Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Osiek Jasielski

śmieci_odpady_osiekW dniu 7 czerwca 2013 roku ogłoszony został na stronie BIP UG Osiek Jasielski przetarg, którego przedmiotem jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Osiek Jasielski, polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu segregowanych odpadów komunalnych w tym odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych, zużytych opony od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmujących następujące miejscowości: Pielgrzymka wraz z przysiółkiem Kłopotnica, Samoklęski, Mrukowa, Czekaj, Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Świerchowa oraz Załęże (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku) oraz odbiór i transport do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Krośnie (RIPOK) zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpadów zielonych z ww miejscowości.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia:

Wywóz stałych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach foliowych, powinien odbywać się w następujący sposób:

w miesiącach: od stycznie do grudnia z częstotliwością 1 raz w miesiącu odpady zbierane selektywnie i odpady zmieszane według ustalonego harmonogramu dla danej miejscowości, natomiast odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane (gruz i szkło budowlane), odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z częstotliwością dwa razy w roku.

Szacunkowa ilość wywożonych odpadów komunalnych w ciągu roku wynosi 582,33 Mg, z czego:

a) odpady niesegregowane i pozostałe po segregacji – ok 422,94 Mg

b) odpady segregowane (papier, szkło, plastik, metal, opakowania wielowarstwowe) – ok 147,63 Mg

c) odpady wielkogabarytowe – 22,08 Mg (dane z 2012 roku)

d) odpady elektroniczne – ok 11,76 Mg

Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. W roku 2013 ok. 90% właścicieli nieruchomości zamieszkałych zadeklarowało segregację odpadów komunalnych.

Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz przepisami prawa polskiego.

Płatność za wykonane usługi: co miesiąc na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, do której należy dołączyć pokwitowanie wagowe zebranych odpadów.

Sposób i zasady wywozu: Wywozem i zagospodarowaniem odpadów objęte będą wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w oparciu o system segregacji odpadów z podziałem na odpady:

– szkło (kolorowe i bezbarwne) – worek w kolorze zielonym,

– opakowania z metalu – worek w kolorze czerwonym,

– tworzywa sztuczne – worek w kolorze żółtym,

– papier, tektura, opakowania wielomateriałowe – worek w kolorze niebieskim

– odpady ulegające biodegradacji i zielone- worek w kolorze brązowym

– odpady niesegregowane – worek koloru czarnego

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z częstotliwością raz w miesiącu wg. harmonogramu opracowanego z Wykonawcą po rozstrzygnięciu przetargu.

Miejsca odbioru odpadów: Odpady na czas odbioru przez Wykonawcą mają znajdować się poza terenem nieruchomości przy drogach publicznych. Ze względu na to że odbiór i transport odpadów odbywać się będzie po sieci dróg zlokalizowanych na terenie gminy Osiek Jasielski, w skład których wchodzą drogi: wojewódzka, powiatowa, gminne i wewnętrzne konieczne będzie dostosowanie pojazdów do warunków terenowych. Przeważająca ilość stanowią drogi gminne o szerokości średnio powyżej 3 m.

Miejsce wywozu i zagospodarowania odpadów: zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Inne odpady odbierane i zagospodarowanie przez Wykonawcę: odpady wielkogabarytowe, baterie, odpady budowlane (gruz i szkło budowlane), odpady niebezpieczne, popiół paleniskowy, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – odbierane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony będą zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku z częstotliwością dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski (sekretariat).

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: 01 lipca 2013 r., Zakończenie: 30 czerwca 2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj.

Modyfikacja SIWZ nastąpiła dnia 11 czerwca 2013 roku -> informacja tutaj.

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.