Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 1 lutego 2013 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 1 lutego 2013 roku. Protokół został udostępniony na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Protokół nr XXX/2013 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 01 lutego 2013 roku:

 

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

6 Radnych było ,,ZA”

4 Radnych było ,,PRZECIW”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane

Ad.1. Otwarcia XXX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnika oraz P. Irenę Baciak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 13 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

1) Albin Wierdak – Osiek Jasielski

2) Piotr Wojdacz – Samoklęski

3) Tadeusz Łącki – Samoklęski

4) Krzysztof Kiciliński – Samoklęski

5) Danuta Czajkowska – Mrukowa

6) Daniel Socha – Mrukowa

7) Janusz Brączyk – Pielgrzymka

8) Kazimierz Wygonik – Załęże

9) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

10) Marek Kiełbasa – Świerchowa

11) Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

12) Stanisław Mastej – Załęże

13) Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski

Nieobecni na Sesji Radni:

1) Konrad Michnal – nieobecność usprawiedliwiona

2) Zdzisław Gumienny – nieobecność usprawiedliwiona

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj

2. Wygonik Kazimierz – sołtys wsi Załęże

3. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski

4. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowej

5. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski

6. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy

7. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy

8. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu

9. Irena Baciak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Zawadce Osieckiej

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej

6. Interpelacje radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej Sesji.

Kto jest za przyjęciem tak poszerzonego porządku obrad?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Zawadce Osieckiej Przewodniczący Rady – Proszę P. Wójta o zabranie głosu i wyjaśnienie.

Wójt – Dzisiejsza Sesja została zwołana w sprawie utworzenia publicznego przedszkola oraz Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej. Złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej. Został opracowany w głównej mierze przez P. Dyrektor oraz nauczycieli tej placówki. Wniosek został zwrócony celem naniesienia poprawek. Jedną z nich jest utworzenie publicznego przedszkola, co w ogromnym stopniu wpłynie na punktację całego projektu. W pierwszej wersji zaplanowano w projekcie pomieszczenia lekcyjne dla szkoły podstawowej oraz oddziału ,,0”, który jednak nie jest punktowany przy ocenie wniosku. Bardzo proszę Wysoką Radę o zatwierdzenie uchwał co zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania. Maksymalnie możemy otrzymać 1 mln zł z RPO. Jest to kwota, która pozwoli na dokończenie tej inwestycji. Na pewno padnie stwierdzenie, że nie po to przeprowadzaliśmy reorganizację na terenie Gminy, by teraz przeznaczać dodatkowe środki na inwestycje, które będą generować koszty w oświacie. Nie mieliśmy na tyle czasu, by dokonać generalnej analizy, ale wstępnie możemy stwierdzić, że utworzone przedszkole będzie bardzo zbliżone do tego, które funkcjonuje w Samoklęskach. Odział ,,0” jaki jest aktualnie prowadzony w Zawadce Osieckiej jest obsługiwany przez 1 nauczyciela, ale jeśli dojdzie do utworzenia przedszkola konieczne będzie zwiększenie zatrudnienia o 0,5 do 1 etatu. Niektóre samorządy uznają tworzenie przedszkoli za priorytet. Najlepszym tego przykładem jest Gmina Dębowiec. Wysoka Rado, powstanie sala gimnastyczna, która zlikwiduje bariery z jakimi borykają się tamtejsze dzieci uczące się na dzień dzisiejszy na 2 zmiany.

Irena Baciak – Podjęcie tych uchwał jest spowodowane wyższą koniecznością. 1 mln zł, który moglibyśmy uzyskać jest dla nas dużą szansą i chcielibyśmy z tego skorzystać. 30 marca 2007 roku uczestniczyłam w Sesji Rady Gminy. Dzisiaj jestem po raz drugi. Powiedziałam wtedy, że zrobimy wszystko, by pozyskać środki zewnętrzne na budowę sali gimnastycznej. Dzisiaj stoimy przed taką szansą. Możemy uzyskać 10 punktów, a to bardzo dużo. Utworzenie przedszkola zaplanowane zostało na 2014 rok. Jeśli wniosek przejdzie, a widząc postępy naszych prac jest to bardzo możliwe, widzę pewną możliwość utrzymania tego przedszkola. W miejscowości Zawadka Osiecka jest bardzo dużo młodych małżeństw. Jest również potrzeba, by dzieci uczęszczały do przedszkola. Koszt byłby niewielki. Konieczne byłoby zatrudnienie pomocnika dla nauczyciela lub dodatkowy etat. Dzieci byłyby dożywiane kateringiem, ponieważ nie mamy w projekcie zaplanowanych pomieszczeń socjalnych. Chciałabym prosić Wysoką Radę o poparcie tych uchwał z uwagi na to, by można było dokończyć budowę sali gimnastycznej ze środków unijnych, ponieważ taki był plan. Chciałam tutaj pochwalić P. Skarbnika, który wkłada w ten projekt bardzo dużo pracy. Jeśli uchwały zostaną zaakceptowane i otrzymamy dofinansowanie, ze swej strony mogę obiecać, że będziemy się starać pozyskać środki zewnętrzne na przedszkole. Jest taka możliwość z działania 9.1.1. Z działania 9.1.2 moja szkoła nie może starać się o dofinansowanie, ponieważ zrealizowaliśmy już 2 wnioski. Będę bardzo wdzięczna jeśli Wysoka Rada podejdzie pozytywnie do tej uchwały. Zawadka Osiecka jest taką miejscowością, która chce się rozwijać, chce iść do przodu i chce korzystać ze wszystkich możliwości. Nie przymykamy oczu na nowe projekty i wyzwania. Prowadzimy współpracę międzynarodową. Przyjeżdżają do nas partnerzy z Turcji i Rumunii. Wspaniała rzecz. Chciałabym, by nasza szkoła została ukończony, byśmy mogli dalej iść w tym kierunku. Mieszkańcy są przychylni powstaniu przedszkola. Dopiero ten projekt pokazał, że istnieje taka potrzeba. Jeśli projekt nie przejdzie, Wysoka Rada może uchwały unieważnić. Uważam jednak, że jeśli istnieje jakaś szansa należy dążyć do tego, by ją wykorzystać. Być może, powstanie przedszkola W Zawadce Osieckiej odciąży placówki w Osieku Jasielskim i Samoklęskach. Bardzo proszę o przychylne podejście do tych uchwał.

Weronika Gumienna – Myślę, że P. Dyrektor nakreśliła całą sytuację bardzo dobrze. Mam nadzieję, że podejmiecie te uchwały. Mieszkańcy Zawadki Osieckiej są bardzo zadowoleni z takiego pomysłu. Rozwój dziecka jest bardzo ważny a wiemy, że w domu nie będzie tak samo intensywny jak w przedszkolu.

Marek Kiełbasa – Jaki zakres prac obejmuje projekt? Jakie dodatkowe koszty będzie generować inwestycja?

Wójt – Jak wiemy, budowa jest w trakcie realizacji. Na ten cel pozyskaliśmy środki z bazy sportowej w granicach 500 tys zł. RPO daje możliwość rozliczenia całej inwestycji co oznacza, że środki, które zostały wydane na to przedsięwzięcie z własnego budżetu mogą stanowić wkład własny. Cały kosztorys na budowę sali gimnastycznej po aktualizacji, wyniósł 1.900.000 zł. Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany, Wysoka Rada unieważni uchwałę. Koszt utrzymania przedszkola to zwiększenie zatrudnienia o 1 etat. Podobny przykład mamy w Załężu. Wyraziłem zgodę na utworzenie oddziału ,,0”, choć nie byłem pewny czy słusznie. Okazało się, że rodzice dotrzymali słowa i oddają tam swoje dzieci. Miejmy jedynie nadzieję, że utrzymamy je jak najdłużej.

Pec Krzysztof – Odnosząc się do pytania Radnego Kiełbasy wyjaśniam, że wniosek obejmuje cały projekt budowlany, więc również to co zostało zakontraktowane czyli budowę sali gimnastycznej 12X24 z zapleczem socjalnym, natryskami, szatniami, ubikacjami. Projekt zakłada również pomieszczenie z oddzielnym wejściem, w którym będzie prowadzone przedszkole z szatnią i ubikacjami, pomieszczenie socjalne dla nauczyciela wf, opiekuna sali oraz magazynek sprzętu. W łączniku sali gimnastycznej i szkoły będą wybudowane dwie sale lekcyjne. Wniosek zawiera również zagospodarowanie terenu czyli budowę chodników, boiska i drogi dojazdowej, studni, szamba i kotłowni. Wniosek RPO pozwala także sfinansować doposażenie, więc zaplanowano wyposażenie sali językowej, przyrodniczej i doposażenie sali gimnastycznej.

Kiełbasa Marek – Nie można było wpisać kosztu utrzymania kadry?

Pec Krzysztof – Niestety nie. Są oczywiście takie projekty, w których przyznaje się dodatkowe punkty za zatrudnienie, ale nie w tym przypadku. Gdybyśmy wpisali taki koszt do wniosku, nie moglibyśmy go finansować innymi środkami. Pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych punktów za przedszkole. Powiem szczerze, długo zastanawialiśmy się jak to rozwiązać.

Tadeusz Łącki – Nie tak dawno, jak P. Wójt wspomniał, były redukcje, cięcia, szukanie oszczędności w oświacie. Doszło do tego, do czego doszło. Cztery szkoły zostały zredukowane o jeden stopień edukacyjny. Z jednej strony, szuka się oszczędności na oświacie a z drugiej chce się tworzyć nową placówkę. Nie wiedziano o tym wcześniej, że za przedszkole są dodatkowe punkty? Nie można było tego wcześniej ująć? W ostatniej chwili zwołuje się Sesję wieczorową porą, by szybko podjąć decyzję. Taka sytuacja zdarza się nie pierwszy już raz. Ważne sprawy załatwia się w pośpiechu i często bardzo szybko.

Przewodniczący Rady – P. Wójcie, czy była inna możliwość?

Wójt – Chciałbym przypomnieć P. Radnemu, że Przewodniczący Rady ma możliwość zwołania Sesji w trybie nadzwyczajnym i to nie jest nic nowego. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli o konieczności podjęcia takich uchwał, Sesja byłaby zwołana w zwykłym trybie. Zastanawialiśmy się nad tym, by nie podejmować uchwały a w projekcie zapisać, że będziemy tworzyć przedszkole. Doszliśmy jednak do wniosku, że prędzej czy później będą żądać od nas jakiegoś zapewnienia, że otworzymy tą placówkę. Panie Radny Łącki, gdyby szkoła w Samoklęskach była lepiej zarządzana, nie byłoby tematu godzin czy etatów. Jest przecież tyle programów, z których można ściągnąć środki na dodatkowe zajęcia i wynagrodzenia dla nauczycieli. P. Dyrektor powiedziała wcześniej o możliwościach pozyskania środków z zewnątrz na przedszkola z programu POKL. Dlaczego tego się nie robi u nas w Gminie, proszę sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Panie Radny, jako przedstawiciel Związków Zawodowych, powinien się Pan cieszyć, że jeden nauczyciel zostanie zatrudniony. Wiem, że głównym czynnikiem wpływającym na koszty oświatowe są wynagrodzenia nauczycieli. Stanowią niemal 95%. Od września tego roku zmniejszy się nam kolejny oddział w Gimnazjum. Przez okres trzech ostatnich lat zmniejszała się ich liczba, ponieważ jest coraz mniej dzieci. Niestety liczba dzieci się nie zmniejsza. Koszty pozostają te same. Rozmawiając z dyrektorem na ten temat, okazało się, że na 6 oddziałów jakie będą funkcjonować od września, powinno być 11 – 12 etatów. Na dzień dzisiejszy jest ich 19 – 20. To są kolosalne pieniądze. Chcielibyśmy to wszystko utrzymać, ale za chwilę na nic innego nie będzie nas stać.

Tadeusz Łącki – 6 lat temu chciał Pan likwidować Zespól Szkół w Samoklęskach, by oddzielić przedszkole od szkoły. Tutaj mamy tendencję do tworzenia nowego. Odnosząc się jeszcze do wydłużania godzin nauczycieli, 5 lat temu rozmawiałem z Panem osobiście na temat projektu, który chcieliśmy napisać. Przytoczę Pańskie słowa: wszystko fajnie, jest projekt, wydłużymy tylko co dalej? Proszę nam nie zarzucać, że nie chcieliśmy, bo osobiście z Panem rozmawiałem. Jeśli natomiast chodzi o zatrudnienie i sprawy związkowe, bardzo się cieszę, nie mówię, że nie.

Wójt – Planowano projekt dla Gmin, w którym istniała możliwość rozbudowy przedszkoli. Szkoda, że nie ma tutaj Dyrektora Ciureja, bo z nim prowadzone były rozmowy na ten temat. Zastanawialiśmy się nad wydłużeniem godzin przedszkola w Samoklęskach do 8. Finansowanie obejmowało 2 lata. Proszę mi powiedzieć, co potem? Kiedy się coś utworzy, nie jest rzeczą prostą nagle to zlikwidować i zamknąć. Z czego mieliśmy utrzymać te przedszkola? To był najprawdopodobniej pomysł jednej z partii politycznych, gdyż zbliżały się wybory samorządowe. Nikt nie pomyślał co będzie potem. Żaden samorząd w powiecie nie skorzystał z tego. Dlatego proszę nie mówić o takich rzeczach ,,pod publikę”.

Kazimierz Wygonik – Rok temu, mniej więcej o tym czasie, przystąpiliśmy do reorganizacji szkół. Uważałem tą decyzję za słuszną. Szukaliśmy pewnych oszczędności, tak by Gmina jakoś funkcjonowała. Musimy sobie jasno powiedzieć jak nasza Gmina jest zadłużona. Nie możemy tego ukrywać, że żyjemy tylko na kredyt. Do tej pory nie spłaciliśmy jeszcze nic. Ostatni rok to 330.000 zł samej obsługi kredytu. O tym też trzeba pamiętać. P. Wójt mówił już o tym, że jeśli się coś utworzy to należy zdawać sobie sprawę z tego, że musimy to utrzymać. W obecnym budżecie na dwa przedszkola przeznaczone jest 751.000 zł. Ile zatem będzie kosztować przedszkole w Zawadce? Czy aby na pewno tylko jeden nauczyciel dodatkowo? To są niestety realne fakty. Chciałem jeszcze informacyjnie podać jakie są oszczędności. W ubiegłym roku na szkoły zostało wydane 6.332.000 zł. W tym roku, w dziale 801: Oświata i wychowanie mamy kwotę 6.268.000 zł. Mamy zatem oszczędność 64.000 zł. Należy jeszcze dodać majątkowe: 250.000 zł. Jeśli sala gimnastyczna będzie zakończona, to niestety ale obsługa oświaty na Pani szkole wzrośnie. Weźmy pod uwagę nawet samo ogrzanie takiej sali czy oświetlenie. Przecież to ogromny koszt. Powiem jeszcze o jednej rzeczy. Kiedy zaczynaliśmy budowę sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej, projekt obejmował kwotę 1.750.000 zł przy 25 % udziale własnych środków. To niewiele. Dołożyliśmy do tej inwestycji już sporą część. Początkowo przekazaliśmy 160.000 zł, potem 270.000 zł i 100.000 zł. W tym roku nasz wkład własny wyniesie kolejne 200.000 zł. Wierzę, Pani Dyrektor, że jest takie zapotrzebowanie w Zawadce Osieckiej. Chyba każda miejscowość chciałaby mieć swoje przedszkole, ale proszę wziąć pod uwagę, że to ogromny koszt. Uważam, że to będzie bardzo duże ekonomiczne obciążenie na przyszłość Gminy. Pamiętajmy, że jesteśmy zadłużeni.

Marek Kiełbasa – Od 2014 roku jest planowane objęcie subwencjonowaniem 4-letnie dzieci. Można je będzie przyjąć tylko i wyłącznie do przedszkola. Nie wchodzi w grę oddział przedszkolny. Subwencja najprawdopodobniej wyniesie 90% subwencji jaka przypada na jednego ucznia. Jaka to będzie kwota w rzeczywistości, okaże się po wejściu w życie ustawy. Czy P. Wójt myśli nad tym, by utworzyć takie przedszkola w każdej miejscowości? Myślę w tym momencie o przyszłości. Należałoby zacząć rozważania nad tym, jakie będziemy mieć z tego korzyści i jakie wpływy do budżetu Gminy. Przedszkole w Zawadce Osieckiej będzie pochłaniało mnóstwo pieniędzy i to jest prawda. Co jednak z pozostałymi wioskami?

Irena Baciak – Po raz pierwszy słyszę głos Radnego, który patrzy w przyszłość i chce coś dla swojej miejscowości. Jeśli taki byłby trend i subwencja przysługiwałaby również na 4-letnie dzieci, musimy zdać sobie sprawę z tego, że byłaby to szansa szczególnie dla małych szkół. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, że nie jest przedszkole tworzone od 1 września 2013 r., lecz od 1 września 2014 roku. Chciałabym bardzo, by jednak emocje zostały ostudzone. Bardzo przykrym jest to, że Radni innych miejscowości wytykają różne rzeczy Zawadce Osieckiej. Śledząc Wasze Sesje, obserwuję jakiś rodzaj obsesji na punkcie naszej miejscowości tylko dlatego, że chcemy coś zrobić i chcemy się rozwijać. Rozumiem tutaj koszty i finanse, ale piłeczka zaczęła się toczyć. Sala gimnastyczna jest budowana. Dlaczego dzieci w Zawadce Osieckiej mają być inne niż te z Samoklęsk? To porównywalna liczba dzieci. Tam dzieci mają stworzone bardzo dobre warunki, aby się rozwijać, mają salę gimnastyczną i wspaniałą kadrę. Moim wzorem do naśladowania były zawsze Samoklęski a tutaj na każdej Sesji słyszę zarzuty ze strony Samoklęsk, że Zawadka chce salę gimnastyczną. Wysoka Rado, my też chcemy normalnie pracować. Dzieci uczą się na dwie zmiany. Lekcje kończą się o 15.20. Rodzice proszą tylko o jedno – by nie trzymać dzieci na zajęciach dodatkowych, ponieważ o godz. 16.00 jest już ciemno. Pracuję w Zawadce Osieckiej od 1988 roku. W tym roku będę miała 25 lat pracy. Odkąd zostałam tam zatrudniona zawsze są dwie zmiany. Nikt nigdy o tym nawet nie wspomniał. Weźcie pod uwagę to, że realizujemy wiele projektów. Robimy to wspólnie z kadrą pedagogiczną. Nigdy o nic nie prosiłam. Wszystko robimy sami. Trzeba naprawdę bardzo dużo wysiłku i wkładu pracy. Jeśli natomiast chodzi o koszty to proszę zdać sobie sprawę z tego, że i tak będzie oddział przedszkolny. Jest planowany w pomieszczeniu, w którym byłoby przedszkole. On i tak będzie ogrzewany i utrzymywany. Będzie nauczyciel, który będzie pracował z dziećmi z oddziału ,,0-ego”. Dzieci w Zawadce Osieckiej są w większości dożywiane przez GOPS. Na 68 dzieci, 35 z nich korzysta z tej formy pomocy. Ich sytuacja materialna jest naprawdę ciężka. Koszty będą generowane niezależnie od tego, czy przedszkole powstanie czy też nie. Ja ze swej strony mogę jedynie obiecać, że dołożymy wszelkich starań, by pozyskać jakieś środki na utrzymanie nauczyciela. Jest bardzo przykro słyszeć ze strony Radnego Łąckiego ataki skierowane w moją osobę i w stronę Zawadki.

Wygonik Kazimierz – Pani Dyrektor odnośnie ogrzewania, stwierdziłem jedynie fakty. Funkcjonujące na terenie naszej Gminy 2 przedszkola pochłaniają w budżecie 750.000 zł. Na tej podstawie śmiem twierdzić, że przedszkole w Zawadce Osieckiej może nas kosztować nawet 300.000 zł.

Pec Krzysztof – Wszyscy z Państwa wiedzą, że na terenie naszej Gminy działają 2 oddziały ,,0”, w Załężu i Zawadce Osieckiej. One będą funkcjonować i będą w dalszym ciągu generować koszty. To nie będzie 300.000 zł, ponieważ oddział ,,0” już w Zawadce funkcjonuje. Jeśli będzie przedszkole, nie będzie oddziału ,,0”. Proszę zwrócić uwagę na kosztfunkcjonującego oddziału ,,0”. to kwota 101.000 zł. Jedynymi wydatkami, które ,,dojdą” w  momencie utworzenia przedszkola, to zatrudnienie dodatkowego opiekuna, czyli maksymalnie jeden etat.

Wygonik Kazimierz – Pierwsze plany dotyczące 4-latków to dotacja w wysokości 1.500 zł na 1 ucznia, przy całkowitym koszcie wynoszącym 6.000 zł

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę się nie atakować między sobą a zająć się przedmiotowymi uchwałami.

Weronika Gumienna – Dziwię się jedynie Radnemu Łąckiemu, który wydawał się być wykształcony i mądry, a wcale to nie jest prawda. Zawsze jest Pan przeciwny jakimkolwiek inwestycjom na Zawadce. Nie tylko chodzi o szkołę. Ma Pan prawie 1,5 etatu pracując jako nauczyciel. Dlaczego nie odda Pan 0,5 etatu jakiemuś koledze tylko ciągle szydzi Pan z Naszej miejscowości. Mamy wspaniałą P. Dyrektor, która pisze projekt za projektem.

Wójt – Chciałem, by P. Łącki uczył podobnie jak inni nauczyciele, czyli miał ,,czysty” etat : 9 godzin w Gimnazjum w Osieku Jasielskim i 9 w Samoklęskach. Nikt nie zapytał dlaczego Radny Łącki ma 4 godziny więcej w Samoklęskach. Jest wiele WF-istów na naszym terenie, którzy nie mają etatu. P. Jasionowicz ma przykładowo 4 godziny, P. Socha ma w Mrukowej 4 godziny.

Daniel Socha – Trzy godziny.

Wójt – Przecież szukamy oszczędności. Radny Łącki ma 23 czy 24 godziny. Za 4 godziny utrzymałby sprzątaczkę w Zawadce Osieckiej. Proszę Was o pomoc, ponieważ nie mam wpływu na niektórych dyrektorów. Inni rozumieją sytuację oświatową , próbujemy się dogadać i dojść do porozumienia.

Janusz Brączyk – Czy Radny Łącki nie pamięta jak przekazywaliśmy środki na salę gimnastyczną do Samoklęsk? Nikt wtedy nie dyskutował.

Marek Kiełbasa – Takie rozmowy w trakcie Sesji do niczego nie prowadzą.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę nie zabierać głosu w takich sprawach. Jest to atakowanie jednego z Radnych, które do niczego nie prowadzi. Proszę o spokój! Proszę nie szukać sobie tematu zastępczego, ponieważ to nic nie wniesie.

Łącki Tadeusz – Widzę, że to ja jestem atakowany przez P. Wójta i Radnych. P. Dyrektor też jakieś pretensje do mnie ma. Byłem w 2007 r. na Sesji, w której Pani uczestniczyła. Powiedzieliśmy jasno: sala gimnastyczna w Zawadce będzie budowana pod warunkiem pozyskania środków z zewnątrz. Przyszły jednak wybory w 2010 roku. Nie było dotacji. Mówiłem, by się zastanowić, ponieważ nie mamy ani 1 zł na tą inwestycję.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o spokój!.

Łącki Tadeusz – P. Wójcie, proszę mi nie wytykać mojego zatrudnienia. To są moje dobra osobiste. To jest publiczne oczernianie mojej osoby. Do tego wszystkiego, po tych wszystkich kłamstwach, świństwach i podłościach doprowadził Pan, Panie Wójcie i Dyrektor Pelczar.

Przewodniczący Rady – Proszę o spokój!

Tadeusz Gumienny – Dziwi mnie reakcja Radnych na utworzenie przedszkola. Mamy przecież możliwość pozyskania 1.000.000 zł dotacji. To ogromna kwota. Osobiście rozmawiałem z mieszkańcami Pielgrzymki, którzy jeżdżą do pracy przez Zawadkę Osiecką. Byli chętni oddawać swoje dzieci do przedszkola, jeśli by takowe powstało. Chciałem złożyć wniosek o zakończenie dyskusji na ten temat i poddanie uchwał pod głosowanie.

Przewodniczący Rady – Mam jeszcze pytania. Połowa wypowiedzi idzie w odmiennym kierunku. P. Skarbniku, czy jest w tym przypadku możliwość zaliczkowania?

Pec Krzysztof – Jak najbardziej tak. Mamy tutaj również refundację wcześniej poniesionych kosztów, a więc tych wydatkowanych już w 2010 roku.

Przewodniczący Rady – Jaki okres realizacji inwestycji zakłada projekt?

Pec Krzysztof – Zakończenie inwestycji zaplanowano na 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady – Chodzi mi tutaj o inwestycję przebudowy drogi powiatowej Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski. Czy nie będą ze sobą kolidować?

Pec Krzysztof – Oba te zadania zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Rady – Mogą się skupić na jednym roku.

Pec Krzysztof  – Zgodnie z WPF droga już powinna być realizowana, ale zakładamy przesunięcie. Wszystko zależy od podpisania z Urzędem Marszałkowskim aneksu do umowy.

Przewodniczący Rady – Projekt jest złożony w takiej a nie innej postaci. Czy istnieje zagrożenie, że zostanie zakwalifikowany w mniejszej niż zakładana części?

Irena Baciak – Jeśli wniosek przejdzie, będzie finansowany w takiej postaci w jakiej został złożony. Jeśli otrzymamy 1.000.000 zł, musimy założyć przedszkole i prowadzić je przez 5 kolejnych lat .

Przewodniczący Rady – P. Sekretarz, co będzie z uchwałą jeśli wniosek jednak nie uzyska wystarczającej ilości punktów i nie otrzyma dofinansowania?

Sylwia Twardzik – Nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, ponieważ Wysoka Rada może w każdej chwili uchylić uchwałę własną. Nie ma tutaj żadnych przeszkód.

Przewodniczący Rady – Czy znamy przybliżony termin ostatecznej oceny wniosku?

Irena Baciak – Myślę, że do trzech miesięcy sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Weronika Gumienna – Pani Sekretarz przed chwilą powiedziała, że jeśli wniosek nie przejdzie, uchwała może być w każdej chwili uchylona. Jeśli ktoś słucha mądrze, to myślę, że mądrze też podejdzie do tej uchwały.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Janusz Brączyk – Wszystko już chyba zostało wyjaśnione. Stawiam wniosek o poddanie uchwały pod głosowanie.

Wójt – Wysoka Rado, zobaczycie, że jeśli nawet dzisiejsza uchwała nie zostanie przyjęta, za niedługi czas będziemy głosować nad uchwałą w sprawie utworzenia przedszkoli w każdej miejscowości. Na dzień dzisiejszy nie otrzymujemy żadnej dotacji do przedszkoli. Musimy ich sami finansować. Taki mamy obowiązek. Czy zdajecie sobie sprawę jakie środki przekazujemy na finansowanie nauki przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do placówek położnych w innych gminach? Ludzie stąd uciekają, ponieważ nie ma miejsca.

Wygonik Kazimierz – To może załóżmy przedszkola w każdym sołectwie Panie Wójcie.

Wójt – Najpierw trzeba mieć do tego warunki. Niektóre samorządy dążą do tego, ponieważ wiedzą, że otrzymają dotację i takie placówki będą bardzo dobrze prosperować. Wysoka Rada, nasza dzisiejsza decyzja dotyczy września 2014 roku.

Janusz Bilski – W wypowiedzi P. Wójta powtarza się sformułowanie: reorganizacja szkół. Czy to nie będzie tak, że środki potrzebne na utworzenie przedszkola w Zawadce trzeba będzie zdobyć reorganizując kolejne szkoły? Wysoka Rado, na pewno każdy z Was śledzi informacje z kraju. Niestety w dalszym ciągu mamy spadek realnych dochodów. Czy aby to przedszkole nie będzie dla nas za dużym obciążeniem? Wysokość subwencji jest dopiero ,,na papierze”. Ile faktycznie dostaniemy okaże się ,,w praniu”. Jednym ze składników jest tzw. ,,janosikowe”, którego wysokość uzależniona jest od sytuacji finansowej każdej gminy. Może się zatem okazać, że otrzymamy mniejsze środki niż pierwotnie zakładaliśmy.

Wójt – Odnosząc się do Pańskiego pytania dotyczącego reorganizacji szkół, chciałem zaznaczyć, że użyłem może złego określenia. To jednak było przekształcenie. Uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorami szkół, gdzie okazało się, że w Mrukowej jest bardzo dużo małych dzieci, więc na pewno nie jest zagrożona. Radni zwracali się do mnie z prośbą o utworzenie oddziału ,,0” kosztem Załęża czy Samoklęsk. Jeśli będzie taka potrzeba, utworzymy dodatkowy oddział. Tendencja będzie skierowana ku temu, by tworzyć przedszkola w każdej miejscowości. Niestety musimy pamiętać, że wynagrodzenia nauczycieli stanowią 99% kosztów w oświacie. Zmiany w Karcie Nauczyciela są niewielkie i mało znaczące. Proszę zwrócić uwagę jakie rozwiązanie przyjęła Trzcinica. Powołano stowarzyszenie, które będzie prowadzić szkołę. Należy do niego cała kadra pedagogiczna. Będą na pewno mniej zarabiać, ale będą mieć pracę. Taka też była wypowiedź Dyrektora Masteja na Sesji Rady Powiatu. U nas byłoby to nierealne. Chcieliśmy nakłonić nauczycieli, którym przysługuje prawo do emerytury, by odeszli tworząc tym samym miejsca pracy dla młodych. Niestety takie są przepisy i nic z tym nie zrobimy. Podobnie będzie w Gimnazjum. Zlikwidujemy jeden oddział, ponieważ nie będzie dzieci, ale kadra zostanie. Nikogo nie zwolnimy, ponieważ nie pozwolą nam na to przepisy prawne. Przeprowadziliśmy reorganizacje, która na dzień dzisiejszy nie przyniosła zakładanych rezultatów.

Pec Krzysztof – To są wyniki jedynie za 1 kwartał. Jakiekolwiek rezultaty będą widoczne po roku.

Wójt – Zupełnie niedawno miała miejsce sytuacja, w której rodzice prosili mnie, by Dyrektor przyjął ich dzieci do przedszkola do Osieka. Niestety nie było wolnego miejsca. Musiałem odmówić. Jeśli natomiast chodzi o salę gimnastyczną w Zawadce Osieckiej, kiedyś podjęliśmy decyzję o jej budowie. Cały czas to realizujemy. Trudno jest mi tutaj słuchać, że przed wyborami powstały fundamenty i zależało na tym nie tylko Wójtowi, ale i Radnym.

Daniel Socha – W celu wyjaśnienia: zwracaliśmy się z prośbą o oddzielenie przedszkola od 1-ej klasy, ale nie kosztem Załęża.

Wygonik Kazimierz – P. Wójcie, te dzieci, które poszły z Załęża do szkoły podstawowej do Osieka, etat ,,zapłaciły”.

Wójt – Wysoka Rado, rząd coś szykuje jeśli chodzi o samorządy. Jest mowa o łączeniu małych jednostek. Mówi się również o zmianach w powiatach.

Wygonik Kazimierz – Jest przygotowywany raport z 20 ostatnich lat działania samorządów i nie obejdzie się bez zmian. Wysoka Rado, nie jestem przeciwko ani P. Dyrektor, ani Zawadce Osieckiej, ale finanse są finansami. Popatrzmy na realia.

Przewodniczący Rady – Czy ktoś z Wysokiej Rady chce zabrać głos?

Marek Kiełbasa – Jaką trzeba przejść procedurę, by założyć przedszkola w innych miejscowościach? To oczywiście pytanie na przyszłość.

Wójt – Dokładnie taką jak dzisiaj. Po podjęciu decyzji o tworzeniu przedszkoli, musimy przygotować stosowną uchwałę.

O godz. 15.55 ogłoszono przerwę.

Obrady Sesji wznowiono o godz. 16.05

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Zawadce Osieckiej

Kto jest za przyjęciem uchwały?

8 Radnych było ,,ZA”

4 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej

Kto jest za przyjęciem uchwały?

8 Radnych było ,,ZA”

4 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Ad 6. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma

Ad. 7 Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Obrady Sesji zakończono o godz. 16.20

Protokołowała

Monika Władyka


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.