Radni Gminy Osiek Jasielski nie wyrazili zgody na udostępnienie kontaktu dla mieszkańców

Radnym naszej gminy chyba nie do końca zależy na dobrym kontakcie z mieszkańcami. Nie chcą udostępniać swojego numeru telefonu, nie podają również adresu e-mail, na który mieszkańcy mogliby przesyłać swoje sugestie i wnioski. Mieszkańcom całej gminy pozostaje więc jedynie umówić się z danym radnym przez Przewodniczącego w biurze obsługi Rady Gminy Osiek Jasielski. Szkoda, że tylko w taki sposób radni, czyli przedstawiciele mieszkańców, chcą utrzymywać kontakt ze swoimi wyborcami.

W dniu 16 listopada 2012 r. zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Osiek Jasielski z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kontaktu do radnych Gminy Osiek Jasielski (miejsca dyżurów, telefony, e-maile, strony www…) w celu poinformowania mieszkańców gminy Osiek Jasielski na łamach czasopisma internetowego www.zaleze.com o tych danych, które mogą przyczynić się do jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy przedstawicielami społeczności lokalnej, a mieszkańcami gminy, i vice versa.

Wobec braku odpowiedzi z UG Osiek Jasielski 5 grudnia 2012 r. ponownie zwróciliśmy się z prośbą o odpowiedź.

W odpowiedzi na naszą prośbę, Pani Monika Władyka pełniąca funkcję Inspektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych UG Osiek Jasielski informuje:

1. Dyżury pełni jedynie Przewodniczący Rady – Piotr Wojdacz. Odbywają się one w każdą środę w budynku Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim – p. I, pokój nr 8.
2. Żaden Radny nie wyraził zgody na publiczne udostępnienie swojego numeru telefonu, nie posiada również publicznego adresu e-mail, zatem w celu skontaktowania się z poszczególnymi Radnymi  należy umówić się w biurze obsługi Rady Gminy Osiek Jasielski, p. I, pokój nr 8, tel. 13/4420005.

Przewodniczący Rady dyżuruje w środy w godzinach 7.00 – 15.00.

Art. 23. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142 poz. 1591) stanowi:

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Znaczy to, iż np. nie musi podejmować wszystkich spraw, z którymi wyborcy się do niego zgłaszają, ale mimo to, kontakt jest bardzo ważny.

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminy, w ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Ponadto, jak informuje w Poradniku Wyborczym portal Mam Prawo Wiedzieć , „Radny musi wyznaczyć termin spotkań z mieszkańcami swojego okręgu. Informacja o czasie i miejscu spotkań powinna znaleźć się w siedzibie rady oraz na stronach właściwego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).”

Chcielibyśmy, ażeby mieszkańcy mieli realny wpływ na to, co się dzieje w gminie poprzez właśnie łatwy kontakt ze swoimi radnymi w gminie.

Miejmy nadzieję, że kontakt ten z czasem stanie się bardziej „żywy”, a nie tylko pojawiający się w bezpośredniej bliskości wyborów samorządowych…

AKTUALIZACJA

W związku z naszym artykułem dotyczącym braku udostępnienia przez UG Osiek Jasielski danych kontaktowych do radnych gminy, uprzejmie informujemy, iż skontaktował się z naszą redakcją radny z Samoklęsk – Tadeusz Łącki, który przekazał kontakt do siebie dla mieszkańców gminy Osiek Jasielski.

Radny Tadeusz Łącki był wyraźnie zdziwiony sytuacją, która zaistniała gdyż jak twierdzi nigdy nie utrudniał mieszkańcom kontaktowania się z jego osobą przez telefon czy e-mail.

Skierowaliśmy zapytanie do UG Osiek Jasielski w celu wyjaśnienia całej sytuacji odmowy udzielenia naszemu portalowi bazy telefonów bądź adresów e-mail radnych dla mieszkańców gminy Osiek Jasielski z powodu braku wyrażenia przez radnych  zgody na udostępnienie tego kontaktu.

O odpowiedzi poinformujemy naszych czytelników.

Więcej w tym artykule: Kontakt do radnych Gminy Osiek Jasielski


1 komentarz
  1. Rachela pisze:

    odwolac obecnych radnych i powolac nowych, ktorzy beda chcetnie wspolpracowac z mieszkancami (taki jest ich obowiazek i za to jest im placone!)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.