Protokół Nr XXXVII/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 25 czerwca 2013 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu Protokół Nr XXXVII/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 25 czerwca 2013 roku. Na Sesji przyjęto m.in. sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego, zmianę statutu GZK, zmiany w uchwale budżetowej. Nie podjęto uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim i Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w jedną samorządową instytucję kultury.

Protokół nr XXXVII/2013 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 25 czerwca 2013 roku

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

11 Radnych było ,,ZA”
1 Radny był ,,PRZECIW”
1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane

Ad.1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnika, P. Katarzynę Nowosielską – księgową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim oraz P. Józefę Romanek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 13 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

1) Albin Wierdak – Osiek Jasielski
2) Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski
3) Piotr Wojdacz – Samoklęski
4) Tadeusz Łącki – Samoklęski
5) Krzysztof Kiciliński – Samoklęski
6) Danuta Czajkowska – Mrukowa
7) Janusz Brączyk – Pielgrzymka
8) Zdzisław Gumienny – Pielgrzymka
9) Kazimierz Wygonik – Załęże
10) Stanisław Mastej – Załęże
11) Marek Kiełbasa – Świerchowa
12) Konrad Michnal – Świerchowa
13) Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

Nieobecni na Sesji Radni:

1) Daniel Socha – Mrukowa – nieobecność usprawiedliwiona
2) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka – nieobecność usprawiedliwiona

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj
2. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski
3. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowej
4. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski
5. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy
6. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy
7. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu
8. Katarzyna Nowosielska – księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
9. Józefa Romanek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim
10. Antoni Marchewka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim
11. Marek Rączka – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usług za okres od styczeń do grudzień 2012 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za 2012 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2012 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim i Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w jedną samorządową instytucję kultury.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Jasielska Strefa Usług Publicznych”
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012.
17. Interpelacje radnych
18. Wolne wnioski i zapytania
19. Zakończenie Sesji

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, został postawiony wniosek o dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Czy są pytania dotyczące postawionego wniosku?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie wniosek Wójta o dodanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

12 Radnych było ,,ZA”
1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Przewodniczący Rady – Proponuję umieścić dodaną uchwałę w pkt. 17-ym porządku obrad, przed ,,Interpelacjami radnych”.

Poddaję pod głosowanie poszerzony porządek obrad.

Kto jest za jego przyjęciem?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony w BIP-ie. Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji

Kto jest za przyjęciem z protokołu?

12 Radnych było ,,ZA”
1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący Rady – Jest obecna księgowa SPZOZ – P. Katarzyna Nowosielska, którą proszę o krótkie omówienie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Katarzyna Nowosielska – W roku 2012 osiągnęliśmy zysk finansowy w kwocie 72.873,11 zł. Na osiągnięcie tego wyniku złożyły się przychody wynikające z umów podpisanych z NFZ, które były na poziomie 2011 roku. Nie odnotowaliśmy żadnych wzrostów, ani po cenie za usługi ani po ilości wykonywanych punktów w zakresie zarówno stomatologii jak i rehabilitacji. Największy wzrost przychodów odnotowaliśmy w przychodach finansowych co było związane z przesunięciem wolnych środków znajdujących się na funduszach inwestycyjnych na bardziej korzystne lokaty bankowe. Jeśli natomiast chodzi o koszty rodzajowe, nie odnotowaliśmy żadnych znaczących wzrostów poza mediami, które cechował dość znaczący wzrost, szczególnie energii, gazu i badań medycznych. Niewielki wzrost kosztów został odnotowany również w kwestii ubezpieczeń, co związane było ze wzrostem stawek ubezpieczeniowych. Niewielki wzrost kosztów miał miejsce także w wynagrodzeniach z uwagi na dość duże absencje chorobowe pracowników. Jeśli chodzi o rok 2012, nie wykazaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych. NFZ nie zalegał z żadnymi płatnościami, które zrealizowane zostały w ustalonym terminie.

Przewodniczący Rady – Chciałbym jedynie dodać, że tydzień temu Rada Społeczna SPZOZ odbyła posiedzenie, na którym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe SPZOZ.

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący Rady – Treść samego regulaminu nie ulega zmianie. Powodem wprowadzenia tej uchwały jest zmiana samej podstawy prawnej : ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Myślę, że nie trzeba dodatkowych wyjaśnień.

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Obrady Sesji opuściła P. Katarzyna Nowosielska – księgowa SPZOZ w Osieku Jasielskim

Ad 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usług za okres od styczeń do grudzień 2012 rok.

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Romanek – kierownik GOPS i krótkie zreferowanie sprawozdania.

Józefa Romanek – GOPS realizuje zadania zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne, finansowane zarówno z zadań zleconych jak własnych. Odnotowaliśmy wzrost wydatków na poszczególnych rozdziałach, który wynika ze wzrostu ubóstwa czy bezrobocia na naszym terenie. Do obowiązków GOPS doszło wiele działań związanych m.in. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Mamy dużą ilość założonych tzw. niebieskich kart. Wymaga to wiele pracy i wysiłku wszystkich pracowników socjalnych.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Konrad Michnal – Czy w którymś z zakresów istnieje tendencja poprawy, czy raczej w każdym odnotowano pogorszenie sytuacji?

Józefa Romanek – W każdym z działów odnotowaliśmy zwiększenie wydatków. Wspomnę jeszcze o tym, że GOPS realizuje również stypendia. Są z tym związane bardzo duże kwoty i bardzo wiele pracy.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usług za okres od styczeń do grudzień 2012 rok.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania?

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

O godz. 14.30 ogłoszono przerwę. Obrady Sesji wznowiono o godz. 14.38

Obrady Sesji opuściła P. Józefa Romanek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim
Do obrad Sesji dołączyli:

1) P. Antoni Marchewka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim
2) P. Marek Rączka – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Ad 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za 2012 rok.

Przewodniczący Rady – Sprawozdanie z działalności GOK zostało wysłane do wszystkich Radnych. Proszę o pytania.

Marek Kiełbasa – W sprawozdaniu mamy informację o tym, że w 2012 roku przy GOK działała młodzieżowa świetlica w Załężu. Proszę o wyjaśnienie.

Antoni Marchewka – Od 2002 roku przy GOK w Osieku Jasielskim działa młodzieżowa świetlica w Załężu, która ma za zadanie nie tylko upowszechnianie kultury czy tworzenie warunków do rozwoju folkloru, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rekreacyjno – sportowych społeczeństwa z uwzględnieniem dzieci i młodzieży, ale także sprawuje pieczę nad kompleksem sportowym w Załężu.

Marek Kiełbasa – Z jakich funduszy pokrywane są koszty prowadzenia świetlicy?

Antoni Marchewka – Ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za 2012 rok.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania?

Sprawozdanie zostało podjęte jednogłośnie.

Ad 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2012 rok.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, każdy z Radnych otrzymał sprawozdanie. Czy są jakieś pytania, niejasności wymagające wyjaśnienia?

Konrad Michnal – W 2012 roku mamy wyszczególniony zakup inwestycyjny dotyczący kosiarki. W planie przychodów i wydatków GZK na 2013 rok, mamy taką samą kwotę. Proszę to wyjaśnić.

Marek Rączka – To dotacja zaplanowana na ten rok. Ciągnik jest używany praktycznie na okrągło. Za chwilę zaczną się remonty i wymiana części.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2012 rok.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania?

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Marek Rączka – Zmiany dotyczą poszerzenia przedmiotu działalności GZK, o których mówi §3 Statutu o następujące dziedziny:

– gospodarowanie lokalami użytkowymi, będącymi własnością Gminy Osiek Jasielski,
– roboty remontowo – budowlane w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Osiek Jasielski,
– utrzymanie i roboty remontowo – budowlane na terenach rekreacyjnych oraz urządzeniach sportowych stanowiących własność Gminy Osiek Jasielski.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Obrady Sesji opuścili:

1) P. Antoni Marchewka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim
2) P. Marek Rączka – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim i Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w jedną samorządową instytucję kultury.

Przewodniczący Rady – Uchwała została przygotowana z dość obszernym wyjaśnieniem.

Czy są pytania?

Wójt – Pomysł połączenia instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim, Filii w Samoklęskach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim zrodził się z przepisów ustawy o kulturze, która uległa zmianie w 2011 roku. Ustawa ta mówi, że dyrektor takiej instytucji powinien być wyłoniony w drodze konkursu i zatrudniony na czas określony. My takiej możliwości nie mamy, ponieważ bazujemy na innym systemie. Jeśli połączymy wspomniane instytucje kultury w jedną całość, będziemy zobowiązani do przeprowadzenia konkursu na dyrektora. Z punktu widzenia mieszkańców czy Wójtów, zmieniona ustawa jest odbierana pozytywnie, ponieważ jak gdyby mobilizuje dyrektorów takich instytucji do bardziej wzmożonej pracy i szukania innowacyjnych rozwiązań. Wspomniana ustawa mówi również o
tym, że po rozstrzygnięciu konkursu, Wójt może podpisać umowę z dyrektorem na czas określony , na 5 lat. Po tym czasie, można taką umowę przedłużyć na kolejny okres, bądź ogłosić ponowny konkurs. Procedura jest podobna do tej stosowanej przy wyłanianiu dyrektorów szkół. Jest to jeden z argumentów, który przemawia za takim rozwiązaniem. Na pewno większość z Was słyszała, że ościenne Gminy próbują przekształcać takie placówki i tworzyć centra kultury. W Skołyszynie funkcjonuje przykładowo Centrum Kultury i Czytelnictwa. Podobną instytucję stworzono bodajże w Tarnowcu. Nie jest to więc nowość na naszej Gminie. Takie rozwiązanie pozwoli na lepszą koordynację działań jednostek podległych. Na pewno zmianie nie ulegnie kadra, jaką dysponujemy, która w znacznym stopniu jest bardzo dobra a jedyne jej lekkie pokierowanie przyniesie jeszcze lepsze efekty. Nie ukrywajmy, że będzie jeden dyrektor. Na dzień dzisiejszy mamy ich dwóch. W związku z realizowanym projektem ,,turystycznym” musimy zatrudnić osoby do Punktu Informacji Turystycznej, który w najbliższej przyszłości planujemy uruchomić. Ta instytucja również należałaby do stworzonego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o pytania.

Wygonik Kazimierz – Przed chwilą zatwierdziliśmy sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Nie było żadnych zastrzeżeń, co oznacza, że ta instytucja kultury dobrze funkcjonuje. Mamy jedną osobę, która w zasadzie robi to, co jej każemy. Podobnie jest z biblioteką. Nie ma żadnych skarg. Wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Nie jestem przekonany do tego, by połączenie tych wszystkich instytucji w jedną całość, przyniesie lepsze efekty, dlatego uważam, że nie ma potrzeby cokolwiek zmieniać. Jeśli P. Wójt chce wymagać od nich więcej, wydaje mi się, że wystarczy z nimi porozmawiać. To nie są osoby z rocznym czy 2-letnim stażem pracy. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Chyba sami przyznacie, że podczas organizowanych na naszym terenie imprez, za każdym razem Dyrektor GOK wykazywał się profesjonalizmem, który wynika właśnie z długoletniego stażu pracy. Osobiście będę przeciwny tej uchwale. Osoby, które musimy przyjąć z uwagi na realizowany projekt, należy zatrudnić. Nie jestem pewien, czy łącząc obydwie instytucje cokolwiek zdołamy zaoszczędzić. Uważam, że nie ma żadnego powodu, by przeprowadzić takie przekształcenie.

Wójt – Z moich ust przecież nie padła żadna informacja o tym, że osoby aktualnie zatrudnione w instytucjach kultury źle wykonują swoje obowiązki służbowe. Ja naprawdę nie mam do nich zastrzeżeń. Pańska wypowiedź była skoncentrowana na tym, że robimy im jakąś krzywdę. W jaki sposób? Wszystkie osoby zostają a ich długoletnie doświadczenie za tym przemawia. Jakieś oszczędności na pewno będą.

Stanisław Mastej – Panie Wójcie, na czym będą oszczędności?

Wójt – Chociażby na dodatku funkcyjnym dla dyrektora.

Wygonik Kazimierz – To świadczy jedynie o tym, że te osoby na tym po prostu stracą.

Wójt – W takim razie możemy w taki sam sposób traktować wszystko. Mogliśmy przecież nie przekształcać szkół i zostawić wszystko. Musimy się liczyć z każdym groszem. Nie robimy tego po to, by komuś zrobić na złość. Próbujemy stworzyć coś, co inne samorządy starają się wprowadzać. Może należałoby się przyglądnąć np. Skołyszynowi, który wprowadził Centrum Kultury i Czytelnictwa. Nawiasem mówiąc, nie wiem w jaki sposób zostało to im zatwierdzone, ponieważ w nazwie musi się znaleźć termin związany z biblioteką. W taki sposób gwarantujemy to, że biblioteka będzie nadal działać. Proszę wziąć pod uwagę to, że praktycznie nic nie ulegnie zmianie. Poza tym, wykonywanie swoich obowiązków służbowych nie jest jakimś argumentem. Każdy pracownik powinien swój zakres czynności wykonywać sumiennie. Wysoka Rado, droga do tego jest daleka. Statut GOK mówi, że na 6 miesięcy przed planowanym przekształceniem, Rada Gminy musi podjąć uchwałę o zamiarze wprowadzenia tego rodzaju zmian. Mamy pół roku, by zdobyć stosowne pozwolenia. Musimy uzyskać m.in. zgodę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej czy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo istotną rzeczą jest dla mnie zapewnienie społeczeństwu dostępu do kultury i rekreacji dlatego uważam, że stworzenie Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego z jednym dyrektorem powołanym na czas określony, w jeszcze większym stopniu wpłynie na rozwój tej działalności. Jeśli Wysoka Rada podejmie tą uchwałę, na pewno zaowocuje ona od 2014 roku. Stworzenie Punktu Informacji Turystycznej jest wymogiem, który musimy spełnić. Musimy zatrudnić osoby, które będą go obsługiwać.

Wygonik Kazimierz – Chcąc poszerzyć i rozwinąć działalność kulturalną należy liczyć się z tym, że w dzisiejszych czasach nie ma nic za darmo. Za wszystko niestety trzeba płacić. Nikt społecznie nie zorganizuje imprezy.

Wójt – Dlatego szukamy oszczędności, które chcemy przeznaczyć na rozwój działalności kulturalnej.

Mastej Stanisław – Musimy również pamiętać, że do każdego projektu jaki realizujemy musimy niestety dokładać własne środki.

Wójt – Wysoka Rado, przecież ciągle o tym mówimy. Chcąc zrealizować jakikolwiek projekt z dofinansowaniem zewnętrznym, musimy posiadać wkład własny.

Marek Kiełbasa – P. Wójcie, jako pracodawca może Pan na mocy ustawy rozwiązać umowę o pracę z Dyrektorem GOK czy Biblioteki a następnie ogłosić konkurs bez możliwości łączenia tych instytucji.

Wójt – Jestem przeciwny rozwiązaniu umów z tymi pracownikami. Jestem daleki od takiego rozwiązania. Zmiana ustawy o działalności kulturalnej daje możliwość wprowadzenia zmian a jednocześnie nakłada na dyrektorów instytucji kultury obowiązek wypełniania swoich obowiązków w jak najlepszy sposób.

Marek Kiełbasa – Popieram Radnego Wygonika. Osobiście nie widzę przyszłości w takim rozwiązaniu. Może należałoby się wstrzymać z taką decyzją i zobaczyć jakie rezultaty takie przekształcenia przyniosą w innych samorządach.

Wygonik Kazimierz – Mamy trzech pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury. To naprawdę niewiele.

Wójt – Wysoka Rado, wyszedłem do Was z taką propozycją, ponieważ twierdzę, że jest to dobre, przyszłościowe rozwiązanie. Patrzycie na całą sytuację nieco krótkowzrocznie. Nie myślicie o konsekwencjach. Nie możemy stać w miejscu, musimy się rozwijać.

Albin Wierdak – Porównajcie sobie GOK w Nowym Żmigrodzie.

Wygonik Kazimierz – GOK w Nowym Żmigrodzie zatrudnia 7 osób.

Marek Kiełbasa – Czy możemy to przełożyć na następną Sesję?

Wójt – Nie możemy. Jeśli chcemy wprowadzić proponowane zmiany od nowego roku budżetowego, musimy dzisiaj podjąć tą uchwałę.

Albin Wierdak – To jest tylko zamiar przekształcenia.

Marek Kiełbasa – Podjęcie uchwały o zamiarze przekształcenia jest równoznaczne z tym, że dalsza procedura zostanie wszczęta przez P. Wójta. Musimy podjąć konkretną decyzję – albo wyrażamy na to zgodę, albo nie.

Wójt – Wysoka Rado, nikt z obecnych pracowników nie zostanie zwolniony. Punkt Informacji Turystycznej musi powstać.

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, jeśli boicie się wprowadzić tą zmianę to po prostu stójmy w miejscu i nie róbmy nic. Taka zmiana byłaby swego rodzaju motywacją do pracy. Poza tym, Dyrektor GOK nie przeczytał nawet sprawozdania ze swojej działalności.

Wygonik Kazimierz – Bo nikt go o to nie poprosił.

Pec Krzysztof – Jako kierownik jednostki powinien sam starać się pochwalić swoją działalnością i wynikami. Podobnie przy sprawozdaniu SPZOZ. P. Zima do przedstawienia sprawozdania wysyła swoją księgową. To też jest jakieś nieporozumienie. Wysoka Rado, nie bójmy się zmian, one nie zawsze są złe.

Albin Wierdak – Sprawozdanie finansowe GOK zostało nam przesłane 3 miesiące temu. Sprawozdanie z działalności zostało nam dostarczone wraz z dokumentacją na Sesję. Każdy miał czas żeby się z nim zapoznać, dlatego P. Dyrektor nie widział potrzeby, by go odczytać poza tym, popieram tutaj P. Skarbnika w kwestii osobistego przedstawiania sprawozdań przez kierowników poszczególnych jednostek. P. Zima powinien osobiście to zrobić.

Przewodniczący Rady – Czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim i Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w jedną samorządową instytucję kultury.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

5 Radnych było ,,ZA”
6 Radnych było ,,PRZECIW”
2 Radnych ,, WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Jasielska Strefa Usług Publicznych”

Przewodniczący Rady – Uchwała, która chyba nie wymaga wyjaśnień. Jej podjęcie jest konieczne z uwagi na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu ,,Jasielska Strefa Usług Publicznych”.

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Jasielska Strefa Usług Publicznych”.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Skarbnika.

Pec Krzysztof – Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Wójt Gminy Osiek Jasielski zatwierdził sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok, które zostało przesłane zarówno do Wysokiej Rady jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie zostało zbadane przez RIO w Rzeszowie i 17 maja otrzymaliśmy Uchwałę Nr VI/45/2013, która postanowiła wydać pozytywną opinię.

Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy, odczytał uzasadnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zawarte w Uchwale Nr VI/45/2013 w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok.

Pec Krzysztof – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2012 rok obejmuje:

I. Dochody, które w 2012 roku wyniosły: 13.861.557.98 zł.
1. dochody bieżące : plan – 13.049.716,74 zł, wykonanie – 12.866.176,45 zł
2. dochody majątkowe: plan – 1.464.997,41 zł, wykonanie – 995.381,53 zł
– w tym:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: plan – 1.226.772,66 zł, wykonanie – 756.776,93 zł
b) dochody ze sprzedaż y majątku: plan – 163.013,00 zł, wykonanie: 163.360,85 zł

Dochody według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej są następujące:
– Rolnictwo i łowiectwo: plan – 128.690,00 zł, wykonanie – 128.617,23 zł
– Gospodarka mieszkaniowa: plan – 450.532,00 zł, wykonanie – 401.708,87 zł
– Administracja publiczna: plan – 74.706,00 zł, wykonanie – 88.862,60 zł
– Dochody podatkowe: plan – 2.161.293,24 zł, wykonanie – 2.170.205,20 zł
– Różne rozliczenia: plan – 7.102.440,16 zł, wykonanie – 7.111.526,16 zł
– Oświata i wychowanie: plan – 240.695,00 zł, wykonanie – 232.852,68 zł
– Pomoc społeczna: plan – 2.488.707,00 zł, wykonanie – 2.462.585,39 zł
– Edukacyjna opieka wychowawcza: plan – 453.124,00 zł, wykonanie – 352.829,86 zł
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 188.452,00 zł, wykonanie – 158.570,80 zł.
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 622.680,00 zł, wykonanie – 179.902,61 zł
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 413.983,00 zł, wykonanie – 405.523,92 zł

Dochody ogółem: plan – 14.514.714,15 zł, wykonanie – 13.861.557,98 zł co stanowi 95,5 %.
Wykonanie wydatków natomiast, wyniosło: 15.330.278,25 zł, co stanowi 96,7 % planu.,
z tego:
1. wydatki bieżące: plan – 13.108.965,89 zł, wykonano – 12.775.353,99 zł
2. wydatki majątkowe: plan – 2.737.913,24 zł, wykonano – 2.554.924,26 zł.

Wydatki bieżące budżetu obejmowały:
1) wydatki jednostek budżetowych: plan – 9.022.157,89 zł, wykonanie – 8.815.460,57 zł,
2) dotacje na zadania bieżące: plan – 639.301,00 zł, wykonanie: 639.270,13 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 2.997.059,00 zł, 2.870.300,96 zł
4) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej: plan – 109.393,00 zł, wykonanie – 109.267,61 zł
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: plan: 341.055,00 zł, wykonanie – 341.054,72 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku wyniosły: 2.554.924,26 zł przy planowanych 2.737.913,24 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione wcześniej w łącznej kwocie: 1.868.129,51 zł.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

10 Radnych było ,,ZA”
3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2012 r.

Pec Krzysztof – Przedstawione zmiany budżetowe wynikają z umowy podpisanej z Województwem Podkarpackim na realizację planu ochrony gruntów rolnych. Jest to kwota 56 000,00 zł. Taką samą kwotę zaplanowano po stronie wydatków. Przesunięcia po stronie dochodów i wydatków wynikają również z oszczędności powstałych na dostawie energii elektrycznej, które zostaną przekazane jako dotacja do dzieci, które uczęszczają do przedszkoli położonych poza terenem naszej Gminy. Na dzień dzisiejszy są to dzieci uczęszczające do Jasła i do Dębowca. Inna kwestia dotyczy dochodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego na 2013 rok. Związana jest z tym, iż Zakład do końca czerwca tego roku realizował usługi w zakresie odbioru nieczystości stałych a co się z tym wiąże udzielał dotacji do jednej tony tych nieczystości. Mamy tutaj również kwestię zaokrąglenia kwoty dotacji, która pierwotnie wyniosła 67.186,00 zł a w fazie końcowej wynosi 67.185,68 zł. Mamy również zwiększenie przychodów GZK, które wynikają ze świadczenia przez Zakład dodatkowych usług np. remontowych.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski a także oceniając pracę Wójta nie stwierdziła żadnych uchybień w związku z czym wystosowała wniosek o udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy Osiek Jasielski za rok 2012. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr VI/46/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski o udzielenie absolutorium.

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

10 Radnych było ,,ZA”
2 Radnych było ,,PRZECIW”
1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady – Proszę P. Skarbnika o wyjaśnienie tej uchwały.

Pec Krzysztof – W związku z tym, że od 1 lipca to Gmina będzie realizować zadanie w zakresie gospodarki odpadami, by Wójt mógł podpisać umowy w tym zakresie musi posiadać stosowne upoważnienie zawarte w § 1 uchwały do zaciągania zobowiązań.. Umowa jest na czas określony. Przetarg, który został rozstrzygnięty dotyczy jedynie odbioru odpadów, natomiast umowa, która ma zostać podpisana z RIPOK-em w Krośnie, będzie zawarta na czas nieokreślony.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Albin Wierdak – Czy te uchwały nie powinny być podejmowane razem?

Pec Krzysztof – Powinny być razem, jednak umowa nie jest jeszcze podpisana, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by podjąć je w takiej kolejności.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 18. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma żadnych interpelacji

Ad 19. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś wnioski?

Janusz Brączyk – Chciałem zapytać z jakiego powodu Radny Kiełbasa nie udzielił P. Wójtowi absolutorium?

Marek Kiełbasa – Każdy ma prawo do swojej opinii. Oceniam oczywiście rok 2012. W marcu ubiegłego roku zwróciłem się do P. Wójta z prośbą o wycinkę drzewa z lasu komunalnego. Sprzedaż miała być udostępniona tylko dla mieszkańców. Po czym został ogłoszony przetarg nieograniczony. Twierdzę, że można to było sprzedać w przetargu ograniczonym. Druga sprawa to czas pracy dyrektorów. Chciałem, by wszyscy dyrektorzy mieli ten czas wyrównany. Dyrektor Gimnazjum miał 10 godzin, gdzie inni po 15. Od 2, 3 lat staramy się o to, by P. Wójt wykonał projekt wymiany bądź przeróbki drzwi w remizie OSP. Boli mnie, że P. Wójt nie potrafi znaleźć 250 zł na jego wykonanie. Kolejna sprawa to zabieranie naszych środków z tytułu dzierżaw. Wiem, że mieszkańcy mają prawo do korzystania z dodatkowych funduszy z tytułu dzierżaw gruntów czy najmu lokali. P. Wójt ma prawo wykorzystywać te środki, ponieważ są własnością Gminy, ale ja mówię, że jest art. 48, pkt 2 i 3, który daje prawa mieszkańcom, gdyż mienie jest nabyte na mocy ustawy o samorządzie gminnym czy ustawy o komunalizacji. P. Skarbnik mówi, że jestem w czymś utwierdzony. Otóż jestem utwierdzony w obronie praw mieszkańców. Mam takie prawo. W ubiegłym roku z tytułu dzierżaw wpłynęło 8.000 zł. Nie otrzymaliśmy tych środków. Boli mnie również to, że w związku z tym, iż u nas jest kanalizacja, teraz remont drogi powiatowej ,nie mamy prawa do innych inwestycji. Długi czas prosiliśmy o remont drogi przy oczyszczalni ścieków. Owszem jest teraz robiona i tutaj muszę P. Wójta pochwalić, ale absolutorium udzielamy za rok 2012. Proszę o niewielkie środki i jeśli nawet tego nie ma dla mnie to uważam, że nie jest to tylko i wyłącznie sprawa zarządzania a wynika to z uprawiania polityki polegającej na tym, że nie otrzymamy środków, gdyż nie jesteśmy z tej czy innej partii. Takie jest moje zdanie.

Wójt – Bardzo mi było miło wysłuchać P. Radnego. Odniosę się do Pańskiej wypowiedzi pokrótce. Drewno, o którym Pan mówił, dla wyjaśnienia, zakupili mieszkańcy Świerchowej. Byłem od początku za przetargiem ograniczonym, ale po konsultacjach z radcą prawnym okazało się, że nie można zastosować takiej formy sprzedaży, musi zostać ogłoszony przetarg nieograniczony. W konsekwencji i tak drewno trafiło do mieszkańców Świerchowej i powiem Panu szczerze, że dużo w tym mojej zasługi. Sprawa godzin dla dyrektorów. To przecież Wysoka Rada podjęła taką uchwałę. To nie była moja decyzja tylko Wasza, a ja musiałem się do niej jedynie dostosować. Kolejna poruszona przez Pana kwestia dotyczyła drzwi w remizie. Wie Pan o tym doskonale, że budżet OSP jest ustalany. Zatwierdza go Rada Gminy, ale to zarząd OSP jest władny do tego, by podjąć decyzję o wykonaniu projektu. Sprawa dodatkowych funduszy już była wielokrotnie przez Pana poruszana. Inni Sołtysi też mogliby się starać o ich przekazanie na rzecz sołectwa, a jednak tego nie robią. Wiedzą, że w przypadku jakichkolwiek inwestycji, otrzymają środki z innych funduszy. Sprawa kanalizacji i drogi powiatowej. Mieszkańcy skanalizowanych miejscowości z jednej strony są szczęśliwi, że kanalizacja jest, z drugiej jednak, muszą płacić rachunki. Mieszkańcy z pozostałych sołectw chcą w zamian innych inwestycji, ale ogromne środki idą na remont drogi powiatowej Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski. W dużej części będzie służyć mieszkańcom Świerchowej. Wszyscy Radni byli zgodni i zatwierdzili tą inwestycję. Myślę, że powinien być Pan im choć trochę wdzięczny. Wysoka Rado, bardzo dziękuję za udzielone absolutorium, za realizację budżetu w 2012 roku. Czasy mamy bardzo ciężkie. Nie był prostym budżetem. W tym roku budżet będzie jeszcze trudniejszy, gdyż mamy duże inwestycje do zrealizowania, ale myślę, że wspólnie z P. Skarbnikiem i P. Sekretarz postaramy się dołożyć wszelkich starań, by wszystko ,,zapiąć na ostatni guzik”.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś pytania, wnioski?

Kazimierz Wygonik (sołtys) – Czy będą jakieś informacje na temat odpadów, ich segregacji, worków?

Wójt – Na dzień dzisiejszy jesteśmy po przetargu. Znamy kwotę oraz wykonawcę, który będzie odbierał odpady z naszego terenu. W najbliższym czasie odpowiednie ogłoszenia i informacje zostaną udostępnione mieszkańcom. Nie wiem czy zmianie ulegnie harmonogram odbioru. Jeśli ulegnie zmianie, zostanie przesłany mieszkańcom w takiej formie, jaka była
stosowana do tej pory. Jako Radni i Sołtysi musimy się na pewno przyłożyć do rozpropagowania informacji szczególnie na temat konieczności segregowania odpadów. To będzie bowiem miało wpływ na cenę jednostkową odbioru odpadów. Duża ilość śmieci niesegregowanych będzie miała bezpośredni wpływ na ich cenę.

Marek Kiełbasa – W jaki sposób będzie prowadzona weryfikacja segregacji?

Wójt – Na pewno nie będzie to łatwe, ale weryfikacja na pewno zostanie przeprowadzona.

Michnal Konrad – Rozumiem, że te wszystkie zasady nie dotyczą lipca.

Wójt – Jak najbardziej tak. Od 1 lipca obowiązują nas nowe zasady.

Michnal Konrad – Czy będzie dostępne jakieś uszczegółowienie dotyczące segregacji odpadów?

Pec Krzysztof – Drodzy Państwo, jedna uwaga, nie skupiajcie się na rodzaju segregowanych śmieci, ale na ich jakości. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest segregacja na dwa worki: segregowane i niesegregowane. Należy starać się o to, by tych mokrych, niesegregowanych było jak najmniej.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Obrady Sesji zakończono o godz. 15.59

Protokołowała
Monika Władyka

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.