Rejestr umów (NIEPEŁNY) UM Krosno udostępniony po złożeniu skargi do WSA w Rzeszowie

Clipboard01Po ponad 4 miesiącach (!) od złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez naszą redakcję, wymianie maili oraz po złożeniu przez nas skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, możemy uznać, że sprawa udostępnienia rejestrów umów, które Urząd Miasta Krosna zawarł z podmiotami zewnętrznymi została zakończona pewnym sukcesem obywateli. Rejestry umów udostępniono, chociaż bez danych kontrahentów osób fizycznych. Czekamy jeszcze na rozprawę sądową, na której Sąd potwierdzi zaistniałą kilkumiesięczną bezczynność organu, nakaże Prezydentowi ujawnić imiona i nazwiska przy umowach oraz ewentualnie wymierzy Prezydentowi Krosna grzywnę w wysokości 1000 zł.

Chronologię sprawy opisaliśmy w artykule z dnia 22 grudnia 2014 r. (czytaj: Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie)

Należy zaznaczyć, że już po złożeniu do WSA w Rzeszowie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno, kilka dni później (dnia 29 grudnia 2014 r.) na redakcyjną skrzynkę mailową nadeszła odpowiedź o treści:

===

W odpowiedzi na Pana emaila z dnia 9 września 2014 r. informuję:

1. W Urzędzie Miasta Krosna Wydział Budżetowo-Finansowy prowadzi rejestr zawieranych umów w systemie FK Softres.

2. Kryteria wyszukiwania umów według:
  – kontrahenta,
  – numerze umowy,
  – kwocie,
  – nazwie wydziału,
  – zadania budżetowego,
  – klasyfikacji budżetowej,
  – daty zawarcia umowy,
  – nazwy umowy.

3. Rejestr umów może być drukowany w zestawieniu według: daty, kontrahenta, stanu realizacji umowy, w formacie PDF i Exel.

4. Nie jest to rejestr urzędowy i ogólnie dostępny, nie ma do niego dostępu poza systemem finansowo-ksiegowym. Jest modułem niezbędnym do kontrasygnowania umów poprzez Skarbnika Miasta Krosna.

5. W Urzędzie Miasta Krosna nie ma wprowadzonego elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją. Funkcjonuje natomiast elektroniczny obieg korespondencji wprowadzony zarządzeniem Nr 238/08 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 stycznia 2008 r. zmienionego zarządzeniem Nr 441/09 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 stycznia 2009 r.

Maciej Gernand
Urząd Miasta Krosna

===

W odpowiedzi na powyższe, dnia 30 grudnia 2014 r. skierowaliśmy do UM Krosno kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

===

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3a Prawa prasowego oraz na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail redakcja@zaleze.com w formie elektronicznej poprzez:

  • publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i zawiadomienie w sposób wymieniony lub
  • przesłanie przy użyciu poczty elektronicznej pod adres redakcja@zaleze.com

w zakresie:

  • rejestr zawieranych umów w systemie FK Softres prowadzony przez Wydział Budżetowo-Finansowy w Urzędzie Miasta Krosna w formie arkusza kalkulacyjnego Excel zawierającego dane:  

  – kontrahenta,
  – numerze umowy,
  – kwocie,
  – nazwie wydziału,
  – zadania budżetowego,
  – klasyfikacji budżetowej,
  – daty zawarcia umowy,
  – nazwy umowy.

ewentualnie:

  • kopie treści (skany) umów zawartych w roku 2014 zarejestrowanych w rejestrze zawieranych umów w systemie FK Softres prowadzonym przez Wydział Budżetowo-Finansowy w Urzędzie Miasta Krosna.

Wnoszę o zasłonienie w przesłanych skanach umów danych prywatnych (PESEL, adres zamieszkania) zachowując, w szczególności oznaczenie stron (imię i nazwisko / nazwę przedsiębiorcy).

===

Następnie, dnia 9 stycznia 2015 r., UM Krosno odpowiedział nam, że:

===

OK.1431.84.2014.F

W nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 grudnia 2014 r.
informuję, że zestawienie umów zostanie Panu przekazane w terminie do 16 stycznia 2015 r.
Zestawienie wygenerowane z systemu FK Softres zawiera dane dotyczące ponad 1000 umów,
w tym umów zawartych z osobami fizycznymi, których dane osobowe (np. adres zamieszkania)
muszą zostać zanonimizowane.

Maciej Gernand
Urząd Miasta Krosna

===

Dnia 16 stycznia 2015 r. o godzinie 18:35 na skrzynkę redakcyjną przyszedł mail z załącznikiem:

===

Przekazuję wygenerowane zestawienie umów. Nie jest to urzędowy rejestr umów.

Maciej Gernand
Urzad Miasta Krosna

===

Przedmiotowy udostępniony REJESTR UMÓW za rok 2014 Urzędu Miasta Krosna prezentujemy poniżej (kliknij „+” – lupę, żeby powiększyć):

Plik w EXCELU można pobrać stąd: REJESTR UMÓW UM Krosno 2014 (Excel)

W dokumencie można sprawdzić z kim, za ile, za co Urząd Miasta Krosno zawarł w roku 2014 umowy.

Informacje można filtrować wedle wskazanych danych (kwota od najmniejszej do największej), kontrahenci wedle alfabetycznego porządku, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Niestety, w rejestrze umów brak danych na temat osób fizycznych, zostały one „wycięte”!

Dane identyfikacje w zakresie imienia i nazwiska zawarte w umowach nie podlegają ograniczeniu jawności, ponieważ każdy kto korzysta z przywileju czerpania z zasobów publicznych musi liczyć się z udostępnieniem tych danych. Wymaga tego jawność finansów publicznych w demokratycznym państwie. Ograniczenie podlega adres zamieszkania, numer PESEL, dowodu osobistego i tym podobne dane chronione. Osoby takie muszą liczyć się z tym, że ich personalia nie pozostaną anonimowe, ponieważ jest to niezbędne w demokratycznym państwie prawa do oceny gospodarowania majątkiem publicznym, zatem zawierając publiczny kontrakt godzą się na ujawnienie swoich danych. Jawność pozwala choćby zweryfikować czy dobór kontrahentów do zawarcia umowy był merytoryczny, a nie np. opierał się na kryteriach osobistych lub politycznych (nepotyzm)

(za: http://dostep.jawne.info.pl/dip/uniki)

Dlatego będziemy wnioskować w Sądzie o ich ujawnienie.

Niebawem będziemy również wnioskować też do UM Krosno o rejestr umów za rok 2012 i za rok 2013, a także by te rejestry były udostępnione w BIP, jak to robi wiele gmin projawnościowych w Polsce.

Tu można obejrzeć na mapie jak rozprzestrzeniły się Publiczne Rejestry Umów po Polsce

Mapa

Wracając do kwestii postępowania sądowego, przedstawiamy poniżej co najmniej ciekawą argumentację UM Krosno, dlaczego nasz wniosek nie został przez prawie 4 miesiące rozpatrzony.

Prezydent Miasta Krosno uznał, że nasza skarga jest, cyt.: „niedopuszczalna”, bo m.in.:

– skargę można wnieść, ale po wyczerpaniu środków zaskarżenia, i uzależniona jest od uprzedniego wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (strona pierwsza odpowiedzi)

– skarżący w niniejszej sprawie nie wykorzystał ustawowych środków, jakie mu przysługują, więc skarga jest „wniesiona przedwcześnie” (strona druga)

– odpowiedź OWP została udzielona niezwłocznie, „po otrzymaniu skargi” (strona druga), czyli parę miesięcy po złożeniu wniosku…

– brak odpowiedzi na wniosek w terminie spowodowany był „prawdopodobnie problemami technicznymi związanymi z pocztą elektroniczną”

„brak udzielenia odpowiedzi w terminie 14-dniowym był niezamierzony i spowodowany okolicznościami niezależnymi od organu administracji”

_IMAG0046 _IMAG0047

Zupełnie nie zgadzamy się z przyjętą przez UM Krosno argumentacją (w dodatku brak jest danych o kontrahentach osobach fizycznych), dlatego we współpracy z ekspertami prawnymi z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przygotujemy w odpowiedzi na powyższe pismo procesowe kierując je do WSA w Rzeszowie.

Niebawem udostępnimy je na stronie.

A tymczasem zachęcamy do przyglądnięcia się umowom zawartym przez UM Krosno: REJESTR UMÓW UM Krosno 2014 (Excel).

AKTUALIZACJA (2 marca 2015 r.)

Treść odpowiedzi (pismo procesowe) portalu na pismo z UM Krosna z dnia 7 stycznia 2015 r.

Dnia 3 lutego 2015 roku z urzędu na skrzynkę redakcyjną portalu nadeszła zaktualizowana wersja rejestru umów, którą podpięliśmy już wyżej.

Z kolei 11 lutego 2015 roku na skrzynkę redakcyjną portalu nadeszła takie oto pismo:

Witam,

Wykaz dotyczący 2014 r. zawiera dane 1292 umów. Wykaz obejmuje umowy których dane zostały wprowadzone do programu finansowo-księgowego FK Softres. Program służy do obsługi księgowej budżetu Gminy Krosno. Stanowi on wypełnienie procedury zawierania umów, której celem jest zapewnienie, iż wszystkie umowy zostały przez właściwe osoby sprawdzone, podpisane, zarejestrowane w systemie komputerowym, a także właściwie przechowywane i chronione. Z procedury wyłączone są niektóre rodzaje umów, a także umowy o wartości nieprzekraczającej 500 zł. Do programu FK będącego w dyspozycji Urzędu Miasta Krosna nie są wprowadzane umowy zawarte w imieniu Gminy Krosno przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Głównym celem rejestrowania umów w programie FK jest sprawdzanie zgodności umów powodujących powstawanie zobowiązania pieniężnego z planem finansowym. Prowadzony w programie FK rejestr umów nie jest rejestrem urzędowym, nie ma do niego dostępu poza systemem księgowo-finansowym. Jest modułem programu komputerowego niezbędnym do kontrasygnowania umów przez Skarbnika Miasta Krosna. Wygenerowane z programu FK wykaz umów zawiera dane, które zostały wprowadzone do systemu przez pracownika Wydziału Budżetowo-Finansowego na podstawie treści projektów umów. Dane których pracownik nie wprowadził do programu nie znalazły się w przekazanym Panu wykazie, np. numery niektórych umów (2014 r. w 118 przypadkach) lub nazwa kontrahenta (2014 r. w 20 przypadkach). Dane nie mogą być uzupełnione bez analizy treści zawartych umów.

        Program FK nie pozwala również na wygenerowanie pełnych danych kontrahentów. W części umów były to jedynie imię i nazwisko. Dane zawarte w wygenerowanym wykazie w takich przypadkach nie pozwalały, bez analizy treści zawartych umów, na określenie czy dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą i świadczą na rzecz Gminy Krosno usługi, czy też dotyczą osób fizycznych na rzecz których Gmina Krosno świadczy usługi. Dane kontrahentów zawierające jedynie imię i nazwisko zostały zanonimizowane, podstawa – art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, (2014 r. w 223 przypadkach).

    W przypadku konieczności przygotowania pełnego zestawienia umów, obejmującego analizę treści zawartych umów, zastosowanie będą miały przepisy dotyczące informacji publicznej przetworzonej.

Maciej Gernand

===

Dnia 27 lutego 2015 roku odbyła się w WSA w Rzeszowie rozprawa, na której sąd orzekł:

 

Sygn. akt II SAB/Rz 5/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                                                                                                                  Dnia 27 lutego 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

w składzie następującym:

 

            Przewodniczący                             NSA Jerzy Solarski /spr./                                                

            Sędziowie                                        WSA Ewa Partyka

                                                                      WSA Paweł Zaborniak

 

           Protokolant                                      sekretarz sądowy Eliza Kaplita-Wójcik

 

po rozpoznaniu w Wydziale II

na rozprawie w dniu 27 lutego 2015 r. sprawy

ze skargi M.H. redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski”

na bezczynność Prezydenta Miasta Krosna w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

  1. umarza postępowanie sądowe,
  2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny organowi,
  4. zasądza od Prezydenta Miasta Krosna na rzecz skarżącego M.H. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

===


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.