Protokół nr XXVIII/2012 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu Protokół nr XXVIII/2012 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 roku. Sesja Rady Gminy była nagrywana przez portal ‚Załęże w gminie Osiek Jasielski’ a pełny zapis audio-video z tej sesji został zaprezentowany na stronie portalu w dniu 31 grudnia 2012 roku (kliknij tutaj: XXVIII Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 r. – VIDEO)

Protokół nr XXVIII/2012 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

10 Radnych było ,,ZA”

4 Radnych było ,,PRZECIW”

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane

Ad.1. Otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnika, P. Lidię Bogucką i P. Iwonę Skomiał – urbanistki P. Wiolettę Mikołajczyk – kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół oraz P. Marcina Hałata – redaktora naczelnego portalu: www.zaleze.com.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 14 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

1) Albin Wierdak – Osiek Jasielski

2) Piotr Wojdacz – Samoklęski

3) Tadeusz Łącki – Samoklęski

4) Danuta Czajkowska – Mrukowa

5) Zdzisław Gumienny – Pielgrzymka

6) Janusz Brączyk – Pielgrzymka

7) Kazimierz Wygonik – Załęże

8) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

9) Marek Kiełbasa – Świerchowa

10) Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

11) Daniel Socha – Mrukowa

12) Stanisław Mastej – Załęże

13) Konrad Michnal – Świerchowa

14) Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski

Nieobecni na Sesji Radni:

1) Krzysztof Kiciliński – Samoklęski – nieobecność usprawiedliwiona

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj

2. Wygonik Kazimierz – sołtys wsi Załęże

3. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski

4. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowej

5. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski

6. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy

7. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy

8. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu

9. Lidia Bogucka – urbanistka

10. Iwona Skomiał – urbanistka

11. Wioletta Mikołajczyk – kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego

Szkół.

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

 • Otwarcie Sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Czekaj, Samoklęski i Osiek Jasielski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Pielgrzymka, Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 • Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2012 nr XVI/93/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski
 • Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013
 • Interpelacje radnych.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, P. Wójt złożył wniosek o dołączenie do dzisiejszego porządku obrad uchwały w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Jest to uchwała Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkól stąd obecność P. Wioletty Mikołajczyk, która ją omówi i zreferuje.

Kto z Wysokiej Rady jest ,,ZA” wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania?

Wniosek został przyjęty jednogłośnie

Poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej Sesji.

Kto jest za przyjęciem tak poszerzonego porządku obrad?

13 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony w BIP-ie. Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji

Kto jest za przyjęciem z protokołu?

11 Radnych było ,,ZA”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Ad 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Wiolettę Mikołajczyk – kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim.

Wioletta Mikołajczyk – Zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela organy prowadzące szkoły przeznaczają co roku środki finansowe, które przeznaczane są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wspomniany przepis prawny zobowiązuje organy prowadzące szkoły do określenia zarówno rodzaju tych świadczeń jak i warunków i sposobów ich przyznawania. Karta Nauczyciela wskazuje, że regulamin ma zostać ustalony przez organ prowadzący i przyjęty uchwałą Rady Gminy. Pomoc zdrowotna jest przyznawana nauczycielom w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem szpitalnym czy długotrwałym leczeniem specjalistycznym. Organ prowadzący zobligowany jest do określenia wysokości świadczenia. Ustalono ją na poziomie 0,1 % planowanych osobowych wynagrodzeń nauczycieli. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej będzie uzależniona przede wszystkim od rodzaju i przebiegu choroby, od sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy jak również od dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty. Aby starać się o przyznanie pomocy należy złożyć wniosek wraz z załącznikami, które obejmują oświadczenie o uzyskanych dochodach oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałe leczenie szpitalne bądź specjalistyczne jak również wszelkiego typu faktury i rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia. Pomoc będzie udzielana raz w roku a jej jednorazowa wysokość nie będzie mogła przekraczyć 500 zł.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania?

Radny Marek Kiełbasa odczytał pkt 3 § 1 Regulaminu: ,, W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym Wójt powołuje Komisję Zdrowotną” oraz pkt. 4 § 1 Regulaminu: ,, Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu”.

Marek Kiełbasa – Czy w przypadku negatywnego zaopiniowania Komisji, Wójt może wycofać się z przydzielenia takiego urlopu? Czy nauczyciel musi otrzymać urlop jeśli złoży wniosek?

Wioletta Mikołajczyk – To nie jest urlop. To jest zupełnie odrębne świadczenie, które przysługuje nauczycielom w związku z art. 72 Karty Nauczyciela. Każdy nauczyciel w sytuacji długotrwałej choroby, leczenia szpitalnego czy specjalistycznego ma prawo złożyć taki wniosek.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Czekaj, Samoklęski i Osiek Jasielski.

Iwona Skomiał – Przygotowaliśmy dla Państwa propozycje dwóch Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które wiążą się z tym, że MPZP na terenie Gminy Osiek Jasielski już istnieje. Jest to ,,FARMA WIATROWA” uchwalona w 2007 roku. Granice przedstawione na załącznikach graficznych łączą się ściśle z MPZP, który obowiązuje. W miejscowości Czekaj, z trzech stron praktycznie miejscowość jest otoczona obowiązującym planem. Granica przez nas wyznaczona jest granicą samej miejscowości. Strona obejmująca sołectwo Osiek Jasielski została wyznaczona w naturalnych granicach tzn. wzdłuż rowu melioracyjnego i granicy rolnej. W miejscowości Pielgrzymka, granica wschodnia jest również granicą obowiązującego MPZP natomiast od strony zachodniej granicę stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej wyznaczone w Studium. W miejscowości Zawadka Osiecka płn-na granica została wyznaczona wzdłuż rzeki Kłopotnica. Jest to obszar, który w pierwszym etapie będzie możliwy do zrealizowania. Przyjmujemy założenie, że tereny budowlane, które zostaną wyznaczone będą się mieściły w obszarach wyznaczonych przez Studium, chyba że nastąpi lawinowy napływ wniosków. Proszę o pytania.

Tadeusz Gumienny – W Zawadce Osieckiej granica MPZP biegnie wzdłuż rzeki Kłopotnica. Jaki to będzie obszar?

Iwona Skomiał – Na tą chwilę nie posiadamy takich danych.

Lidia Bogucka – Wszystko co jest przeznaczone w Studium Uwarunkować i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na cele inwestycyjne będzie przełożone na MPZP. Nie ma zatem niebezpieczeństwa, że coś jest dzisiaj w Studium a nie jest przeniesione na MPZP.

Tadeusz Gumienny – Pytam o to, ponieważ był taki przypadek w Samoklęskach.

Wójt – Nie ukrywam, że MPZP jest bardzo ważnym dokumentem dlatego obecność Pań na dzisiejszej Sesji jest konieczna szczególnie dla miejscowości, w których przewidywane są zmiany. Wszystkie niejasności należy wytłumaczyć i wyjaśnić. Była taka sytuacja w Samoklęskach, gdzie poprzednia Rada Gminy nie do końca przeanalizowała wprowadzany wówczas MPZP. Wysoka Rado, nadarzyła się okazja, by część MPZP opracować nie wydając z gminnego budżetu żadnych środków. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że samorządy, które mają opracowane MPZP, nie ponoszą kosztów za decyzje lokalizacji. Na dzień dzisiejszy to koszt około 300 zł. Musimy dążyć do tego, by jak największa część Gminy została objęta MPZP. Powiem jeszcze o jednym czynniku, o którym rozmawialiśmy. Każdy MPZP zawsze coś reguluje. Oczywiście są tego plusy i minusy. Wiemy, że zabudowa na naszym terenie jest coraz bardziej rozproszona. Ma to swój urok, ponieważ tereny mamy przepiękne, ale wiąże się to z wydatkowaniem środków gminnych. W sytuacji kiedy ktoś wybuduje się daleko od zabudowań musimy mu podciągnąć kanalizację. To jest nasz obowiązek.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Czekaj, Samoklęski i Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad 7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Pielgrzymka, Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Pielgrzymka, Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

O godz. 12.37 ogłoszono przerwę.

Obrady Sesji wznowiono o godz. 12.46

Do obrad Sesji dołączyła P. Jadwiga Ciężabka – pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Przewodniczący Rady – Działki wskazane w uchwale zlokalizowane są na terenie miejscowości Osiek Jasielski. Czy ich sprzedaż była poruszana na zebraniu wiejskim?

Tadeusz Zawisza – Temat był omawiany na zebraniu. Mieszkańcy jednogłośnie zatwierdzili decyzję o sprzedaży nieruchomości.

Konrad Michnal – Ilu mieszkańców uczestniczyło w zebraniu?

Tadeusz Zawisza – W zebraniu uczestniczyło 30 mieszkańców. Na obecną chwilę mamy trzy osoby zainteresowane kupnem tych działek.

Tadeusz Gumienny – Czy wszystkie działki wskazane w uchwale są budowlane? Chodzi mi szczególnie o te najmniejsze nieruchomości.

Sylwia Twardzik – Mniejsze nieruchomości są przeznaczone pod budownictwo. Dwie przedostatnie działki to tzw. ,,przemysłówki” a pozostałe są usługowo – produkcyjnymi.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Przewodniczący Rady – Kolejne uchwały zostały przygotowane w związku z wchodzącą w życie ,,ustawą śmieciową”. Do obrad Sesji dołączyła P. Jadwiga Ciężabka, która każdą z nich zreferuje a także przedstawi jak wygląda sytuacja w ościennych gminach.

Jadwiga Ciężabka – Termin ostateczny przejęcia odpadów przez każdy samorząd to 01 lipca 2013 roku. Zmiana ustawy o zachowaniu porządku i czystości nakłada jednak obowiązek podjęcia wszelkiego rodzaju uchwał związanych z przejęciem odpadów w terminie do końca tego roku. Pierwsza z uchwał jest nieco rozbudowana, bowiem każda Gmina ma obowiązek przejąć odpady od mieszkańców, ale może to również zrobić z terenów niezamieszkałych, głównie tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynków użyteczności publicznej, szkół, cmentarzy. Pierwszym krokiem jaki musi podjąć Rada Gminy to wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się ją w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy brany jest pod uwagę iloczyn liczby mieszkańców i ustalonej stawki. Do wyboru mamy różne metody. Jedną z nich jest płatność za zużytą wodę, która jednak się nie sprawdziła z uwagi na to, że nie wszystkie nasze sołectwa posiadają wodociągi. Do wyboru była również kwestia ustalania opłaty w zależności od metrażu budynków, która nie do końca okazała się być sprawiedliwa. Zaproponowałam więc opłatę ustalaną od każdego mieszkańca. Proponowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych to 7 zł. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości zakłada by wprowadzony system niejako sam się utrzymywał. Wspomniana stawka została ustalona na podstawie ogólnej kalkulacji. Iloczyn odpadów z 2012 roku, stawki w miejscu unieszkodliwiania i kosztów transportu dał pewną kwotę, która w dalszej kolejności została podzielona przez liczbę mieszkańców płacących za odpady. Ostateczny koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 7,19 zł. Wyliczona kwota nie zawiera selektywnego punktu odbioru odpadów komunalnych. Ustawa zakłada stworzenie selektywnego punktu odbierania. Jest to jakaś wyznaczona nieruchomość, jest zatrudniony pracownik, jest osoba, która za to odpowiada, wydaje karty przekazania odpadów, jest to teren monitorowany. Zakładając, że należy utworzyć taki punkt, koszt za gospodarowanie odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrasta do 8 zł. Ostateczne stawki wynoszą: 7 zł za odpady gromadzone w sposób selektywny i 13 zł za odpady gromadzone w sposób nieselektywny. § 3 uchwały mówi o stawkach za gospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych. Zapis ten dotyczy głównie: domów ludowych, świetlic, budynków rekreacyjnych, cmentarzy, szkół, ośrodków zdrowia, podmiotów gospodarczych. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ustawa mówi o tzw. systemie pojemnikowym. Każdy przedsiębiorca ma zatem płacić za zadeklarowań uprzednio ilość pojemników. To czy Gmina przejmie odpady z terenów niezamieszkałych zależy tylko i wyłącznie od Rady Gminy. Jakie są tego konsekwencje? Każdy przedsiębiorca będzie zobligowany do złożenia deklaracji nawet w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Doprowadzi to do sytuacji, w której przedsiębiorcy będą ponosić podwójne opłaty za odpady komunalne czyli stawka od mieszkańca i za zadeklarowaną ilość pojemników z działalności gospodarczej. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Jesteśmy małą Gminą co z kolei wiąże się z tym, iż jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych tylko raz w miesiącu. Niektóre podmioty, szczególnie sklepy, będą wymagać częstszego odbierania odpadów a tego już nie jesteśmy w stanie spełnić. Problematyczną sprawą będzie również deklarowana przez poszczególne podmioty prowadzące działalność gospodarczą ilość produkowanych odpadów.

Michnal Konrad – Co wtedy?

Jadwiga Ciężabka – Pozostaje nam jedynie kontrola. Każdy będzie raczej dążył do tego, by zadeklarować mniejszą ilość śmieci niż w rzeczywistości wyprodukuje. Powstałe w ten sposób koszty poniosą jednak wszyscy mieszkańcy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Wygonik Kazimierz – Proszę nam powiedzieć jak do tego zagadnienia podchodzą inne gminy.

Jadwiga Ciężabka – Gminy: Nowy Żmigród, Krempna, Dębowiec przejęły odpady jedynie z terenów zamieszkałych. Gminy: Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec przejęły wszystkie odpady komunalne, ale musimy sobie uzmysłowić,że są to samorządy, które posiadają odpowiednie zaplecze.

Tadeusz Łącki – Czy Gmina może dopłacić do odpadów komunalnych?

Jadwiga Ciężabka – Na dzień dzisiejszy zgodnie z ustawą i w myśl tworzenia systemu gospodarki odpadami, nie powinno się dopłacać.

Tadeusz Łącki – Pytam dlatego, ponieważ przeglądałem uchwałę Gminy Nowy Żmigród, która przyjęła stawkę 5 zł brutto za odbiór odpadów segregowanych i 13 zł brutto za odbiór odpadów niesegregowanych.

Jadwiga Ciężabka – Propozycja pracownika w Nowym Żmigrodzie była identyczna. Zaproponowano 7 zł, ale Rada Gminy podjęła decyzję o obniżeniu opłaty do kwoty 5 zł.

Przewodniczący Rady – Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy tego w stanie ustalić. Ostateczną stawkę zweryfikuje przetarg jaki zostanie ogłoszony na odbiór odpadów komunalnych.

Tadeusz Łącki – Nie możemy odstawać od innych samorządów. Posłużę się tutaj danymi z Gminy Nowy Żmigród, która do 30 czerwca płaci 3,78 zł brutto od osoby. My płacimy 3,20 zł brutto. Dlaczego więc mamy podnosić stawkę do 7 zł skoro Nowy Żmigród ustalił ją na poziomie 5 zł?

Przewodniczący Rady – Jak najbardziej Panie Radny, temat jest dyskusyjny. Poruszany był na Komisji Budżetowej, na której P. Ciężabka przedstawiła sposób ustalenia opłaty na zaproponowanym poziomie i w takiej właśnie postaci zostało to przedstawione Wysokiej Radzie.

Jadwiga Ciężabka – Na tą chwilę musimy się przede wszystkim zastanowić nad tym czy przejmować odpady komunalne z terenów niezamieszkałych czy pozostawić je w dotychczas funkcjonującej postaci, bo jest po prostu dobrze.

Wygonik Kazimierz – Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat na Komisji Budżetowej. P. Ciężabka przedstawiła nam sposób ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w taki sam sposób jak na dzisiejszej Sesji. Jeśli podejmiemy dzisiaj zaproponowaną stawkę 7 zł, gwarantujemy tym samym niemałą sumę firmie, która przystąpi do przetargu. Jaki jest zatem sens podejmowania tej uchwały w tym momencie dzisiaj skoro nie było przetargu? Odnosząc się do przejmowania odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, uważam, że nie możemy tego zrobić. Każdy zadeklaruje jak najmniejszą ilość produkowanych śmieci a odda tyle ile ich faktycznie będzie miał. Przecież nikt nie będzie jeździł i liczył wystawionych worków. Należałoby się jednak zastanowić nad Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Uważam, że powinniśmy go przyjąć. Powiedzmy sobie szczerze – do tej pory było bardzo dobrze. Gmina dotowała mieszkańców, by nie płacili zbyt wysokich opłat i były tego efekty. Poczekajmy do przetargu. Dopiero wtedy będziemy ustalać stawki.

Przewodniczący Rady – Zgadzam się z Radnym Wygonikiem. Przejęcie odpadów z terenów niezamieszkałych byłoby dla Gminy bardzo kłopotliwe i uciążliwe. Trzeba wziąć pod uwagę również specyfikę prowadzonych na naszym terenie działalności gospodarczych. W głównej mierze są to podmioty jednoosobowe. Ich weryfikacja byłaby bardzo trudna.

Stanisław Mastej – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku jest bardzo kontrowersyjna. Bardzo głośno o niej w mediach. W myśl pewnych nieprawidłowości i obciążeń nakładanych na Gminy miejmy nadzieję, że się coś zmieni. Popieram stanowisko Radnego Wygonika i Przewodniczącego Rady.

Wójt – Ustawa jest rzeczywiście dość kontrowersyjna. Wyrządziła w samorządach więcej złego niż dobrego. Jako jedna z pierwszych Gmin wprowadziliśmy selektywny odbiór odpadów. Do tej pory bardzo dobrze to funkcjonowało. Inne samorządy brały z nas przykład. Pracownik przygotował propozycję na podstawie stosownych kalkulacji. Opłata za odbiór odpadów komunalnych wyniosła 7 zł. Oby wyszło dużo mniej, bo wszystkim nam na tym zależy. Nie możemy jednak ustalić niższej stawki. Jeśli przetarg zamknie się kwotą 8 zł, co wtedy zrobimy? Nie możemy przecież dopłacić różnicy. Z drugiej strony nie możemy stawiać Rady Gminy w takiej sytuacji, by ustalać stawki ,,z sufitu”. Powiem szczerze, nie ma zgodności wśród innych samorządów podobnie jak u nas. Uważam, że powinniśmy podjąć jedynie uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Jedynie takie rozwiązanie jest sensowne. Należałoby także wyrazić opinię co do przejmowania lub nie, odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych. To takie dwie najważniejsze kwestie, które musimy dzisiaj rozstrzygnąć.

Przewodniczący Rady – Czy Regulamin utrzymania czystości i porządku nie jest powiązany z poprzednimi uchwałami?

Jadwiga Ciężabka – Można go jak najbardziej podjąć, ponieważ nie wiąże się w żaden sposób z pozostałymi uchwałami. Jedyną rzeczą jaką musi zawierać to określenie pojemności.

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, po co są te uchwały. Otóż Urząd Gminy musiał je przygotować, do czego zobligowała nas ustawa. Musimy mieć tą świadomość, że przyjmowanie tych uchwał w takiej postaci jest jak gdyby odwrócone. W kwestii odbierania odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, proszę powiedzieć kto to będzie sprawdzał? Wiemy przecież o tym, że większość podmiotów typu sklep spożywczy ma kontrole z Sanepidu i odpady komunalne muszą być odbierane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Mamy ogromną ilość jednoosobowych firm, które w wyniku prowadzenia działalności produkuje określoną ilość odpadów. Te firmy za to nie płacą. Czy to jest podwójne naliczenie opłaty? Nie. Na dzień dzisiejszy ustawa, owszem jest fatalna, ale wprowadza pewnego rodzaju uregulowania. Pojawiają się tutaj różnego rodzaju problemy. Są firmy świadczące przykładowo usługi projektowe, które na koniec miesiąca wyprodukują 4 kartki papieru. Taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa, ale rodzi się pytanie: co się stanie z takimi odpadami?

Wójt – Na pewno o tych problemowych kwestiach moglibyśmy bardzo długo dyskutować. Osobiście uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetowej. Nie chciałem przejmować tych obowiązków w obawie przed wyrządzeniem krzywdy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jednak patrząc na to z drugiej strony, są to podmioty działające na terenie naszej Gminy. Jeśli zatem podejmiemy decyzję o nie przejmowaniu odpadów komunalnych z posesji nie zamieszkałych, nie podejmiemy stawek, tym samym zostawiamy im wolną rękę. Jest bardzo dużo niejasności i niewiadomych. Jeśli czegoś nie jesteśmy pewni, poczekajmy na doprecyzowanie pracodawcy.

Jadwiga Ciężabka – Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości tak naprawdę faworyzuje regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych. Dla całego Powiatu Jasielskiego taką regionalną instalacją jest Krosno. Należy sobie zdać sprawę z tego, że mimo wszystko od 1 lipca 2013 r. odpady ,,pójdą w górę”. Do tej pory cena za 1 tonę odpadów wynosiła 170 zł. Aktualnie wzrosła do poziomu 310 zł. Paradoksem jest jeszcze fakt, że regionalne instalacje nie mają określonego górnego limitu za 1 tonę odpadów.

Władysław Świątek – Uważam, że powinniśmy spisywać umowy z firmami. Są przykładowo małe sklepy, którym będziemy odbierać odpady zupełnie za darmo.

Jadwiga Ciężabka – Gmina ma prawo zażądać od przedsiębiorcy wylegitymowania się umową na odbieranie odpadów komunalnych.

Konrad Michnal – Analizując tą dyskusję dochodzimy do pewnego wniosku, mianowicie – jaki rodzaj podmiotów obowiązuje ta ustawa? Czy to są zakłady, które bardzo dużo produkują tych śmieci? Może się bowiem okazać, że skala odpadów produkowanych przez te podmioty jest naprawdę niewielka. Inna sytuacja byłaby w przypadku dużych zakładów. Należałoby w racjonalny sposób dokonać obliczeń jaką ilość odpadów faktycznie produkują podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Trzeba się zastanowić czy to się w ogóle opłaca.

Pec Krzysztof – Jeśli Gmina nie będzie mogła dopłacać do odpadów, wszystkie koszty poniosą mieszkańcy. Firmy będą się pozbywać odpadów oddając je jako zwykli mieszkańcy. Ujęcie w uchwale podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nałoży na Gminę kolejne obowiązki. Od 1 lipca wejdzie dodatkowy podatek pokrywany przez mieszkańców. Co zrobimy z ludźmi, którzy nie będą chcieć płacić? Zaczną się wezwania, tytuły wykonawcze.

Marek Kiełbasa – Niestety zgodzę się z P. Skarbnikiem. Gmina będzie musiała ,,ścigać” takich mieszkańców, ponieważ obligują ją do tego określone przepisy prawne. Biorąc pod uwagę 7-osobową rodzinę jaką mam, roczna opłata za odpady komunalne wyniesie 588 zł. Powiem szczerze, to zamach na rodziny wielodzietne. Trzeba otwarcie powiedzieć, że ustawodawca stworzył tą ustawę dla ludzi bogatych, nie dla biednych.

Wójt – Doszliśmy do pewnego finału. Wiemy jedno, ustawa jest zła. Możemy domniemywać, że zostanie w pewnym stopniu zmodyfikowana, ale nie oczekujmy, że zmiany będą tak dalekie, aby satysfakcjonowała mieszkańców. Mogą zostać wprowadzone zwolnienia, mogą dopuścić możliwość dopłacania do odpadów przez Gminę, ale to wszystko. Będzie to dla nas oczywiście obciążenie, ale jest to swego rodzaju wyjście z sytuacji i krok ku temu, by mieszkańcy ponosili mniejsze koszty. Jeśli się jednak tak nie stanie i nie będzie dotacji, wszystkie koszty będą ponosić mieszkańcy. Trzeba sobie tutaj również jasno powiedzieć, że i ściągalność będzie mniejsza. Decyzja należy do Wysokiej Rady. Wyraziłem swoje zdanie na ten temat. Osobiście poczekałbym na rozwój sytuacji. Niech ustawodawca weźmie za to wszystko odpowiedzialność.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze pytania?

Konrad Michnal – W związku z tym, że traktujemy wszystkie uchwały jako jedną całość chciałbym przejść do tematu związanego z Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Proszę wyjaśnić zapis w § 4 uchwały.

Jadwiga Ciężabka odczytała § 4 uchwały:

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników w sposób mechaniczny lub ręczny.

2. Usunięcie śliskości należy dokonywać niezwłocznie po ich pojawieniu się poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się.

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

Wójt – Myślę, że Radnemu chodziło jedynie o to, czy takie zapisy obowiązywały do tej pory.

Jadwiga Ciężabka – Tak.

Konrad Michnal – § 12 Regulaminu mówi o częstotliwości opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 2 razy do roku. Czy możemy dokonać zmiany i zapisać ,, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał”?

Jadwiga Ciężabka – Wprowadzone ograniczenie: ,, nie rzadziej niż 2 razy do roku” to ustawowe minimum. Regulamin utrzymania czystości i porządku został pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid. Nie jest dokumentem rozbudowanym, ale to wynika z samej ustawy, która w pkt. 4 narzuciła co taki Regulamin może zawierać.

Wójt – Myślę, że to dobry zapis. Radnemu chodziło o zwiększenie częstotliwości odprowadzania ścieków. Proszę Wysoką Radę, by jednak nie zmieniać tego zapisu.

Wygonik Kazimierz – Ta dzisiejsza dyskusja zaznajomiła nas bardziej z tematem, ale chyba nie jesteśmy jednogłośni i do końca pewni. Chciałbym złożyć wniosek formalny o to, by przyjąć jedynie Regulamin utrzymania czystości i porządku a pozostałe uchwały ,,śmieciowe” po prostu odrzucić.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek obrad został przyjęty. Musimy przeprowadzić głosowanie nad każdą z nich.

Albin Wierdak – Postawiłbym wniosek o ustalenie opłaty w wysokości 5 zł.

Przewodniczący Rady – Nie rozumiem. Jeśli uchwały nie znajdą aprobaty w głosowaniu, nie dyskutujmy nad wysokością stawki.

Wójt – Zdajmy sobie sprawę z tego, że od 1 lipca 2013 roku nikt nie zapłaci za odpady za mieszkańców. Jeśli ustawa zostanie zmodyfikowana i umożliwi dopłatę ze strony samorządów, na pewno to zrobimy. Jest wiele niejasności i niewiadomych. Do tej pory mieliśmy bardzo dobrą segregację odpadów. Zawsze można było wystawić czarny worek z odpadami nieselekcjonowanymi. Od 1 lipca takiej możliwości najprawdopodobniej nie będzie.

O godz. 13.45 ogłoszono przerwę

Obrady Sesji wznowiono o godz. 13.57

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś niejasności, które należy wyjaśnić?

Sylwia Twardzik – Może należałoby jeszcze omówić wielkości pojemników.

Jadwiga Ciężabka – § 6 uchwały mówi, że na terenie Gminy Osiek Jasielski do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące rodzaje pojemników, kontenerów i worków:

1) pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów,

2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 7 do 10 m3,

3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów,

4) kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów,

5) kontenery na odpady budowlano- remontowe,

6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki , zużyte baterie, itp.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 13 Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

Przewodniczący Rady – Proszę P. Skarbnika o zabranie głosu i zreferowanie kolejnych uchwał.

Pec Krzysztof – Zmiany zachodzące w Uchwale Budżetowej zawsze pociągają za sobą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwrot dochodów i wydatków w kwocie 173.000 zł związany jest ze zwrotem części subwencji oświatowej wynikającym ze wzrostu składki zdrowotnej w 2012 roku. Z budżetu państwa wróciła się kwota: 75.789 zł. Ponadto, o 84.000 zł zwiększono dotację związaną z odszkodowaniem za zajęcie terenów gminnych pod budowę wałów przeciwpowodziowych. Wzrost dochodów w kwocie 12.036 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 846 zł związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zmiana dochodów związana ze zmianą dotacji, a ściślej ze zmianą nazw paragrafów wynika z tego, iż otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego interpretację jak należy klasyfikować poszczególne dotacje. Tutaj jest to związane z realizacją projektów z Unii Europejskiej: PSEAP oraz ,,Turystyka i kultura czynnikami wzrostu społeczno – gospodarczego”. Nie ma tutaj żadnych zmian dochodu a jedynie przesunięcie nazw paragrafów. Koniec roku zawsze wiąże się z przesunięciami między działami. W jednych zostaje, w innych brakuje. Taka sytuacja dotyczyła niepełnego wykorzystania dotacji Gminnego Zakładu Komunalnego . Jeśli są pytania, to chętnie na nie odpowiem.

Wygonik Kazimierz – P. Skarbnik w zasadzie już wszystko wyjaśnił. Rok w jakiś sposób musimy zamknąć, stąd niewielkie przesunięcia z działów, w których zostaje na działy, w których brakuje.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania dotyczące zmian w WPF?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2012 nr XVI/93/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2012 nr XVI/93/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2012 r.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad 17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2013 – 2020.

Pec Krzysztof – 24 grudnia otrzymaliśmy opinię projektów uchwał z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pec Krzysztof odczytał uwagi wraz z uzasadnieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2013 – 2020 oraz uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013

opinia_rio_- uchwała budżetowa.pdf

opinia_rio_- wieloletnia prognoza finansowa.pdf

Wójt – Czy na tym etapie, uchwała budżetowa nie powinna zawierać środków pochodzących z opłat za odpady komunalne, które od lipca będą na pewno wyższe?

Pec Krzysztof – Nie mogę tych dochodów ująć w budżecie, ponieważ nie są udokumentowane.

Marek Kiełbasa – Rozmawiałem już o tym z P. Skarbnikiem. Prosiłem o wprowadzenie zmian w podziale funduszu sołeckiego sołectwa Świerchowa. Wkradł się błąd, który należy wyprostować. Proszę ująć kwotę: 2.000 zł z przeznaczeniem na świetlicę, 2.000 zł na zakup drzewek i ich posadzenie w lesie komunalnym oraz dopisać przy ogrodzeniu placu szkolnego także odwodnienie boiska.

Wygonik Kazimierz – Nie zostały wyodrębnione w budżecie środki z dzierżawy pochodzące z Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych. Jest to kwota około 28.000 zł Należałoby je w jakiś sposób jednak wyodrębnić. Prosiłbym również P. Skarbnika o publiczną wypowiedź na ten temat. Druga sprawa, którą chciałem poruszyć to środki przeznaczone na remont zabytków na naszym terenie w kwocie: 10.000 zł. Całość środków ma zostać wydatkowana na kościół w Osieku. Proponowałbym je podzielić między Osiek i Załęże.

Janusz Brączyk – Czy Załęże nie mogłoby tych 10.000 zł przeznaczyć z dzierżawy?

Tadeusz Łącki – Proponowałbym podzielić pulę 10.000 zł pomiędzy Osiek, Załęże i Pielgrzymkę.

Marek Kiełbasa – Nawiązując do wypowiedzi P. Wygonika, chciałem zadać pytanie P. Skarbnikowi i Wójtowi – jak to się ma do środków z tytułu dzierżaw innych sołectw? W ubiegłym roku wpłynęły środki z dzierżawy kiosku w Świerchowej. Była to kwota około 1.800 zł. Kiedy zapytałem o nie, okazało się, że pieniędzy nie dostaniemy i mieć nie będziemy. Co z naszymi środkami z lat ubiegłych z tytułu dzierżawy gruntu, które nie zostały nam przekazane?

Wygonik Kazimierz – Załęże również nie otrzymuje środków z dzierżaw z kiosków. Środki z JPRDM od wielu lat są wykorzystywane przez sołectwo. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że podatek od nieruchomości, który wynosi w granicach 50.000 zł jest w całości wpłacany do gminnego budżetu.

Marek Kiełbasa – My też płacimy podatek od nieruchomości. Ja mówię o podatku od dzierżawy.

Przewodniczący Rady – Radny Wygonik zaproponował podzielić kwotę 10.000 zł przeznaczoną na remont zabytków na terenie naszej Gminy pomiędzy dwie miejscowości: Osiek Jasielski i Załęże.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

7 Radnych było ,,ZA”

4 Radnych było ,,PRZECIW”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Wniosek został przyjęty.

Pec Krzysztof – Może powiem skąd wziął się taki stan rzeczy. Otóż wniosek złożył tylko ksiądz z Osieka Jasielskiego, stąd cała pula została przeznaczona na kościół zabytkowy w Osieku. Odnosząc się jeszcze do wypowiedzi Radnego Kiełbasy. Proszę mi wierzyć, że każda dzierżawa wraca do sołectwa. Z jakich środków utrzymujemy przykładowo Domy Ludowe? No właśnie z tych dzierżaw. Każde zadanie realizowane przez Gminę jest jej zadaniem własnym. Jedynie w przypadku porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przyjmujemy dodatkowe obowiązki bądź przenosimy je na inne samorządy. Wracając do Załęża, mam swego rodzaju projekt budżetu zadaniowego, czyli znajdą się w nim konkretne zapisy określające poszczególne zadania do realizacji. Doskonałym według mnie, elementem, który funkcjonuje i który się sprawdza jest fundusz sołecki. Jest to bardzo dobre rozwiązanie.

Marek Kiełbasa – Skoro środki z dzierżaw mamy przeznaczać na energię czy gaz, proszę mi powiedzieć na jakie cele przeznaczane są składki z tytułu podatków. Jeszcze jedno pytanie: po co właściwie w naszej Gminie są sołectwa skoro jako mieszkańcy nie mamy ani żadnych praw do mienia komunalnego, które jest naszą własnością ani żadnych możliwości decydowania o przeznaczeniu marnych kwot w granicach 1000-1500 zł na jakieś potrzeby własne. Nie potrzebny jest zatem ani Sołtys, ani zebranie wiejskie ani Rada Sołecka . Zlikwidujmy sołectwa. Niech będą jedynie obszarem terytorialnym. Walczę jedynie o pewne prawa, z których chcę aby mieszkańcy korzystali i czuli potrzebę decydowania o tym. Jeśli tego nie będzie, społeczeństwo nie ma po co się na tych zebraniach wiejskich spotykać, dlatego mieszkańcy nie uczestniczą w nich. Po co jest Radzie Gminy potrzebna decyzja zebrania wiejskiego w przypadku sprzedaży gruntu skoro środki przeznaczane są na energię elektryczną? Sprzedajcie grunt decyzją Rady Gminy i nie zaciągajcie opinii zebrania wiejskiego.

Przewodniczący Rady – Proszę w swojej wypowiedzi wziąć pod uwagę to, że i Pan jest Radnym.

Kiełbasa Marek – Słusznie, ale mam już dość błagania o 1000 zł z tytułu dzierżawy, która się nam należy. Rozwiążmy sołectwa ponieważ są nam niepotrzebne albo nie zaciągajmy opinii zebrania wiejskiego.

Wójt – Panie Radny, to nie jest droga, by dojść do jakiegoś porozumienia. W ten sam sposób rozmawia Pan na zebraniach wiejskich, stąd bierze się brak jakiegokolwiek kompromisu i współpracy między Panem a Urzędem Gminy. Nie zmieni Pan świata. Tak było od zawsze. Jest Pan Radnym pierwszą kadencję. Być może byłoby lepiej, gdyby każdy sołtys miał takie same prawa jak Wójt czy Starosta i sam o wszystkim decydował. Niestety to nie ja byłem ustawodawcą w momencie tworzenia jednostek samorządu terytorialnego czy sołectw. Wydaje mi się, że chce Pan stworzyć coś na siłę a przy okazji udowodnić, że samorząd źle działa. Wysoka Rado, nie zapominajcie,że budżet Gminy z czegoś się składa. Weźcie pod uwagę to, że podobnie jak w prywatnych gospodarstwach tak i w Domach Ludowych rachunki są wyższe. Z czegoś trzeba to niestety pokrywać.

Tadeusz Łącki – Proszę wyjaśnić wydatki inwestycyjne na Szkołach Podstawowych w kwotach: 297.500 zł i 52.500 zł.

Pec Krzysztof – To jest wkład własny i planowane wydatki inwestycyjne na salę gimnastyczną w Zawadce Osieckiej.

Tadeusz Łącki – Rozumiem, że na studnię w Samoklęskach nie zostały zaplanowane żadne środki.

Pec Krzysztof – Na pewno nie w formie zadania inwestycyjnego. Raczej w formie remontu.

Tadeusz Łącki – Chodzi mi jeszcze o obiekty sportowe. Mamy tu kwotę prawie 88.000 zł z czego 38.000 zł stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne a 50.000 zł to wydatki majątkowe. Co to za wydatki majątkowe?

Pec Krzysztof – Są to środki przeznaczone na dokończenie budowy boiska w Samoklęskach.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Konrad Michnal – Biorąc pod uwagę to, że środki z dzierżaw wpływają do jednego budżetu, jaka jest szansa na zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie remontu drogi przy oczyszczalni ścieków w Świerchowej? Jakie są w ogóle planowane inwestycje w 2013 roku na terenie sołectwa Świerchowa?

Wójt – Środki z dzierżawy wyniosły 1.800 zł a na remont drogi mamy wydać 60.000 zł. Ta droga była już częściowo modernizowana i to nie były środki z dzierżaw a pochodziły bezpośrednio z budżetu Gminy. Cały czas mamy na uwadze wyremontowanie tego odcinka z uwagi na to, że służy nie tylko Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, ale także mieszkańcom. Wszyscy jednak wiemy, że budżet jest napięty i to nie tylko w naszej Gminie, ale w każdym samorządzie. Być może uda się nam pozyskać jakieś środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jeśli pozyskamy jakieś środki z zewnątrz, inwestycja zostanie zrealizowana.

Marek Kiełbasa – Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniesie 4.637.501,60 zł. Czy mógłby Pan nam wyjaśnić jak wygląda jego spłata?

Krzysztof Pec – W 2013 roku będziemy mieć po stronie dochodów spłatę 10 % z Funduszu Spójności, które na dzień dzisiejszy są zawieszone. Była już o tym mowa. Poza tym spłynie również druga rata w kwocie 202.000 zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Ogólna spłata zadłużenia w 2013 roku wyniesie zatem 2.119.293 zł, która spowoduje obniżenie jego poziomu do kwoty, o której Pan wspomniał.

Marek Kiełbasa – Być może się mylę, ale na koniec kwartału mamy zadłużenie w wysokości 7.337.630,99 zł.

Pec Krzysztof – Nie wszystkie planowane kredyty zostały wykorzystane. Łączna kwota długu na koniec 2012 roku wyniosła: 6.756.794,60 zł.

Marek Kiełbasa – Według kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań mamy inną kwotę.

Pec Krzysztof – Tamta kwota obejmuje również kredyt długoterminowy. Stąd różnica.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2013 – 2020.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad 18 Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie Uchwałę Budżetową Gminy Osiek Jasielski na rok 2013

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad 19 Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma

Ad. 20 Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady odczytał pismo portalu internetowego: www.zaleze.com skierowane do Rady Gminy dotyczące propozycji zmian jakich oczekują mieszkańcy sołectwa Załęże.

Przewodniczący Rady – Redakcja portalu zwróciła się o udostępnienie kontaktu do Radnych naszej Gminy. W związku z tym, że nie posiadamy telefonów służbowych nie wyraziłem zgody na udostępnienie zarówno prywatnych telefonów jak i e-maili. W związku z tym, proszę o złożenie pisemnego oświadczenia w biurze obsługi rady co do numerów kontaktowych, które mogą zostać podane do publicznej wiadomości.

Wójt – Na większość poruszonych przez mieszkańców Załęża wątków udzieliłem już odpowiedzi w trakcie wywiadu. Mam nadzieję, że odniosłem się w nim do większości poruszonych kwestii. Mam jeszcze do przekazania jedną istotną informację. Sąd Okręgowy w Krośnie wydał postanowienie o wydaniu nieruchomości położonej w Samoklęskach, na których położony jest CPN oraz murowane zabudowania.

Obrady Sesji zakończono o godz. 15.13

Protokołowała

Monika Władyka

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski

—————

CZĘŚĆ PIERWSZA VIDEO:
[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=SnGWLIh6RXE”]

CZĘŚĆ DRUGA VIDEO:
[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=-CuBgruEAts”]


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.