Protokół z Sesji Nr IX Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 24 czerwca 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół z Sesji Nr IX Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 24 czerwca 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim, uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski.

8. Sprawozdanie za 2014 r. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.

9. Sprawozdanie za 2014 r. z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

10. Sprawozdanie za 2014 rok z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Osiek Jasielski opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie opinii dotyczącej uznania lasu za las ochronny.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2014 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski.

18. Interpelacje radnych

19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zakończenie Sesji.

POBIERZ CAŁY PROTOKÓŁ (PDF)

protokół ug

Źródło:
BIP Gminy Osiek Jasielski [dostęp 21 października 2015 r., godz.: 6:40]


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.