Przetarg na zabezpieczenie lewego brzegu Wisłoki w Załężu UNIEWAŻNIONY

_IMG_8913Dnia 21 października 2013 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczony, którego przedmiotem było „Wykonanie zabezpieczenia erodowanego lewego brzegu rzeki Wisłoki budowlami o konstrukcji faszynadowo – kamiennej z koronką z koszy siatkowo – kamiennych”. Nastąpić ono miało w km 116+200 – 116+700 w miejscowości Załęże w gminie Osiek Jasielski. Wartość zamówienia opiewała na ponad 610 tysięcy złotych. Jak wynika z ogłoszenia na stronie BIP RZGW w Krakowie ze stycznia 2014 r., przetarg jednak unieważniono.

Termin, do którego można było składać oferty minął 5 listopada 2013 r. Kryterium oceny ofert miała być najniższa cena.

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie RZGW w Krakowie pod zakładką „Zamówienia publiczne” – link TUTAJ

Terminem wykonania zamówienia był dzień 16 grudnia 2013 r.

Jak się jednak niedawno okazało (informacja z dnia 20 stycznia 2014 r.), cyt.: „Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2013 r. Poz. 907 wraz z późniejszymi zmianami) – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Więcej: link TUTAJ

101011_rzgw_logo

Jak nas poinformowała Pani Sylwia Drzymała z RZWG w Krakowie, do otwarcia ofert w przetargu w ogóle nie doszło, a przetarg na zabezpieczenie brzegu rzeki Wisłoka zostanie prawdopodobnie ogłoszony ponownie w tym roku.

Przedmiot zamówienia nie zostanie zmieniony i obejmie wynikający z dokumentacji projektowej ten sam zakres prac.

==

Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r. za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. Powołując się na komentowaną przesłankę unieważnienia, zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania. Tylko w ten sposób będzie bowiem w stanie udowodnić, że przesłanka ta rzeczywiście wystąpiła. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 lipca 2002 r. (V Ca 960/02) uznał, że nie można postawić znaku równości pomiędzy interesem publicznym a brakiem środków na realizację przedsięwzięcia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia. Należy więc przyjąć, że inne niż wynikające z ogłoszonego postępowania potrzeby zamawiającego i zachodząca w związku z tym konieczność ograniczenia wydatków na nabycie przedmiotu zamówienia nie może być samoistną przyczyną unieważnienia postępowania. Dopiero wykazanie, że wykonanie zamówienia będzie godzić w interes publiczny, może powodować, iż środki nań przeznaczone nie powinny być wydane, a zamówienie nie powinno być udzielone. Ponadto nie zawsze interes publiczny musi przeważać nad interesem indywidualnym. Aby taka sytuacja miała miejsce, interes publiczny musi być na tyle istotny, że niezbędne jest jego postawienie przed indywidualnym interesem uczestników postępowania.

(za: Brak środków wstrzymuje ogłoszenie przetargu?!)


1 komentarz
  1. burek pisze:

    … bez komentarza … jak sie nie ma plecow w RZGW Krakow nie szybko znowu oglasza ten przetarg ….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.