dopytać, bo Gmina Osiek Jasielski nie miała możliwości udziału w drugim etapie kanalizacji. Proszę nie powtarzać takich bzdur i oszczerstw. Jeszcze jedna kwestia. Przez to, że kanalizacje i oczyszczalnie ścieków są zwolnione z podatku od nieruchomości to też powinno być kalkulowane i tutaj też zachwiana jest równowaga na zasadzie zanieczyszczający płaci. Na szczęście ustawodawca dał możliwość dopłat, dlatego o tym teraz dyskutujemy. Wysoka Rado, przez to, że kanalizacja i oczyszczalnia ścieków jest zwolniona z podatku od nieruchomości, Gmina traci 426.000 zł subwencji rocznie. O taką kwotę koszt ścieków byłby większy. Ktoś brał odpowiedzialność za to, że zgłaszał Gminę Osiek Jasielski do projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, ktoś kalkulował i ktoś mówił jak wysokie te koszty będą. Nie wypierajmy się teraz tego, że nie wiedzieliśmy ile te koszty będą wynosiły. Teraz odwraca się ,,kota do góry nogami”, bo mówi się o wysokich kosztach obrotowych. Mamy majątek na który nas nie stać. Unia Europejska dała nam majątek, który powinniśmy pomnażać. Proszę mi wierzyć, że dojdzie tego, że ścieki będą kosztowały 15-16 zł a tutaj naprawdę wyprawia się cuda, by one tyle nie wynosiły.

 

Wójt – Możliwość przystąpienia do drugiego etapu kanalizacji miało jedynie Miasto Jasło, które mogło sobie na to pozwolić. Żadna inna gmina z naszego powiatu nie realizuje drugiej części tego projektu. Wysoka Rado, wiem, że kanalizacja powinna się rozwijać, ale u nas tego nie będzie, bo po prostu dbamy o mieszkańców. Panie Radny Kiełbasa, powiem to kolejny raz, w dużej mierze to Pan zdecydował w jaki sposób mieszkańcy Świerchowej płacą za kanalizację. W dużej mierze zadecydowały a takiej sytuacji miejscowości: Osiek i Czekaj. Osobiście nadstawiałem głowę, chodziłem po zebraniach wiejskich i próbowałem coś zrobić, by zmienić koncepcję. W końcu do mieszkańców musi to dotrzeć, że to Pan w głównej mierze zdecydował o tym jak wyglądają ścieki w Świerchowej. Można było dyskutować, gdybyśmy zmienili projekt a analizy przedstawiane przez Gminę były takie a nie inne. Dopiero wtedy mielibyście prawo cokolwiek mi zarzucać. W tej chwili nie macie takiej możliwości, ponieważ analizy w sposób jasny wskazywały, że gdybyśmy zmienili projekt, ścieki byłyby tańsze. Pamiętam te zebrania, w których uczestniczył Pan i Pański brat. To Wyście do tego doprowadzili. Taka sama sytuacja była w Osieku za ,,starego” Sołtysa. Dla Czekaja było to obojętne, ale dla idei, popierał tą koncepcję. Jedynie Załęże uważało inaczej. Nie macie zatem teraz prawa dyskutować o tym, bo jesteście w części odpowiedzialni za to, że ścieki są tak drogie.

 

Marek Kiełbasa – Widzę, że jestem potężnie atakowany przez P. Wójta.

 

Wójt – Niestety mam do tego prawo.

 

Marek Kiełbasa – Nie ma Pan prawa. Nie ja chodziłem za mieszkańcami tylko P. Buś to robił. Przyszedł do mnie tylko raz z analizą DGC, z którą podejdę do P. Skarbnika i przedstawię swoje wnioski. Mówi Pan, że płacilibyśmy drożej niż u nas nawet po podwyżkach. Dębowiec na dzień dzisiejszy płaci 6,50 zł. Gdzie jest koszt przebudowy linii, przesył i inne opłaty? Jeszcze raz podkreślę. To nie ja, a P. Marta Kmiecik chciała jedną oczyszczalnię ścieków. Gdybyśmy ją mieli byłoby najtaniej. Powiedział Pan wtedy, że nie ma możliwości przeprojektowania.

 

Wójt – Nie ma Pan racji. Analizy były. Nie opierałem się na Pana wiedzy na temat kanalizacji, ponieważ Pańska wiedza na ten temat jest po prostu zerowa.

 

Przewodniczący Rady – Proszę wrócić do uchwały!

 

Marek Kiełbasa – Uczestniczyłem tylko w jednym zebraniu wiejskim, na którym poruszano kwestię kanalizacji.

 

Przewodniczący Rady – Proszę zakończyć temat i wrócić do uchwały.

 

Bilski Janusz – Chciałem wrócić jeszcze do wodociągu. Są dwie strefy: Załęże i Mrukowa. Z mocy ustawy maksymalna dopłata może wynosić 50%. Wyliczyłem, że Załęże ma dopłaty 52 % a Mrukowa 44 %. Zróbmy to wszystko po równo, żeby nie było tej dyskryminacji.

 

Pec Krzysztof – Tutaj nie ma podziału na poszczególne grupy. Łączna dopłata do działalności nie może przekroczyć 50 %. To że jest różnica między jedną a drugą grupą to zupełnie inna dyskusja. Tutaj należy wziąć pod uwagę wielkość opłaty. Proporcja między obiema grupami została ustalona przez GZK w taki sposób, by choć w małym stopniu pomóc mieszkańcom tam gdzie pozwalają na to przepisy prawa.

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

11 Radnych było ,,ZA”

1 Radny był ,,PRZECIW”

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2013 roku

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2013 roku.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Kierownika GZK.

 

Marek Rączka – Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do usunięcia odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek Jasielski została ustalona na poziomie 62.208,96 zł netto. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, że firma nie może w nim uczestniczyć, ponieważ nie jest wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Koszt odbioru śmieci wzrósł z kwoty 2,34 zł brutto do 3,20 zł brutto. Stawka za odbiór śmieci przez krośnieńską firmę nie jest jeszcze znany. Opłata wyniesie 310 zł lub 290 zł brutto.

 

Przewodniczący Rady – To stawka za 1 tonę śmieci?

 

Marek Rączka – Tak. To stawka za 1 tonę śmieci.

 

Przewodniczący Rady – Ile płacimy w tym momencie?

 

Marek Rączka – Nie pamiętam jak to było w tamtym roku, ale teraz stawka wyniesie 227 zł.

 

Wójt – Firma EM-POL za cały 2012 rok otrzymała 126.000 zł. Na dzień dzisiejszy za 6 miesięcy żądają 97.000 zł.

 

Pec Krzysztof – Stawka 310 zł to opłata jedynie za przyjęcie odpadów a kwota 227 zł to koszt przyjęcia i transportu.

 

Sylwia Twardzik – Może powie Pan kilka słów na temat segregacji.

 

Marek Rączka – Firma odbierająca odpady zapowiedziała, że położy szczególny nacisk na ich segregację. Jeśli odpady nie będą wystarczająco posegregowane, nie będą odbierane z posesji.

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

 

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

11 Radnych było ,,ZA”

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Marka Rączkę, kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim i krótkie zreferowanie uchwały.

 

Marek Rączka – Górne stawki opłat wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustalone zostały na następującym poziomie:

 • za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych – 13,20 zł kwartalnie,

 • za odbiór segregowanych odpadów komunalnych – 8,89 zł kwartalnie,

 • za usuwanie stałych odpadów komunalnych – 165,00 zł kwartalnie,

 • za opróżnianie zbiorników bezodpływowych – 26,70 zł za 1m3 łącznie z transportem

 

Przewodniczący Rady – Proszę o pytania. Może ktoś jeszcze chciałby coś wyjaśnić.

 

Albin Wierdak – Rozumiem, że będzie nieco inaczej niż w tym roku.

 

Marek Rączka – Mieszkańcy nieskanalizowanych sołectw do tej pory nie miały dopłaty do odwożonych ścieków i do transportu. Aktualnie dopłata będzie obejmowała zarówno transport jak i ich utylizację na oczyszczalni. Mieszkańcy zostali podzieleni na dwie strefy, w których ustalono 10,57 zł i 13,35 zł za 1 kubik odprowadzonych ścieków po dotacji i wraz z transportem.

 

Wójt – Wydaje mi się, że wkradł się błąd, ponieważ uchwała będzie obowiązywać do końca czerwca. W lipcu przyszłego roku będziemy podejmować nową uchwałę. Nie ma w niej mowy
o zwolnieniach, które będą obowiązywać jeszcze przez 6 miesięcy. Musimy to wyjaśnić.

 

O godz. 11.32 ogłoszono przerwę.

Obrady Sesji wznowiono o godz. 11.40

Radny Tadeusz Łącki opuścił obrady Sesji.

 

Wójt – Wysoka Rado, wszystko zostało wyjaśnione. Zwolnienia z opłat wprowadzane są przez Wójta w drodze zarządzenia, więc nie ma konieczności zamieszczania takiego zapisu w samej uchwale.

 

Janusz Brączyk – Proszę zaprotokołować, że Radny Łącki opuścił obrady Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Stosowny zapis już znalazł się w protokole.

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

 

Pec Krzysztof – Kolejne trzy uchwały są ze sobą ściśle powiązane. Konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 874.954 zł wynikła z dwóch spraw. Wiem, że mamy jeszcze listopad, ale nie jesteśmy pewni czy do końca roku otrzymamy ostatnią płatność końcową z budowy stadionu w Osieku. Mimo że Urząd Marszałkowski zapewniał nas, że środki wpłyną w grudniu, nie jesteśmy pewni. Tą sytuację można by porównać do oczekiwania na ostatnią transzę z kanalizacji, na którą czekamy od 2010 roku. Jeśli środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłyną w grudniu, kredyt nie zostanie wykorzystany, ponieważ nie będzie takiej potrzeby. Pozostałą część kredytu stanowią: kwota z ostatniej uchwały budżetowej – 166.000 zł oraz 170.000 zł, które brakuje nam w tym roku ,,na szkołach”. Analizy przeprowadzone przez GZEAS na początku roku badające potrzeby płacowe nauczycieli do końca tego roku zawierały pewien błąd, który osobiście również nie wychwyciłem. Wyliczenia nie zawierały kwot wynikających z tzw. łączeń klas.

 

Albin Wierdak – Czy mieszczą się w tym ,,nadliczbówki”?

 

Pec Krzysztof – Tak, choć nie ma ich zbyt wiele. Chciałbym przedstawić jeszcze jedną zmianę. § 1 uchwały budżetowej z 31 października br. został przesunięty w samej treści. To co było w § 3 zostaje wyszczególnione w § 1. Poprzednia uchwała nie zawierała wolnych środków, stąd kolegiantka z Regionalnej Izby Obrachunkowej poprosiła o dokonanie zmian. Patrząc na uchwałę, zwróćcie uwagę iż poprzednia treść § 1 została przeniesiona do § 2 a poprzedni § 2 znajduje się w § 3. § 4 uchwały natomiast został dostosowany do nowych wartości i nowych kwot zaproponowanego kredytu bankowego. Łączny kredyt wyniesie 1.210.038 zł. Zaciągnięcie kredytu będzie skutkować tym, że zadłużenie Gminy wyniesie 53 % budżetu bez wyłączeń na inwestycje i środki funduszowe. Gdybyśmy włączyli środki funduszowe, deficyt wyniósłby 21 %.

 

Albin Wierdak – Czy wspomniane zmiany dotyczą uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu?

 

Pec Krzysztof – Nie, wiążą się one z następną uchwałą.

 

Marek Kiełbasa – Mówił Pan, że środki na stadion nie są pewne, tzn. wpłyną w tym roku albo nie. Dlaczego zatem uchwała traktuje o kredycie długoterminowym a nie krótkoterminowym.

 

Pec Krzysztof – Kredyt długoterminowy to kredyt obejmujący ponad rok budżetowy. Kredyt krótkoterminowy musiałby się zamknąć 31 grudnia.

 

Marek Kiełbasa – Czy możemy w uchwale umieścić dodatkowy § mówiący o tym, że jeśli wpłynie ostatnia transza zostanie przeznaczona na spłatę kredytu?

 

Pec Krzysztof – Panie Radny, ale taki zapis widnieje w § 2, pkt. 2 uchwały, który mówi: Środki na spłatę kredytu w kolejnych latach zapewnią wpływy do budżetu Gminy Osiek Jasielski z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach RPO WP.

 

Marek Kiełbasa – Dla mnie ta uchwała jest niezrozumiała. Kredyt długoterminowy rozbije się nam na poszczególne lata na spłatę kredytu. Czyli w przyszłym roku, jeśli Rada Gminy zadecyduje inaczej, nie spłaci całego kredytu a jedną ratę kredytu długoterminowego.

 

Kazimierz Wygonik – Bierzemy długoterminowy kredyt w wysokości: 874.000 zł. Jeśli przyjdzie 540.000 zł ostatniej transzy z boisk, spłacamy część kredytu. Pozostała część: 232.000 zł i 122.000 zł pozostaje długoterminowym zobowiązaniem.

 

Wójt – Wysoka Rado, byliśmy z P. Skarbnikiem w tym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmawialiśmy między innymi na temat drogi powiatowej. Otrzymaliśmy zapewnienie,że końcowa transza środków z inwestycji w Osieku wrócą się tego roku, ale P. Skarbnik musi być pewien, że zamknie budżet. Sam mam obawy, bo sam podpisuje weksle, choć uważam, że środki wpłyną jeszcze tego roku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku płatności końcowej ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z kanalizacji w kwocie 1 mln zł. Nie tylko my cierpimy z tego powodu, ale również inne samorządy.

 

Marek Kiełbasa – Dla mnie te zapisy nie są jasne P. Wójcie, ponieważ zaciągacie kredyt długoterminowy w wysokości 874.954 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu Gminy Osiek Jasielski. Zapis § 2 mówi: Spłata kredytu nastąpi w ratach w latach 2013-2019. W przyszłym roku rozbijecie go na 6 lat i wychodzi po około 100.000 zł na rok. Przyjmując, że ostatnia transza wpłynie w styczniu, będzie to jednocześnie oznaczało, że P. Wójt nie będzie musiał spłacić 874.954 zł a jedynie 100.000 zł, ponieważ kredyt będzie rozłożony na 6 lat.

 

Sylwia Twardzik – Rozłożenie spłaty kredytu na okres 6 lat jest jedynie możliwością, nie obowiązkiem.

 

Marek Kiełbasa – Ale uchwała daje taką możliwość.

 

Kazimierz Wygonik – Radnemu Kiełbasie chyba chodzi o to, że mimo zwrotu środków, mogą ale nie muszą zostać spłacone.

Marek Kiełbasa – Proszę w uchwale zawrzeć zapis, który będzie gwarantował natychmiastową spłatę kredytu po wpływie środków z ostatnich transz.

 

Albin Wierdak – Radnemu Kiełbasie chodzi o to, że kredyt może zostać rozłożony na okres 6 lat.

 

Wójt – Radnemu Kiełbasie chodzi przede wszystkim o to, by środki z kredytu nie zostały wykorzystane na jakiś inny cel. Wysoka Rado, jedna z pozycji to kwota 170.000 zł. Tyle środków brakuje nam w tym roku na ,,oświacie”. Gdyby nie błąd P. Dyrektora z Samoklęsk, byłoby około 100.000 zł. Toczy się w tej sprawie postępowanie, ale najprawdopodobniej zostanie umorzone. Może spłyną jeszcze jakieś środki. Jest mowa o subwencji wyrównawczej na koniec roku. Został złożony wniosek o odprawy emerytalne. Niestety analiza 4 miesięcy po przeprowadzonej reorganizacji szkół nie wykazała żadnych oszczędności. 15 nauczycieli straciło pracę, ale nie byli to nauczyciele dyplomowani a np. stażyści. Oświata wyjdzie na prostą za jakieś dwa lata.

 

Marek Kiełbasa – Czy możemy zmienić zapis w § 2 uchwały i wskazać, że kwota 540.000 zł zostanie spłacona w 2013 roku?

 

Krzysztof Pec – A jeśli nie zaciągniemy tej kwoty, ponieważ środki spłyną i nie będzie takiej potrzeby?

 

Janusz Brączyk – Proszę zakończyć już tą dyskusję.

 

Marek Kiełbasa – Boję się jedynie tego, że znów zaciągniemy kredyt i tym samym zwiększymy deficyt.

 

Przewodniczący Rady – Intencje Radnego Kiełbasy są jak najbardziej uzasadnione, jednak nie chcę w ten sposób blokować uchwały. Na pewno będziemy monitorować zarówno zwrot środków jak i spłatę zaciągniętego kredytu.

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

10 Radnych było ,,ZA”

1 Radny był ,,PRZECIWNY”

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2012 nr XVI/93/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012.

 

Pec Krzysztof – W porównaniu do projektu jaki Wysoka Rada otrzymała przed Sesją została wprowadzona pewna zmiana. W § 3 było połączenie dwóch uchwał. Wyciągnięta jest zmiana uchwały z 30 października 2012 rok na § 1. Pamiętają Państwo, że 30 października zwiększaliśmy deficyt o kwotę 166.000 zł z przeznaczeniem na zwrot drogowej dokumentacji projektowej. Nie było również wpisanych wolnych środków w wysokości 122.126,98 zł. Taki zapis znajduje się w § 1, pkt. 1, ust. 2. Natomiast pkt. 2 mówi: ustala się przychody budżetu w kwocie 2.247.714,26 zł, gdzie uwzględniono kredyty i wolne środki. W § 2 i 3 kwoty nie ulegają zmianie. Natomiast § 4 jest uaktualniony o kredyt z poprzedniej uchwały.

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2012 nr XVI/93/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 rok.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania dotyczące uchwały?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

10 Radnych było ,,ZA”

1 Radny był ,,PRZECIW”

 

Ad 18 Interpelacje radnych.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma

 

Ad 19 Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski?

 

Janusz Bilski – Panie Wójcie, czy wiadomo coś Panu na temat wycinki drzewa z lasu komunalnego w miejscowości Mrukowa?

 

Wójt – 22 ha lasu, które są skomunalizowane stanowią mienie komunalne Gminy Osiek Jasielski a są zlokalizowane na terenie administracyjnym wsi Mrukowa. Radni również o to pytali. Chcieli aby Wójt złożył wniosek o wycinkę drzewa, które ma być zagospodarowane na potrzeby wsi. Jeśli w planie wyrębu, jaki posiada Nadleśnictwo Kołaczyce nie ma żadnych przeciwwskazań do wycinki, nie będę się temu w żaden sposób przeciwstawiał.

 

Janusz Bilski – Czy w tej chwili ma ktoś u Pana jakieś zezwolenie? Zostało wycięte 7 sztuk drzewa.

 

Wójt – Nikomu nie wydawałem żadnego zezwolenia.

Janusz Brączyk – Drzewa zostały wycięte w lesie znajdującym się w Mrukowej, ale Pielgrzymka ,,od dziada pradziada” tam wycinała. Drzewa zostały wycięte na zlecenie GOPS jako pomoc dla P. Krzysztofa Bobuli.

 

Wójt – Sam zabiegałem o pomoc dla tej rodziny jednak przyznam szczerze, nie orientowałem się na jakim terenie i w jakim lesie drzewa zostały wycięte.

 

Wójt odczytał wniosek P. Sołtysa wsi Mrukowa dotyczący wycinki drzewa z lasu komunalnego Gminy Osiek Jasielski znajdujący się na terenie wsi Mrukowa.

 

Wójt – Panie Sołtysie, każdy Sołtys poświęca swój czas dla sołectwa i mieszkańców. Sprawę zbadam z P. leśniczym. Musimy również określić ile tego drzewa przygotować do wycinki. Sprawa na pewno będzie konfliktowa pomiędzy dwoma miejscowościami, ponieważ do tej pory ten las użytkowała Pielgrzymka. Całe mienie komunalne to dochody Gminy i trzeba się z tym zgodzić. Dobra wola Radnych zdecyduje.

 

Marek Kiełbasa – Decyzję w sprawie sprzedaży mienia komunalnego podejmuje Wójt. Pozostaje mu jedynie podpisanie decyzji czy wycinka będzie na rzecz Mrukowej czy też Pielgrzymki. Mienie wiejskie przed komunalizacją było własnością gromady lub mieniem wiejskim danej wioski. Natomiast po przeprowadzeniu komunalizacji zostało zachowane w poszczególnych miejscowościach, na co wskazują sporządzone wówczas spisy inwentaryzacyjne. Fakt, że to Wójt decyduje czy to wszystko wpływa do jednego budżetu. Prawo do majątku w postaci nieruchomości posiada zebranie wiejskie, które podejmuje decyzję dotyczą zbycia. To wszystko jest zgodne z przepisami prawa. Jest wyraźny zapis, który mówi: czyj interes prawny zostanie naruszony uchwałą lub zarządzeniem może ją oddać do sądu administracyjnego. Też długo miałem dylemat z P. Wójtem. Sprzedawaliśmy chyba przez pół roku. W końcu podjęliśmy uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Mógłbym tą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego, ponieważ uważam, że jest nie słuszna. Sądzę, że można było zastosować tutaj tryb bezprzetargowy.

 

Janusz Bilski – Ustawodawcy nie interesuje skąd pochodzi dane mienie komunalne. Jest to mienie gminne położone na terenie wsi Mrukowa, która zgodnie z zapisami ustawy
o samorządzie gminnym ma prawo z niego korzystać i czerpać określone korzyści.

 

Wójt – Gmina Dębowiec walczy z Gminą Osiek Jasielski o to, że las stanowiący mienie komunalne Dębowca leży na terenie wsi Pielgrzymka. Moi poprzednicy nie dbali o to zupełnie. Najprawdopodobniej teren ten nie został skanalizowany. Może się okazać, że Gmina Osiek zostanie pomniejszona o 50 ha.

Janusz Bilski – Sołectwo Mrukowa otrzymało w tym roku jedynie auto żwiru. Mamy nie dokończone ogrodzenie.

 

Wójt – Panie Sołtysie, napisał Pan pismo, w którym oznajmił Pan, że nie będzie się Pan już interesował budową ogrodzenia. Ma to zrobić Gmina. Wyjechał Pan za granicę, ale ma Pan do tego oczywiście prawo. Zleciliśmy to pracownikowi i robimy to ogrodzenie. Doskonale Pan o tym wie. Na dzień dzisiejszy już nie mamy środków, dlatego zakończenie całego przedsięwzięcia planujemy w 2013 roku.

 

Janusz Bilski – Niech Pan nie mówi, że nie interesowało mnie to. Byłem w tej sprawie w Gminie, był P. Mateusz Buczyński. Dokonaliśmy wszelkich pomiarów, wszystko mu wytłumaczyłem. Pierwszy etap ogrodzenia wykonali w głównej mierze pracownicy interwencyjni we współpracy ze mną. Zrobiliśmy to w czynie społecznym.

 

Janusz Brączyk – Gdzie była Mrukowa, kiedy Pielgrzymka czyściła las, robiła cięcia sanitarne, kiedy trzeba było ponosić koszty?

 

Przewodniczący Rado – Wysoka Rado, proszę o spokój! Czy są inne uwagi?

 

Albin Wierdak – Po raz pierwszy Radny Kiełbasa zajął się tym problemem. Sami skorzystaliśmy z tej wiedzy. Powstał problem przy wycince drzewa w Mrukowej. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że to mienie komunalne Gminy. Dysponentem w tym zakresie jest Wójt.

 

Marek Kiełbasa – Decyduje zebranie wiejskie, na terenie którego znajduje się dane mienie wiejskie. Jeżeli decyzją aktu własności przed komunalizacją, mienie było własnością danej wsi, przepisy art. 48 wskazują, że Wójt nic nie zrobi bez zgody zebrania wiejskiego.

 

Wójt – Panie Sołtysie, ja nic nie zrobię jeśli mam złamać przepisy prawa. Cała ta sytuacja wynika z tego, że ani Wy, ani nasi koledzy – poprzednicy nie interesowali się tym jak to wygląda na poszczególnych sołectwach. Proszę zobaczyć jak funkcjonuje Wspólnota Rolno-Leśna wsi Czekaj. Są dwie czy trzy osoby, które decydują i wszystko mają uregulowane i uporządkowane. A Świerchowa co zrobiła? Mieliście i Wójta i główną księgową. Co zrobili w tej sprawie?

 

Marek Kiełbasa – Powiem Panu co robili. Mój dziadek był wówczas Sołtysem, ale z uwagi na to, że znajdował się w tym czasie w szpitalu, nie miał się kto tym wszystkim zająć. Stąd chcę to wszystko wyjaśnić i do czegoś dojść.

 

Wójt – Wysoka Rado, jeśli ktoś przejmie po nas tą Gminę to będzie się naprawdę cieszył. Przez te wszystkie lata nic nie robimy, tylko wszystko prostujemy i regulujemy.

 

Władysław Świątek – Wysoka Rado, ustawa wyraźnie mówi, że mienie komunalne danej wsi leży na terenie danej wsi. Nie ma, że Czekaj ma w Osieku czy Świerchowej. Nie o tym jednak chciałem mówić. Zbliża się koniec roku. Mam do wykorzystania jeszcze fundusz sołecki. Prosiłem, by przyspieszyć procedury. Chcemy wykorzystać te środki, tak by nam nie przepadły.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego tematu poruszonego na ostatniej Sesji. Chodzi o herb Gminy Osiek Jasielski. Po uwzględnieniu uwag Wysokiej Rady przedstawionych na ostatniej Sesji mamy przygotowane dwa wizerunki tych symboli. Różnica jest niewielka i dotyczy samej korony drzewa umieszczonego na herbie. Jedna z nich jest z podciętymi konarami, druga nie.

 

Wójt – Powiem szczerze, że osobiście to zauważyłem. Projektant przygotował zatem dwie wersje.

 

Monika Władyka odnosząc się do uwag Wysokiej Rady jakie padły na ostatniej Sesji, poinformowała o braku możliwości ,,ozłocenia” korony znajdującej się nad literą ,,K”. Jest to bowiem sprzeczne z zasadami używania tego symbolu w heraldyce. Ukoronowane „K” to inskrypcja Kazimierza Wielkiego znana z drzwi Katedry Wawelskiej i jako takie stanowi jedność – konstrukcyjną i kolorystyczną.

Ostatecznie wybrano wizerunek herbu z podciętymi konarami.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne wnioski?

 

P. Sylwia Twardzik odczytała pismo w sprawie udzielenia wsparcia finansowego inwestycji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

 

Tadeusz Zawisza – Mogę Wysokiej Radzie otwarcie powiedzieć, że na drodze pracuje 50 policjantów, natomiast w biurze pracuje 70 osób. Kiedy przyszedłem do pracy w 1990 roku był 1 komendant i zastępca oraz dwóch naczelników. W tej chwili jest 3 komendantów, 6 naczelników i 35 kierowników i koordynatorów nie wiadomo ile.

 

Albin Wierdak – Składam wniosek, by rozpatrzyć tą prośbę w momencie kiedy P. Skarbnik przedstawi nadwyżkę budżetową.

 

Wójt – Burmistrz Miasta Jasła zorganizował w tej sprawie spotkanie, w którym uczestniczył Komendant Powiatowej Policji w Jaśle. To nie jest tak, że Komendant chce za wszelką cenę pozyskać od samorządów środki na tą inwestycję. Wysoka Rado, nie możemy podejść do tego tematu zupełnie negatywnie. Nie możemy przecież powiedzieć, że policja jest nam nie potrzebna. Komendantowi chodziło głównie o to, że przystępując do realizacji tego przedsięwzięcia musi posiadać pewien wkład własny. Samorządy jednak mu go w całości nie zapewnią. Uważam, że powinniśmy popierać plan budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle i widzieć taką potrzebę.

 

Tadeusz Zawisza – Komenda Powiatowa Policji ma inne potrzeby niż nowy budynek.

 

Wójt – Kolejna sprawa dotyczy sprawozdań oświatowych, które otrzymaliście na ostatniej Sesji. Jeśli Wysoka Rada ma jakieś pytania, jest obecna P. Kierownik GZEAS, która postara się Wam wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Wracając jeszcze do tematu przeprowadzonego przekształcenia szkół, na efekty musimy jeszcze poczekać. Uważam, że kierunek podjętych działań jest słuszny, jednak najważniejszą na dzień dzisiejszy kwestią jest wytrwałość w tym co zostało rozpoczęte.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jeszcze jakieś wnioski?

Nie ma

———————————————————

Obrady Sesji zakończono o godz. 13:03

Protokołowała:

Monika Władyka

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.