Relacja i PROTOKÓŁ z I Sesji Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014-2018

s4Dnia 1 grudnia 2014 r. o godzinie 17.00 odbyło się I posiedzenie Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014 – 2018, zwołane przez Komisarza Wyborczego w Krośnie. Najstarszy wiekiem radny Pan Albin Wierdak dokonał otwarcia inauguracyjnej sesji oraz poprowadził sesję do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady. W dalszej kolejności przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Jasielskim Pani Stefania Cyran wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym a także Panu Mariuszowi Pykoszowi, który po raz trzeci objął fotel Wójta Gminy Osiek Jasielski. Cały protokół z sesji znajdziecie na samym dole artykułu.

W dalszej kolejności Radni oraz Wójt Gminy złożyli uroczyste ślubowania.

Skład Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014 – 2018:

1. Władysław Świątek,
2. Krzysztof Kiciliński,
3. Piotr Wojdacz,
4. Janusz Brączyk,
5. Daniel Żarnowski,
6. Danuta Czajkowska,
7. Daniel Socha,
8. Tomasz Źrebiec,
9. Albin Wierdak,
10. Tadeusz Gumienny,
11. Henryka Gumienna,
12. Stanisław Mastej,
13. Kazimierz Wygonik,
14. Marek Kiełbasa,
15. Zbigniew Mróz.

Kolejnym etapem było głosowanie tajne nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy w Osieku Jasielskim, którym został Radny Daniel Socha.

Rada Gminy dokonała również wyboru stałych komisji rady, które ukonstytuowały się następująco:

Komisja budżetowa:
1. Piotr Wojdacz – przewodniczący komisji,
2. Stanisław Mastej,
3. Henryka Gumienna,
4. Danuta Czajkowska,
5. Janusz Brączyk,
6. Tomasz Źrebiec,

Komisja rewizyjna:
1. Albin Wierdak – przewodniczący komisji,
2. Krzysztof Kiciliński,
3. Kazimierz Wygonik,
4. Tadeusz Gumienny,

Na zakończenie sesji Wójt Gminy podziękował radnym za dotychczasową współpracę, szczególne słowa podziękowania skierował do Pana Piotra Wojdacza – Przewodniczącego Rady Gminy dwóch ostatnich kadencji.

Wójt pogratulował również wszystkim radnym, oraz nowemu przewodniczącemu Rady Gminy i członkom poszczególnych komisji.

s2

Źródło:
UG Osiek Jasielski

AKTUALIZACJA (18 grudnia 2014 r.)

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 01 grudnia 2014 roku:

Ad.1. Otwarcia I. Sesji Rady Gminy dokonał Radny Senior – Albin Wierdak witając P. Stefanię Cyran – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Jasielskim, nowo wybranych Radnych, sołtysów wsi, Wójta-elekta oraz P. Sekretarz.

Ad.2. Wydanie zaświadczeń o wyborze

 

Realizując pkt. 2 porządku obrad, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Jasielskim – P. Stefania Cyran wręczała zaświadczenia o wyborze wszystkim Radnym wywołanym przez Radnego Seniora – Albina Wierdaka.

Ad. 3 Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Osiek Jasielski

 

Radny Senior – Albin Wierdak odczytał rotę ślubowania Radnych, która zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym brzmi: ,, „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, po czym poinformował, iż ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg”. Wszyscy obecni na Sesji Radni wywołani przez Radnego Seniora – Albina Wierdaka wypowiedzieli kwestię: ,, Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 4 Wprowadzenie ewentualnych do porządku obrad.

Radny Senior – Albin Wierdak odczytał poszerzony porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wydanie zaświadczeń o wyborze
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Osiek Jasielski
 4. Interpelacje radnych
 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Zakończenie Sesji
 1. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Osiek Jasielski
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Osiek Jasielski

Marek Kiełbasa – Proszę o powtórne odczytanie porządku obrad.

Albin Wierdak po raz kolejny odczytał porządek obrad, po czym poddał go pod głosowanie:

Kto jest za przyjęciem poszerzonego porządku obrad?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

O godz. 17.24 ogłoszono przerwę

Obrady Sesji wznowiono o godz. 17.32

Ad. 5 Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Osiek Jasielski

Radny Senior – Albin Wierdak prowadzący obrady Sesji, poprosił P. Stefanię Cyran – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Jasielskim o wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze. W dalszej kolejności, przystępując
do ślubowania Wójta Gminy, Radny Senior odczytywał rotę ślubowania o treści: ,,Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” a wybrany na Wójta Gminy Osiek Jasielski P. Pykosz Mariusz powtarzał słowa roty ślubowania dodając: ,,ŚLUBUJĘ – TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”.

 

Ad. 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski

Radny Senior – Albin Wierdak, poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski musi nastąpić w trybie tajnym, w związku z czym w pierwszej kolejności należy powołać komisję skrutacyjną, pamiętając, że członek komisji nie może być jednocześnie kandydatem
na funkcję Przewodniczącego.

Albin Wierdak – Proszę o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej.

Janusz Brączyk – Daniel Żarnowski

Albin Wierdak – Czy Radny Daniel Żarnowski wyraża zgodę?

Daniel Żarnowski – Tak, wyrażam.

Piotr Wojdacz – Stanisław Mastej

Albin Wierdak – Czy Radny Stanisław Mastej wyraża zgodę?

Stanisław Mastej – Tak, wyrażam.

Wygonik Kazimierz – Władysław Świątek

Albin Wierdak – Czy Radny Władysław Świątek wyraża zgodę?

Władysław Świątek – Nie wyrażam zgody. Zgłaszam Radnego Marka Kiełbasę

Albin Wierdak – Czy Radny Marek Kiełbasa wyraża zgodę?

Marek Kiełbasa – Tak wyrażam.

Albin Wierdak – Wysoka Rado, kto jest za powołaniem 3-osobowej komisji skrutacyjnej,
w której skład wchodzą Radni: Daniel Żarnowski, Stanisław Mastej oraz Marek Kiełbasa?

Skład komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

 

Komisja skrutacyjna w ww. składzie dokonała ukonstytuowania, po czym jej Przewodniczący : Radny Marek Kiełbasa poinformował o sposobie głosowania.

Albin Wierdak – Wysoka Rado, proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski.

Mastej Stanisław – Zgłaszam kandydaturę Radnego Piotra Wojdacza.

Albin Wierdak – Czy Radny Piotr Wojdacz wyraża zgodę ?

Piotr Wojdacz – Tak, wyrażam zgodę.

Danuta Czajkowska – Zgłaszam kandydaturę Radnego Daniela Sochy.

Albin Wierdak – Czy Radny Daniel Socha wyraża zgodę ?

Daniel Socha – Tak, wyrażam zgodę.

Albin Wierdak – Wysoka Rado, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski?

Nie ma

Radny Senior – Albin Wierdak poprosił kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski o krótką prezentację.

Piotr Wojdacz – Bardzo dziękuję za podanie mojej kandydatury na Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski. Wysoka Rado, jak wszyscy wiemy, funkcję Przewodniczącego Rady pełniłem przez dwie ostatnie kadencje, co pozwoliło mi nabyć swego rodzaju doświadczenia w prowadzeniu Rady. Aktualnie pracuję w Gimnazjum Integracyjnym w Osieku Jasielskim. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Jestem zatrudniony na ½ etatu w związku z czym mam mnóstwo wolnego czasu, który chciałbym poświęcić Radzie, Wójtowi jak i wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. To od Państwa zależy czy obdarzycie mnie po raz kolejny zaufaniem i pozwolicie sprawować funkcję Przewodniczącego Rady na jeszcze wyższym poziomie.

Daniel Socha – Wysoka Rado, jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Funkcję Radnego pełnię już trzecią kadencję. Przez ostatnie dwie kadencje byłem członkiem Komisji Rewizyjnej
a przez ostatnie cztery lata pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej co pozwoliło mi nabrać pewnego doświadczenia w zakresie funkcjonowania Rady Gminy. Na stanowisko Przewodniczącego Rady kandyduję po raz pierwszy. Jeśli Wysoka Rada obdarzy mnie zaufaniem, funkcję Przewodniczącego będę wykonywał z należytą starannością a pojawiające się problemy będę się starał rozwiązywać na bieżąco. Dysponuje wolnym czasem, który poświęcę na współpracę z Radą Gminy, Wójtem oraz mieszkańcami naszej Gminy, abyśmy mogli wspólnie pracować na dobro Gminy.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sporządzenia kart do głosowania. Przewodniczący Komisji, Marek Kiełbasa odczytywał każdego z Radnych zgodnie z listą obecności, po czym wręczał każdemu z nich kartę do głosowania.

Komisja Skrutacyjna po ustaleniu wyników głosowania odczytała protokół, w którym stwierdziła, iż na Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski został wybrany Radny: Daniel Socha stosunkiem głosów: 11 do 4.

Albin WierdakWysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Wójt – Korzystając z okazji, chciałem podziękować obecnej Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, P. Stefanii Cyran za wkład i zaangażowanie w przeprowadzenie tegorocznych wyborów samorządowych, wyborów trudnych, niosących wiele problemów, które trzeba było rozwiązać.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, stawiam wniosek, by zarówno Komisja Rewizyjna jak i Komisja Budżetowa były wybierane w trybie tajnym.

Marek Kiełbasa – Stawiam wniosek formalny, by obie Komisje zostały powołane w głosowaniu jawnym

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wniosek postawiony w pierwszej kolejności. Kto z Wysokiej Rady jest za powołaniem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej
w trybie tajnym?

6 Radnych było ,,ZA”

9 Radnych było ,,PRZECIW”

Wybór zarówno Komisji Rewizyjnej jak i Komisji Budżetowej zostanie przeprowadzony w głosowaniu jawnym.

 

Przewodniczący Rady Wysoka Rado, proszę o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski, która zgodnie z zapisami statutu liczy 4 osoby.

Janusz Brączyk – Zgłaszam kandydaturę Radnego Tadeusza Gumiennego.

Przewodniczący Rady – Czy Radny Tadeusz Gumienny wyraża zgodę ?

Tadeusz Gumienny – Tak, wyrażam.

Albin Wierdak – Kazimierz Wygonik.

Przewodniczący Rady – Czy Radny Kazimierz Wygonik wyraża zgodę ?

 

Kazimierz Wygonik – Tak, wyrażam.

Tomasz Źrebiec – Albin Wierdak

Przewodniczący Rady – Czy Radny Albin Wierdak wyraża zgodę ?

Albin Wierdak – Tak, wyrażam zgodę.

Wygonik Kazimierz – Tomasz Źrebiec

Przewodniczący Rady – Czy Radny Tomasz Źrebiec wyraża zgodę ?

Tomasz Źrebiec – Nie wyrażam zgody.

Piotr Wojdacz – Krzysztof Kiciliński

Przewodniczący Rady – Czy Radny Krzysztof Kiciliński wyraża zgodę ?

Krzysztof Kiciliński – Tak, wyrażam.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne kandydatury?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski.

 

Przewodniczący Rady Wysoka Rado, proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kazimierz Wygonik – Zgłaszam kandydaturę Radnego Albina Wierdaka.

Przewodniczący Rady – Czy Radny Albin Wierdak wyraża zgodę?

 

Albin Wierdak – Tak wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady – Czy są inne kandydatury?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za podjęciem uchwały?

14 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski

 

Marek Kiełbasa – Składam wniosek formalny, by w skład Komisji Budżetowej weszli przedstawiciele wszystkich sołectw.

Albin Wierdak – Składam wniosek, by Komisja Budżetowa liczyła nie więcej niż 6 osób.

 

Przewodniczący Rady – Wnioskuję, by zachować dotychczasowy 5-osobowy skład osobowy Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Marka Kiełbasy, by w skład Komisji Budżetowej weszli przedstawiciele wszystkich sołectw.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

3 Radnych było ,,ZA”

9 Radnych było ,,PRZECIW”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”.

Poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Albina Wierdaka, by Komisja Budżetowa liczyła 6 osób.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

10 Radnych było ,,ZA”

3 Radnych było ,,PRZECIW”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”.

Poddaję pod głosowanie wniosek, by Komisja Budżetowa liczyła 5 osób.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

3 Radnych było ,,ZA”

5 Radnych było ,,PRZECIW”

7 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski, pamiętając, że ma liczyć 6 osób.

Albin Wierdak – Tomasz Źrebiec

Przewodniczący Rady – Czy Radny Tomasz Źrebiec wyraża zgodę?

Tomasz Źrebiec – Tak, wyrażam zgodę.

Gumienny Tadeusz – Brączyk Janusz

Przewodniczący Rady – Czy Radny Janusz Brączyk wyraża zgodę?

Janusz Brączyk – Tak, wyrażam.

Stanisław Mastej – Wojdacz Piotr

Przewodniczący Rady – Czy Radny Piotr Wojdacz wyraża zgodę?

Piotr Wojdacz – Tak, wyrażam.

Janusz Brączyk – Świątek Władysław

Przewodniczący Rady – Czy Radny Władysław Świątek wyraża zgodę?

Władysław Świątek – Tak, wyrażam.

Piotr Wojdacz – Mastej Stanisław

Przewodniczący Rady – Czy Radny Mastej Stanisław wyraża zgodę?

Mastej Stanisław – Tak, wyrażam.

Janusz Brączyk– Henryka Gumienna

Przewodniczący Rady – Czy Radna Henryka Gumienna wyraża zgodę?

Henryka Gumienna – Tak, wyrażam zgodę.

Janusz Brączyk – Danuta Czajkowska

Przewodniczący Rady – Czy Radna Danuta Czajkowska wyraża zgodę?

Danuta Czajkowska – Tak, wyrażam.

Marek Kiełbasa – Mróz Zbigniew

Przewodniczący Rady – Czy Radny Zbigniew Mróz wyraża zgodę?

Zbigniew Mróz – Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne kandydatury?

Nie ma

Lista kandydatów do składu Komisji Budżetowej liczy 8 osób. Biorąc pod uwagę to, że Komisja ma liczyć maksymalnie 6 osób uważam, że bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie głosowania w trybie tajnym.

Marek Kiełbasa – Wycofuję wniosek o to, by Komisja Budżetowa została powołana w trybie jawnym

Przewodniczący Rady – Kto jest za przyjęciem wniosku?

14 Radnych było ,,ZA”

1 Radny był ,,PRZECIW”

Proszę zatem o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej pamiętając, że nie mogą nimi być osoby kandydujące do składu Komisji Budżetowej.

Świątek Władysław – Marek Kiełbasa

 

Przewodniczący Rady– Czy Radny Marek Kiełbasa wyraża zgodę?

Marek Kiełbasa – Tak, wyrażam.

Janusz Brączyk – Daniel Żarnowski

Przewodniczący Rady Czy Radny Daniel Żarnowski wyraża zgodę?

Daniel Żarnowski – Tak, wyrażam zgodę.

Wygonik Kazimierz – Tadeusz Gumienny

Przewodniczący Rady Czy Radny Tadeusz Gumienny wyraża zgodę?

Tadeusz Gumienny – Tak wyrażam zgodę.

O godz. 18.49 ogłoszono przerwę.

Obrady Sesji wznowiono o godz. 19.03

Powołana uprzednio Komisja Skrutacyjna poinformowała Radnych o sposobie głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu i ustaleniu wyników Komisja poinformowała, że poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

– Tomasz Źrebiec – 8 głosów

– Brączyk Janusz – 12 głosów

– Wojdacz Piotr – 9 głosów

– Świątek Władysław – 6 głosów

– Mastej Stanisław – 7 głosów

– Gumienna Henryka – 11 głosów

– Danuta Czajkowska – 13 głosów

– Zbigniew Mróz – 6 głosów

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: Radny Marek Kiełbasa poinformował, że do składu Komisji Budżetowej zostali wybrani następujący Radni: Tomasz Źrebiec, Janusz Brączyk, Piotr Wojdacz, Stanisław Mastej, Henryka Gumienna, Danuta Czajkowska.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski.

Przewodniczący Rady – Proszę Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Stanisław Mastej – Zgłaszam kandydaturę Radnego Piotra Wojdacza

Przewodniczący Rady – Czy Radny Piotr Wojdacz wyraża zgodę?

Piotr Wojdacz – Tak, wyrażam zgodę

Janusz Brączyk – Danuta Czajkowska

Przewodniczący Rady – Czy Radna Danuta Czajkowska wyraża zgodę?

Danuta Czajkowska – Nie, nie wyrażam zgody.

Przewodniczący Rady – Czy są inne kandydatury?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za podjęciem uchwały?

14 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Osiek Jasielski

 

Przewodniczący Rady – Na samym początku musimy ustalić ile osób będzie liczyć Komisja Statutowa.

Albin Wierdak – Wnioskuje, by składała się z trzech osób.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Wierdaka, by doraźna Komisja Statutowa liczyła 3 osoby.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

Wniosek został podjęty jednogłośnie

Przewodniczący Rady – Proszę zgłaszać kandydatów.

Albin Wierdak – Zgłaszam kandydaturę Marka Kiełbasy.

Przewodniczący Rady – Czy Radny Marek Kiełbasa wyraża zgodę?

Marek Kiełbasa – Nie, nie wyrażam.

Wygonik Kazimierz – Daniel Żarnowski.

Przewodniczący Rady – Czy Radny Daniel Żarnowski wyraża zgodę?

Daniel Żarnowski – Nie, nie wyrażam.

Albin Wierdak – Zgłaszam kandydaturę Radnego Piotra Wojdacza.

Przewodniczący Rady – Czy Radny Piotr Wojdacz wyraża zgodę?

Piotr Wojdacz – Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady – Albin Wierdak. Czy wyraża Pan zgodę na kandydowanie do składu doraźnej Komisji Statutowej?

Albin Wierdak – Tak, wyrażam.

Przewodniczący Rady – Czy Radna Danuta Czajkowska wyraża zgodę ?

Danuta Czajkowska – Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady Wysoka Rado, czy są inne kandydatury?

Nie ma

Kto z wysokiej Rady jest za powołaniem doraźnej Komisji Statutowej w składzie: Piotr Wojdacz, Albin Wierdak i Danuta Czajkowska?

13 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Daniel Socha – Proszę powołaną Komisję o wytypowanie ze swego składu Przewodniczącego.

Piotr Wojdacz – Zgłaszam Radną Danutę Czajkowską.

Przewodniczący Rady – Czy Radna Danuta czajkowska wyraża zgodę?

Danuta Czajkowska – Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Marek Kiełbasa – Czy przygotowanie nowego statutu gminy będzie wymagać konsultacji społecznych?

Wójt – Najprawdopodobniej konsultacje społeczne nie będą wymagane.

Ad. 12 Interpelacje radnych.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma żadnych interpelacji.

 

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś wolne wnioski?

Nie ma

Ad. 14 Zakończenie Sesji

O godz. 19.52 zakończono obrady Sesji

Protokołowała

Monika Władyka

Źródło:

BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.